Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.1: So sánh các giá trị văn hóa hiện tại và mong muốn hướng đến của công ty Memco

Bảng 3.1: So sánh các giá trị văn hóa hiện tại và mong muốn hướng đến của công ty Memco

Tải bản đầy đủ - 0trang

78Về cơ bản, viễn cảnh và sứ mệnh đã được công ty xem xét kỹ lưỡng nên

luận văn quyết định vẫn giữ nguyên cùng với các giá trị văn hóa của công ty

(những quan niệm chung như lý tưởng, niềm tin,...)

Viễn cảnh: “Công ty CP Vật tư và Thiết bị y tế Memco là công ty sản

xuất vật tư thiết bị y tế có chất lượng cao và uy tín, là một trong những công

ty cung cấp vật tư thiết bị y tế hàng đầu cung cấp cho ngành y tế nói riêng và

đóng góp vào sự phát triển của đất nước nói chung”.

Sứ mệnh của cơng ty: “Cơng ty CP Vật tư và Thiết bị y tế Memco cung

cấp cho xã hội nguồn hàng hóa vật tư và thiết bị y tế có chất lượng cao, góp

phần chăm sóc tốt sức khỏe cho cộng đồng”.

Mục tiêu của công ty đến năm 2020: “Xây dựng công ty trở thành cơ sở

sản xuất vật tư và thiết bị y tế có chất lượng, có mơi trường làm việc thuận lợi

cho cán bộ, công nhân viên để phát huy tối đa khả năng lao động, cống hiến

cho sự nghiệp phát triển của ngành y tế và của đất nước, cho sự chăm sóc sức

khỏe tốt nhất đối với cộng đồng”.

Các giá trị thuộc lớp thứ hai và lớp thứ ba sẽ được nghiên cứu và đề

xuất các thay đổi đa dạng hơn, đổi mới hơn.

3.3.1. Làm rõ các giá trị văn hóa doanh nghiệp cơng ty

Trong q trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp công ty, luận văn chú

trọng tới việc xác lập và phát triển các giá trị văn hóa cốt lõi của doanh

nghiệp. Hệ thống các giá trị cốt lõi này được xây dựng trên cơ sở phân tích đã

nêu trên về các tác động của môi trường bên trong và bên ngồi, chiến lược

phát triển của cơng ty đến năm 2016 và tầm nhìn đến năm 2020, yêu cầu tất

yếu phải xây dựng Văn hoá doanh nghiệp. Bằng trải nghiệm thực tế và

phương pháp bảng hỏi, phỏng vấn trước hết là cán bộ lãnh đạo và CBCNV

lâu năm, sau đó mở rộng ra tất cả CBCNV trong cơng ty, bất kỳ giá trị nào79được đề xuất đều được nghiên cứu và phân tích một cách nghiêm túc để xác

định các giá trị cốt lõi này.

Qua kết quả điều tra và thống kê qua nghiên cứu tại chương 2 với việc

điều tra 45 CBCNV công ty để chọn ra các giá trị văn hóa cốt lõi cần bổ sung,

trong 7 giá trị được đưa ra, người tham gia trả lời được chọn tối đa 4 giá trị.

Kết quả như sau, có 36 người trả lời hợp lệ trong đó: 89 % CBCNV chọn giá

trị hợp tác và phát triển, 36 % CBCNV chọn giá trị sáng tạo, trung thành, 97

% CBCNV chọn giá trị cam kết về chất lượng, 33 % CBCNV chọn giá trị

chuyên nghiệp, 26 % chọn giá trị say mê, tận tụy, 87 % CBCNV chọn giá trị

nề nếp và trách nhiệm, 89 % CBCNV chọn giá trị tâm huyết với nghề nghiệp.

Từ đó, luận văn đã xác định tập các giá trị cốt lõi được đề xuất bổ sung

như sau:

(1) Hợp tác cùng phát triển.

(2) Cam kết về chất lượng.

(3) Nề nếp và trách nhiệm.

(4) Tâm huyết với nghề nghiệp.

Sau khi xác định các giá trị văn hóa cốt lõi, sau đây luận văn xin trình

bày việc đo lường các yếu tố thể hiện các giá trị cốt lõi đó tại phụ lục 2. Các

yếu tố này được đo lường để xác định điều gì nói lên sự hợp tác và phát triển,

sự tâm huyết với nghề nghiệp, thể hiện các cam kết về chất lượng, sự nề nếp

và trách nhiệm trong doanh nghiệp. Với việc sử dụng thang đo năm điểm quy

ước. Sau khi tiến hành điều tra, các yếu tố thành phần này sẽ được điều chỉnh

và bổ sung lại cho phù hợp với thực tế cơng ty.

