Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.13 Bảng thống kê mô tả các điều tra về công tác kiểm tra, giám sát đầu tư công.

Bảng 2.13 Bảng thống kê mô tả các điều tra về công tác kiểm tra, giám sát đầu tư công.

Tải bản đầy đủ - 0trang

64án hoặc gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thông qua Sở Kế hoạch và đầu tư thẩm

định cũng được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo phù hợp với chiến

lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

- Công tác lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công được

thực hiện tuân thủ đầy đủ các quy định của nhà nước, đảm bảo lập kế hoạch

sáu sát với tình hình thực tế của huyện góp phần thúc đẩy kinh tế của huyện

phát triển.

- Cơng tác lập dự tốn phù hợp với thiết kế và tổng mức đầu tư được

duyệt, năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức thẩm định, phê duyệt dự

tốn ngày càng được nâng lên

- Cơng tác đấu thầu đã thực hiện cơ bản tuân thủ theo quy định của Luật

Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn. Năng lực chuyên môn của tổ chức và cá

nhân tư vấn đấu thầu, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của cán

bộ, công chức thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu ngày càng được nâng lên.

- Cơng tác thanh quyết tốn đã nhanh chóng và thuận tiện hơn và từng

bước nâng cao. Phòng Tài chính – Kế hoạch và KBNN Sa Thầy đã có sự phối

hợp tốt trong cơng tác kiểm tra đối chiếu tình hình thanh tốn và cơng nợ của

dự án, đã phát hiện và tiến hành giảm trừ thanh toán các khoản chi khơng

đúng quy định góp phần tiết kiệm cho NSNN.

- Cơng tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật

của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập càng

ngày càng được chú trọng. Từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả cơng tác

đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hiện hiệu quả cơng tác thực hành,

tiết kiệm, chống lãng phí, xem xét và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đối

với khiếu nại, tố cáo của công dân trong công tác đầu tư công.

2.3.2. Các tồn tại, hạn chế

- Đầu tư cơng còn dàn trải, cơ cấu đầu tư chưa tập trung mang tính đột65phá, chưa có sự gắn kết với việc hướng tới đạt mục tiêu đề ra. Đầu tư công

hiện đang tập trung vào các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế trong khi chưa phản

ánh các ưu tiên phát triển con người và xã hội. Xu hướng đầu tư công quá chú

trọng đến đầu tư vào kết cấu hạ tầng phần cứng trong khi chưa chú trọng

nhiều đến đầu tư vào kết cấu hạ tầng phần mềm, do đó, tác động thiếu bền

vững đến sự phát triển của Sa Thầy.

- Hiệu quả đầu tư công của huyện Sa Thầy chưa cao thể hiện ở việc

nhiều dự án đầu tư công được đầu tư với quy mô lớn nhưng đã hư hỏng và

xuống cấp nghiêm trọng, công suất và giá trị sử dụng thấp.

- Công tác thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư công chưa đáp ứng

được yêu cầu thực tế ở các dự án đầu tư công có quy mơ lớn, nhất là về trình

độ của đội ngũ cán bộ thẩm định, cán bộ chuyên trách trong từng lĩnh vực còn

thiếu, vì vậy ảnh hưởng đến chất lượng đến việc thẩm định, phê duyệt.

- Tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư cơng còn chậm, nhiều dự án đầu

tư phải kéo dài thời gian thi công dẫn đến việc phải điều chỉnh thiết kế và đơn

giá gây đội vốn đầu tư, trong khi chất lượng bị ảnh hưởng.

- Chất lượng công tác quy hoạch đầu tư chưa được chú ý đúng mức, chưa

có những quy hoạch chi tiết về đầu tư công để phát huy lợi thế của từng khu

vực. Vấn đề lựa chọn địa điểm để đầu tư, lựa chọn dự án ưu tiên trong đầu tư

cơng cũng chưa được chú trọng trong q trình lập kế hoạch đầu tư công.

