Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HẢI CHÂU

THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HẢI CHÂU

Tải bản đầy đủ - 0trang

30

Cùng với việc tổ chức tốt công tác thu NSNN, cơng tác kiểm sốt thanh

tốn các khoản chi NSNN được KBNN Hải Châu kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ

theo đúng quy định, quy trình, thủ tục và thời gian kiểm sốt chi NSNN; kiên

quyết từ chối các khoản chi khơng đúng quy định, không đúng tiêu chuẩn, chế

độ, định mức chi tiêu, nâng cao hiệu quả quản lý quỹ NSNN.

Với 16 năm thành lập và phát triển, KBNN Hải Châu đã đóng góp tích

cực vào sự nghiệp đổi mới và phát triển nền tài chính quốc gia thơng qua việc

tập trung nhanh đầy đủ nguồn thu cho NSNN, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi

tiêu của Chính phủ, huy động một lượng vốn lớn cho đầu tư phát triển kinh tế

xã hội, cung cấp thơng tin kịp thời về tình hình thu chi NSNN phục vụ cho sự

chỉ đạo điều hành của các cơ quan trung ương và chính quyền địa phương,

nâng cao chất lượng quản lý, hiệu quả sử dụng NSNN.

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước Hải Châu

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước Hải Châu

được quy định tại Quyết định số 163/QĐ-KBNN ngày 17/3/2010 quy định

nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu của KBNN quận, huyện, thị xã, thành phố trực

thuộc tỉnh của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

a. Chức năng

KBNN Hải Châu là tổ chức trực thuộc KBNN Đà Nẵng thực hiện chức

năng quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước; các quỹ tài chính nhà

nước và các quỹ khác của nhà nước được giao quản lý; thực hiện việc huy

động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển thơng qua hình

thức phát hành trái phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật.

b. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tập trung các khoản thu NSNN trên địa bàn, hạch toán các khoản thu

cho các cấp ngân sách.31

- Tổ chức thực hiện kiểm soát thanh toán, chi trả các khoản chi NSNN

trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Quản lý quỹ NS quận và các quỹ tài chính khác được giao; quản lý các

khoản tạm thu, tạm giữ, tịch thu, ký cược, ký quỹ, thế chấp theo quyết định

của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; quản lý tiền, ấn chỉ đặc biệt, tài sản,

các loại chứng chỉ có giá của Nhà nước và của các đơn vị, cá nhân gửi tại

KBNN quận.

- Thực hiện công tác phát hành, thanh tốn trái phiếu Chính phủ theo quy

định

- Thực hiện các biện pháp an toàn kho, quỹ tại KBNN quận.

- Mở, quản lý tài khoản tiền gửi tại KBNN quận, tại ngân hàng thương

mại trên địa bàn để thực hiện thanh toán, giao dịch theo chế độ quy định.

- Tổ chức thực hiện cơng tác kế tốn nhà nước.

- Thực hiện công tác điện báo, báo cáo số liệu về thu, chi NSNN phục vụ

công tác chỉ đạo, điều hành NSNN của cấp có thẩm quyền; thống kê, báo cáo,

quyết toán các nghiệp vụ phát sinh tại KBNN quận.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc KBNN tỉnh giao.

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước Hải Châu

Cơ cấu tổ chức tại KBNN Hải Châu cụ thể như sau :

- Ban lãnh đạo gồm có Giám đốc và 2 Phó Giám đốc. Giám đốc điều

hành tất cả hoạt động trong đơn vị và phụ trách tổ Kho quỹ. 2 Phó Giám đốc

phụ trách tổ Kế tốn và tổ Tổng hợp – Hành chính.

- Các tổ nghiệp vụ gồm có 3 tổ: tổ Tổng hợp-Hành chính, tổ Kế toán và

tổ Kho quỹ.

+ Tổ Kế toán gồm có 16 người. Tổ trưởng kiêm Kế tốn trưởng phụ

trách chung tồn bộ cơng việc của tổ kế tốn, làm nhiệm vụ kiểm soát kế toán

tại tổ kế toán, chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai chế độ hướng dẫn của32

KBNN cấp trên, chịu trách nhiệm trước Giám đốc KBNN Hải Châu và Kế

tốn trưởng KBNN Đà Nẵng về tồn bộ cơng việc kế tốn nghiệp vụ của

KBNN Hải Châu. Tổ phó tổng hợp tất cả các báo cáo trên địa bàn; kiểm soát

kế toán thu NSNN. Các kế toán viên còn lại đảm nhận các nhiệm vụ của kế

tốn giao dịch và kế toán thanh toán như: kế toán thu NSNN, kế tốn chi

NSNN, kế tốn cơng trái trái phiếu, kế toán tiền gửi ngân hàng, …

+ Tổ Kho quỹ gồm có 3 người. Tổ trưởng kiêm thủ quỹ có nhiệm vụ

quản lý kho, chi tiền mặt theo chứng từ kế tốn. Còn lại 2 kiểm ngân có

nhiệm vụ thu NSNN, thu phạt hành chính và các khoản thu khác của các đơn

vị giao dịch.

