Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 6: So sánh các giá trị văn hóa hiện tại và mong muốn hướng đến của công ty Memco

Bảng 6: So sánh các giá trị văn hóa hiện tại và mong muốn hướng đến của công ty Memco

Tải bản đầy đủ - 0trang

75Viễn cảnh: “Công ty CP Vật tư và Thiết bị y tế Memco là công ty sản

xuất vật tư thiết bị y tế có chất lượng cao và uy tín, là một trong những công

ty cung cấp vật tư thiết bị y tế hàng đầu cung cấp cho ngành y tế nói riêng và

đóng góp vào sự phát triển của đất nước nói chung”.

Sứ mệnh của cơng ty: “Cơng ty CP Vật tư và Thiết bị y tế Memco cung

cấp cho xã hội nguồn hàng hóa vật tư và thiết bị y tế có chất lượng cao, góp

phần chăm sóc tốt sức khỏe cho cộng đồng”.

Mục tiêu của công ty đến năm 2020: “Xây dựng công ty trở thành cơ sở

sản xuất vật tư và thiết bị y tế có chất lượng, có mơi trường làm việc thuận lợi

cho cán bộ, công nhân viên để phát huy tối đa khả năng lao động, cống hiến

cho sự nghiệp phát triển của ngành y tế và của đất nước, cho sự chăm sóc sức

khỏe tốt nhất đối với cộng đồng”.

Các giá trị thuộc lớp thứ hai và lớp thứ ba sẽ được nghiên cứu và đề

xuất các thay đổi đa dạng hơn, đổi mới hơn.

3.3.1. Làm rõ các giá trị văn hóa doanh nghiệp cơng ty

Trong q trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp công ty, luận văn chú

trọng tới việc xác lập và phát triển các giá trị văn hóa cốt lõi của doanh

nghiệp. Hệ thống các giá trị cốt lõi này được xây dựng trên cơ sở phân tích đã

nêu trên về các tác động của môi trường bên trong và bên ngồi, chiến lược

phát triển của cơng ty đến năm 2016 và tầm nhìn đến năm 2020, yêu cầu tất

yếu phải xây dựng Văn hoá doanh nghiệp. Bằng trải nghiệm thực tế và

phương pháp bảng hỏi, phỏng vấn trước hết là cán bộ lãnh đạo và CBCNV

lâu năm, sau đó mở rộng ra tất cả CBCNV trong cơng ty, bất kỳ giá trị nào

được đề xuất đều được nghiên cứu và phân tích một cách nghiêm túc để xác

định các giá trị cốt lõi này.

Qua kết quả điều tra và thống kê qua nghiên cứu tại chương 2 với việc

điều tra 45 CBCNV công ty để chọn ra các giá trị văn hóa cốt lõi cần bổ sung,76trong 7 giá trị được đưa ra, người tham gia trả lời được chọn tối đa 4 giá trị.

Kết quả như sau, có 36 người trả lời hợp lệ trong đó: 89 % CBCNV chọn giá

trị hợp tác và phát triển, 36 % CBCNV chọn giá trị sáng tạo, trung thành, 97

% CBCNV chọn giá trị cam kết về chất lượng, 33 % CBCNV chọn giá trị

chuyên nghiệp, 26 % chọn giá trị say mê, tận tụy, 87 % CBCNV chọn giá trị

nề nếp và trách nhiệm, 89 % CBCNV chọn giá trị tâm huyết với nghề nghiệp.

Từ đó, luận văn đã xác định tập các giá trị cốt lõi được đề xuất bổ sung

như sau:

(1) Hợp tác cùng phát triển.

(2) Cam kết về chất lượng.

(3) Nề nếp và trách nhiệm.

(4) Tâm huyết với nghề nghiệp.

Để tiếp tục quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp, luận văn nhận

định rằng cơng ty cần bổ sung những giá trị này và thực hiện việc tuyên tuyền

những giá trị mới cũng như tiếp tục phổ biến các giá trị đã có.

3.3.2. Tiếp tục truyền đạt sứ mệnh và các giá trị

Sau khi đã xác định được giá trị cốt lõi và sứ mệnh của doanh nghiệp.

Ban lãnh đạo công ty cần truyền thông các giá trị này đến từng thành viên

trong doanh nghiệp.

