Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ

TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kế tốn xác định kết quả kinh doanh tại cơng ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮU- Công ty áp dụng hệ thống tài khoản thống nhất theo quyết định số

16/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

1.4.5.4 Hệ thống báo cáo tài chính

- Mẫu báo cáo của doanh nghiệp gồm:

+ Bảng cân đối kế toán

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

+ Báo cáo luân chuyển tiền tệ

+ Bảng thuyết minh báo cáo tài chính

1.4.5.5 Chế độ chứng từ kế toán

Doanh nghiệp thực hiện theo quyết định số 129/NĐ-CP ngay 31/05/2004 của

chính phủ.

Các loại chứng từ của doanh sử dụng:

 Lao động tiền lương:

-Bảng chấm cơng-Bảng thanh tốn tiền lương-Bảng kê trích nộp các khoản theo lương-Bảng phân bổ tiền lương và BHXH Hàng tồn kho:

-Phiếu nhập kho-Phiếu xuất kho-Biên bản kiểm kê hàng hóa-Bảng kê mua hàng Tiền tệ

-Phiếu thu-Phiếu chi-Séc-Ủy nhiệm chi-Giấy đề nghị tạm ứng-Giấy thanh toán tiền tạm ứngSVTH: Trần Thị NhànTrang 8Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮU Tài sản cố định

-Biên bản kiểm kê TSCĐ-Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ Hóa đơn GTGT

 Bảng thu mua hàng hóa mua vào khơng có hóa đơn.

1.4.5.6 Chế độ sổ kế toán

Các loại sổ kế toán doanh nghiệp sử dụng:

Chứng từ ghi sổSổ đăng ký chứng từ ghi sổSổ quỹ tiền mặtSổ tiền gửi ngân hàngSổ nhật ký bán hàngSổ chi tiết các tài khoản1.4.5.7 Các chính sách kế tốn áp dụng

- Ngun tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

+ Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế

toán: Quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng vào thời điểm phát sinh và nhập trước

xuất trước.

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

+Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Tồn đầu kỳ +Nhập trong kỳ-Xuất trong kỳ, phương pháp hoạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên

+ Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư

+ Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: Theo nguyên giá trên hóa đơn mua vào

+ Phương pháp khấu hao TSCĐ: Phương pháp khấu hao theo đường thẳng

-Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

+ Chi phí trả trước: Ghi nhận theo hóa đơn mua vàoSVTH: Trần Thị NhànTrang 9Kế tốn xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệp+GVHD: HỒ XUÂN HỮUPhương pháp phân bổ chi phí trả trước: Phân bổ đều các tháng trong thời gianphân bổ.SVTH: Trần Thị NhànTrang 10Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮUCHƯƠNG II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH

DOANH

2.1 Kế toán doanh thu bán hàng va xác định kêt quả kinh doanh

2.1.1 Khái niệm

Doanh thu là tổng giá trị của các lợi ích kinh tế ma doanh nghiệp đã thu được

hoạc sẽ thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông

thường của doanh nghiệp thông thường của doanh nghiệp, góp phận làm tăng vốn chủ

sở hữu.

Chỉ ghi nhận doanh thu bán hang hóa, sản phẩm khi thỏa mãn đồng thời năm

điều kiện:

+ Doanh nghiệp đã trao phần lớn rủi r ova lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm

hoạc hang hóa cho người mua.

+Doanh nghiệp khơng còn nắm giữ quyuền quản lý hàng hóa như người sở hưu hàng

hóa hoạc quyền kiểm sốt hàng hóa.

+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

+ Doanh nghiệp đã thu được hoạc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.

+ Xác định được chi phí lien quan tới việc bán hàng.

2.1.2 Chứng từ sử dụng

Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, các phiếu thu tiền mặt, giấy báo của ngân

hàng….

2.1.3 Kế toán tổng hợp

Tài khoản sử dụng: 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Các tài khoản liên quan: 111,112,131,333,521,531,532,911

Tài khoản 511- danh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ có 5 tài khoản cấp hai

 Tài khoản 5111- Doanh thu bán hàng: Chủ yếu dung cho các doanh nghiệp

thương mại.

 Tài khoản 5112- Doanh thu bán thành phẩm: Dung cho ngành sản xuấtSVTH: Trần Thị NhànTrang 11Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮU Tài khoản 5113- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Dùng cho các ngành kinh

doanh dịch vụ.

 Tài khoản 5114- Doanh thu trợ cấp, trợ giá: Các khoản doanh thu từ trợ

cấp, trợ giá của nhà nước khi doanh nghiệp thực hiện cá nhiệm vụ cung cấp

sản phẩm, hàng hóa theo yêu cầu của nhà nước.

 Tài khoản 5117- Doanh thu kinh doanh bất động sản.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 511

Nợ511- Số thuế TTĐB hoạc thuế xuất

khẩu phải nộp.

- Doanh thu bán hàng bị trả lại kết

chuyển cuối kỳ

- Khoản giảm giá hàng bán kết

chuyển cuối kỳ

- Khoản chiết khấu thương mại kết

chuyển cuối kỳ

- Kết chuyển doanh thu thuần vào

TK 911 đế xác định kết quả kinh

doanh

xxxxxx- Doanh thuxxxxxxTài khoản 511 khơng có số dư cuối kỲ

`SVTH: Trần Thị NhànTrang 12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x