Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2010 – 2015

Bảng 2.2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2010 – 2015

Tải bản đầy đủ - 0trang

36Bước 2: Thực hiện khảo sát bằng bảng câu hỏi với đối tượng là toàn bộ cán

bộ nhân viên đang làm việc tại Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Y tế Memco.

Nội dung của bảng câu hỏi bao gồm hai phần chính:

Phần 1: Thiết kế để thu thập thông tin mô tả đối tượng tham gia trả lời

phỏng vấn để thu thập thêm các thông tin chung về nhân viên: giới tính, độ tuổi,

trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc tại Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Y

tế Memco.

Phần 2: Để đánh giá thực trạng văn hóa doanh nghiệp của cơng ty CP Vật

tư và Thiết bị y tế Memco một cách khách quan và khoa học, luận văn chủ yếu

sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua kết quả điều tra bằng

bảng câu hỏi khảo sát để thu thập những thông tin liên quan đến ý kiến của nhân

viên về VHDN của Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Y tế Memco. Bảng câu

hỏi được thiết kế với các thang đo khoảng được đưa vào bảng Likert với các

mức đánh giá từ 1 đến 5 tương ứng với mức Rất không đồng ý đến Rất đồng ý.

Căn cứ vào thang đo này, người được hỏi sẽ đưa ra đánh giá của mình cho từng

phát biểu được nêu trong bảng hỏi.

Bảng câu hỏi được phát để phỏng vấn thử 5 nhân viên của công ty đối tác

tiêu thụ sản phẩm của công ty xem phản ứng của họ về nội dung, ngữ nghĩa,

mục đích, cấu trúc trình bày bảng hỏi. Sau đó, trên cơ sở phản hồi của nhân viên

được phỏng vấn thử, bảng hỏi sẽ được chỉnh sửa và hồn thiện để có được bảng

hỏi chính thức cho việc phỏng vấn nghiên cứu.

Căn cứ vào số lượng CBCNV trong công ty, luận văn tiến hành xây dựng

phiếu điều tra khảo sát khách quan với tổng số 45 phiếu dành cho các đối tượng

cụ thể như: Giám đốc, phó Giám đốc; quản đốc, phó quản đốc, các tổ trưởng sản

xuất và một số cán bộ công nhân viên của công ty. Kết quả thu được 36/45 số

phiếu hợp lệ chiếm tỷ lệ 80%. Đây là cơ sở để phân tích, lý giải những vấn đề có37liên quan đến văn hóa doanh nghiệp nghiên cứu dựa trên nền tảng lý thuyết được

trình bày ở chương 1.

2.2.1. Quá trình hình thành và xây dựng văn hóa doanh nghiệp của

cơng ty

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực hiện nay đang lâm vào cuộc

khủng hoảng và suy thoái kinh tế, các cuộc cạnh tranh về chất lượng và giá cả

hàng hóa diễn ra gay gắt, đặc biệt là sự cạnh tranh giữa các công ty kinh doanh

vật tư y tế thì yếu tố VHDN đóng vai trò vơ cùng quan trọng. Bất kỳ doanh

nghiệp nào cũng có văn hóa, có doanh nghiệp là có văn hóa. Chỉ có điều văn hố

được thể hiện như thế nào và doanh nghiệp đó có phát hiện ra những giá trị tốt

để phát huy và những giá trị chưa tốt để thay đổi hay khơng. Văn hóa doanh

nghiệp gắn liền với đặc điểm hoạt động, các giai đoạn phát triển của doanh

nghiệp thể hiện qua hành vi của CBCNV doanh nghiệp. Chính vì vậy, có thể nói

thành cơng hay thất bại của cơng ty CP Vật tư và Thiết bị y tế Memco nói riêng,

các loại hình doanh nghiệp nói chung đều gắn liền với việc xây dựng văn hóa

doanh nghiệp.