Mục đích: Trong chiến lược phát triển công ty Memco từ nay đến năm

2016 và định hướng đến năm 2020, Ban giám đốc cơng ty rất quan tâm đến

việc hình thành cơng ty có một nét văn hố riêng, phù hợp với xu thế hội nhập

và phát triển. Vì vậy cần tập trung tơn vinh, chia sẻ các giá trị văn hóa và tiếp

tục truyền đạt sứ mệnh của công ty Memco, làm sao cho mọi người nhận ra

và ý thức được các giá trị đó là của tất cả mọi người trong cơng ty, khơng phải

của riêng ai. Tại đó, các giá trị văn hoá, trật tự đạo đức… được tất cả các

thành viên thừa nhận và bình đẳng. Nhằm cụ thể hóa cuộc vận động hướng tới77mục tiêu “chất lượng – chuyên nghiệp - hiệu quả” góp phần tạo nên “phong

cách” độc đáo riêng của công ty Memco.

Đối tượng: Tất cả cán bộ công nhân viên trong công ty CP Vật tư và

Thiết bị y tế Memco.

Nội dung: Tập trung truyền bá, tơn vinh những giá trị văn hóa cốt lõi đã

được xác lập. Ngoài ra, để đạt được các mục tiêu chia sẻ và phát triển các giá

trị văn hoá doanh nghiệp, đơn vị cần chú trọng trong việc tìm hiểu và chia sẻ

những giá trị văn hóa của dân tộc, của ngành và của đơn vị đã được xây dựng

và vun đắp trong những năm vừa qua. Bên cạnh đó, cần tiếp tục truyền thơng

và chia sẻ sứ mệnh, các cam kết của cơng ty đến tồn thể CBCNV.

Phương pháp:

- Tuyên truyền bằng các văn bản nội bộ, thơng qua bảng thơng báo nội

bộ, website cơng ty, đóng khung treo tường các giá trị cốt lõi, sứ mệnh, các

quy tắc; tích cực tun truyền bằng miệng đến đơng đảo mọi thành viên trong

công ty được biết.

- Tổ chức các cuộc họp nhằm đánh giá và khẳng định đâu các giá trị cốt

lõi làm cơ sở cho thành công của cơng ty. Qua đó, khẳng định và thống nhất

các giá trị cốt lõi của công ty để suy tôn, phát huy và gìn giữ.

- Cần có sụ thống nhất trong xây dựng khẩu hiệu. Cụ thể cần loại bỏ

những khẩu hiệu cũ và không phù hợp đang sử dụng trong công ty. Công ty

Memco chỉ cần sử dụng một khẩu hiệu bên cạnh logo công ty hiện tại. Đồng

thời, cơng ty cần giải thích và làm rõ ý nghĩa của logo và khẩu hiệu hiện nay

thông qua các buổi nói chuyện thân mật, các cuộc họp, các lễ kỷ niệm, thông

qua các bảng thông báo nội bộ. Nhờ vậy mà tồn bộ CBCNV có thể hiểu

được một cách rõ ràng triết lý kinh doanh và tìm thấy cảm hứng làm việc cho

công ty.783.3.3. Đồng nhất hành động với các giá trị

a. Phương pháp

- Chú trọng thực hiện viễn cảnh tương lai của công ty. Đây sẽ là định

hướng để xây dựng văn hóa doanh nghiệp cơng ty. Bởi vì các giá trị văn hóa

của doanh nghiệp chỉ được nâng cao hơn khi có một viễn cảnh rõ ràng, hướng

dẫn suy nghĩ và hành động của các thành viên trong công ty và là căn cứ để

phát xét hành vi trong thực tế.

- Để đưa các giá trị văn hóa mới được xác lập vào q trình hoạt động

của cơng ty. Luận văn nhận thấy rằng cần phải có biện pháp thích hợp để duy

trì những giá trị đã tồn tại trên tinh thần kế thừa và phát huy, vừa khẳng định

và phát triển các giá trị văn hóa mới. Thông qua việc đào tạo bài bản và theo

nhu cầu cơng việc để giúp mọi người có được những kiến thức cần thiết cho

quá trình làm việc.

- Chú trọng việc thực hiện khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh và tạo cơ

hội thăng tiến cho mọi CBCNV trong công ty. Thực hiện nghiêm túc và hiệu

quả quy trình đánh giá thành tích, loại bỏ tư tưởng chủ nghĩa bình qn. Cơng

tác thi đua khen thưởng không chỉ dành cho những sáng kiến, ý tưởng tạo nên

năng suất lao động cao, mà còn dành cho những người làm việc chăm chỉ,

nghiêm túc, không sai phạm trong công việc. Đề cao việc phê bình trong đánh

giá thi đua khen thưởng.

