Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TM_DV CƠ ĐIỆN LẠNH KIM MINH

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TM_DV CƠ ĐIỆN LẠNH KIM MINH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kế tốn xác định kết quả kinh doanh tại cơng ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮUCông ty là một đại lý bán hàng của tập đoàn Panasonic Nhật Bản. Ngoài những

mặt hàng của Panasonic cơng ty còn nhập hàng từ Ấn Độ, Malaysia, đặt gia cơng.

Hòa mình vào sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế với sự năng động vốn có,

Kim Minh ngày càng đổi mới và hồn thiện mình. Sau gần 3 năm hoạt động cơng

ty đã góp mặt vào nhiều thị trường mới. Hiện sản phẩm của công ty đã có mặt

khắp nơi trên cả nước như: Tp, Hà Nội, Đà Nẵng ….Kim Minh đã dần khẳng định

uy tín và vị thế của mình đối với bạn hàng trong và ngồi nước, góp phần phục vụ

cho sự nghiệp phát triển chung của đất nước mà đặc biệt là sự phát triển của ngành

công nghiệp điện lạnh.

1.2 chức năng và lĩnh vực hoat động

1.2.1 Chức năng

Là công ty TNHH TM_DV. Chức năng chủ yếu của công ty là: mua các loại

hàng hóa từ nhiều nguồn: Trong nước, nhập khẩu, đăt gia cơng sau đó bán lại cho

các bạn hàng.

1.2.2 Lĩnh vực hoạt động

Công ty chủ yếu là mua bán vật tư - thiết bị - vật liệu ngành điện dân dụng –

điện lạnh, hàng trang trí nội thất, phụ kiện ngành điện. Thi cơng lắp đặt, bảo trì hệ

thống điện – điện lạnh dân dụng – công nghiệp.

1.3 Tổ chức quản lí của cơng ty

1.3.1 Cơ cấu tổ chức của công ty

Ban giam đốc: Là bộ phận đứng đầu công ty, chịu trách nhiệm chung về mọi

hoạt động của công ty trước pháp luật nhà nước. Định hướng hoạt động của cơng

ty, trực tiếp điều hành các phòng ban và đưa ra quyết định sau cùng.

Bộ tài chính kế tốn: Bộ phận này có trách nhiệm hoạch tốn tổng hợp các

hoạt động kinh doanh hàng năm theo chế độ kế tốn mà nhà nước quy định, đại diện

cơng ty hoàn thành các nghĩa vụ đối với nhà nước. Bộ phận kế tốn tài chính còn kết

hợp với các phòng ban khác tham mưu xây dựng và thực hiện các kế hoạch hoạt động

kinh doanh hàng năm theo chỉ tiêu cấp trên đề ra.SVTH: Trần Thị NhànTrang 4Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮUBộ phận nhập hàng: có nghĩa vụ hồn thành đầy đủ các chứng từ liên quan

đến vấn đề nhập hàng, thuế nhập khẩu, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa

trước khi nhập kho.

Bộ phận kinh doanh: Đây là bộ phận trực tiếp tạo ra doanh thu cho công ty.

Có chức năng tìm kiếm thị trường, mua hàng vận chuyển hàng hóa đi bán, kiểm tra,

đảm bảo chất lượng hàng hóa cho khách hàng, chăm sóc khách hàng.

1.3.2 Sơ đồ tổ chức của công ty

GIÁM ĐỐCP.GIÁM ĐỐCBộ phận kế toánBộ phận nhập hàngBộ phận kinh doanh1.4 Tổ chức bộ máy kế tốn

1.4.1 Tổ chức cơng tác kế tốn

Cơng ty áp dụng hình thức tổ chức kế tốn tập trung, tất cả các cơng việc kế

tốn tập trung giải quyết ở phòng kế tốn. Tại các các phòng ban khi có nghiệp vụ

kinh tế phát sinh đều phải tập hợp chứng từ gửi về phòng kế tốn. Các nhân viên

phòng kế tốn sẽ tập hợp và xử lí chứng từ, lập báo cáo kế tốn , bảng phân tích….

1.4.2 Sơ đồ bộ máy kế tốn tại cơng tyKế tốn trưởngTHỦ KHOSVTH: Trần Thị NhànKế toán tổng hợpThủ quỹTrang 5Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮU1.4.3 Chức năng và nhiệm vụ của từng phần hành kế toán

Kế toán trưởng: Là người trực tiếp chịu trách nhiệm về tồn bộ cơng việc kế

tốn của cơng ty trước ban Giám Đốc. Kế toán trưởng giúp giám đốc chỉ đạo , tổ

chức thực hiện các công việc tài chính, thống kê của cơng ty. Xem xét chứng từ ,

kiểm tra giám sát việc ghi chép vào sổ kế toán của kế toán tổng hợp, lập báo cáo

tài chính, xây dựng lên kế hoạch tài chính cuối năm.