Bằng quan sát và trải nghiệm thực tế tại công ty, luận văn nhận thấy văn

hóa doanh nghiệp đang phát triển một cách tự phát, thiếu định hướng và chưa thể

hiện rõ nét các đặc trưng của công ty Memco. Công ty cũng chưa thực sự chú

trọng đến việc xây dựng nên nét văn hóa doanh nghiệp riêng của mình.

Tại cơng ty, văn hóa doanh nghiệp thể hiện qua hành vi giao tiếp, phong

cách ứng xử, khả năng thực hiện công việc như: sự tận tâm khi thực hiện công

việc được phân công, biết lắng nghe, có trách nhiệm, trung thực, cởi mở, chú

trọng vai trò của khách hàng, cơng ty đã quan tâm đến việc tạo điều kiện học tập,

đào tạo để nâng cao trình độ chun mơn, kiến thức, kỹ năng, phẩm chất đạo

đức nghề nghiệp của nhân viên,... những việc làm này đã tạo nên nét riêng có và

trở thành truyền thống của công ty. Học tập, rèn luyện không ngừng để đổi mới38và thích nghi là trách nhiệm chung của công ty và của mỗi CBCNV trong công

ty. Công ty Memco mới bắt đầu tạo dựng nên nét văn hóa doanh nghiệp riêng

của mình bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Điều này

được thể hiện ngay tại vị trí kiến trúc, cách trang trí nội ngoại thất của cơng ty,

cùng với đó cơng ty đã xây dựng cho mình một biểu trưng, biểu tượng thương

hiệu (logo), khẩu hiệu (slogan), tầm nhìn, sứ mệnh, triết lý kinh doanh, cam kết

hành động của công ty.

Bên cạnh những phát triển có tính tích cực với những biểu hiện tốt, vẫn còn

tồn tại song song những biểu hiện chưa tốt như: việc sử dụng thời gian làm việc ở

các bộ phận chun mơn còn mang tâm lý làm cho xong việc, làm cho hết giờ khá

phổ biến, chưa quan tâm đến việc thực hiện công việc như thế nào để đạt hiệu quả

cao, việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực (nhân lực, cơ sở vật chất, nguồn vốn,...)

của cơng ty còn nhiều hạn chế... Trong các mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới,

giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp vẫn còn tồn tại những khoảng cách vơ hình,

những cảm nhận có tính bức xúc trong cơng việc hay trong giao tiếp.

Xác định giá trị cốt lõi và viễn cảnh, sứ mệnh là yếu tố tiền đề cho việc xây

dựng văn hóa doanh nghiệp. Thực trạng về việc xác định các giá trị cốt lõi, viễn

cảnh, sứ mệnh của công ty và truyền thông các giá trị này diễn ra như sau:

Bước 1: Trên cơ sở phân tích mơi trường bên ngồi và bên trong, ban lãnh đạo

cơng ty cùng những người quản lý phòng ban, các tổ sản xuất cùng nhau thảo luận

trong các cuộc họp nội bộ để xác định các giá trị cốt lõi và đưa ra tuyên bố viễn

cảnh, sứ mệnh của công ty. Nội dung của tuyên bố viễn cảnh và sứ mệnh, các giá trị

cốt lõi này không được đưa ra bàn bạc và khảo sát ý kiến của toàn bộ nhân viên

doanh nghiệp. Sau khi đã có sự thống nhất, viễn cảnh, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi

được Phòng Kế toán - Tổng hợp ban hành bằng văn bản với sự chấp nhận của Ban

Giám đốc Công ty.

Bước 2: Sau khi đã xây dựng viễn cảnh, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi được

công bố như sau:39Viễn cảnh: “Công ty CP Vật tư và Thiết bị y tế Memco là công ty sản xuất vật

tư thiết bị y tế có chất lượng cao và uy tín, là một trong những công ty cung cấp vật

tư thiết bị y tế hàng đầu cung cấp cho ngành y tế nói riêng và đóng góp vào sự phát

triển của đất nước nói chung”.