- Phân cơng nhiệm vụ cụ thể ở các phòng ban chức năng trong cơng ty.

Chẳng hạn, phòng kế tốn – tổng hợp cần: Tham mưu cho ban giám đốc trong

việc giải quyết chính sách, chế độ đối với người lao động theo quy định của

Bộ luật Lao động; nghiên cứu, đề xuất các phương án cải tiến doanh nghiệp

quản lý, sắp xếp cán bộ, cơng nhân cho phù hợp với tình hình phát triển sản

xuất - kinh doanh; hạch toán kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của

công ty theo đúng pháp lệnh kế toán thống kê của Nhà nước; ghi chép, phản79ánh chính xác, kịp thời và có hệ thống có sự diễn biến các nguồn vốn cấp, vốn

vay; giải quyết các loại vốn, phục vụ cho việc huy động vốn đầu tư vào các

dự án và tình hình kinh doanh dịch vụ của công ty; theo dõi công nợ, phản

ánh và đề xuất kế hoạch thu, chi tiền mặt và các hình thức thanh tốn khác

Để đồng nhất các giá trị cốt lõi của công ty, luận văn kiến nghị cần chú

trọng vào việc xây dựng các yếu tố sau:

* Các yếu tố góp phần đồng nhất giá trị “hợp tác cùng phát triển” của

các CBCNV tại công ty Memco:

- Trao đổi về chuyên môn nghề nghiệp, các kiến thức liên quan đến kỹ

năng xử lý các tình huống phát sinh trong cơng việc, chú trọng việc nâng cao

trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý.

- CBCNV ở các Phòng ban, tổ sản xuất chủ động phối hợp với nhau

trong thực hiện công việc, hoặc đối với các cơ quan ban ngành bên ngoài và

các doanh nghiệp trong cùng ngành nghề hoặc trên cùng địa bàn như ban

quản lý các KCN Đà Nẵng, ban quản lý khu cơng nghiệp Hòa Cầm, Sở khoa

học và cơng nghệ thành phố Đà Nẵng nhằm ký các thoả thuận về hợp tác và

xin hỗ trợ việc nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh.

- Phối hợp các chương trình chuyển giao trong nghiên cứu khoa học công nghệ, triển khai các chương trình, đề tài, dự án.

- Chủ động thảo luận mang tính xây dựng trong các hội nghị, hội thảo

được các sở ban ngành trong thành phố tổ chức. Các đơn vị trong cơng ty

ln hồn thành cơng việc đúng hạn.

- Mơi trường làm việc, các chế độ chính sách, phong cách lãnh đạo cũng

là một nhân tố tạo ra sự đồng thuận và hợp tác với nhau trong doanh nghiệp.

Xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá, khen thưởng hợp lý thúc đẩy mọi người

nỗ lực làm việc.80- Kỹ năng làm việc theo nhóm. Đây là một kỹ năng quan trọng cho sự

hợp tác và làm việc cùng nhau trong doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy công việc

thực hiện trôi chảy và phát triển.

* Chất lượng sản phẩm đầu ra là một yếu tố sống còn của bất kỳ cơ sở

sản xuất và kinh doanh nào. Nó khơng chỉ là điều kiện cho sự tồn tại mà còn

là cơ sở cho việc xác định uy tín, “thương hiệu” của một đơn vị kinh doanh, là

niềm tin của người sử dụng “sản phẩm” và là động lực của người lao động.

Chính vì lẽ đó, việc quan tâm đến chất lượng sản phẩm đầu ra đã trở thành

một nhu cầu vừa bức xúc trước mắt, vừa là định hướng cho tương lai.

Có thể đồng nhất giá trị “cam kết về chất lượng” thông qua các hoạt

động như sau:

- Lựa chọn đúng hướng đi và chủng loại sản phẩm. Định hướng chung

của công ty là đáp ứng nhu cầu vật tư và thiết bị y tế của người dân. Do đó,

trong q trình xây dựng chủng loại sản phẩm cần phải tạo ra tính đặc thù.

