Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEMCO

VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEMCO

Tải bản đầy đủ - 0trang

64mang bản sắc Việt Nam trong thời hiện đại. Văn hố dân tộc có những ảnh

hưởng tích cực tới VHDN đối với cơng ty, là tạo chất keo kết dính các thành

viên trong công ty, chọn những công việc được tơn trọng khơng hẳn vì lương,

thu nhập, thích ứng tốt trước những thay đổi của thị trường và các mâu thuẫn

trong công ty thường được giải quyết êm thấm.

Tuy nhiên văn hố dân tộc cũng có những ảnh hưởng tiêu cực đến

VHDN của cơng ty. Đó là ảnh hưởng của lối sống trọng tình, với quan hệ

đồng nghiệp gần gũi, giải quyết công việc dựa trên quan hệ cá nhân, khơng

tách bạch đời sống riêng tư với cơng việc. Vì vậy nó cũng ít nhiều ảnh hưởng

tới ý thức kinh doanh lành mạnh của cơng ty. Và còn những ảnh hưởng của ý

thức vì thể diện, của lối sống sinh hoạt. Do tâm lý thích làm những cơng việc

có tính ổn định cao, ít dám trực tiếp bảo vệ ý kiến của mình. Họ phấn đấu cốt

để “vinh thân phì gia”, yêu thích trung dung, yên vui với cảnh nghèo, dễ

dàng thoả mãn với những lợi ích trước mắt, ngại cạnh tranh; tư tưởng “trọng

nông khinh thương” ăn sâu vào tâm lý người Việt Nam đã cản trở không nhỏ

đến q trình xây dựng và phát triển VHDN của cơng ty.

Việt Nam là nước có mơi trường chính trị - xã hội ổn định, đáp ứng

được nhu cầu làm ăn lâu dài. Theo đánh giá, Việt Nam xếp thứ 34/158 quốc

gia và vùng lãnh thổ, thuộc nhóm nước có chỉ số hòa bình cao trên thế giới.

Đây là một lợi thế lớn của công ty Memco trong việc thực hiện các sứ mệnh

mà công ty đã tuyên bố. Hiện nay, với quy mơ dân số 90 triệu người và duy

trì mức sinh thay thế (mỗi phụ nữ sinh từ 2-2,1 con), mỗi năm dân số Việt

Nam tăng hơn 1 triệu người và sẽ đạt quy mô dân số cực đại vào năm 2050

với khoảng 110 triệu dân, trong đó dân số già trên 65 tuổi chiếm 18%. Đây là

cơ cấu dân số đẹp, là mong muốn của nhiều nước, đảm bảo hài hòa giữa các

lứa tuổi và sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Lực lượng lao động trẻ,

dồi dào và tiếp tục tăng sẽ là nguồn lực quan trọng cho việc xây dựng công ty65và cải thiện được năng suất lao động, cải thiện nâng cao thu nhập của người

lao động và dễ dàng trong việc tiếp thu các giá trị văn hóa mà Ban Giám đốc

cơng ty muốn hướng đến. Có tới 80% CBCNV truy cập internet hằng ngày.

Đó là điều kiện thuận lợi để tiếp tục truyền thông và chia sẻ sứ mệnh, các

cam kết của cơng ty đến tồn thể nhân viên trong cơng ty.

Việt Nam cũng đồng thời là nước có nhiều tín ngưỡng, tơn giáo. Các tơn

giáo, tín ngưỡng dung hợp, đan xen và hòa đồng, khơng có kì thị, tranh chấp

và xung đột tơn giáo. Các tín ngưỡng truyền thống và tàn dư tôn giáo nguyên

thủy in dấy khá sâu đậm vào đời sống tinh thần của người Việt Nam, theo

suốt chiều dài lịch sử, đó là cái nền tâm linh để dễ dàng đón nhận sự du nhập

của các giá trị văn hóa khác. Sự khoan dung, lòng độ lượng và nhân ái của

dân tộc Việt nên CBCNV tiếp cận các giá trị văn hóa mới của cơng ty một

cách tự nhiên, miễn là nó khơng trái với lợi ích dân tộc, quốc gia và truyền

thống văn hóa, tín ngưỡng cổ truyền.