Sứ mệnh của cơng ty: “Cơng ty CP Vật tư và Thiết bị y tế Memco cung cấp

cho xã hội nguồn hàng hóa vật tư và thiết bị y tế có chất lượng cao, góp phần chăm

sóc tốt sức khỏe cho cộng đồng”.

Mục tiêu của công ty đến năm 2020: “Xây dựng công ty trở thành cơ sở sản

xuất vật tư và thiết bị y tế có chất lượng, có mơi trường làm việc thuận lợi cho cán

bộ, cơng nhân viên để phát huy tối đa khả năng lao động, cống hiến cho sự nghiệp

phát triển của ngành y tế và của đất nước, cho sự chăm sóc sức khỏe tốt nhất đối với

cộng đồng”.

Ban lãnh đạo công ty thực hiện truyền thông trong công ty bằng cách công bố

bằng văn bản trên bảng thông báo nội bộ của công ty Memco và trong các văn bản

công bố chiến lược phát triển của công ty.

Bước 3: Lãnh đạo tiến hành truyền đạt cho toàn bộ CBCNV để các giá trị này

đi vào thực tiễn bằng cách ban hành các quy định của công ty về thời gian làm việc,

nội quy cơng ty, các chính sách, trang phục khi làm việc.... Đối với các quy định

được xem như là điều mặc nhiên, nếu ai vi phạm sẽ xử lý. Tuy nhiên, việc thực hiện

các quy tắc này chưa được chú trọng, bằng chứng là vẫn có nhiều CBCNV mặc

trang phục theo sở thích, chưa tuân thủ đúng giờ giấc làm và quy trình việc. Ngồi

ra, luận văn chưa tìm thấy bằng chứng nào khác, hay cách làm khác nhằm tuyên

truyền, phổ biến các giá trị và sứ mệnh doanh nghiệp đến từng CBCNV.

Như vậy, việc xác định giá trị cốt lõi của cơng ty khơng có sự tham gia của

tất cả các CBCNV doanh nghiệp mà chỉ dựa trên cơ sở lấy ý kiến của lãnh đạo

công ty và các cán bộ phụ trách phòng ban và tổ sản xuất. Do đó, việc tuyên

truyền và dẫn dắt, phổ biến các giá trị cốt lõi gặp nhiều khó khăn.402.2.2. Thực trạng văn hóa doanh nghiệp cơng ty

a. Thực trạng văn hóa doanh nghiệp công ty tiếp cận theo lớp thứ nhất:

Những giá trị văn hóa hữu hình

 Cơ sở vật chất, kiến trúc, cách bày trí, cảnh quan cơng ty Về cơ sở vật chất:

Trong quá trình hoạt động và phát triển, công ty đã không ngừng nâng cao

cơ sở vật chất, máy móc sản xuất và chủ trương đổi mới công nghệ để gia tăng

năng suất lao động. Nguồn cơ sở vật chất của công ty ngày càng được cải thiện

đảm bảo tạo nên những sản phẩm y tế có chất lượng:

Công ty được xây dựng khang trang tại đường số 3, khu cơng nghiệp Hòa

Câm, thành phố Đà Nẵng với diện tích khoảng hơn 5.500 m2 bao gồm 1 dãy nhà

sản xuất, nhà bảo vệ, nhà ăn và nhà vệ sinh biệt lập. Nằm ở vị trí trung tâm thành

phố Đà Nẵng 10km, tập trung nhiều dân cư, tiện đường vận chuyển nên khách

hàng và các đối tác kinh doanh rất thuận tiện trong việc giao dịch.