Tính đặc thù đó được hiểu là tạo ra các sản phẩm có chất lượng vượt trội hoặc

là chủng loại quý hiếm mà các đối thủ cạnh tranh khác rất khó để sản xuất

được. Muốn được như vậy, cơng ty phải có một đội ngũ bán hàng thâm nhập

thị trường từ đó xác lập hướng đi đúng đắn cho cơng ty theo nhu cầu của

khách hàng. Ngồi ra, cơng ty phải kiên quyết và mạnh dạn áp dụng các tiến

bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm

tỷ lệ các sản phẩm lỗi, hao hụt trong q trình sản xuất.

Ngồi ra, phải hết sức quan tâm trong việc cập nhật, phổ cập và liên tục

kiến thức về khả năng ngoại ngữ, tin học cho nhân viên. Để họ có thể cập nhật

các thơng tin về gói thầu mua vật tư và thiết bị y tế của các bệnh viện trong

nước và nước ngoài; hướng đi cho việc phát triển sản xuất vật tư và thiết bị y

tế ở Việt Nam và thế giới.81- Trình độ lao động của doanh nghiệp. Trong tất cả các hoạt động sản

xuất, xã hội, nhân tố con người luôn luôn là nhân tố căn bản, quyết định tới

chất lượng của các hoạt động đó. Nó được phản ánh thơng qua trình độ

chun mơn, tay nghề, kỹ năng, kinh nghiệm, ý thức trách nhiệm của từng lao

động trong doanh nghiệp. Trình độ của người lao động còn được đánh giá

thông qua sự hiểu biết, nắm vững về phương pháp, cơng nghệ, quy trình sản

xuất, các tính năng, tác dụng của máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, sự chấp

hành đúng quy trình phương pháp cơng nghệ và các điều kiện đảm bảo an

toàn trong doanh nghiệp. Để nâng cao chất lượng quản lý trong doanh nghiệp

cũng như nâng cao trình độ năng lực của lao động thì việc đầu tư phát triển và

bồi dưỡng cần phải được coi trọng. Cơng ty phải có biện pháp tổ chức lao

động khoa học, đảm bảo và trang bị đầy đủ các điều kiện, mơi trường làm

việc an tồn, vệ sinh cho người lao động. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải

có các chính sách động viên, khuyến khích nhằm phát huy khả năng sáng tạo

trong cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua chế độ thưởng phạt

nghiêm minh. Mức thưởng phạt phải phù hợp, tương ứng với phần giá trị mà

người lao động làm lợi hay gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

- Nâng cao trình độ chun mơn của đội ngũ cán bộ quản lý. Các yếu tố

sản xuất như nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, lao động... dù có ở trình độ

cao song khơng được tổ chức một cách hợp lý, phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng

giữa các khâu sản xuất thì cũng khó có thể tạo ra những sản phẩm có chất

lượng. Khơng những thế, nhiều khí nó còn gây thất thốt, lãng phí nhiên liệu,

ngun vật liệu... của doanh nghiệp. Do đó, cơng tác tổ chức sản xuất và lựa

chọn phương pháp tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp đóng một vai trò hết

sức quan trọng. Tuy nhiên, để mơ hình và phương pháp tổ chức sản xuất được

hoạt động có hiệu quả thì cần phải có năng lực quản lý. Trình độ quản lý nói

chung và quản lý chất lượng nói riêng một trong những nhân tố cơ bản góp82phần cải tiến, hồn thiện chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Điều này

gắn liền với trình độ nhận thức, hiểu biết của cán bộ quản lý về chất lượng,

chính sách chất lượng, chương trình và kế hoạch chất lượng nhằm xác định

được mục tiêu một cách chính xác rõ ràng, làm cơ sở cho việc hoàn thiện, cải

tiến. Trên thực tế, sự ra đời của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn

quốc tế ISO đã khẳng định vai trò và tầm quan trọng của quản lý trong qúa

trình thiết kế, tổ chức sản xuất, cung ứng và các dịch vụ sau khi bán hàng.

- Chất lượng nguyên vật liệu đầu vào là yếu tố quyết định đến việc nâng

cao chất lượng sản phẩm đầu ra. Cần chú trọng, đầu tư tìm kiếm nguồn

nguyên liệu đầu vào có chất lượng, được kiểm định các tiêu chuẩn về y tế uy

tín. Khi nhập nguyên vật liệu về, nhân viên kế toán kho cũng như thủ kho

phải trực tiếp giám sát để số lượng, chất lượng của nguyên vật liệu đúng với

những cam kết đã đặt hàng từ nhà cung cấp. Nguyên vật liệu là yếu tố chính

tham gia trực tiếp vào q trình sản xuất, cấu thành thực thể sản phẩm. Chất

lượng sản phẩm cao hay thấp phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng nguyên vật