Để tiếp tục q trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp, luận văn nhận

định rằng cơng ty cần bổ sung những giá trị này và thực hiện việc tuyên tuyền

những giá trị mới cũng như tiếp tục phổ biến các giá trị đã có.803.3.2. Tiếp tục truyền đạt sứ mệnh và các giá trị

Sau khi đã xác định được giá trị cốt lõi và sứ mệnh của doanh nghiệp.

Ban lãnh đạo công ty cần truyền thông các giá trị này đến từng thành viên

trong doanh nghiệp.

Mục đích: Trong chiến lược phát triển công ty Memco từ nay đến năm

2016 và định hướng đến năm 2020, công ty quan tâm đến việc hình thành

cơng ty có một nét văn hoá riêng, phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển.

Vì vậy cần tập trung tơn vinh, chia sẻ các giá trị văn hóa và tiếp tục truyền đạt

sứ mệnh của công ty Memco, làm sao cho mọi người nhận ra và ý thức được

các giá trị đó là của tất cả mọi người trong công ty, không phải của riêng ai.

Tại đó, các giá trị văn hố, trật tự đạo đức… được tất cả các thành viên thừa

nhận và bình đẳng. Nhằm cụ thể hóa cuộc vận động hướng tới mục tiêu “chất

lượng – chuyên nghiệp - hiệu quả” góp phần tạo nên “phong cách” độc đáo

riêng của công ty Memco.

Đối tượng: Tất cả cán bộ công nhân viên trong công ty CP Vật tư và

Thiết bị y tế Memco.

Nội dung: Tập trung truyền bá, tôn vinh những giá trị văn hóa cốt lõi đã

được xác lập. Ngoài ra, để đạt được các mục tiêu chia sẻ và phát triển các giá

trị văn hoá doanh nghiệp, đơn vị cần chú trọng trong việc tìm hiểu và chia sẻ

những giá trị văn hóa của dân tộc, của ngành và của đơn vị đã được xây dựng

và vun đắp trong những năm vừa qua. Bên cạnh đó, cần tiếp tục truyền thông

và chia sẻ sứ mệnh, các cam kết của cơng ty đến tồn thể CBCNV.Phương pháp:

- Để có được sự đồng tình ủng hộ của CBCNV trong cơng ty cần lơi kéo

và có các hình thức để mọi người cùng tham gia ý kiến và được tham gia vào81việc ra quyết định lựa chọn các chuẩn mực, các tiêu chuẩn về hành vi biểu

hiện của chuẩn mực và cách thức khen thưởng cũng như kỷ luật đối với

trường hợp thực hiện tốt và thực hiện không tốt và cả cách thức kiểm tra cũng

như phản hồi thông tin.

- Các chuẩn mực, tiêu chuẩn được biên soạn dưới hình thức dự thảo, sau

đó sẽ được đưa ra thảo luận trong các cuộc họp của phòng ban, tổ sản xuất và

sau đó được thảo luận cơng khai trong một cuộc họp chung của tồn bộ

CBCNV trong cơng ty. Khơng nên sợ mất thời gian cho các cuộc họp này, vì

nếu có tốn một ngày trời để họp và trao đổi thì sẽ khơng tốn một năm trời

thực hiện các biện pháp ép buộc. Trong các cuộc họp, ý kiến dự thảo cũng chỉ

được coi là một ý kiến như các ý kiến khác. Ý kiến dự thảo cũng phải được

giải thích rõ tồn bộ ý đồ và mục tiêu hướng đến của nó, để mọi người hiểu

được ý đồ của người quản lý trong công ty.

Đánh giá lựa chọn các ý kiến luôn lấy theo nguyên tắc hướng đến mục

tiêu phát triển doanh nghiệp và các mục tiêu đã nêu trên, để cuối cùng tự

CBCNV biểu quyết chọn ra cho mình phương án tối ưu, thỏa mãn tốt nhất tất

cả các bên.