b. Mơi trường chính trị pháp luật

Đại hội XII của Đảng đã xác định kế thừa, phát triển những quan điểm

chỉ đạo và những định hướng lớn của Đảng được thể hiện trong Nghị quyết

Trung ương 5 khoá VIII về "Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam

tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" và những nội dung Văn kiện Đại hội XI

của Đảng về văn hoá, Hội nghị Trung ương 9 khoá XI đã ban hành Nghị

quyết về "Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu

cầu phát triển bền vững đất nước".

Vận dụng những quan điểm của Nghị quyết Đại hội XI và Nghị quyết

Trung ương 9 khoá XI vào điều kiện, yêu cầu 5 năm tới, Văn kiện Đại hội

XII nhấn mạnh tư tưởng chỉ đạo: các cấp, các ngành phải nhận thức đầy đủ

và thực hiện có kết quả: mục tiêu xây dựng nền văn hoá và con người Việt

Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần66dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; làm cho văn hóa thực sự trở thành

nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo

đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu "dân

giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Đồng thời, Nhà nước và các cơ quan ban ngành ngày càng có nhiều giải

pháp thúc đẩy việc giáo dục nhằm giúp cải thiện chất lượng giáo dục, tích

cực tổ chức các trường đào tạo ngắn hạn cho người lao động nhằm trau dồi,

nâng cao kiến thức thực tế và kỹ năng nghề nghiệp. Đồng thời, quan tâm tới

việc chăm sóc cuộc sống của người lao động, tun truyền, khuyến khích,

động viên người lao động có ý thức trong việc học tập, nâng cao kiến thức,

tay nghề cho bản thân. Giúp người lao động tìm được nhiều cơ hội việc làm

cho chính mình, và dần khắc phục được tình trạng yếu kém trong chất lượng

nguồn lao động của nước ta hiện nay, nâng cao năng lực của người lao động.

Nhằm thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến cho tồn thể cán bộ,

cơng nhân viên, người lao động trong các doanh nghiệp nhận thức đầy đủ về

chủ trương thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đơ thị 2016” của Thành ủy Đà

Nẵng theo chỉ thị 43-CT/TU ngày 25/12/2014, kế hoạch 190-KH/UBND ngày

12/01/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng và kế hoạch số 183/KH-BQL

ngày 19/02/2016 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng

về việc triển khai “Năm văn hóa, văn minh đơ thị 2016. Khu cơng nghiệp Hòa

Cầm đã thực hiện nghiêm các quy định về quản lý trật tự, quản lý vỉa hè, lòng

đường; đảm bảo trật tụ an tồn giao thơng trong Khu công nghiệp, chú trọng

phát huy lối sống thân thiện, mến khách cho người Đà Nẵng bằng các nội

dung và nhiệm vụ như sau:

- Tuyên truyền giáo dục CBCNV, người lao động trong doanh nghiệp

nâng cao nhận thức về chủ trương thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đơ thị

năm 2016”67- Tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh, tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh

trật tự xã hội tại các doanh nghiệp trong Khu cơng nghiệp Hòa Cầm.

- Giữ gìn trật tự, mỹ quan đơ thị trong Khu cơng nghiệp Hòa Cầm.

- Đảm bảo an tồn giao thơng trong Khu cơng nghiệp Hòa Cầm.

- Tích cực hưởng ứng phong trào “Ngày chủ nhật Xanh-Sạch-Đẹp”.

- Thực hiện nghiêm túc việc xả thải của các doanh nghiệp theo quy định.

c. Tình hình cạnh tranh

Trong điều kiện tồn tại nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế,

vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, q trình xã hội

hố ngành y tế cũng đã được thực thi, một lực lượng xã hội đáng kể đã được

thu hút tham gia vào hoạt động sản xuất vật tư và thiết bị y tế.

- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN LÀNH: Được

thành lập năm 2011, là đối thủ cạnh tranh chính của cơng ty Memco ở thị

trường miền Bắc với hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực sản xuất và

xuất khẩu băng, gạc y tế, sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình

và phục hồi chức năng.

Cơng ty An Lành có quy mơ đầu tư trên 5 triệu USD, diện tích nhà máy

12.000 m2 bao gồm nhà điều hành và nhà xưởng, cũng như dây chuyền sản

xuất khép kín, máy móc hiện đại, đồng bộ được nhập khẩu từ các nước Châu

Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc.... Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành

đảm bảo sản lượng gạc đạt 16 triệu đơn vị sản phẩm/ năm và là 1 trong

những nhà máy sản xuất gạc lớn trong nước. Với phương châm lấy chất

lượng sản phẩm làm nền tảng, sáng tạo làm sức sống, thích ứng nhanh làm

sức mạnh cạnh tranh, An Lành không ngừng sáng tạo và phát triển để tạo ra

những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, giá cả hợp lý, an toàn với cả người

dùng và môi trường sinh thái. Các nhà xưởng được xây dựng theo mơ hình68chuẩn chất lượng, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao môi trường làm

việc cho người lao động. Các giá trị cốt lõi của công ty An Lành là:

+ Lấy đạo đức kinh doanh và uy tín làm trọng: Ln lắng nghe mọi ý

kiến đóng góp để khơng ngừng hồn thiện, ln theo đuổi và thực hiện tốt

những gì chúng tơi đã cam kết.

+ Đề cao lợi ích của khách hàng, lấy khách hàng là trọng tâm: Chất

lượng phục vụ khách hàng là tiên quyết. Lợi ích của khách hàng là định

hướng cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ của An Lành.

+ Trách nhiệm với xã hội: Với trách nhiệm của một doanh nghiệp, An

Lành hoạt động khơng chỉ vì mục đích kinh doanh mà còn cam kết đóng góp

một cách tích cực vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần phát

triển xã hội.

+ Sáng tạo, chất lượng, linh động, và hiệu quả: không ngừng xây dựng

nhằm đạt được những tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với nhu cầu cùa khách

hàng. Hệ thống thiết bị và dịch vụ mang tính linh động cao được trang bị

nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

+ Lợi nhuận : Tối đa hóa lợi nhuận trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn

lực một cách hiệu quả và trách nhiệm.

- TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO: Được thành lập

năm 2005 với tiền thân là Công ty Thiết bị y tế TW3. Cơng ty Danameco là

đối thủ cạnh tranh chính của cơng ty Memco ở thị trường miền Trung-Tây

Nguyên với hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực sản xuất thuốc, hóa

dược và trị liệu; sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục

hồi chức năng; bán bn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác... Với hơn

40 năm xây dựng và trưởng thành, Danameco đã không ngừng phát triển về

mọi mặt sản xuất và cung cấp các sản phẩm có chất lượng cao, đảm bảo các

tiêu chuẩn trong nước và nước ngoài. Hoạt động của Danameco luôn tuân thủ69theo các chuẩn mực luật pháp hiện hành và các tiêu chuẩn quản lý quốc tế

như: ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, GSP đã được chứng nhận bởi cơ quan

chức năng. Bên canh đó, trong thực tiễn sản xuất kinh doanh Danameco còn

vận dụng các cơng cụ 5S và các tiêu chuẩn khác như ISO 14971:2007, ISO

19001:2002, ISO 14001:2004, ISO 10012:2003, SA 8000,... vào quản lý.