Nội thất và trang thiết bị bên trong: Công ty được trang bị tương đối đầy đủ

trang thiết bị làm việc, hệ thống bàn ghế, hệ thống máy tính hiện đại. Cách bày

trí các phòng rộng rãi, thống đãng tạo cảm giác làm việc thoải mái cho cán bộ

nhân viên công ty. Công ty còn thiết kế phòng tiếp khách để kiến nghị với Ban

giám đốc giải quyết những vấn đề còn vướng mắc nhằm đem đến cho khách

hàng và đối tác kinh doanh sự hài lòng cao nhất.Hình 2.1: Đánh giá của CBCNV về cơ sở vật chất của công ty41Theo kết quả khảo sát 36/45 phiếu trả lời hợp lệ của CBCNV của cơng ty

về tiêu chí cơ sở vật chất công ty khang trang hiện đại cho thấy: giá trị trung

bình đạt 3,14 trong đó có 22,2 % CBCNV nhận định ở mức đồng ý; 72,2 %

trong tổng số 36 CBCNV được hỏi nhận định cơ sở vật chất của cơng ty ở

mức độ bình thường và 5,6 % CBCNV nhận định không đồng ý và rất không

đồng ý. Mức bình thường, khơng đồng ý, rất khơng đồng ý chiếm tỷ lệ khá

cao tới 77,8%. Như vậy, chứng tỏ cơ sở vật chất công ty chưa thật sự khang

trang và hiện đại. Kiến trúc, cách bày trí:

Kiến trúc đặc trưng gồm kiến trúc ngoại thất và kiến trúc nội thất cơng

sở được sử dụng như những biểu tượng và hình ảnh về doanh nghiệp, để tạo

ấn tượng thân quen, thiện chí trong doanh nghiệp.

Kiến trúc ngoại thất như kiến trúc cổng, mặt tiền trụ sở công ty, bố cục

các bộ phận… Phần lớn các doanh nghiệp thành công hay đang trên đà phát

triển đều muốn gây ấn tượng đối với mọi người về sự độc đáo, sức mạnh và

thành công của doanh nghiệp mình bằng những cơng trình kiến trúc đặc biệt

và đồ sộ. Những cơng trình kiến trúc này được sử dụng như biểu tượng và

hình ảnh về tổ chức. Các cơng trình này rất được các tổ chức, doanh nghiệp

chú trọng như một phương tiện thể hiện tính cách đặc trưng của tổ chức.

Không chỉ những kiến trúc bên ngoài mà những kiến trúc nội thất bên trong

cũng được các công ty, tổ chức quan tâm. Từ những vấn đề lớn như tiêu chuẩn

hoá về màu sắc, kiểu dáng của bao bì đặc trưng, thiết kế nội thất như mặt bằng,

quầy, bàn ghế, phòng, giá để hàng, lối đi, loại dịch vụ, trang phục… đến những

chi tiết nhỏ như đồ ăn, vị trí cơng tắc điện, thiết bị và vị trí của chúng trong các

phòng… Tất cả đều được sử dụng để tạo ấn tượng thân quen, thiện chí và được

quan tâm. Thiết kế kiến trúc có được sự quan tâm là do:42- Kiến trúc ngoại thất có ảnh hưởng quan trọng đến hành vi con người về

phương diện, cách thức giao tiếp, phản ứng và thực hiện cơng việc.

- Cơng trình kiến trúc có thể được coi là một “linh vật” biểu thị một ý

nghĩa, giá trị nào đó của một tổ chức xã hội. Chẳng hạn như Tháp nghiêng ở

Italia, Kim tự tháp ở Ai Cập, Vạn lý trường thành ở Trung Quốc,…

- Kiểu dáng kết cấu có thể được coi là biểu tượng cho phương châm

chiến lược của tổ chức.

- Cơng trình kiến trúc trở thành một bộ phận hữu cơ trong các sản phẩm

của doanh nghiệp.

- Trong mỗi cơng trình kiến trúc đều chứa đựng những giá trị lịch sử gắn

liền với sự ra đời và trưởng thành của tổ chức.