+ Tổ Tổng hợp - Hành chính gồm 5 người. Tổ trưởng điều hành tổ, kiểm

sốt chi đầu tư XDCB. Tổ phó đảm nhận các cơng việc hành chính của đơn vị

và kiểm sốt chi chương trình mục tiêu. Còn lại là 3 nhân viên bảo vệ.

Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức của KBNN Hải Châu

GIÁM ĐỐCPHĨ GIÁM ĐỐCPHĨ GIÁM ĐỐCTỔTỔTỔKẾ TỐNKHO QUỸTỔNG HỢP –

HÀNH CHÍNH33

2.2. THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUYÊN

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC HẢI CHÂU

2.2.1. Thực trạng tổ chức bộ máy, cán bộ kiểm soát chi thường xuyên

NSNN tại Kho bạc Nhà nước Hải Châu.

KBNN Hải Châu là đơn vị được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày

01 tháng 07 năm 1998 theo Quyết định số 294/TC/QĐ/TCCB ngày 14/3/1998

của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Là cơ quan trực thuộc KBNN Đà Nẵng, có chức năng thực hiện nhiệm

vụ KBNN trên địa bàn theo quy định của pháp luật; KBNN Hải Châu không

ngừng nỗ lực vươn lên và từng bước khẳng định được vai trò, vị trí với nhiều

đóng góp tích cực vào tiến trình thực hiện các chính sách tài chính - tiền tệ

của địa phương, mà chủ yếu là công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước các

cấp trên địa bàn quận Hải Châu; và ln nỗ lực phấn đấu để hồn thành tốt tất

cả các nhiệm vụ khác được địa phương và KBNN Đà Nẵng giao.

Trong thời gian qua, KBNN Hải Châu đã thực hiện theo sự chỉ đạo của

KBNN cấp trên, của chính quyền địa phương, phối hợp chặc chẽ với các cơ

quan hữu quan trên địa bàn, tổ chức các điểm thu phù hợp, tạo điều kiện thuận

lợi cho các đối tượng nộp thuế đến thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, tập trung

đầy đủ, kịp thời, chính xác các nguồn thu vào NSNN. Trong công tác thu

NSNN, tại KBNN Hải Châu đã triển khai dự án hiện đại hóa thu NSNN giữa

cơ quan thuế - Kho bạc - Hải quan - đã tạo ra nhiều đột phá về cải cách thủ

tục thu, nộp NSNN theo hướng đơn giản hóa, tiết kiệm chi phí, thời gian giảm

tải cho các cơ quan chức năng; thống nhất dữ liệu thu NSNN giữa các cơ

quan Thuế - Kho bạc – Hải quan và ngân hàng thương mại; từng bước thực

hiện chủ trương của Chính phủ về thanh tốn khơng dùng tiền mặt trong khu

vực công.34

Cùng với việc tổ chức tốt công tác thu NSNN, cơng tác kiểm sốt thanh

tốn các khoản chi NSNN được KBNN Hải Châu kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ

theo đúng quy định, quy trình, thủ tục và thời gian kiểm soát chi NSNN; kiên

quyết từ chối các khoản chi không đúng quy định, không đúng tiêu chuẩn, chế

độ, định mức chi tiêu, nâng cao hiệu quả quản lý quỹ NSNN.

Với 16 năm thành lập và phát triển, KBNN Hải Châu đã đóng góp tích

cực vào sự nghiệp đổi mới và phát triển nền tài chính quốc gia thơng qua việc

tập trung nhanh đầy đủ nguồn thu cho NSNN, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi

tiêu của Chính phủ, huy động một lượng vốn lớn cho đầu tư phát triển kinh tế

xã hội, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình thu chi NSNN phục vụ cho sự

chỉ đạo điều hành của các cơ quan trung ương và chính quyền địa phương,

nâng cao chất lượng quản lý, hiệu quả sử dụng NSNN.

Cơ cấu tổ chức tại KBNN Hải Châu cụ thể như sau :

- Ban lãnh đạo gồm có Giám đốc và 2 Phó Giám đốc. Giám đốc điều

hành tất cả hoạt động trong đơn vị và phụ trách tổ Kho quỹ. 2 Phó Giám đốc

phụ trách tổ Kế tốn và tổ Tổng hợp – Hành chính.

