Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Kế hoạch sản xuất :

2 Kế hoạch sản xuất :

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ TPHCM

GVHD: Nguy ễn L ệTháng sản xuất( đơn vị : hộp )1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tổng cộng7500

8400

9300

9000

9300

9000

9300

9300

4500

9300

9000

9300

103200531912

595745

659575

638298

659575

638298

659575

659575

319149

659575

638298

659575

73191504.4. Cân bằng vật chất :

- Dây chuyền sản xuất yaourt tiệt trùng dang gel :

- Dây chuyền sản xuất sữa tươi thanh trùng không đường :30 tấn / ngày

20 tấn / ngày4.4.1 Số liệu ban đầu :

- Sữa tươi

+ Chất khô 11,9%

+ Chất béo 3,9%

- Yaourt dạng gel :

+ Chất khô: 16 %

+ Chất béo: 3,5%

- Sữa tươi thanh trùng không đường :

+ Chất khô của sữa: 12,5%

+ Chất béo: 3,5%.

4.4.2 Tính cân bằng vật chất cho dây chuyền sản xuất yaourt dạng gel :

Năng suất của dây chuyền tính theo kg/ca:

30000

=15000 (kg/ca)

2Bảng 11. Cân bằng vật chất dây chuyền sữa chua tiệt trùng dạng gel

STTKhối lượng

ngun liệuTên cơng

đoạnHao hụt

%Còn lại

kg%kgvào công

Đồ án công nghê thực phẩm36Đại học Kỹ Thuật - Cơng Nghệ TPHCM

1

2

3

4

5đoạn (kg)

15273,438

15197,061

15181,864

15030,045

15015,015Cấy giống

Phối trộn

Rót

Lên men

Làm lạnhGVHD: Nguy ễn L ệ0,5

0,1

1

0,1

0,176,367

15,273

152,734

15,273

15,27398,3

98,2

97,2

97,1

9715197,061

15181,864

15030,045

15015,015

15000(5) Lượng dịch sữa trước khi vào công đoạn làm lạnh

15000 x100

=15015,015 (kg/ca)

100 − 0,1(4) Lượng dịch sữa trước khi lên men:

15015,015 x100

=15030,045 (kg/ca)

100 − 0,1(3) Lượng dịch sữa trước khi vào cơng đoạn rót

15030,045 x100

=15181,864 (kg/ca)

100 − 1(2) Tổng lượng dịch sữa bổ sung trước khi vào công đoạn phối trộn:

15181,864 x100

=15197,061(kg/ca)

100 − 0,1(1) Lượng dịch sữa trước khi lên men kể cả vi khuẩn giống và chất ổn định cho vào:

15197,061 x100

=15273,428 (kg/ca)

100 − 0,5Tính khối lượng dịch sữa và khối lượng vi khuẩn sử dụng cho quá trình lên men:

-Khối lượng vi khuẩn thường dùng với tỉ lệ 3-5% so với lượng sữa dùng để lên men. Chọn

mức trung bình 4%

-Khối lượng chất ổn định khoảng 0,1% so với lượng sữa.

-Gọi a,b,c lần lượt là khối lượng vi khuẩn giống,dịch sữa cần tìm,khối lượng chất ổn định..

Ta có hệ phương trình :

a = 0,04b

c =0,01b

a + b+c = 15723,428

a = 581,844(kg/ca)

Đồ án công nghê thực phẩm37Đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ TPHCM

GVHD: Nguy ễn L ệb = 14546,121(kg/ca)

c = 145,46(kg/ca)

- Vì quá trình bổ sung vi khuẩn giống hao hụt 0,5% nên lượng vi khuẩn giống thực tế sử

dụng :

581,844 x100

= 584,768(kg/ca)

100 − 0,54.4.3. Tính cân bằng vật chất cho dây chuyền sản xuất sữa tươi thanh trùng không

đường :

Năng suất dây chuyền theo ca :

20000

=10000 (kg/ca)