- Chủ trương đầu tư không phù hợp với quy hoạch, chủ trương đưa ra

nhưng không thực hiện được, không được phân bổ nguồn vốn để thực hiện,

nhiều dự án cần thiết lại không được cho chủ trương dẫn đến gây lãng phí thời

gian, nguồn vốn và khơng góp phần thúc đẩy nền kinh tế của huyện phát triển.

- Kế hoạch vốn còn đầu tư phân tán, chưa chú ý trọng tâm theo hướng

tập trung cho các cơng trình quan trọng, cấp bách.66- Cơng tác đào tạo cán bộ tham gia vào quá trình lập, thẩm định kế

hoạch, dự tốn, thanh tra, kiểm tra còn chưa được quan tâm đúng mức.

2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế

- Quy phạm pháp luật điều chỉnh quản lý đầu tư công chồng chéo, chưa

đầy đủ.

+ Quản lý đầu tư cơng của huyện Sa Thầy nói riêng và cả nước nói

chung hiện nay đang còn nhiều bất cập do chưa có một khung khổ pháp lý rõ

ràng, đầy đủ, nhất quán, minh bạch về đầu tư công. Các quy định liên quan

đến quản lý đầu tư công ở trong nhiều văn bản luật, như: Luật Ngân sách nhà

nước năm 2003, Luật Xây dựng năm 2003, Luật Đầu tư năm 2005, Luật Đất

đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban

nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003,... Luật đầu tư công 2014... đi kèm theo

là các văn bản hướng dẫn, các quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ,

các thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành...Tuy nhiên, nhiều vấn đề vẫn trong

tình trạng chưa có văn bản pháp luật nào điều chỉnh, hoặc điều chỉnh chung

chung, không cụ thể.

+ Hệ thống văn bản pháp luật về đầu tư và xây dựng trải qua nhiều lần bổ

sung, sửa đổi nhưng vẫn còn mang nặng tính chắp vá, thiếu đồng bộ, chỉ xử lý

được một số vấn đề cụ thể, bức xúc trước mắt mà chưa bao quát hết được nội

dung cần sửa đổi. Song cơ chế hiện có vẫn vừa cồng kềnh vừa chồng chéo làm

cho có quá nhiều người có thẩm quyền can thiệp vào cơng trình mà vẫn không

xác định được trách nhiệm thuộc về ai, cơ chế khơng rõ ràng.

+ Chưa có chế tài nghiêm khắc về xử phạt, cưỡng chế khi có các sai

phạm để xử lý các cá nhân tham gia dự án: Chủ đầu tư, tổ chức tư vấn, nhà

thầu xây dựng. Các cơ chế quản lý chất lượng chưa được coi trọng đúng mức,

ở nhiều dự án còn hiện tượng cộng tác nghiệm thu khơng đúng trình tự quy

định, chế độ bảo hành cơng trình thực hiện khơng nghiêm chỉnh dẫn đến chất67lượng cơng trình khơng đảm bảo, gây đổ vỡ phải phá đi làm lại. Cơ chế chính

sách về đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư còn nhiều bất cập về giá cả,

chế độ đền bù, nên hầu hết các cơng trình xây dựng có nhu cầu về đền bù, giải

phóng mặt bằng khơng được thực hiện đúng tiến độ khởi cơng do khơng giải

phóng được mặt bằng. Do thời gian từ lúc xin chủ trương, lên phương án đến

lúc thực hiện kéo dài, giá đền bù đã thay đổi nhưng Nhà nước vẫn chưa điều

chỉnh kịp thời nên việc di dời các cơng trình để giải phóng mặt bằng không

thực hiện được, kéo dài thời gian chuẩn bị gây lãng phí vốn đầu tư.

Mặt khác, hệ thống các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật phục vụ quản lý đầu tư

xây dựng bao gồm cả quản lý quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư

mặc dù đã thường xuyên được nghiên cứu, sửa đổi nhưng còn nhiều bất cập.

- Là huyện nghèo, xuất phát điểm thấp, địa bàn rộng, chia cắt, dân cư

phân tán, suất đầu tư lớn. Trong khi đó các nguồn thu tại chỗ không lớn, chủ

yếu là hỗ trợ của tỉnh. Bên cạnh đó cơng tác lập quy hoạch, tổ chức thực hiện

quy hoạch, việc lựa chọn các dự án đầu tư còn nhiều yếu kém, chưa đáp ứng

được yêu cầu đề ra, công tác xây dựng và phân bổ vốn chưa hợp lý, để xảy ra

nợ đọng xây dựng cơ bản lớn.