- Các tổ nghiệp vụ gồm có 3 tổ: tổ Tổng hợp-Hành chính, tổ Kế toán và

tổ Kho quỹ.

+ Tổ Kế toán gồm có 16 người. Tổ trưởng kiêm Kế tốn trưởng phụ

trách chung tồn bộ cơng việc của tổ kế tốn, làm nhiệm vụ kiểm soát kế toán

tại tổ kế toán, chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai chế độ hướng dẫn của

KBNN cấp trên, chịu trách nhiệm trước Giám đốc KBNN Hải Châu và Kế

tốn trưởng KBNN Đà Nẵng về tồn bộ cơng việc kế tốn nghiệp vụ của

KBNN Hải Châu. Tổ phó tổng hợp tất cả các báo cáo trên địa bàn; kiểm soát

kế toán thu NSNN. Các kế toán viên còn lại đảm nhận các nhiệm vụ của kế

tốn giao dịch và kế toán thanh toán như: kế toán thu NSNN, kế tốn chi

NSNN, kế tốn cơng trái trái phiếu, kế toán tiền gửi ngân hàng, …35

+ Tổ Kho quỹ gồm có 3 người. Tổ trưởng kiêm thủ quỹ có nhiệm vụ

quản lý kho, chi tiền mặt theo chứng từ kế tốn. Còn lại 2 kiểm ngân có

nhiệm vụ thu NSNN, thu phạt hành chính và các khoản thu khác của các đơn

vị giao dịch.

+ Tổ Tổng hợp - Hành chính gồm 5 người. Tổ trưởng điều hành tổ,

kiểm sốt chi đầu tư XDCB. Tổ phó đảm nhận các cơng việc hành chính của

đơn vị và kiểm sốt chi chương trình mục tiêu. Còn lại là 3 nhân viên bảo vệ.

Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức của KBNN Hải Châu

GIÁM ĐỐCPHĨ GIÁM ĐỐCPHĨ GIÁM ĐỐCTỔTỔKẾ TỐNKHO QUỸTỔ

TỔNG HỢP – HÀNH

CHÍNH2.2.2. Hình thức chi trả thanh tốn chi thường xuyên NSNN qua kho

bạc Nhà nước Hải Châu

- Chi trả, thanh toán theo dự toán từ KBNN

+ Đối tượng:

Các khoản chi thường xuyên trong dự toán được giao của các cơ quan,

đơn vị, các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức

chính trị xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp được NSNN hỗ trợ kinh phí

thường xun, các tổng cơng ty Nhà nước được hỗ trợ thực hiện một số

nhiệm vụ thường xuyên theo quy định của Pháp luật.36

+ Quy trình chi trả, thanh toán tại KBNN Hải Châu như sau:

Căn cứ vào nhu cầu chi quý đã đăng ký với KBNN và theo yêu cầu

nhiệm vụ chi, thủ trưởng đơn vị sử dụng NSNN lập giấy rút dự toán NSNN

kèm theo các hồ sơ thanh toán gửi KBNN nơi giao dịch để làm căn cứ kiểm

soát, thanh toán. Trường hợp phát sinh các khoản cho cần thiết cấp bách trong

phạm vi dự toán NSNN năm được giao, nhưng vượt quá nhu cầu chi quý đơn

vị đã gửi KBNN thì KBNN vẫn chi, song phải báo cáo kịp thời cho cơ quan

Tài chính đồng cấp để chủ động cân đối nguồn vốn.

KBNN kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ thanh toán của đơn vị sử dụng

NSNN, nếu đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện thanh tốn trực tiếp cho

người hưởng lương, trợ cấp xã hội và người cung cấp hàng hoá, dịch vụ hoặc

thanh toán qua đơn vị sử dụng NSNN.

Khi thực hiện chi trả, thanh toán theo dự toán từ KBNN, KBNN thực

hiện chi cho đơn vị sử dụng NSNN theo đúng các mục chi thực tế trong phạm

vi các nhóm mục đã được giao trong dự tốn NSNN. Riêng nhóm mục chi

khác trong dự tốn NSNN được phép thanh tốn để chi cho tất cả các nhóm

mục, song phải hạch toán theo đúng mục thực chi.