liệu đầu vào. Quá trình cung ứng nguyên vật liệu đầu vào. Quá trình cung ứng

nguyên vật liệu có chất lượng tốt, kịp thời, đầy đủ, đồng bộ sẽ bảo đảm cho

quá trình sản xuất diễn ra liên tục, nhịp nhàng; sản phẩm ra đời với chất lượng

cao. Ngược lại, khơng thể có được những sản phẩm có chất lượng cao từ

nguyên liệu sản xuất không bảo đảm, đồng bộ hơn nữa nó còn gây ra sự lãng

phí, thất thoát nguyên vật liệu.

Vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào mà doanh nghiệp có thể bảo đảm

được việc cung ứng nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất với chất lượng cao,

kịp thời, đầy đủ và đồng bộ? Điều này chỉ có thể thực hiện được, nếu như

doanh nghiệp xác lập thiết kế mơ hình dự trữ hợp lý; hệ thống cung ứng

nguyên vật liệu thích hợp trên cơ sở nghiên cứu đáng giá nhu cầu về thị

trường (cả đầu vào và đầu ra), khả năng tổ chức cung ứng, khả năng quản lý...83- Đổi mới dây chuyển công nghệ, gia tăng hàm lượng chất xám và tự

động hóa. Dây chuyền cơng nghệ tác động rất lớn đến chất lượng sản phẩm

đầu ra. Trình độ hiện đại, tính đồng bộ và khả năng vận hành cơng nghệ... ảnh

hưởng rất lớn tới chất lượng sản phẩm. Trong điều kiện hiện nay, thật khó tin

rằng với trình độ cơng nghệ, máy móc ở mức trung bình mà có thể cho ra đời

các sản phẩm có chất lượng cao. Ngược lại, cũng khơng thể nhìn nhận rằng cứ

đổi mới cơng nghệ là có thể có được những sản phẩm chất lượng cao, mà chất

lượng sản phẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Nguyên vật liệu, trình độ quản

lý, trình độ khai thác và vận hành máy móc, thiết bị... Đối với các doanh

nghiệp tự động hoá cao, dây chuyền và tính chất sản xuất hàng loạt thì chất

lượng sản phẩm chịu ảnh hưởng rất nhiều. Do đó, trình độ của các doanh

nghiệp về cơng nghệ, thiết bị máy móc phụ thuộc vào rất nhiều và khơng thể

tách rời trình độ công nghệ thế giới. Bởi nếu không, các doanh nghiệp sẽ

không thể theo kịp được sự phát triển trên thế giới trong điều kiện đa dạng

hoá, đa phương hoá. Chính vì lý do đó mà doanh nghiệp muốn sản phẩm của

mình có chất lượng đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường thì doanh nghiệp

đó cần có chính sách cơng nghệ phù hợp và khai thác sử dụng có hiệu quả các

cơng nghệ và máy móc, thiết bị hiện đại, đã đang và sẽ đầu tư.

- Quan điểm lãnh đạo của doanh nghiệp. Theo quan điểm quản trị chất

lượng sản phẩm hiện đại, mặc dù công nhân là người trực tiếp sản xuất ra sản

phẩm nhưng người quản lý lại là người phải chịu trách nhiệm đối với sản

phẩm sản xuất ra. Trong thực tế, tỷ lệ chất lượng sản phẩm liên quan đến

những vấn đề trong quản lý chiếm tới 80%. Do vậy, họ phải nhận thức được

rằng đó khơng chỉ do lỗi ở trình độ tay nghề người cơng nhân mà còn do

chính bản thân mình. Trên thực tế, liệu đã có nhà quản lý nào đặt cho chính

họ những câu hỏi như: Họ bố trí lao động đã hợp lý chưa? Việc bố trí có phát

huy được khả năng, trình độ tay nghề của người cơng nhân hay không? Sản84phẩm sản xuất với chất lượng kém có phải do con người, máy móc thiết bị,

nguyên vật liệu hay do nguyên nhân nào khác... Thêm vào đó, chính sách chất

lượng và kế hoạch chất lượng được lập ra dựa trên những nghiên cứu, thiết kế

của các lãnh đạo doanh nghiệp. Quan điểm của họ có ảnh hưởng rất lớn tới

việc thực hiện chất lượng trong tồn cơng ty. Điều này chứng tỏ rằng, chỉ có

nhận thức được trách nhiệm của lãnh đạo doanh nghiệp thì mới có cở sở thực

hiện việc cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.

