Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xin anh (chị) cho ý kiến về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và giao nhiệm vụ đầu tư công (Xin đánh dấu X vào câu trả lời)

Xin anh (chị) cho ý kiến về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và giao nhiệm vụ đầu tư công (Xin đánh dấu X vào câu trả lời)

Tải bản đầy đủ - 0trang

tổ chức và cá nhân tư vấn lập

dự toán đảm bảo

8. Năng lực chuyên môn của

chủ đầu tư đáp ứng yêu cầu

9. Năng lực chuyên môn của

cán bộ, công chức thẩm định,

phê duyệt dự toán đảm bảo

10. Thủ tục chọn nhà thầu đơn

giản

11. Năng lực chuyên môn của

cán bộ, công chức làm cơng

tác đấu thầu đảm bảo

12. Khơng có hiện tượng

thơng thầu giữa các nhà thầu

với nhau

13. Khơng có hiện tượng "bắt

tay" giữa nhà thầu và chủ đầu14. Anh/chị có đề xuất, kiến nghị gì để cơng tác lập và quản lý dự tốn hồn

thiện hơn trong thời gian tới:

…………………………………………………………………………………

……

…………………………………………………………………………………

……

3. Xin anh (chị) cho ý kiến về công tác thanh, quyết tốn vốn đầu

tư cơng. (Xin đánh dấu X vào câu trả lời)

Mức độ đồng ý của

Hồn tồn

Khơng Trung Đồng Rất

anh chị với các tiêu

khơng đồng

đồng ý lập

ý đồng ý

chí sau

ý

15. Quy trình thanh tốn, quyết tốn

theo đúng quy định của pháp luật

16. Cơng tác thanh tốn vốn dễ

dàng, đúng quy định17. Năng lực chuyên môn của cán

bộ làm công tác quyết toán phù hợp

18. Đạo đức, thái độ của cán bộ làm

cơng tác quyết tốn phù hợp

19. Q trình quyết tốn phát hiện ra

lỗi đúng

20. Các cơng nợ sau quyết tốn

được thực hiện nghiêm túc

21. Anh/chị có đề xuất, kiến nghị gì để cơng tác thanh, quyết tốn hồn thiện

hơn trong thời gian tới:

…………………………………………………………………………………

……

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………

4. Xin anh (chị) cho ý kiến về công tác thanh tra, kiểm tra đối với

các công đầu tư công trên đại bàn huyện. (Xin đánh dấu X vào câu trả lời)

Hoàn toàn

Mức độ đồng ý của anh chị với các

Khơng Trung Đồng Rất

khơng đồng

tiêu chí sau

đồng ý lập

ý đồng ý

ý

22. Công tác thanh tra, kiểm tra đã

góp phần hạn chế thất thốt lãng phí

trong ĐTC

23. Năng lực chuyên môn của cán

bộ làm công tác thanh tra phù hợp

24. Đạo đức, thái độ của cán bộ làm

công tác thanh tra phù hợp

25. Các kiến nghị sau thanh tra,

kiểm tra được thực hiện nghiêm túc

26. Anh/chị có đề xuất, kiến nghị gì để cơng tác thanh tra hoàn thiện hơn

trong thời gian tới:

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………

5. Xin anh (chị) cho ý kiến về công tác giám sát, đánh giá đầu tư

công trên địa bàn huyện thời gian qua. (Xin đánh dấu X vào câu trả lời)

Mức độ đồng ý của

Hoàn tồn

Khơng Trung Đồng Rất

anh chị với các tiêu

khơng đồng

đồng ý lập

ý đồng ý

chí sau

ý

27. Cơng tác giám sát, đánh giá đầu

tư đã thực sự phát huy hiệu quả

28. Tạo điều kiện tốt nhất để nhân

dân tham gia giám sát ĐTC

29. Cơng tác đánh giá ĐTC đúng

với thực tế

30. Anh/chị có đề xuất, kiến nghị gì để cơng tác giám sát, đánh giá đầu tư

cơng hồn thiện hơn trong thời gian tới:

…………………………………………………………………………………

……

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………

Xin chân thành cảm ơn sự tham gia của anh/chị!PHỤ LỤC 03

PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT

Về công tác quản lý đầu tư công tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

(Dành cho đối tượng là người dân thụ hưởng trực tiếp từ các chương

trình đầu tư cơng)

Kính chào anh (chị)!

Tơi tên là: Nguyễn Thị Thanh Phong, cơng tác tại Phòng Văn hóaThơng tin huyện Sa Thầy. Hiện tại tơi đang nghiên cứu đề tài “Quản lý đầu

tư công tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum” để làm luận văn thạc sỹ.

Để tìm hiểu về thực trạng cơng tác quản lý đầu tư công tại huyện Sa

Thầy; đồng thời tham khảo ý kiến về những giải pháp nhằm hồn thiện hơn

về cơng công tác quản lý đầu tư công tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum trong

thời gian tới, tôi mong anh/chị bớt chút thời gian trả lời các câu hỏi trong

bảng này.

Tôi cam đoan rằng tài liệu này chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu,

khơng nhằm mục đích khác. Các thơng tin này sẽ được giữ bí mật và chỉ cung

cấp cho hội đồng đánh giá và những người có liên quan để kiểm chứng khi có

nhu cầu.

Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của anh (chị).