Kiến trúc và cách bài trí cũng là yếu tố tác động đến năng suất lao động

của CBCNV. Việc thiết kế và bài trí với kiến trúc khoa học sẽ giúp tiết kiệm

thời gian của người lao động cũng như thể hiện dây chuyền sản xuất hiệu quả

cao. Qua khảo sát, luận văn nhận được kết quả đánh giá với giá trị trung bình

là 3,28 trong đó 38,9 % CBCNV được hỏi nhận xét kiến trúc của công ty đẹp

và đồng bộ, 50% CBCNV cho rằng bình thường và 11,1% nhận định khơng

đồng ý. Ngồi ra chỉ có 8,4% CBCNV nhận xét đồng ý và rất đồng ý cho rằng

cách bài trí của cơng ty chưa gọn gàng nhưng có tới 72,2 % nhận xét khơng

đồng ý và giá trị trung bình đạt được là 2,39. Qua đó, có thể thấy mặc dù kiến

trúc chưa được đầu tư đẹp và đồng bộ nhưng công ty Memco đã cố gắng bài

trí nơi sản xuất một cách gọn gàng, ngăn nắp.43Hình 2.2: Đánh giá của CBCNV về kiến trúc, cách bày trí của cơng ty Cảnh quan công ty:

Cảnh quan của công ty cũng là một yếu tố tác động đến sự nhìn nhận và

ảnh hưởng đến môi trường làm việc của CBCNV. Công ty CP Vật tư và Thiết

bị y tế Memco có khn viên với diện tích trên 2.100m2, khu sản xuất là dãy

nhà nhìn thấy đầu tiên khi bước vào cơng ty, hai bên là khu để xe và nhà ăn.

Khu nhà vệ sinh được xây dựng biệt lập phía sau để đảm bảo độ vơ khuẩn

trong q trình sản xuất. Sân cơng ty dần được đổ bê tông sạch sẽ, xung

quanh được phủ xanh hóa bởi những thảm cỏ và nhiều cây xanh tạo bóng mát,

trong đó có những loại cây cảnh có giá trị, dưới những tán cây xanh được bố

trí các hàng ghế đá là nơi để CBCNV thư giãn sau những giờ lao động mệt

mỏi; bảng biểu, pa nô khẩu hiệu được treo trong sân trường trong các dịp lễ

hội và được bố trí hợp lý. Khn viên ln được giữ sạch sẽ, rác được vứt

đúng nơi quy định.

Qua khảo sát yếu tố cảnh quan công ty xanh, sạch, đẹp ở đối tượng là

CBCNV công ty. Giá trị trung bình nhận được là 3,58 trong đó mức độ đồng ý

chiếm tỉ lệ khá cao (52,7 %), tuy nhiên mức độ bình thường cũng chiếm tỉ lệ

lớn (44,4 %). Trong thời gian sắp tới cơng ty cần duy trì và phát huy hơn yếu44tố này để hình ảnh cơng ty đẹp hơn, tạo ra môi trường làm việc lành mạnh,

sạch đẹp.Hình 2.3: Đánh giá của CBCNV về cảnh quan của cơng ty

 Logo, slogan, website

•Logo: Là một trong những giá trị văn hóa của doanh nghiệp có ý nghĩa

rất quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh và tạo dựng nên nét văn hóa nổi

bật của Cơng ty Memco. Cơng ty đã xây dựng cho mình một biểu tượng logo

là hình ảnh linh vật là con ngựa thần đang tung cánh trên đỉnh núi tuyết thể

hiện quyết tâm vượt qua chơng gai thử thách kinh doanh của cơng ty. Ngồi ra

logo còn được tạo hình bên ngồi bằng một hình tròn màu trắng tượng trưng

cho tinh thần đồn kết của tập thể cán bộ cơng nhân viên trong cơng ty.Hình 2.4: Logo của Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Y tế Memco

Qua khảo sát về tiêu chí logo đẹp và thể hiện các đặc thù của công ty thu

được kết quả như sau: Các CBCNV trong công ty đánh giá với kết quả giá trị

trung bình nhận được là 4,31 trong đó: nhận xét logo của cơng ty bình thườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2010 – 2015

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×