Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2010 – 2015

Bảng 2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2010 – 2015

Tải bản đầy đủ - 0trang

36Bước 2: Thực hiện khảo sát bằng bảng câu hỏi với đối tượng là toàn bộ

cán bộ nhân viên đang làm việc tại Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Y tế

Memco.

Nội dung của bảng câu hỏi bao gồm hai phần chính:

Phần 1: Thiết kế để thu thập thông tin mô tả đối tượng tham gia trả lời

phỏng vấn để thu thập thêm các thông tin chung về nhân viên: giới tính, độ

tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc tại Công ty Cổ phần Vật tư và

Thiết bị Y tế Memco.

Phần 2: Để đánh giá thực trạng văn hóa doanh nghiệp của cơng ty CP

Vật tư và Thiết bị y tế Memco một cách khách quan và khoa học, luận văn

chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua kết quả điều

tra bằng bảng câu hỏi khảo sát để thu thập những thông tin liên quan đến ý

kiến của nhân viên về VHDN của Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Y tế

Memco. Bảng câu hỏi được thiết kế với các thang đo khoảng được đưa vào

bảng Likert với các mức đánh giá từ 1 đến 5 tương ứng với mức Rất không

đồng ý đến Rất đồng ý. Căn cứ vào thang đo này, người được hỏi sẽ đưa ra

đánh giá của mình cho từng phát biểu được nêu trong bảng hỏi.

Bảng câu hỏi được phát để phỏng vấn thử 6 nhân viên của công ty đối

tác tiêu thụ sản phẩm của công ty xem phản ứng của họ về nội dung, ngữ

nghĩa, mục đích, cấu trúc trình bày bảng hỏi. Sau đó, trên cơ sở phản hồi của

nhân viên được phỏng vấn thử, bảng hỏi sẽ được chỉnh sửa và hồn thiện để

có được bảng hỏi chính thức cho việc phỏng vấn nghiên cứu.

Căn cứ vào số lượng CBCNV trong công ty, luận văn tiến hành xây dựng

phiếu điều tra khảo sát khách quan với tổng số 45 phiếu dành cho các đối

tượng cụ thể như: Giám đốc, phó Giám đốc; quản đốc, phó quản đốc, các tổ

trưởng sản xuất và một số cán bộ công nhân viên của công ty. Kết quả thu

được 36/45 số phiếu hợp lệ chiếm tỷ lệ 80%. Đây là cơ sở để phân tích, lý giải37những vấn đề có liên quan đến văn hóa doanh nghiệp nghiên cứu dựa trên nền

tảng lý thuyết được trình bày ở chương 1.

2.2.1. Quá trình hình thành và xây dựng văn hóa doanh nghiệp của

cơng ty

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực hiện nay đang lâm vào cuộc

khủng hoảng và suy thoái kinh tế, các cuộc cạnh tranh về chất lượng và giá cả

hàng hóa diễn ra gay gắt, đặc biệt là sự cạnh tranh giữa các cơng ty kinh doanh

vật tư y tế thì yếu tố VHDN đóng vai trò vơ cùng quan trọng. Bất kỳ doanh

nghiệp nào cũng có văn hóa, có doanh nghiệp là có văn hóa. Chỉ có điều văn hố

được thể hiện như thế nào và doanh nghiệp đó có phát hiện ra những giá trị tốt

để phát huy và những giá trị chưa tốt để thay đổi hay không. Văn hóa doanh

nghiệp gắn liền với đặc điểm hoạt động, các giai đoạn phát triển của doanh

nghiệp thể hiện qua hành vi của CBCNV doanh nghiệp. Chính vì vậy, có thể nói

thành cơng hay thất bại của cơng ty CP Vật tư và Thiết bị y tế Memco nói riêng,

các loại hình doanh nghiệp nói chung đều gắn liền với việc xây dựng văn hóa

doanh nghiệp.

Bằng quan sát và trải nghiệm thực tế tại công ty, luận văn nhận thấy văn

hóa doanh nghiệp đang phát triển một cách tự phát, thiếu định hướng và chưa thể

hiện rõ nét các đặc trưng của công ty Memco. Công ty cũng chưa thực sự chú

trọng đến việc xây dựng nên nét văn hóa doanh nghiệp riêng của mình.