Để tạo được sự chấp nhận rộng rãi và tự giác thực hiện chuẩn mực trong

CBCNV trong công ty đòi hỏi một sự phối hợp đồng bộ trong tuyên truyền,

giáo dục ý thức về chuẩn mực, để dần dần tạo thành niềm tin về cách làm việc

cần có trong cơng ty; với việc duy trì sự thực hiện thường xuyên chuẩn mực

trong công ty thông qua những nề nếp hàng ngày với sự hỗ trợ của hệ thống

đánh giá, khen thưởng, kỷ luật hiệu quả. Công việc cụ thể sẽ là:

- Sau khi được CBCNV trong công ty lựa chọn ra phương án tối ưu,

phương án đó cần phải được biến thành các câu khẩu hiệu, những bài kêu gọi

hiện diện khắp nơi trong cơng ty; tích cực tun truyền thông qua bằng các

văn bản nội bộ, website công ty, đóng khung treo tường các giá trị cốt lõi, sứ82mệnh, các quy tắc; tích cực tuyên truyền bằng miệng đến đông đảo mọi thành

viên trong công ty những yêu cầu cần làm và phải làm bằng được.

- Tổ chức thêm các cuộc họp nhằm đánh giá và khẳng định đâu các giá

trị cốt lõi làm cơ sở cho thành cơng của cơng ty. Qua đó, khẳng định và thống

nhất các giá trị cốt lõi của công ty để suy tơn, phát huy và gìn giữ.

- Cần có sự thống nhất trong xây dựng khẩu hiệu. Cụ thể cần loại bỏ

những khẩu hiệu cũ và không phù hợp đang sử dụng trong công ty. Công ty

Memco chỉ cần sử dụng một khẩu hiệu bên cạnh logo công ty hiện tại. Đồng

thời, cơng ty cần giải thích và làm rõ ý nghĩa của logo và khẩu hiệu hiện nay

thông qua các buổi nói chuyện thân mật, các cuộc họp, các lễ kỷ niệm, thông

qua các bảng thông báo nội bộ. Nhờ vậy mà tồn bộ CBCNV có thể hiểu

được một cách rõ ràng triết lý kinh doanh và tìm thấy cảm hứng làm việc cho

công ty.

3.3.3. Đồng nhất hành động với các giá trị

- Chú trọng thực hiện viễn cảnh tương lai của công ty. Đây sẽ là định

hướng để xây dựng văn hóa doanh nghiệp cơng ty. Bởi vì các giá trị văn hóa

của doanh nghiệp chỉ được nâng cao hơn khi có một viễn cảnh rõ ràng, hướng

dẫn suy nghĩ và hành động của các thành viên trong công ty và là căn cứ để

phát xét hành vi trong thực tế.

- Để đưa các giá trị văn hóa mới được xác lập vào q trình hoạt động

của cơng ty. Luận văn nhận thấy rằng cần phải có biện pháp thích hợp để duy

trì những giá trị đã tồn tại trên tinh thần kế thừa và phát huy, vừa khẳng định

và phát triển các giá trị văn hóa mới. Thơng qua việc đào tạo bài bản và theo

nhu cầu công việc để giúp mọi người có được những kiến thức cần thiết cho

quá trình làm việc.

- Chú trọng việc thực hiện khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh và tạo cơ

hội thăng tiến cho mọi CBCNV trong công ty. Thực hiện nghiêm túc và hiệu83quả quy trình đánh giá thành tích, loại bỏ tư tưởng chủ nghĩa bình qn. Cơng

tác thi đua khen thưởng không chỉ dành cho những sáng kiến, ý tưởng tạo nên

năng suất lao động cao, mà còn dành cho những người làm việc chăm chỉ,

nghiêm túc, không sai phạm trong cơng việc. Đề cao việc phê bình trong đánh

giá thi đua khen thưởng.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể ở các phòng ban chức năng trong cơng ty.

Chẳng hạn, phòng kế tốn – tổng hợp cần: Tham mưu cho ban giám đốc trong

việc giải quyết chính sách, chế độ đối với người lao động theo quy định của

Bộ luật Lao động; nghiên cứu, đề xuất các phương án cải tiến doanh nghiệp

quản lý, sắp xếp cán bộ, cơng nhân cho phù hợp với tình hình phát triển sản

xuất - kinh doanh; hạch toán kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của

công ty theo đúng pháp lệnh kế toán thống kê của Nhà nước; ghi chép, phản

ánh chính xác, kịp thời và có hệ thống có sự diễn biến các nguồn vốn cấp, vốn

vay; giải quyết các loại vốn, phục vụ cho việc huy động vốn đầu tư vào các

dự án và tình hình kinh doanh dịch vụ của công ty; theo dõi công nợ, phản

ánh và đề xuất kế hoạch thu, chi tiền mặt và các hình thức thanh tốn khác

Để đồng nhất các giá trị cốt lõi của công ty, luận văn kiến nghị cần chú

trọng vào việc xây dựng các yếu tố sau:

* Các yếu tố góp phần đồng nhất giá trị “hợp tác cùng phát triển” của

các CBCNV tại công ty Memco:

- Trao đổi về chuyên môn nghề nghiệp, các kiến thức liên quan đến kỹ

năng xử lý các tình huống phát sinh trong cơng việc, chú trọng việc nâng cao

trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, rèn luyện phong cách làm

việc khoa học, sáng tạo, có trí tuệ cho đội ngũ cán bộ quản lý.

- CBCNV ở các Phòng ban, tổ sản xuất chủ động phối hợp với nhau

trong thực hiện công việc, hoặc đối với các cơ quan ban ngành bên ngoài và

các doanh nghiệp trong cùng ngành nghề hoặc trên cùng địa bàn như ban84quản lý các KCN Đà Nẵng, ban quản lý khu công nghiệp Hòa Cầm, Sở khoa

học và cơng nghệ thành phố Đà Nẵng nhằm ký các thoả thuận về hợp tác và

xin hỗ trợ việc nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh.

- Phối hợp các chương trình chuyển giao trong nghiên cứu khoa học cơng nghệ, triển khai các chương trình, đề tài, dự án.

- Công bố công khai hệ thống tiêu chuẩn đánh giá việc thực hiện chuẩn

mực, đảm bảo thông tin đến được từng đối tượng trong công ty. Thực hiện

đánh giá 360o, và thông tin đánh giá thường xuyên được phản hồi cho mọi

người biết theo nguyên tắc đã được thống nhất và tôn trọng con người.

- Chủ động thảo luận mang tính xây dựng trong các hội nghị, hội thảo

được các sở ban ngành trong thành phố tổ chức. Các đơn vị trong cơng ty

ln hồn thành cơng việc đúng hạn.

- Mơi trường làm việc, các chế độ chính sách, phong cách lãnh đạo cũng

là một nhân tố tạo ra sự đồng thuận và hợp tác với nhau trong doanh nghiệp.

Xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá, khen thưởng hợp lý thúc đẩy mọi người

nỗ lực làm việc.

- Kỹ năng làm việc theo nhóm. Đây là một kỹ năng quan trọng cho sự

hợp tác và làm việc cùng nhau trong doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy công việc

thực hiện trôi chảy và phát triển.

* Chất lượng sản phẩm đầu ra là một yếu tố sống còn của bất kỳ cơ sở

sản xuất và kinh doanh nào. Nó khơng chỉ là điều kiện cho sự tồn tại mà còn

là cơ sở cho việc xác định uy tín, “thương hiệu” của một đơn vị kinh doanh, là

niềm tin của người sử dụng “sản phẩm” và là động lực của người lao động.

Chính vì lẽ đó, việc quan tâm đến chất lượng sản phẩm đầu ra đã trở thành

một nhu cầu vừa bức xúc trước mắt, vừa là định hướng cho tương lai.

Có thể đồng nhất giá trị “cam kết về chất lượng” thông qua các hoạt

động như sau:85- Lựa chọn đúng hướng đi và chủng loại sản phẩm. Định hướng chung

của công ty là đáp ứng nhu cầu vật tư và thiết bị y tế của người dân. Do đó,

trong quá trình xây dựng chủng loại sản phẩm cần phải tạo ra tính đặc thù.

Tính đặc thù đó được hiểu là tạo ra các sản phẩm có chất lượng vượt trội hoặc

là chủng loại quý hiếm mà các đối thủ cạnh tranh khác rất khó để sản xuất

được. Muốn được như vậy, cơng ty phải có một đội ngũ bán hàng thâm nhập

thị trường từ đó xác lập hướng đi đúng đắn cho cơng ty theo nhu cầu của

khách hàng. Ngồi ra, công ty phải kiên quyết và mạnh dạn áp dụng các tiến

bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm

tỷ lệ các sản phẩm lỗi, hao hụt trong quá trình sản xuất.