Sản phẩm của Danameco sản xuất theo quy mô công nghiệp trong môi

trường khép kín, được tiệt trùng bằng hệ thống EOGAS và sử dụng các loại

bao gói thân thiện với mơi trường (tự hoại sau khi sử dụng xong). Sản phẩm

thương hiệu Danameco đã có mặt tại các Bệnh viện, trung tâm y tế lớn trên

khắp ba miền Bắc Trung Nam thông qua hệ thống các Chi nhánh của

Danameco. Sản phẩm của Danameco có rất nhiều kích thước, quy cách, mẫu

mã đáp ứng theo mọi yêu cầu của khách hàng và được khách hàng tin tưởng

sử dụng, đánh giá cao. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Danameco không

những phát triển mạnh trong nước mà còn được xuất khẩu ra nước ngồi.

Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu kinh doanh, chiến lược kinh doanh trong

thời gian tới của Danameco được đề ra như sau:

Tầm nhìn: “Trở thành một trong những Tập đồn nghiên cứu, sản xuất,

kinh doanh thuốc, thiết bị vật tư y tế và kinh doanh đa ngành nghề dẫn đầu về

uy tín, chất lượng sản phẩm và thị phần trên thị trường Việt Nam và khu vực.

Sẵn sàng hợp tác với đối thủ của Danameco hôm nay để trở thành đối tác

Danameco trong tương lai”.

Sứ mệnh: “DANAMECO - Vì mục tiêu sức khoẻ cộng đồng và không

ngừng phát triển”

Mục tiêu: " An tồn, uy tín, hiệu quả và phát triển bền vững "

Chiến lược kinh doanh:

- Áp dụng chính sách đãi ngộ, đào tạo nâng tầm kiến thức chuyên môn,

nghiệp vụ, văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp cho nguồn nhân lực hiện có.70- Xây dựng và thực thi các chính sách thu hút nhân tài nhằm sẵn sàng

đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất - kinh doanh - dịch vụ theo xu hướng

hội nhập và lợi thế ngành.

- Cấu trúc lại nguồn vốn, kiểm soát chặt chẽ tồn kho, công nợ để sử

dụng vốn hiệu quả.

- Sàng lọc, lựa chọn sản phẩm kinh doanh lợi thế để đầu tư tăng tốc,

chiếm lĩnh ít nhất 60% thị phần trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu.

- Cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ đối với các kênh phân phối

truyền thống, đồng thời mở rộng và đa dạng hóa các kênh phân phối khác để

phủ kín thị trường tiệu thụ sản phẩm của Danameco, đảm bảo tiếp cận trực

tiếp vào nhóm các khách hàng mục tiêu nhằm tối đa hóa lợi ích đơi bên.

3.1.2. Mục tiêu phát triển của cơng ty đến năm 2020

Về kết quả hoạt động kinh doanh:

- Tăng trưởng doanh số bán hàng qua các năm. Đến năm 2020 công ty

phấn đấu trở thành đơn vị sản xuất với mức tăng doanh số hàng năm khoảng

20%, doanh thu khoảng 30 tỷ đồng và trở thành thương hiệu sản xuất vật tư

và thiết bị y tế có uy tín trong nước và từng bước vươn ra thị trường thế giới.

- Đầu tư xây dựng thêm các dây chuyền sản xuất mới: Công ty Memco

phấn đấu xây dựng thêm các dây chuyền sản xuất các chủng loại vật tư cũng

như thiết bị y tế mới đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về chăm sóc sức khỏe

của người dân.

- Đảm bảo chất lượng và nâng cao hiệu quả sản xuất trên cơ sở thường

xuyên đổi mới và đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất để tăng năng suất và giảm

giá thành sản phẩm đồng thời giảm lao động phổ thông trong công ty và tăng

giá trị hàm lượng chất xám trong từng sản phẩm.71Về các điều kiện đảm bảo:

- Có đội ngũ CBCNV đủ về số lượng, đạt u cầu về trình độ chun

mơn, phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp; có cơ cấu doanh nghiệp bộ

máy và đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân thành thạo tay nghề đáp ứng yêu

cầu nhiệm vụ; áp dụng thành thạo hệ thống quản lý chất lượng IS0 9001 –

2008, ISO 13815 – 2003 gắn liền với tin học hóa cơng tác quản lý.

- Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo đạt các

tiêu chuẩn về chất lượng đầu ra của sản phẩm.