Tại cơng ty, văn hóa doanh nghiệp thể hiện qua hành vi giao tiếp, phong

cách ứng xử, khả năng thực hiện công việc như: sự tận tâm khi thực hiện công

việc được phân công, biết lắng nghe, có trách nhiệm, trung thực, cởi mở, chú

trọng vai trò của khách hàng, cơng ty đã quan tâm đến việc tạo điều kiện học tập,

đào tạo để nâng cao trình độ chun mơn, kiến thức, kỹ năng, phẩm chất đạo

đức nghề nghiệp của nhân viên,... những việc làm này đã tạo nên nét riêng có và

trở thành truyền thống của công ty. Học tập, rèn luyện không ngừng để đổi mới38và thích nghi là trách nhiệm chung của cơng ty và của mỗi thành viên. Cơng ty

Memco có bước đầu tạo dựng nên nét văn hóa doanh nghiệp riêng của mình bên

cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Điều này được thể hiện

ngay tại vị trí kiến trúc, cách trang trí nội ngoại thất của cơng ty, cùng với đó

cơng ty đã xây dựng cho mình một biểu trưng, biểu tượng thương hiệu (logo),

khẩu hiệu (slogan), tầm nhìn, sứ mệnh, triết lý kinh doanh, cam kết hành động

của cơng ty.

Bên cạnh những phát triển có tính tích cực với những biểu hiện tốt, vẫn còn

tồn tại song song những biểu hiện chưa tốt như: việc sử dụng thời gian làm việc

ở các bộ phận chuyên mơn còn mang tâm lý làm cho xong việc, làm cho hết giờ

khá phổ biến, chưa quan tâm đến việc thực hiện công việc như thế nào để đạt

hiệu quả cao, việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực (nhân lực, cơ sở vật chất,

nguồn vốn,...) của cơng ty còn nhiều hạn chế... Trong các mối quan hệ giữa cấp

trên với cấp dưới, giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp vẫn còn tồn tại những

khoảng cách vơ hình, những cảm nhận có tính bức xúc trong cơng việc hay trong

giao tiếp.

Xác định giá trị cốt lõi và viễn cảnh, sứ mệnh là yếu tố tiền đề cho việc xây

dựng văn hóa doanh nghiệp. Thực trạng về việc xác định các giá trị cốt lõi, viễn

cảnh, sứ mệnh của công ty và truyền thông các giá trị này diễn ra như sau:

Bước 1: Trên cơ sở phân tích mơi trường bên ngồi và bên trong, ban lãnh

đạo công ty cùng những người quản lý phòng ban, các tổ sản xuất cùng nhau

thảo luận trong các cuộc họp nội bộ để xác định các giá trị cốt lõi và đưa ra tuyên

bố viễn cảnh, sứ mệnh của công ty. Nội dung của tuyên bố viễn cảnh và sứ

mệnh, các giá trị cốt lõi này không được đưa ra bàn bạc và khảo sát ý kiến của

toàn bộ nhân viên doanh nghiệp. Sau khi đã có sự thống nhất, viễn cảnh, sứ

mệnh và các giá trị cốt lõi được Phòng Kế tốn - Tổng hợp ban hành bằng văn

bản được sự chấp nhận của Ban Giám đốc Công ty.39Bước 2: Sau khi đã xây dựng viễn cảnh, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi được

công bố như sau:

Viễn cảnh: “Công ty CP Vật tư và Thiết bị y tế Memco là công ty sản xuất

vật tư thiết bị y tế có chất lượng cao và uy tín, là một trong những cơng ty cung

cấp vật tư thiết bị y tế hàng đầu cung cấp cho ngành y tế nói riêng và đóng góp

vào sự phát triển của đất nước nói chung”.

Sứ mệnh của công ty: “Công ty CP Vật tư và Thiết bị y tế Memco cung cấp

cho xã hội nguồn hàng hóa vật tư và thiết bị y tế có chất lượng cao, góp phần

chăm sóc tốt sức khỏe cho cộng đồng”.