* Các hoạt động góp phần việc đồng nhất giá trị “nề nếp và trách

nhiệm”:

- Công ty cần thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động: cán bộ công nhân

viên đi làm đúng giờ, về đúng giờ, khơng làm việc riêng, nói chuyện phiếm

trong giờ làm việc; chấp hành nghiêm các qui định vệ sinh an tồn lao động.

Đội ngũ CBCNV phải nhiệt tình và trách nhiệm khi khách hàng đến tìm hiểu

và làm ăn bn bán với cơng ty.

- Khuyến khích các bộ phận trong công ty Memco đề ra phong cách làm

việc chuyên nghiệp (đi đúng giờ, chuẩn bị tài liệu trước khi đi họp…). Nội

dung cuộc họp trong công ty cần được cải tiến sao cho có hiệu quả. Trong

thời gian qua các cuộc họp của cơng ty Memco có một số hạn chế như: có

những cuộc họp khơng cần thiết, thiếu sự chuẩn bị tốt, đi họp trễ, bỏ về giữa

chừng, làm việc riêng trong giờ họp, việc điều hành cuộc họp lan man không

đi vào trọng tâm.

- Tăng cường công tác quản lý ở các tổ sản xuất: Tổ trưởng các tổ sản

xuất cùng Quản đốc và phó Quản đốc thực hiện tăng cường công tác kiểm tra

chất lượng làm việc của công nhân: kiểm tra chấp hành thời gian làm việc,

chấp hành quy trình cơng nghệ, chất lượng sản phẩm hoàn thành, ghi chép sổ

sách, kế hoạch sản xuất. Tùy nội dung cần lựa chọn hình thức kiểm tra phù85hợp: thường xuyên, định kỳ, đột xuất; kiểm tra trước khi vào làm, trong thời

gian làm việc, sau khi kết thúc công việc.

Thực tế hiện nay, việc chấp hành các quy định về trang phục của một số

CBCNV trong công ty Memco chưa thật sự nghiêm túc. Điều này ảnh hưởng

rất lớn đến nề nếp của cá nhân, mất đi hình ảnh đẹp của bản thân nhân viên

nói riêng và tạo ra những ảnh hưởng khơng tốt đẹp đến hình ảnh cơng ty nói

chung. Do đó, cơng ty cần đưa ra những quy định cơ bản về trang phục công

sở và đặc biệt với nhân viên văn phòng.

Ngồi ra, việc trang bị thẻ nhân viên chưa được công ty thực hiện. Chỉ

cần mỗi CBCNV được trang bị một thẻ nhân viên, kết hợp với trang phục

nghiêm chỉnh, đẹp thì sẽ tạo nên một phong cách rất chuyên nghiệp, rất đẹp

cho bản thân mỗi nhân viên khi đi làm, điều này góp phần rất lớn vào chất

lượng làm việc cả chuyên môn nghiệp vụ lẫn nhân cách và giao tiếp xã hội

cho nhân viên trong công ty Memco.

- CBCNV tự giác học tập nâng cao trình độ chun mơn, ngoại ngữ, tin

học, đi sâu nghiên cứu dây chuyền công nghệ, quy trình cơng nghệ; đổi mới

phương pháp làm việc theo hướng chủ động, sáng tạo. Tăng cường sự trao đổi

và chia sẻ kiến thức chuyên môn trong tổ sản xuất và đồng nghiệp, đầu tư kỹ

lưỡng cho việc biên soạn các phiếu cơng nghệ.

* Tâm huyết với nghề nghiệp chính là sự ý thức về trách nhiệm, là đạo

đức nghề nghiệp của các CBCNV được cơng ty phân cơng. Đó là sự tận tâm

với người, tận tụy với nghề, ln có được niềm vui, hạnh phúc từ lao động,

luôn hy vọng về tương lai tươi sáng của công ty; thấy buồn và trăn trở khi sản

phẩm chưa thành đạt chất lượng, giao hàng chậm tiến độ. Những phẩm chất

tốt đẹp, mang đậm tính nhân văn đó của nhân viên cần được tơn vinh hình

thành nên truyền thống “cần cù-sáng tạo” - một truyền thống quý báu, tốt đẹpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 6: So sánh các giá trị văn hóa hiện tại và mong muốn hướng đến của công ty Memco

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×