Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2.1 – Bộ máy quản lý của Công ty Viettronimex Đà Nẵng

Hình 2.1 – Bộ máy quản lý của Công ty Viettronimex Đà Nẵng

Tải bản đầy đủ - 0trang

39đơng họp ít nhất mỗi năm một lần hoặc có thể họp bất thường theo yêu cầu

của Cổ đông.

- Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lí của Cơng ty, có tồn quyền nhân

danh Cơng ty để quyết định để mọi qui định mọi vấn đề liên quan đến mục

đích, quyền lợi của Cơng ty.

- Tổng giám đốc: do Hội đồng Quản trị Công ty quyết định bổ nhiệm,

miễn nhiệm, khen thưởng, kỉ luật. Tổng giám đốc là đại diện pháp nhân, là

người có quyền điều hành cao nhất của Công ty, chịu trách nhiệm về mọi

hoạt động của Cơng ty, về việc quản lí, sử dụng, bảo tồn và phát triển vốn,

về kết quả kinh doanh trước Hội đồng Quản trị.

- Phòng Kế tốn: là cơ quan chun môn giúp Ban Tổng giám đốc cũng

như Công ty trong việc quản lí tài chính, xây dựng các kế hoạch tài chính

ngắn hạn, dài hạn, thực hiện cơng tác kế tốn thống kê của Cơng ty

- Phòng Kinh doanh: xây dựng kế hoạch tiêu thụ và dự trữ hàng hóa,

nghiên cứu thị trường để mở rộng về việc tiêu thụ hàng hóa đáp ứng nhu cầu

hoạt động của Cơng ty, phối hợp với Phòng Kế tốn để xác lập tình hình

cơng nợ theo các hợp đồng kinh tế với đơn đốc việc thu hồi nợ.

- Phòng Marketting: nghiên cứu tiếp thị và thông tin, xây dựng và tổ

chức truyền thông, quảng cáo, tổ chức khuyến mãi, hậu mãi, nghiên cứu thị

trường, xây dựng giá bán, dự báo doanh thu, khảo sát hành vi ứng xử của

khách hàng, xác định mục tiêu, định vị thương hiệu cho Công ty, để đưa ra

những dự án hợp lý nhằm nâng cao doanh số bán hàng.

- Phòng Cơng nghệ Thơng tin (IT): giúp Ban Tổng giám đốc quản lý về

việc triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong các bộ phận của Công

ty. Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện nhiệm vụ có ứng dụng cơng

nghệ thơng tin trong quản lý. Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ

công tác quản lý của Cơng ty.40- Phòng Hành chính – Tổng hợp: xây dựng và triển khai các kế hoạch

do Ban Tổng giám đốc phê duyệt, tổng hợp tình hình các hoạt động của

Công ty, tổ chức, sắp xếp, bố trí phân cơng lao động tồn Cơng ty, quản lý,

tổng hợp, thống nhất cơng việc giữa các phòng ban trong Công ty.

- Hệ thống các Siêu thị: đây là bộ phận phụ trách hoạch động bán lẻ của

Công ty, tư vấn bán hàng và chăm sóc khách hàng, chịu trách nhiệm hoàn

thành mục tiêu doanh số bán ra, trưng bày và quản lý hàng hóa tại mỗi siêu

thị, lập báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Ban TGĐ.

- Các đơn vị trực thuộc (kho, vận chuyển, trung tâm bảo hành,...): các

đơn vị này hỗ trợ cho hoạt động bán sỉ và bản lẻ được vận hành một cách

trôi chảy, xuyên suốt, hoạt động theo sự chỉ đạo của Công ty, chịu sự giám

sát chặt chẽ của Công ty.

Mặc dù chức năng nhiệm vụ của mỗi bộ phận là khác nhau, nhưng để

hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra, các bộ phận trong Cơng ty bên cạnh việc

hồn thành tốt nhiệm vụ của mình còn phải ln cần có sự trao đổi thông tin

và hỗ trợ lẫn nhau để tìm ra những giải pháp tối ưu nhất.