- Năng lực cán bộ quản lý Nhà nước về đầu tư cơng còn chưa cao, năng

lực quản lý điều hành còn thấp.

Cơng tác quản lý đầu tư khơng được chú ý, gần như khoán gọn cho các

ban quản lý dự án. Thiếu kiểm tra, kiểm soát, giám sát thường xuyên. Chậm

xử lý hoặc xử lý không nghiêm các sai phạm.

Chưa quan tâm đúng mức đến việc tuyển dụng, phân công nhiệm vụ, đào

tạo các CBCC tham gia vào quá trình lập, thẩm định các dự án đầu tư công

dẫn đến nhiều tình trạng sai sót trong q trình làm việc.

Mặc dù việc phân cấp quản lý trong đầu tư và xây dựng là rất cụ thể, rõ

ràng và toàn diện từ khâu thẩm định, đấu thầu, bố trí nguồn vốn, quản lý thực68hiện các dự án đầu tư, do vậy trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban

nhân dân là hết sức lớn. Nhưng trong công tác quản lý của Huyện chưa vươn

lên quản lý toàn diện, chưa thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đã được phân cấp.

Bên cạnh đó trong cơ chế giám sát, đánh giá hiện nay, các cơ quan dân

cử như Hội đồng nhân dân còn chưa phát huy được tiếng nói, vai trò của

mình. Nhiều trường hợp bức xúc được đại biểu Hội đồng nhân dân phản ánh

qua các phiên họp; Tuy nhiên qua đến các phiên họp sau, vấn đề vẫn còn

nguyên như vậy, chưa được giải quyết. Dù vậy, những người chịu trách nhiệm

liên quan đến các vấn đề này vẫn không bị bất kỳ hình thức khiển trách, kỷ

luật nào, thế nên chưa tạo ra được áp lực để bắt buộc các cơ quan quản lý nhà

nước làm tốt nhiệm vụ được giao.

- Công tác xây dựng định hướng, quy hoạch và kế hoạch đầu tư công

chưa bám sát kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Định hướng đầu tư công của huyện đã được ghi trong các văn bản chiếu

lược và đồ án quy hoạch ngành, lĩnh vực. Những văn bản này được xây dựng

với sự tham gia của các chuyên gia liên ngành và được lấy ý kiến đóng góp

của các cơ quan liên quan. Tuy nhiên, hiện nay có quá nhiều đồ án quy hoạch

cần phải lập và phê duyệt trong một thời gian ngắn khiến chất lượng quy

hoạch chưa đáp ứng được yêu cầu.

Bên cạnh đó, việc xây dựng quy hoạch đầu tư công chưa bám sát kế

hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện. Thực tế cho thấy, quy

hoạch của các dự án đầu tư cơng, các cơng trình công cộng lại không gắn kết

với quy hoạch đô thị chung của huyện và kế hoạch phát triển kinh tế. Điều đó

thể hiện năng lực, tầm nhìn của các nhà quản lý trong chỉ đạo điều hành thực

hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội. Hệ quả tất yếu của hạn chế trên, đó là nhiệm

vụ, cơng trình đột xuất phải triển khai trong năm chiếm tỷ trọng lớn, đó là

việc bố trí vốn thực hiện khi dự án chưa đủ thủ tục đối với các dự án thực hiện69các mục tiêu trọng điểm đầu tư, đó là việc phải bổ sung danh mục các dự án

mới đã có thủ tục để ghi vào kế hoạch thực hiện năm sau để bổ sung lấp đầy

phần vốn ghi cho các dự án khơng có khả năng thực hiện hồn thành kế hoạch

vốn của năm kế hoạch...70TÓM TẮT CHƯƠNG 2

Chương 2 đã tiến hành phân tích những đặc điểm tự nhiên, tình hình KTXH của huyện Sa Thầy. Đánh giá thực trạng công tác quản lý đầu tư công

những năm vừa qua trên địa bàn huyện. Qua đó đã nêu lên những tồn tại, hạn

chế rút ra các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong công tác quản lý đầu

tư công trên địa bàn huyện Sa Thầy giai đoạn 2013-2015. Qua đó làm cơ sở

để đề xuất giải pháp hồn thiện công tác quản lý đầu tư công trong thời gian

tới ở chương 3.71CHƯƠNG 3GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SA THẦY, TỈNH KON TUM