2Bảng 12. Cân bằng vật chất quy trình sữa thanh trùng không đườngSTTKhối lượng

nguyên liệu

vào công

đoạn ( kg )Hao hụt

Tên cơng đoạnCòn lại%kg%Kg110151,667Phối trộn0,110,15298,710141,515210141,515Lọc0,110,15298,610131,373310131,373Đồng hóa lần 20,110,15298,510121,242410121,242Thanh trùng0,110,15298,410111,121510111,121Rót1101,52697,410010,01610010,01Làm lạnh0,110,15297,310000(6) Lượng dịch sữa trước khi vào công đoạn làm lạnh:

10000 x100

=10010,01(kg/ca)

100 − 0,1(5) Lượng sữa trước khi vào công đoạn rót :

10010,01 xĐồ án cơng nghê thực phẩm100

=10111,121(kg/ca)

100 − 1

38Đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ TPHCM

GVHD: Nguy ễn L ệ(4) Lượng sữa trước khi thanh trùng :

10111,121 x100

=10121,242(kg/ca)

100 − 0,1(3) Lượng sữa trước khi đồng hóa lần 2 :

10121,242 x100

=10131,373(kg/ca)

100 − 0,1(2) Lượng sữa trước khi lọc :10131,373 x100

=10141,515(kg/ca)

100 − 0,1(1) Lượng sữa trước khi phối trộn :

10141,515 x100

=10151,667(kg/ca)

100 − 0,1Tính lượng chất ổn định thêm vào:

- Lượng chất ổn định cần thêm vào là 0,065%:

10151,667 x0, 065

= 6,6(kg/ca).

100- Khối lượng dịch sữa trước khi trộn là:

10151,667-6,6 = 10145,067 (kg/ca)

4.4.4 Tính cân bằng vật chất cho dây chuyền sản xuất chung:

Tổng lượng dịch sữa sau khi đồng hóa lần thứ nhất là:

14546,121 +10145,067 = 24691,188 (kg/ca)

Bảng 13. Cân bằng vật chất dây chuyển sản xuất chung

Khối lượng

STT1

2

3nguyên liệu

vào cơng

đoạn ( kg )

25217,25

25192,037

25166,845Hao hụt

Tên cơng đoạnKiểm tra

Định lượng

Chuẩn hóaĐồ án cơng nghê thực phẩmCòn lại%Kg0,1

0,2

0,225,217

50,435

50,435%

99,9

99,5

99,3kg

25192,037

25166,845

24815,114

39Đại học Kỹ Thuật - Cơng Nghệ TPHCM

4

524815,114

24740,669Xử lý nhiệt

Đồng hóaGVHD: Nguy ễn L ệ0,3

0,275,651

50,43599

98,824740,669

24691,188(5) Lượng dịch sữa trước khi vào cơng đoạn đồng hóa lần 1:

24691,188 x100

= 24740,669 (kg/ca)

100 − 0,2(4) Lượng dịch sữa trước khi xử lý nhiệt: Khối lượng sữa sau chuẩn hóa có hàm lượng

chất béo 3,5%:

24740,669 x100

=24815,114 (kg/ca)

100 − 0,3(3) Lượng dịch sữa trước khi vào công đoạn tiêu chuẩn hóa:24815,114 x

Khối lượng cream thu được:100

100

×

=25166,845(kg/ca)

100 − 0, 2 98,825166,845

(100 − 0,2)

× 1, 2 ×

=301,4(kg/ca)

100

100(2) Lượng dịch sữa trước khi vào công đoạn định lượng:

25166,845 x100

= 25192,037 (kg/ca)

100 − 0,2(1) Lượng dịch sữa trước khi vào công đoạn kiểm tra

25192,037 x100

=25217,25 (kg/ca)

100 − 0,1Bảng 14. Cân bằng vật chất hai dây chuyền sản xuất của nhà máy

Đồ án công nghê thực phẩm40Đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ TPHCM

GVHD: Nguy ễn L ệKhối lượng

Hao hụt

Còn lại

ngun liêu vào

%

kg

%

kg

cơng đoạn ( kg )

Chung cho cả hai dây chuyền

Kiểm tra

25217,25

0,1

25,217

99,9

25192,037

Định lượng

25192,037

0,2

50,435

99,5

25166,845

Chuẩn hóa

25166,845

0,2

50,435

99,3

24815,114

Xử lý nhiệt

24815,114

0,3

75,651

99

24740,669

Đồng hóa

24740,669

0,2

50,435

98,8

24691,188

Yaourt tiệt trùng dang gel

Cấy giống

15273,428 ( * )