- Kiểm định chất lượng định kỳ theo từng lô hàng sản xuất dựa trên các

tiêu chuẩn cơ sở được ban hành và các giải pháp thực thi cụ thể để bảo đảm

chất lượng sản phẩm đầu ra.

- Đảm bảo đủ các nguồn tài chính và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng

các nhu cầu hoạt động của công ty.

3.1.3. Mục tiêu của việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp tại công ty

CP Vật tư và Thiết bị y tế Memco

* Văn hoá là một tài sản lớn của cơng ty Memco:

Văn hóa doanh nghiệp quyết định trường tồn của bất kỳ một doanh

nghiệp nào. Nó càng có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt đối với công ty CP

Vật tư và Thiết bị y tế Memco:

- VHDN giúp gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa và lưu truyền chúng

qua tập thể CBCNV trong bảy năm xây dựng, hình thành và phát triển của

cơng ty Memco.

- VHDN giúp công ty nuôi dưỡng những nhân viên giỏi về tay nghề và

chuyên môn nghiệp vụ cũng như phẩm chất để gìn giữ và sáng tạo các giá trị

văn hố trong các năm tiếp theo.

- Cơng ty sẽ là nơi tập thể cán bộ và nhân viên cùng lao động để thực

hiện các mục tiêu văn hoá được công ty đề ra bằng các biện pháp tuyên truyền72và đồng nhất các giá trị văn hóa. Từ đó sẽ ni dưỡng tình u, sự gắn kết

trong cơng ty của tồn thể CBCNV.

* Văn hố doanh nghiệp tạo động lực làm việc:

Động lực lao động được tạo nên bởi nhiều yếu tố, trong đó văn hố là

một động lực vơ hình nhưng có sức mạnh kích thích nhân viên cơng ty

Memco lao động hăng say hơn cả các biện pháp khuyến khích bằng kinh tế.

Cụ thể:

- Văn hóa của cty Memco cần làm cho nhân viên thấy rõ mục tiêu, định

hướng và bản chất cơng việc mình đang làm và nỗ lực thực hiện.

- Văn hóa hướng đến việc tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa lãnh đạo

với nhân viên, giữa nhân viên với nhân viên; đồng thời tạo ra một môi trường

làm việc thoải mái, vui vẻ, lành mạnh trong cơng ty. Đó là nền tảng tinh thần

cho sự đồn kết chính là điều vơ cùng quan trọng đối với hoạt động lao động

và sản xuất trong công ty.

- Từng nhân viên trong công ty Memco cảm thấy cảm giác tự hào và

hãnh diện hơn vì được là một thành viên của cơng ty, được làm việc vì những

mục tiêu cao cả mà công ty hướng đến.

Muốn tạo động lực cần khơi dậy nhu cầu và đáp ứng nhu cầu chính đáng

của mọi người, mọi thành viên trong cơng ty. Khi khả năng đáp ứng nhu cầu

thấp thì động lực với người lao động, người công nhân là đồng lương, thu

nhập và những giá trị vật chất nhận được. Khi thu nhập đạt đến một mức nào

đó, nhu cầu vật chất thoả mãn một mức độ nào đó, người lao động nói chung

và từng cơng nhân trong cơng ty nói riêng sẵn sàng đánh đổi, chọn mức thu

nhập thấp hơn để được làm việc ở một môi trường hoà đồng, thân thiện, thoải

mái, được cống hiến và được thừa nhận và tơn trọng đóng góp của bản thân

đối với sự phát triển của cơng ty.73* Văn hố doanh nghiệp hỗ trợ điều phối và kiểm soát:

Văn hoá doanh nghiệp giúp hỗ trợ cũng như điều phối và kiểm soát hành

vi của từng cá nhân bằng các chuẩn mực, thủ tục, quy trình, quy tắc. Ngồi ra,

còn bằng dư luận, truyền thuyết do những thế hệ nhân viên trong công ty xây

dựng nên.