3.1. CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

3.1.1. Một số dự báo xu hướng thay đổi trong tương lai.

- Dân số ngày một tăng lên, mật độ phân bố dân cứ ở các tỉnh đồng bằng

cao họ sẽ có khả năng di dân lên các tỉnh Tây Nguyên. Do vậy dân số ở các

tỉnh Tây Nguyên nói chung và huyện Sa Thầy nói riêng sẽ có xu hướng tăng.

Dân số tăng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, sử dụng

hiệu quả các chương trình đầu tư cơng.

- Chủ trương của Chính Phủ cho xây dựng phát triển du lịch trên địa bàn

huyện sẽ làm cho hạ tầng kinh tế phát triển, thu hút được nhiều nguồn vốn

đầu tư vào phát triển dịch vụ du lịch dần dần làm thay đổi cơ cấu kinh tế, tăng

hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tạo cơng ăn việc làm cho người lao động, góp

phần vào tăng trưởng kinh tế của huyện.

- Quá trình biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng nhanh, nhiệt độ có

xu hướng tăng, mực nước biển sẽ tăng cao. Đến lúc đó người dân ven biển sẽ

di cư lên vùng cao hơn như Sa Thầy để sinh sống cũng góp phần gia tăng dân

số, đến lúc đó Chính phủ sẽ tăng nguồn vốn đầu tư công cho huyện để xây

dựng các cơ sở hạ tầng phục vụ cho người dân.

- Chính sách của Nhà nước đối với khu vực Tây Nguyên sẽ thay đổi, sẽ

tập trung xây dựng nhiều cơng trình, chương trình trọng điểm quốc gia ở khu

vực này cũng sẽ góp phần gia tăng đầu tư cơng cho khu vực.

- Nhà nước sẽ không tập trung đầu tư ở khu vực đồng bằng mà sẽ chuyển

hết lên cho Tây Nguyên. Đến lúc đó sẽ có nhiều thay đổi ví như đường giao

thơng nơng thơn nhà nước sẽ làm hết thay vì theo tỷ lệ như hiện nay. Đến lúc72đó vùng Tây Ngun sẽ có đường liên thơn xun suốt tồn bộ khu vực góp

phần đẩy mạnh giao thương buôn bán, tạo thuận lợi để phát triển kinh tế.

3.1.2. Các văn bản pháp lý liên quan đến quản lý đầu tư công

a. Luật Đầu tư công năm 2014

Nhằm tạo lập hệ thống cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ, nâng cao hiệu

quả đầu tư công, tại kỳ họp thứ 7, ngày 18 tháng 6 năm 2014 Quốc hội khóa

XIII đã thơng qua Luật Đầu tư cơng số 49/2014/QH13. Luật Đầu tư công quy

định nhiều nội dung đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn đầu

tư công và phù hợp với các thông lệ quốc tế. Phạm vi điều chỉnh Luật bao

quát được việc quản lý sử dụng các nguồn vốn đầu tư công. Đã thể chế hóa

quy trình quyết định chủ trương đầu tư. Tăng cường công tác theo dõi, đánh

giá, kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư cơng. Đổi mới

hoàn thiện quy chế phân cấp quản lý đầu tư công phân định quyền hạn đi đôi

với trách nhiệm của từng cấp

Với việc quy định rõ ràng, cụ thể các quy định pháp lý trong toàn bộ

hoạt động đầu tư trong Luật Đầu tư công, là một bước tiến lớn trong quản lý,

bảo đảm tính cơng khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng nguồn lực của Nhà

nước, góp phần và tạo điều kiện pháp lý để đẩy mạnh cơng cuộc phòng chống

tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm trong đầu tư XDCB.