0,5

76,367

98,3

15197,061

Phối trộn

15197,061

0,1

15,273

98,2

15181,864

Rót hộp

15181,864

1

152,734

97,2

15030,045

Lên men

15030,045

0,1

15,273

97,1

15015,015

Làm lạnh

15015,015

0,1

15,273

97

15000

Sữa tươi thanh trùng khơng đường

Phối trộn

10151,667 ( ** )

0,1

10,152

98,7

10141,515

Lọc

10141,515

0,1

10,152

98,6

10131,373

Đồng hóa lần 2 10131,373

0,1

10,152

98,5

10121,242

Thanh trùng

10121,242

0,1

10,152

98,4

10111,121

Rót

10111,121

1

101,526

97,4

10010,01

Làm lạnh

10010,01

0,1

10,152

97,3

10000

( * ) = khối lượng vi khuẩn giống + dịch sữa + khối lượng chất ổn định

Công đoạnNguyên

nhân= 581,844 + 14546,121 + 145,46

( ** ) = dịch sữa + chất ổn định = 10145,067 + 6,6Đồ án công nghê thực phẩm41Đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ TPHCM

GVHD: Nguy ễn L ệPHẦN 5: TÍNH TỐN THIẾT BỊ

Bảng 15. Tóm tắt thiết bị của nhà máy

Công đoạnTên thiết

bịCông

suấtNăng suất

(l/h)Định mức

sản xuất(kw.h)Số máySố cơng

nhân(l/h)

Cơng đoạn chungĐịnh lượngXe bồnChuẩn hóaTank chứa2.5Thiết bị ly

tâm0.5Xử lý nhiệtThiết bị

xử lý nhiệt

bản mỏngĐồng hóa 170003409112150003398.412Tank chứa

trước khi

đồng hóa1.55000339221Thiết bị

đồng hóa46

Yaourt tiệt trùng dạng gelCấy giốngThiết bị

cấy giống4120001826616Rót hộpMáy rót

hộp352200206513Phối trộnTank phối

trộn4500011719.232Lên menTank lên

men13,754000206342139321Sữa tươi thanh trùng

Phối trộnTank phốiĐồ án công nghê thực phẩm3500042Đại học Kỹ Thuật - Cơng Nghệ TPHCM

GVHD: Nguy ễn L ệtrộn

LọcThiết bị

lọc0.51500139211Đồng hóa 2Tank chứa

trước đồng

hóa1.52500139221Thiết bị

đồng hóa50Thanh trùngThiết bị

thanh

trùng75000138912RótMáy rót117000152813Tank chờ

rót1.55.1.Thiết bị chung cho cả 2 quy trình:

5.1.1. Xe bồn

- Trọng lượng bản thân :

14310

- Phân bố : - Cầu trước :

3770 + 3770

- Tải trọng cho phép chở :

15790

- Trọng lượng toàn bộ :

30230

- Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao 12200 x 2500 x 3380

- Chiều dài cơ sở :

1700 + 4850 + 1300Kg

Kg

Kg

Kg

mm

mm5.1.1 Tank chứa sữa tươi:

- Ta có tỉ trọng ban đầu của sữa: d = 1,04(g/cm3).

- Theo số liệu lượng sữa tươi ban đầu là: 24247,4 (l/ca).

-Ngày có 2 ca.Chọn bồn làm lạnh sữa đủ để sản xuất trong một ngày.

- Lượng sữa cho một ngày sản xuất là:

24247,4x2 = 48494,8(lít/ca)

-Hệ số chứa đầy: 0,9

- Thể tích bồn làm lạnh sữa cần chọn là:

Đồ án cơng nghê thực phẩm43Đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ TPHCM

GVHD: Nguy ễn L ệ48494.8

= 53883 (lít/ngày)

0.9

Hinh. 2 Bồn chứa sữa Tetra Alsafe

-Thể tích: 30000lít.

Đường kính : 3600mm.