2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế tốn

Hiện nay Phòng Tài chính Kế tốn của Cơng ty bao gồm 25 người trong

đó có 1 kế tốn trưởng, 1 giám đốc ngân quỹ 1 kế toán tổng hợp và 22 kế

toán viên – thu ngân. Trong q trình hạch tốn của Cơng ty, nhân viên kế

toán chịu trách nhiệm phần hành kế toán cụ thể tạo thành mắt xích quan

trọng trong cơng tác kế tốn. Cơng tác kế tốn của Cơng ty được tổ chức

theo hình thức tổ chức kế tốn tập trung. Các kế toán ở tại các bộ phần thuộc

hệ thống siêu thị, bán sỉ, kho, vận chuyển, TTBH sẽ tập hợp số liệu chuyển

về kế tốn tại văn phòng để hoạch tốn, báo cáo tình hình tại mỗi bộ phần

cho KTT và Ban TGĐ hằng ngày và khi được yêu cầu đột xuất. Tại văn

phòng, các kế tốn viên thực hiện hoàn chỉnh chứng từ, phân loại và xử lý41chứng từ, ghi sổ và lập báo cáo tài chính. Thơng qua đó cung cấp thơng tin

về tình hình tài chính của Cơng ty cho Ban TGĐ.

Bộ phận kế tốn của Cơng ty Viettronimex Đà Nẵng có thể được khái

qt theo sơ đồ ở hình 2.2 như sau:

Kế tốn trưởngVăn phòngBán sỉSiêu thịKT Tổng hợpKT SỉKT Siêu thịKhoVận chuyểnTT Bảo hànhKT Kho Thu ngân tổ KT TT Bảo hànhKT Lương

Thu ngân siêu thị

KT Thuế

KT Ngân hàng

KT Hàng hóa

Thủ QuỹHình 2.2 – Mơ hình bộ máy kế tốn

Chức năng nhiệm vụ của các vị trí trong bộ phận kế tốn được mơ tả

như sau:

- Kế toán trưởng: giúp Ban tổng giám đốc tổ chức, chỉ đạo thực hiện

tồn bộ cơng tác Tài chính của Cơng ty. Phối hợp với các Giám đốc phòng

ban khác để xây dựng và hồn thiện các mục tiêu doanh thu và định mức chi

phí. Đồng thời tham mưu cho BTGĐ các đề xuất cải tiến phương pháp quản42lý Công ty, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và giám sát bộ phận kế toán

dưới các đơn vị trực thuộc hồn thành nhiệm vụ.

- Kế tốn tổng hợp: Kiểm tra tình hình thu tiền và nộp tiền của các siêu

thị, vận chuyển, trung tâm bảo hành, kiểm tra đề xuất các khoản chi phí như:

khuyến mãi, văn phòng phẩm, điện, nước, chi phí lắp đặt th ngồi, xăng,

dầu, tiếp khách hội nghị, theo dõi công nợ phải trả, các khoản chiết khấu hỗ

trợ, lập kế hoạch thanh toán và đối chiếu cơng nợ với nhà cung cấp.

- Kế tốn hàng hóa: Theo dõi quản lý tình hình nhập, xuất, tồn hàng hóa

của tồn Cơng ty, theo dõi ln chuyển hàng hóa giữa các Siêu thị, kiểm tra

sổ ghi chép hàng hóa hàng ngày tại các Siêu thị, theo dõi việc nhập xuất

hàng của bộ phận Kho, tổ chức kiểm kê hàng hóa tồn kho, hàng trưng bày,

hàng bảo hành sửa chữa linh phụ kiện, báo cáo xử lý hàng chênh lệch theo

định kỳ (hàng tháng) hoặc đột xuất tại các bộ phận, kiểm tra, báo cáo xử lý

hàng hư hỏng tồn kho hàng quý.

- Kế toán ngân hàng: trực tiếp làm việc với các đơn vị tín dụng mà

Cơng ty giao phó, phụ trách việc thực hiện thủ tục thanh toán cho các đối tác

qua ngân hàng theo nguồn vốn hiện có, theo dõi và báo cáo các món tiền đi

và về tài khoản của Công ty, theo dõi các món vay nợ Ngân hàng và đối

chiếu thường xuyên với Ngân hàng.

- Kế toán tiền lương: thanh toán các khoản phải nộp ngân sách tạm ứng,

thực hiện việc trích BHYT, BHXH, BHTN theo quy định, xác định lương

thưởng cho cán bộ cơng nhân viên.

-Kế tốn thuế: thu thập, sắp xếp và lưu trữ hóa đơn từ các siêu thị và bộ

phận bán sỉ, xử lý các hóa đơn khơng hợp lệ, kê khai và lập các báo cáo thuế

hàng tháng – hằng năm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.1 – Bộ máy quản lý của Công ty Viettronimex Đà Nẵng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×