Mục tiêu của công ty đến năm 2020: “Xây dựng công ty trở thành cơ sở sản

xuất vật tư và thiết bị y tế có chất lượng, có mơi trường làm việc thuận lợi cho

cán bộ, công nhân viên để phát huy tối đa khả năng lao động, cống hiến cho sự

nghiệp phát triển của ngành y tế và của đất nước, cho sự chăm sóc sức khỏe tốt

nhất đối với cộng đồng”.

Ban lãnh đạo công ty thực hiện truyền thông trong công ty bằng cách công

bố bằng văn bản trên bảng thông báo nội bộ của công ty Memco và trong các

văn bản công bố chiến lược phát triển của công ty.

Bước 3: Lãnh đạo tiến hành truyền đạt cho toàn bộ CBCNV để các giá trị

này đi vào thực tiễn bằng cách ban hành các quy định của công ty về thời gian

làm việc, nội quy công ty, các chính sách, trang phục khi làm việc.... Đối với các

quy định được xem như là điều mặc nhiên, nếu ai vi phạm sẽ xử lý. Tuy nhiên,

việc thực hiện các quy tắc này chưa được chú trọng, bằng chứng là vẫn có nhiều

CBCNV mặc trang phục theo sở thích, chưa tn thủ đúng giờ giấc làm và quy

trình việc. Ngồi ra, luận văn chưa tìm thấy bằng chứng nào khác, hay cách làm

khác nhằm tuyên truyền, phổ biến các giá trị và sứ mệnh doanh nghiệp đến từng

CBCNV.

Như vậy, việc xác định giá trị cốt lõi của công ty không có sự tham gia của

tất cả các CBCNV doanh nghiệp mà chỉ dựa trên cơ sở lấy ý kiến của lãnh đạo40cơng ty và các cán bộ phụ trách phòng ban và tổ sản xuất. Do đó, việc tuyên

truyền và dẫn dắt, phổ biến các giá trị cốt lõi gặp nhiều khó khăn.

2.2.2. Thực trạng văn hóa doanh nghiệp cơng ty

a. Thực trạng văn hóa doanh nghiệp cơng ty tiếp cận theo lớp thứ nhất:

Những giá trị văn hóa hữu hình

 Cơ sở vật chất, kiến trúc, cách bày trí, cảnh quan công ty Về cơ sở vật chất:

Trong quá trình hoạt động và phát triển, cơng ty đã khơng ngừng nâng cao

cơ sở vật chất, máy móc sản xuất và chủ trương đổi mới công nghệ để gia tăng

năng suất lao động. Nguồn cơ sở vật chất của công ty ngày càng được cải thiện

đảm bảo tạo nên những sản phẩm y tế có chất lượng:

Cơng ty được xây dựng khang trang tại đường số 3, khu công nghiệp Hòa

Câm, thành phố Đà Nẵng với diện tích khoảng hơn 5.500 m2 bao gồm 1 dãy nhà

sản xuất, nhà bảo vệ, nhà ăn và nhà vệ sinh biệt lập. Nằm ở vị trí trung tâm thành

phố Đà Nẵng 10km, tập trung nhiều dân cư, tiện đường vận chuyển nên khách

hàng và các đối tác kinh doanh rất thuận tiện trong việc giao dịch.

Nội thất và trang thiết bị bên trong: Công ty được trang bị tương đối đầy đủ

trang thiết bị làm việc, hệ thống bàn ghế, hệ thống máy tính hiện đại. Cách bày

trí các phòng rộng rãi, thống đãng tạo cảm giác làm việc thoải mái cho cán bộ

nhân viên cơng ty. Cơng ty còn thiết kế phòng tiếp khách để kiến nghị với Ban

giám đốc giải quyết những vấn đề còn vướng mắc nhằm đem đến cho khách

hàng và đối tác kinh doanh sự hài lòng cao nhất.41Hình 1: Đánh giá của CBCNV về cơ sở vật chất của công ty