b. Luật Xây dựng năm 2014

Ngày 18/6/2014, Quốc Hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam đã thông qua Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (gọi tắt là Luật Xây

dựng 2014. Đây là Bộ Luật quan trọng về lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng

với những đổi mới căn bản, có tính đột phá nhằm phân định quản lý các dự án

đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác nhau thì có phương thức, nội

dung và phạm vi quản lý khác nhau. Phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng

năm 2014 đã điều chỉnh toàn diện các hoạt động đầu tư xây dựng từ khâu quy73hoạch xây dựng, lập báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi, lập, thẩm định, phê

duyệt dự án đầu tư xây dựng cho đến khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng,

nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo trì cơng trình xây dựng, áp dụng đối với

các dự án đầu tư xây dựng thuộc mọi nguồn vốn.

Luật Xây dựng 2014 đã phân định rõ các dự án đầu tư xây dựng sử dụng

các nguồn vốn khác nhau phải có phương thức và phạm vi quản lý khác nhau.

Trong đó, đối với các dự án có sử dụng vốn nhà nước thì các cơ quan quản lý

nhà nước chuyên ngành phải quản lý chặt chẽ theo nguyên tắc “tiền kiểm”

nhằm nâng cao chất lượng công trình, chống thất thốt, lãng phí và nâng cao

hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Luật cũng đã đổi mới mơ hình quản lý dự án

đầu tư xây dựng theo hướng chun nghiệp hóa, áp dụng các mơ hình ban

quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên nghiệp theo chuyên ngành hoặc theo

khu vực để quản lý các dự án có sử dụng vốn nhà nước.

c. Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63 /2014/NĐ-CP

Ngày 26/11/2013, Quốc hội Khóa XIII đã thơng qua Luật đấu thầu số

43/2013/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014, đồng thời, ngày

26/6/2014, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 63 /2014/NĐ-CP quy

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thấu về lựa chọn nhà thầu có

hiệu lực ngày 15/08/2014 thay thế nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày

15/10/2009. Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 gồm 13 chương với 96 điều

và Nghị định 63/2013/NĐ-CP bao gồm 15 chương với 130 điều được xây

dựng trên cơ sở yêu cầu khách quan trong q trình xây dựng và hồn thiện

hệ thống pháp luật về mua sắm sử dụng vốn nhà nước, góp phần tăng cường

hiệu quả sử dụng vốn của Nhà nước. Đã quy định cụ thể quản lý nhà nước

trong công tác đấu thầu, trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt

động đấu thầu, khắc phục những mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản quy74phạm pháp luật trong cùng một lĩnh vực và bảo đảm tính thống nhất, minh

bạch của hệ thống pháp luật.

d. Nghị quyết của HĐND tỉnh Kon Tum.

Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND, ngày 09/12/2016 về Kế hoạch đầu tư

công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của HĐND tỉnh Kon Tum làm cơ sở để

huyện xây dựng kế hoạch, phân bổ nguồn vốn đầu tư công. Tại khoản 5 điều

1 quy định như sau:

Các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai

đoạn 2016 - 2020

Đẩy nhanh việc thực hiện tái cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo

hướng sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, giảm các khoản chi thường xuyên để tăng

tỷ trọng chi đầu tư phát triển.

Hạn chế việc ứng trước kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn.

Quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn dự phòng trong kế hoạch đầu

tư cơng trung hạn.

Bố trí phần vốn ngân sách nhà nước và tăng cường huy động các nguồn

vốn đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức đối tác cơng tư.

Tập trung bố trí vốn để xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản trong

giai đoạn 2016-2020.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành kỷ

luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công

Thực hiện tốt công tác dân vận ở cơ sở.

Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đoàn thể các cấp tại cơ

sở và nhân dân tăng cường công tác giám sát cộng đồng, thực hiện tốt Quy

chế thực hiện dân chủ ở cơ sở.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.13 Bảng thống kê mô tả các điều tra về công tác kiểm tra, giám sát đầu tư công.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×