Kế toán tổng hợp: Hằng ngày ghi chép, phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh

tế phát sinh vào chứng từ ghi sổ và sổ chi tiết, viết hóa đơn GTGT, lập phiếu thu,

chi, nhập liệu, quản lí chứng từ bán hàng…

Thủ quỹ: Quản lí thu, chi tiền mặt ngân phiếu, rút và gửi vào ngân hàng. Theo

dõi tình hình cơng nợ, các khoản phải thu, chi trong đơn vị, tiền vay ngân hàng.

Thủ kho: Theo dõi và báo cáo tình hình nhập – xuất – tồn kho hàng hóa về số

lượng, thành tiền. Cung cấp vốn của từng mặt hàng.

1.4.4 Kỳ kế toán và đơn vị tiền tệ sử dụng

- Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 hàng năm.

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kỳ kế toán: Đồng Việt Nam

1.4.5 Chuẩn mực và chế độ kế toán

1.4.5.1 Chế độ kế toán áp dụng

- Kê khai thường xun

1.4.5.2 Hình thức kế tốn áp dụng

- Chứng từ ghi sổ.

- trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức chứng từ ghi sổ:

Hằng ngày, văn cứ vào chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế toán

cùng loại đã được kiểm tra. Được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập chứng từ ghi

sổ. Căn cứ vào chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ chứng từ đăng ký ghi sổ, sau đó

được dùng để ghi vào Sổ cái. Các chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ lập chứng

từ ghi sổ được dùng để ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên quan.SVTH: Trần Thị NhànTrang 6Kế tốn xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮUCuối tháng, khóa sổ tính ra tổng tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát

sinh trên sổ Đăng Ký Chứng Từ ghi sổ, tính ra tổng tiền phát sinh Nợ, Tổng Số Dư

của từng tài khoản trên Sổ Cái. Căn cứ vào Sổ Cái lập Bảng cân đối số phát sinh.

Sau khi đối chiếu khớp đúng số liệu ghi trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết

dùng để lập báo cáo tài chính.

TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TỐN THEO HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ

Chứng từ kế toánSổ CáiSổ đăng ký

chứng từ ghi sổBảng tổng hợp

chứng từ kế toán

cùng loạiSổ, thẻ kế

toán chi tiếtCHỨNG TỪ GHI SỔSổ CáiBảng tổng hợp

chi tiếtBảng cân đối

phát sinhBÁO CÁO TÀI CHÍNHGhi chú:

Ghi hằng ngày

Ghi cuối tháng

Đối chiếu, kiểm tra

1.4.5.3 Hệ thống tài khoản kế toán

SVTH: Trần Thị NhànTrang 7Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM_DV cơ điện lạnh KIM MINHChuyên đề tốt nghiệpGVHD: HỒ XUÂN HỮU- Công ty áp dụng hệ thống tài khoản thống nhất theo quyết định số

16/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

1.4.5.4 Hệ thống báo cáo tài chính

- Mẫu báo cáo của doanh nghiệp gồm:

+ Bảng cân đối kế toán

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

+ Báo cáo luân chuyển tiền tệ

+ Bảng thuyết minh báo cáo tài chính

1.4.5.5 Chế độ chứng từ kế tốn

Doanh nghiệp thực hiện theo quyết định số 129/NĐ-CP ngay 31/05/2004 của

chính phủ.

Các loại chứng từ của doanh sử dụng:

 Lao động tiền lương:

-Bảng chấm cơng-Bảng thanh tốn tiền lương-Bảng kê trích nộp các khoản theo lương-Bảng phân bổ tiền lương và BHXH Hàng tồn kho:

-Phiếu nhập kho-Phiếu xuất kho-Biên bản kiểm kê hàng hóa-Bảng kê mua hàng Tiền tệ

-Phiếu thu-Phiếu chi-Séc-Ủy nhiệm chi-Giấy đề nghị tạm ứng-Giấy thanh toán tiền tạm ứngSVTH: Trần Thị NhànTrang 8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TM_DV CƠ ĐIỆN LẠNH KIM MINH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×