Theo kết quả khảo sát 36/45 phiếu trả lời hợp lệ của CBCNV của công ty

về tiêu chí cơ sở vật chất cơng ty khang trang hiện đại cho thấy: giá trị trung

bình đạt 3,14 trong đó có 22,2 % CBCNV nhận định ở mức đồng ý; 72,2 %

trong tổng số 36 CBCNV được hỏi nhận định cơ sở vật chất của cơng ty ở

mức độ bình thường và 5,6 % CBCNV nhận định không đồng ý và rất khơng

đồng ý. Mức bình thường, khơng đồng ý, rất không đồng ý chiếm tỷ lệ khá

cao tới 77,8%. Như vậy, chứng tỏ cơ sở vật chất công ty chưa thật sự khang

trang và hiện đại. Kiến trúc, cách bày trí:

Kiến trúc đặc trưng gồm kiến trúc ngoại thất và kiến trúc nội thất công

sở được sử dụng như những biểu tượng và hình ảnh về doanh nghiệp, để tạo

ấn tượng thân quen, thiện chí trong doanh nghiệp.

Kiến trúc ngoại thất như kiến trúc cổng, mặt tiền trụ sở công ty, bố cục

các bộ phận… Phần lớn các doanh nghiệp thành công hay đang trên đà phát

triển đều muốn gây ấn tượng đối với mọi người về sự độc đáo, sức mạnh và

thành cơng của doanh nghiệp mình bằng những cơng trình kiến trúc đặc biệt

và đồ sộ. Những cơng trình kiến trúc này được sử dụng như biểu tượng và

hình ảnh về tổ chức. Các cơng trình này rất được các tổ chức, doanh nghiệp

chú trọng như một phương tiện thể hiện tính cách đặc trưng của tổ chức.

Khơng chỉ những kiến trúc bên ngồi mà những kiến trúc nội thất bên trong

cũng được các công ty, tổ chức quan tâm. Từ những vấn đề lớn như tiêu chuẩn

hố về màu sắc, kiểu dáng của bao bì đặc trưng, thiết kế nội thất như mặt bằng,

quầy, bàn ghế, phòng, giá để hàng, lối đi, loại dịch vụ, trang phục… đến những

chi tiết nhỏ như đồ ăn, vị trí cơng tắc điện, thiết bị và vị trí của chúng trong các

phòng… Tất cả đều được sử dụng để tạo ấn tượng thân quen, thiện chí và được

quan tâm. Thiết kế kiến trúc có được sự quan tâm là do:42- Kiến trúc ngoại thất có ảnh hưởng quan trọng đến hành vi con người về

phương diện, cách thức giao tiếp, phản ứng và thực hiện cơng việc.

- Cơng trình kiến trúc có thể được coi là một “linh vật” biểu thị một ý

nghĩa, giá trị nào đó của một tổ chức xã hội. Chẳng hạn như Tháp nghiêng ở

Italia, Kim tự tháp ở Ai Cập, Vạn lý trường thành ở Trung Quốc,…

- Kiểu dáng kết cấu có thể được coi là biểu tượng cho phương châm

chiến lược của tổ chức.

- Cơng trình kiến trúc trở thành một bộ phận hữu cơ trong các sản phẩm

của doanh nghiệp.

- Trong mỗi công trình kiến trúc đều chứa đựng những giá trị lịch sử gắn

liền với sự ra đời và trưởng thành của tổ chức.

Kiến trúc và cách bài trí cũng là yếu tố tác động đến năng suất lao động

của CBCNV. Việc thiết kế và bài trí với kiến trúc khoa học sẽ giúp tiết kiệm

thời gian của người lao động cũng như thể hiện dây chuyền sản xuất hiệu quả

cao. Qua khảo sát, luận văn nhận được kết quả đánh giá với giá trị trung bình

là 3,28 trong đó 38,9 % CBCNV được hỏi nhận xét kiến trúc của công ty đẹp

và đồng bộ, 50% CBCNV cho rằng bình thường và 11,1% nhận định khơng

đồng ý. Ngồi ra chỉ có 8,4% CBCNV nhận xét đồng ý và rất đồng ý cho rằng

cách bài trí của cơng ty chưa gọn gàng nhưng có tới 72,2 % nhận xét khơng

đồng ý và giá trị trung bình đạt được là 2,39. Qua đó, có thể thấy mặc dù kiến

trúc chưa được đầu tư đẹp và đồng bộ nhưng công ty Memco đã cố gắng bài

trí nơi sản xuất một cách gọn gàng, ngăn nắp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2010 – 2015

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×