Sơ đồ 2: Quy trình cấp phát các khoản chi thường xuyên theo hình thức dự tốn

1Khách hàng7325aKế tốn viênKế tốn trưởng5b

46Thủ quỹGiám đốc37

Chú thích:

Khách hàng đưa hồ sơ chứng từ kế toán cho kế toán viên ( KTV ) trực tiếp giữ tài khoản

( TK ) liên quan đến khoản chi ( tài khoản dự toán ) và lấy lại chứng từ liên quan sau khi thanh tốn

từ chính cán bộ kế tốn đó.

1. Khách hàng gửi hồ sơ, chứng từ chi NSNN cho KTV giữ TK dự toán liên quan

2. KTV ( kiêm kiểm sốt chi ) kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ chứng từ theo quy

định, kiểm tra số dư TK. Nếu thấy đã đáp ứng đủ nhu cầu cần thiết, KTV hạch toán kế tốn, ký trên

chứng từ và chuyển tồn bộ hồ sơ, chứng từ cho kế toán trưởng ( hoặc người được uỷ quyền )

3. Kế tốn trưởng kiểm sốt tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ chứng từ ( trên máy, trên giấy ),

sau đó, hồ sơ, chứng từ được chuyển cho Giám đốc (hoặc người được uỷ quyền)

4. Giám đốc ( Phó Giám đốc ) kiểm sốt hồ sơ chứng từ ( kiểm soát lại ), ký chứng từ, rồi

chuyển chứng từ cho KTV theo dõi.

5a. KTV trả lại chứng từ và hồ sơ liên quan cho khách hàng ( trường hợp không lĩnh tiền mặt

)

5b. KTV chuyển chừng từ cho thủ quỹ ( trường hợp khách hàng rút tiền mặt )

6. Thủ quỹ yêu cầu khách hàng ký nhận tiền trên chứng từ, tiến hành chi tiền và trả 1 liên

chứng từ cho khách hàng.

7. KTV trả các hồ sơ kế tốn cho khách hàng ( nếu có ).- Chi trả, thanh tốn bằng hình thức lệnh chi tiền

+ Đối tượng:

Bao gồm chi cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội khơng có

quan hệ thường xuyên với NSNN; chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung từ NSNN

cấp trên cho NSNN cấp dưới và một số khoản chi khác theo quyết định của

thủ trưởng cơ quan Tài chính.

+ Trách nhiệm của cơ quan Tài chính, KBNN:

Cơ quan Tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm sốt các nội dung,

tính chất của từng khoản chi, đảm bảo các điều kiện cấp phát NSNN theo chế

độ quy định.

KBNN thực hiện xuất quỹ NSNN và thanh toán cho đơn vị sử dụng

NSNN theo nội dung đã ghi trong lệnh chi tiền của cơ quan Tài chính.38

2.2.3. Phương thức cấp phát thanh toán chi thường xuyên NSNN.

Việc chi trả, thanh tốn được thực hiện dưới hai hình thức là cấp tạm ứng

và cấp thanh toán.

* Cấp tạm ứng:

Đối tượng cấp tạm ứng là chi hành chính, chi mua sắm tài sản,sửa chữa,

xây dựng nhỏ, sửa chữa lớn TSCĐ chưa đủ điều kiên cấp phát, thanh toán

trực tiếp hoặc tạm ứng theo hợp đồng.

Mức cấp tạm ứng tuỳ thuộc vào tính chất của từng khoản chi theo đề

nghị của đơn vị sử dụng NSNN và phù hợp với tiến độ thực hiện. Mức cấp

tạm ứng tối đa không vượt quá các nhóm mục chi trong dự tốn NSNN được

phân bổ.

Trình tự, thủ tục tạm ứng: Đơn vị sử dụng NSNN gửi KBNN Hải Châu

các hồ sơ, tài liệu liên quan đến từng khoản chi theo quy định kèm theo giấy

rút dự toán NSNN. KBNN Hải Châu tiến hành kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ,

nếu đủ điều kiện theo quy định thì cấp tạm ứng cho đơn vị.

Thanh tốn tạm ứng: khi thanh tốn, đơn vị sử dụng NSNN có trách

nhiệm gửi đến KBNN giấy đề nghị thanh toán tạm ứng kèm theo các hồ sơ,

chứng từ liên quan

+ Nếu số đề nghị thanh toán lớn hơn số đã tạm ứng, KBNN làm thủ tục

chuyển từ cấp tạm ứng sang cấp phát thanh toán số đã tạm ứng và yêu cầu

đơn vị lập giấy rút dự toán NSNN để cấp thanh toán bổ sung số lớn hơn

khoản đã tạm ứng.

+ Nếu khoản đề nghị thanh toán nhỏ hơn số đã cấp tạm ứng, căn cứ giấy

đề nghị thanh toán tạm ứng của đơn vị, KBNN làm thủ tục chuyển từ cấp tạm

ứng sang cấp phát thanh toán bằng số đề nghị thanh toán.