Chiều cao : 5650mm

Khối lượng thiết bị : 6000kg

Thể tích chiếm chỗ : 98,5 m3

Vật liệu chế tạo : thép không rỉ AISI 304

Áp suất làm việc cực đại : 300kPa (3 bar)5.1.2. Định lượng

- Lượng sữa vào giai đoạn định lượng là 24199 l/ca24199

= 3457 l/h

7

- Chọn cân GHJ-15 (nhật bản)

- Năng suất 6000l/h

- Kích thước 500x550x2100mm

5.1.3 Thiết bị chuẩn hóa:

- Lượng sữa vào chuẩn hóa là 23861 (l/ca)

- Năng suất của thiết bị là:23861

= 3409 (l/h)

7

- Thiết bị có năng suất thực tế lớn hơn tính tốn 15%

- Nên năng suất thiết bị là:3409

= 4011 (l/h)

0,85

- Chọn thiết bị ly tâm Tetra Alfast Plus của TetraPak

- Các thông số kĩ thuật:

+ Năng suất: 7000 l/hHinh. 3 Thiết bị ly tâm Tetra Alfast Plus

Đồ án công nghê thực phẩm44Đại học Kỹ Thuật - Cơng Nghệ TPHCM

+

+

+

+

+GVHD: Nguy ễn L ệKích thước thiết bị:DxRxC= 1425x1000x2600mm

Cơng suất: 0,5kW

Khối lượng thiết bị: 200kg

Khối lượng có bao bì vận chuyển: 430kg

Thể tích: 3,3 m3.5.1.4.Thiết bị xử lý nhiệt:

- Lượng sữa đem xử lý nhiệt là 23789 (l/ca)23789

= 3398, 4 (lít/h)

7

- Thiết bị có năng suất thực tế lớn hơn năng suất tính tốn là 20% nên năng suất thiết bị

là:3398

= 4248 (lít/h)

0,8

-Chọn thiết bị Tetra Plex C6

Năng suất :15000 l/h

Việt liệu chế tạo: thép khơng rỉ AISI316

Kích thước tấm truyền nhiệt: 1000x250

Diện tính bề mặt truyền nhiệt: 0.18 m2

Bề dày mỗi tấm: 0.6mm

Công suất: 2kW

Chiều cao:1420, chiều rộng:520(mm)Đồ án công nghê thực phẩm45Đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ TPHCM

GVHD: Nguy ễn L ệHinh 4. Thiết bị gia nhiệt bản mỏng

5.1.5 Thiết bị đồng hóa lần 1 :

- Lượng sữa đem đồng hóa là 23742(/lca)23742

= 3392 (lít/h)

7

- Thiết bị có năng suất thực tế lớn hơn tính toán 40%

- Nên năng suất thiết bị là:

Hinh. 5Thiết bị đồng hóa Tetra Alex3392

= 5653 (l/h)

0,6

- Vậy chọn thiết bị đòng hóa Tetra Alex 25 của TetraPak. Các thơng số của thiết bị:

+ Thiết bị đồng hóa hai cấp,áp suất làm việc cấp một là 200bar

+ Năng suất thiết bị: 10000(l/h)

+ Nước làm mát ( áp lực > 3bar,nhiệt độ cao nhất 250C: 585(l/h)

+ Hơi tiệt trùng ( áp lực >3bar ): 25kg/h

+ Tiếng ồn: 82dB

+ Kích thước thiết bị: DxRxC = 2270x400x1080 mm

+ Kích thước khơng gian đặt thiết bị: DxRxC = 3900x3000x1500 mm

+ Công suất động cơ: N= năng suất x áp lực/30600 =5653 × 200

= 37 kW

30600Vậy chọn động cơ 46kw

+

+

+

+Khối lượng thiết bị: 1695 kg

Khối lượng động cơ: 1925 kg

Khối lượng bao bì khi vận chuyển: 500 kg

Thể tích khi vận chuyển: 9.2 m3.5.2.Thiết bị cho quy trình sữa tươi thanh trùng

5.2.1.Thiết bị khuấy trộn:

- Lượng sữa đi vào giai đoạn khuấy trộn là 9752(l/ca)9752

= 1393 ( l/h)

7

- Thiết bị khuấy trộn có hiệu suất là 0.9 nên năng suất thực tế thiết bị cần đảm bảo là:

Đồ án công nghê thực phẩm46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Kế hoạch sản xuất :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×