Ngoài ra, phải hết sức quan tâm trong việc cập nhật, phổ cập và liên tục

kiến thức về khả năng ngoại ngữ, tin học cho nhân viên. Để họ có thể cập nhật

các thơng tin về gói thầu mua vật tư và thiết bị y tế của các bệnh viện trong

nước và nước ngoài; hướng đi cho việc phát triển sản xuất vật tư và thiết bị y

tế ở Việt Nam và thế giới.

- Trình độ lao động của doanh nghiệp. Trong tất cả các hoạt động sản

xuất, xã hội, nhân tố con người luôn luôn là nhân tố căn bản, quyết định tới

chất lượng của các hoạt động đó. Nó được phản ánh thơng qua trình độ

chun mơn, tay nghề, kỹ năng, kinh nghiệm, ý thức trách nhiệm của từng lao

động trong doanh nghiệp. Trình độ của người lao động còn được đánh giá

thơng qua sự hiểu biết, nắm vững về phương pháp, cơng nghệ, quy trình sản

xuất, các tính năng, tác dụng của máy móc, thiết bị, ngun vật liệu, sự chấp

hành đúng quy trình phương pháp cơng nghệ và các điều kiện đảm bảo an

toàn trong doanh nghiệp. Để nâng cao chất lượng quản lý trong doanh nghiệp

cũng như nâng cao trình độ năng lực của lao động thì việc đầu tư phát triển và

bồi dưỡng cần phải được coi trọng. Cơng ty phải có biện pháp tổ chức lao

động khoa học, đảm bảo và trang bị đầy đủ các điều kiện, mơi trường làm86việc an tồn, vệ sinh cho người lao động. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải

có các chính sách động viên, khuyến khích nhằm phát huy khả năng sáng tạo

trong cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua chế độ thưởng phạt

nghiêm minh. Mức thưởng phạt phải phù hợp, tương ứng với phần giá trị mà

người lao động làm lợi hay gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

- Nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý. Các yếu tố

sản xuất như nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, lao động... dù có ở trình độ

cao song khơng được tổ chức một cách hợp lý, phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng

giữa các khâu sản xuất thì cũng khó có thể tạo ra những sản phẩm có chất

lượng. Khơng những thế, nhiều khi nó còn gây thất thốt, lãng phí nhiên liệu,

ngun vật liệu... của doanh nghiệp. Do đó, công tác tổ chức sản xuất và lựa

chọn phương pháp tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp đóng một vai trò hết

sức quan trọng. Tuy nhiên, để mơ hình và phương pháp tổ chức sản xuất được

hoạt động có hiệu quả thì cần phải có năng lực quản lý. Trình độ quản lý nói

chung và quản lý chất lượng nói riêng một trong những nhân tố cơ bản góp

phần cải tiến, hoàn thiện chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Điều này

gắn liền với trình độ nhận thức, hiểu biết của cán bộ quản lý về chất lượng,

chính sách chất lượng, chương trình và kế hoạch chất lượng nhằm xác định

được mục tiêu một cách chính xác rõ ràng, làm cơ sở cho việc hoàn thiện, cải

tiến. Trên thực tế, sự ra đời của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn

quốc tế ISO đã khẳng định vai trò và tầm quan trọng của quản lý trong qúa

trình thiết kế, tổ chức sản xuất, cung ứng và các dịch vụ sau khi bán hàng.

- Chất lượng nguyên vật liệu đầu vào là yếu tố quyết định đến việc nâng

cao chất lượng sản phẩm đầu ra. Cần chú trọng, đầu tư tìm kiếm nguồn

ngun liệu đầu vào có chất lượng, được kiểm định các tiêu chuẩn về y tế uy

tín. Khi nhập nguyên vật liệu về, nhân viên kế toán kho cũng như thủ kho

phải trực tiếp giám sát để số lượng, chất lượng của nguyên vật liệu đúng với87những cam kết đã đặt hàng từ nhà cung cấp. Nguyên vật liệu là yếu tố chính

tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất, cấu thành thực thể sản phẩm. Chất

lượng sản phẩm cao hay thấp phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng nguyên vật

liệu đầu vào. Quá trình cung ứng nguyên vật liệu đầu vào. Quá trình cung ứng

nguyên vật liệu có chất lượng tốt, kịp thời, đầy đủ, đồng bộ sẽ bảo đảm cho

quá trình sản xuất diễn ra liên tục, nhịp nhàng; sản phẩm ra đời với chất lượng

cao. Ngược lại, khơng thể có được những sản phẩm có chất lượng cao từ

ngun liệu sản xuất khơng bảo đảm, đồng bộ hơn nữa nó còn gây ra sự lãng

phí, thất thốt ngun vật liệu.

Vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào mà doanh nghiệp có thể bảo đảm

được việc cung ứng nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất với chất lượng cao,

kịp thời, đầy đủ và đồng bộ? Điều này chỉ có thể thực hiện được, nếu như

doanh nghiệp xác lập thiết kế mô hình dự trữ hợp lý; hệ thống cung ứng

nguyên vật liệu thích hợp trên cơ sở nghiên cứu đáng giá nhu cầu về thị

trường (cả đầu vào và đầu ra), khả năng tổ chức cung ứng, khả năng quản lý...

- Đổi mới dây chuyển công nghệ, gia tăng hàm lượng chất xám và tự

động hóa. Dây chuyền cơng nghệ tác động rất lớn đến chất lượng sản phẩm

đầu ra. Trình độ hiện đại, tính đồng bộ và khả năng vận hành công nghệ... ảnh

hưởng rất lớn tới chất lượng sản phẩm. Trong điều kiện hiện nay, thật khó tin

rằng với trình độ cơng nghệ, máy móc ở mức trung bình mà có thể cho ra đời

các sản phẩm có chất lượng cao. Ngược lại, cũng khơng thể nhìn nhận rằng cứ

đổi mới cơng nghệ là có thể có được những sản phẩm chất lượng cao, mà chất

lượng sản phẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Nguyên vật liệu, trình độ quản

lý, trình độ khai thác và vận hành máy móc, thiết bị... Đối với các doanh

nghiệp tự động hoá cao, dây chuyền và tính chất sản xuất hàng loạt thì chất

lượng sản phẩm chịu ảnh hưởng rất nhiều. Do đó, trình độ của các doanh

nghiệp về cơng nghệ, thiết bị máy móc phụ thuộc vào rất nhiều và khơng thể88tách rời trình độ cơng nghệ thế giới. Bởi nếu khơng, các doanh nghiệp sẽ

không thể theo kịp được sự phát triển trên thế giới trong điều kiện đa dạng

hoá, đa phương hố. Chính vì lý do đó mà doanh nghiệp muốn sản phẩm của

mình có chất lượng đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường thì doanh nghiệp

đó cần có chính sách cơng nghệ phù hợp và khai thác sử dụng có hiệu quả các

cơng nghệ và máy móc, thiết bị hiện đại, đã đang và sẽ đầu tư.

- Quan điểm lãnh đạo của doanh nghiệp. Theo quan điểm quản trị chất

lượng sản phẩm hiện đại, mặc dù công nhân là người trực tiếp sản xuất ra sản

phẩm nhưng người quản lý lại là người phải chịu trách nhiệm đối với sản

phẩm sản xuất ra. Trong thực tế, tỷ lệ chất lượng sản phẩm liên quan đến

những vấn đề trong quản lý chiếm tới 80%. Do vậy, họ phải nhận thức được

rằng đó khơng chỉ do lỗi ở trình độ tay nghề người cơng nhân mà còn do

chính bản thân mình. Trên thực tế, liệu đã có nhà quản lý nào đặt cho chính

họ những câu hỏi như: Họ bố trí lao động đã hợp lý chưa? Việc bố trí có phát

huy được khả năng, trình độ tay nghề của người công nhân hay không? Sản

phẩm sản xuất với chất lượng kém có phải do con người, máy móc thiết bị,

nguyên vật liệu hay do nguyên nhân nào khác... Thêm vào đó, chính sách chất

lượng và kế hoạch chất lượng được lập ra dựa trên những nghiên cứu, thiết kế

của các lãnh đạo doanh nghiệp. Quan điểm của họ có ảnh hưởng rất lớn tới

việc thực hiện chất lượng trong tồn cơng ty. Điều này chứng tỏ rằng, chỉ có

nhận thức được trách nhiệm của lãnh đạo doanh nghiệp thì mới có cở sở thực

hiện việc cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.

* Các hoạt động góp phần việc đồng nhất giá trị “nề nếp và trách

nhiệm”:

- Công ty cần thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động: nghiêm túc chấp

hành giờ giấc làm việc, đi làm đúng giờ; ra về đúng theo giờ qui định của

công ty, nghỉ giải lao đúng theo qui định; khơng làm việc riêng, nói chuyệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.1: So sánh các giá trị văn hóa hiện tại và mong muốn hướng đến của công ty Memco

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×