+ Trường hợp số tạm ứng chưa đủ điều kiện thanh tốn, các đơn vị sử

dụng NSNN có thể thanh toán trong quý sau, tháng sau. Tất cả các khoản đã39

tạm ứng để chi theo dự toán NSNN đến hết ngày 31 tháng 12 chưa đủ thủ tục

thanh toán, được tiếp tục thanh toán trong thời gian chỉnh lý quyết toán và

quyết toán vào niên độ ngân sách năm trước. Trường hợp hết thời gian chỉnh

lý quyết toán mà vẫn chưa đủ thủ tục thanh toán, đưon vị phải đề nghị cơ

quan Tài chính đồng cấp xem xét cho chuyển tạm ứng năm sau. Nếu không đề

nghị hoặc đề nghị khơng được chấp nhận, thì KBNN thu hồi tạm ứng bằng

cách trừ vào mục chi tương ứng.

+ Riêng khoản tạm ứng bằng tiền mặt đến cuối ngày 31 tháng 112 chưa

chi hết phải nộp trả NSNN và hạch toán giảm chi NSNN hiện hành, trừ các

khoản phải chi theo chế độ, nhưng chưa chi như : tiền lương, phụ cấp lương,

các khoản trợ cấp cho các đối tượng theo chế độ và học bổng học sinh, sinh

viên. Để đảm bảo có tiền mặt chi cho những ngày đầu năm, đơn vị sử dụng

NSNN phải làm thủ tục xin tạm ứng tiền mặt thuộc nguồn kinh phí NSNN

năm sau.

* Cấp thanh toán

Đối tượng cấp thanh toán bao gồm lương, phụ cấp lương, học bổng, sinh

hoạt phí, các khoản chi đủ điều kiện cấp thanh toán trực tiếp, các khoản tạm

ứng đủ điều kiện chuyển từ cấp tạm ứng sang thanh toán tạm ứng

Mức cấp thanh toán căn cứ vào hồ sơ, chứng từ chi NSNN theo đề nghị

của đơn vị sử dụng NSNN. Mức cấp thanh toán tối đa trong quý, năm không

được vượt quá nhu cầu chi quý và dự tốn NSNN năm được cơ quan Nhà

nước có thẩm quyền phân bổ.

Trình tự, thủ tục cấp thanh tốn: khi có nhu cầu, đơn vị sử dụng NSNN

gửi KBNN các hồ sơ, tài liệu, chứng từ thanh tốn có liên quan theo quy định.

KBNN kiểm tra, kiểm sốt tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ, chứng từ; đối

chiều với dự toán NSNN được duyệt, nếu đủ điều kiện quy định thì thực hiện40

thanh tốn trực tiếp cho các đơn vị cung cấp hàng hoá, dịch vụ hoặc chi trả

qua đơn vị sử dụng ngân sách

* Tạm cấp kinh phí ngân sách nhà nước.

- Trường hợp vào đầu năm, dự toán và phương án phân bổ dự toán

NSNN chưa được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc phải

điều chỉnh. Cơ quan tài chính và KBNN thực hiện tạm cấp kinh phí NSNN

cho các nhiệm vụ chi sau :

+ Chi lương và các khoản có tính chất tiền lương

+ Chi nghiệp vụ và cơng vụ phí.

+ Một số khoản chi cần thiết khác để đảm bảo hoạt động của bộ máy (trừ

các khoản chi mua sắm thiết bị, sửa chữa).

+ Chi cho các dự án chuyển tiếp thuộc các chương trình mục tiêu quốc

gia.

+ Chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới.

- Căn cứ vào mức chi do cơ quan tài chính thơng báo (bằng văn bản)

Kho bạc nhà nước thực hiện tạm cấp kinh phí NSNN cho ĐVSDNS theo quy

định. Mức tạm cấp hàng tháng tối đa khơng vượt q mức chi bình quân 1

tháng của năm trước.

- Sau khi dự toán và phương án phân bổ dự toán NSNN được cơ quan

Nhà nước có thẩm quyền quyết định, KBNN thực hiện thu hồi số kinh phí tạm

cấp bằng cách trừ vào các mục chi tương ứng trong dự toán NSNN được phân

bổ của ĐVSDNS.

* Chi ứng trước dự toán cho năm sau :

- Đối tượng chi ứng trước dự toán NSNN được thực hiện theo quy định

tài điều 61 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ.

- Căn cứ vào quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, KBNN

thực hiện chi ứng trước cho đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định, nhưngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HẢI CHÂU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×