A. Thông tin người trả lời.

Giới tính: □ Nam

□ Nữ

Độ tuổi:

□ Dưới 25 □ Từ 26- 30

□ Từ 31 – 40

□ Trên 40

Dân tộc

□ Kinh

□ Khác (ghi rõ):…………………………………….B. Thông tin cần khảo sát

Xin anh (chị) cho ý kiến về hiệu quả của kế hoạch đầu tư công trên

địa bàn huyện. (Xin đánh dấu X vào câu trả lời)

Mức độ đồng ý của anhHoàn tồnchị vớikhơng đồngcác tiêu chí sau

1. Các cơng trình đầu tưýKhôngTrungĐồngRấtđồng ýlậpýđồng ýcông xây dựng trên địa

bàn huyện thiết thực

2. Hiệu quả sử dụng các

cơng trình đầu tư cơng

trên huyện tốt

3. Tạo được nhiều việc

làm cho người dân trên

địa bàn huyện

4. Góp phần tăng thu

nhập cho người dân

5. Anh/chị có đề xuất, kiến nghị gì để cơng đầu tư cơng của huyện hoàn thiện

hơn trong thời gian tới:

…………………………………………………………………………………

……………

…………………………………………………………………………………

……………

Xin chân thành cảm ơn sự tham gia của anh/chị!DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Vũ Thành Tự Anh, bài giảng “Quản lý và phân cấp quản lý đầu tư công

thực trạng ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế”. Chương trình giảng

dạy kinh tế Fulbright.

[2] Hoàng Dương Việt Anh (2013), “ Nâng cao hiệu quả đầu tư cơng tại Việt

Nam”. Tạp chí Ngân hàng. Số: 19. Trang: 07-14.

[3] Hoàng Dương Việt Anh (2015), đề tài “Đổi mới và hồn thiện chính sách

đầu tư cơng cho vùng Trung Bộ vì mục tiêu phát triển nhanh và bền

vững”. Học viện Khoa học xã hội.

[4]. Báo cáo Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Sa Thầy đến

năm 2020.

[5] TS Lê Bảo (2015), Bài giảng “Kinh tế đầu tư” dành cho các lớp sau đại

học. Đại học kinh tế Đà Nẵng.

[6]. PGS.TS Bùi Quang Bình (2012), Giáo trình “Kinh tế phát triển”. Nhà

xuất bản Thông tin và Truyền thông.

[7]. Mai Văn Bưu (2001), “Hiệu quả quản lý dự án nhà nước”, Nhà xuất bản

khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

[8]. Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright (2004).

[9]. Bùi Mạnh Cường (2007), “Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng

cơ bản của nhà nước”, tạp chí Nghiên cứu kinh tế (số 348), tr 33 -36.

[10]. Đại học Kinh tế quốc dân (2005), Giáo trình kinh tế phát triển , NXB

Lao động - Xã hội.

[11] Anh Đức (2013), bài báo "Chấn chỉnh quản lý đầu tư và xử lý nợ XDCB"

Tạp chí Kinh tế và Dự báo.

[12]. Phạm Phan Dũng (2007), “Năm mới bàn chuyện hợp tác cơng – tư”, Tạp

chí Tài chính (số 507), tr 24 -27.[13] Lê Thanh Hải (2013), “Nâng cao hiệu quả đầu tư công trên địa bàn

Thành Phố Hồ Chí Minh”, Viện nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ

Chí Minh.

[14]. Học viện hành chính quốc gia (2007), Tài liệu bồi dưỡng về quản lý

hành chính nhà nước.

[15]. Hồ Ngọc Hy (2007), “Hiệu quả vốn đầu tư phát triển ở tỉnh Quảng Trị”,

tạp chí Nghiên cứu kinh tế (số 350).

[16]. Phạm Văn Khoan (2007), Giáo trình quản lý tài chính cơng, NXB Tài

Chính.

[17]. Luật Đầu tư cơng số 49/2014/QH13.

[18] Huỳnh Hùng Lực (2011), “Hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư công tại

thành phố Kon Tum”. Trung tâm thông tin học liệu Đại học Đà Nẵng.

[19] Dương Thị Bình Minh (2008), “Quản lý chi tiêu cơng ở Việt Nam: thực

trạng và giải pháp”. Nhà xuất bản tài chính.

[20] Hà Thị Tuyết Minh (2016), “Kinh nghiệm quản lý đầu tư công tại Nhật

Bản và Vương Quốc Anh”. Tạp chí tài chính kỳ I tháng 9/2016.

[21] Nguyễn Thanh Minh (2011), “Quản lý đầu tư cơng tại tỉnh Bình Định”.

Trung tâm thông tin học liệu Đại học Đà Nẵng.

[22] .Ngô Tuấn Nghĩa (2006), “Tài chính cơng Việt Nam trước ngưỡng cửa

gia nhập WTO”, tạp chí Nghiên cứu kinh tế (số 342), tr 3 – 17.

[23] Nguyễn Công Nghiệp (2009), "Nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư từ

NSNN ở Việt Nam", Đề tài khoa học cấp Nhà nước, Bộ Tài chính, Hà

Nội.

[24] Nguyễn Văn Phúc (1999), "Phân tích hiệu quả đầu tư trên địa bàn thành

phố Hồ Chí Minh", Viện nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí

Minh[25] Lê Toàn Thắng (2012), “ Quản lý vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà

nước của Thành phố Hà Nội”.

[26]. Phan Thị Hạnh Thu (2007), “Hiệu quả đầu tư ở Việt Nam – thực trạng

và giải pháp”, tạp chí Nghiên cứu kinh tế (số 345), tr 24 – 32.

[27]. Tổng cục thống kê (2013), (2014), (2015), (2016) Một số thuật ngữ

thống kê thông dụng.

[28] Đỗ Thiên Anh Tuấn, “Đầu tư công và quản lý đầu tư cơng ở Việt Nam”.

Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xin anh (chị) cho ý kiến về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và giao nhiệm vụ đầu tư công (Xin đánh dấu X vào câu trả lời)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×