Khi công ty phải đối mặt với một vấn đề phức tạp, khó khăn phát sinh thì

chính văn hóa doanh nghiệp là điểm tựa trợ giúp về tinh thần, giúp ban lãnh

đạo công ty phát huy nội lực của doanh nghiệp để có những quyết định và sự

lựa chọn đúng đắn.

* Văn hoá doanh nghiệp hạn chế tiêu cực và xung đột:

Văn hoá doanh nghiệp giúp các thành viên trong công ty Memco thành

một khối thống nhất về cách nhận thức vấn đề, cách đánh giá, lựa chọn, định

hướng và hành động. Nó chính là chất keo gắn kết các thành viên lại thành

một khối, tạo ra những dư luận tích cực, hạn chế những biểu hiện tiêu cực trái

với quy tắc, chuẩn mực thông thường đã được ngầm định trong cơng ty. Nó

hạn chế những nguy cơ mâu thuẫn và xung đột; và khi xung đột là khơng thể

tránh khỏi thì văn hố doanh nghiệp tạo ra hành lang pháp lý, đạo lý phù hợp

để góp phần khắc phục, giải quyết xung đột trên nguyên tắc khơng để phá vỡ

đồn kết tập thể của CBCNV trong công ty.

Nâng cao chất lượng các hoạt động lao động và sản xuất của công ty

Memco:

Tổng hợp tất cả các yếu tố đã nêu ở trên, từ việc tạo nên sự gắn kết, tạo

động lực, điều phối kiểm soát và hạn chế những nguy cơ làm giảm sức mạnh

của doanh nghiệp. Rõ ràng là, văn hóa doanh nghiệp đã làm tăng hiệu quả các

hoạt động trong công ty Memco, trên cơ sở đó mà dần dần tạo nên những

phẩm chất đặc trưng khác biệt cho cơng ty. Đó là cơ sở nâng cao uy tín và tạo74thành “thương hiệu” của công ty CP Vật tư và Thiết bị y tế Memco, tạo đà

cho các bước phát triển tốt hơn trong những năm tiếp theo.

3.2. CÁC YẾU TỔ VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP MÀ CÔNG TY CP

VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEMCO MONG MUỐN TRONG

TƯƠNG LAI

Để xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tập thể lãnh đạo và CBCNV cơng ty

Memco cần nhận thức rằng đây là một quá trình được thực hiện và cải tiến liên

tục với những giải pháp đồng bộ để duy trì và phát triển mạnh mẽ và rõ nét.

Để có cơ sở xác định văn hóa doanh nghiệp mà cơng ty Memco mong

muốn tạo lập, luận văn tiến hành khảo sát đối tượng là các CBCNV công ty.

Kết quả khảo sát như sau:

Đối với cán bộ viên chức công ty, trong 36 người được hỏi cho rằng việc

xây dựng văn hóa doanh nghiệp của cơng ty Memco được tập trung vào các

nhóm yếu tố chính như:

* Nhóm yếu tố thuộc lớp thứ nhất:

- Về cơ sở vật chất: Các CBCNV cơng ty mong muốn hình thành cơ sở

vật chất ngày càng hiện đại, khang trang (85,9 % chọn câu trả lời đồng ý).

- Về trang phục, đồng phục: Các CBCNV công ty mong muốn công ty

trang bị đồng phục cho nhân viên văn phòng (91,3 % chọn câu trả lời đồng ý)

- Về Website: Các CBCNV mong muốn việc thiết kế website đẹp hơn nữa,

tăng cường thông tin cung cấp về công ty (94,1 % chọn câu trả lời đồng ý)

* Nhóm yếu tố thuộc lớp thứ hai:

- Về thực hiện mục tiêu chiến lược của công ty: Các thành viên mong

muốn rằng công ty đặt trọng tâm vào vấn đề đầu tư cho nguồn nhân lực có sự

tâm huyết và trách nhiệm, cũng như sự vận hành trôi chảy và ổn định (91,8 %

CBCNV chọn câu trả lời đồng ý).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEMCO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×