Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.7 Bảng thống kê mô tả các điều tra về công tác lập và quản lý dự toán công trình

Bảng 2.7 Bảng thống kê mô tả các điều tra về công tác lập và quản lý dự toán công trình

Tải bản đầy đủ - 0trang

55của dự án thì đơn vị chủ đầu tư đã đề xuất để điều chỉnh tổng mức đầu tư cho

phù hợp để đảm bảo dự toán được lập phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng mức đầu

tư được duyệt.

Tương tự như trên, năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức thẩm

định, phê duyệt dự toán (biến DT4) cũng được đánh giá với số điểm tương đối

cao, thể hiện việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức thực hiện các cơng

việc liên quan đến quản lý dự tốn cơng trình tương đối phù hợp. Sắp xếp, bố

trí cán bộ đi tập huấn, học hỏi để phục vụ cho công tác quản lý dự tốn do đó

đã góp phần nâng cao chất lượng của công tác thẩm định, phê duyệt dự tốn.

Tuy nhiên cũng giống như q trình lập kế hoạch đầu tư cơng, ở bước này

cũng chỉ có một cán bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch dựa trên các văn bản

hướng dẫn để thẩm định dự toán cho nên nhiều khi vẫn xảy ra sai sót.

Biến DT3 (Năng lực chuyên môn của chủ đầu tư đáp ứng yêu cầu) cũng

được đánh giá tương đối cao. Những năm qua UBND huyện chủ yếu giao cho

Ban quản lý xây dựng cơ bản làm chủ đầu tư, chỉ một số ít cơng trình giao về

cho các đơn vị làm chủ đầu tư mà thơi. Ban quản lý xây dựng cơ bản huyện

có các cán bộ có chun mơn, kinh nghiệm trong việc quản lý, xây dựng cơng

trình cho nên biến này được đánh giá cao là đúng.

Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực, ta thấy biến được đánh giá số

điểm thấp nhất là DT2 (Năng lực chuyên môn của tổ chức và cá nhân tư vấn

lập dự toán) với 2,73 và 2,8 điểm, để lý giải cho điều này ta thấy trong những

năm qua qua công tác thẩm định dự án cũng như thanh tra, kiểm tra đã phát

hiện ra rất nhiều vấn đề sai sót ngay từ khâu lập dự tốn mà ngun nhân chính

là do lỗi của đơn vị tư vấn cho nên đánh giá này là hợp lý.

c. Công tác lựa chọn nhà thầu.56Công tác Đấu thầu là một nội dung rất quan trọng đối với việc quản lý

vốn đầu tư xây dựng, nếu công tác đấu thầu thực hiện tốt, đảm bảo cơng bằng,

minh bạch thì sẽ lựa chọn được nhà thầu vừa có đủ năng lực thực hiện dự án

đảm bảo chất lượng và tiến độ quy định đồng thời cũng đảm bảo sẽ chọn

được nhà thầu đưa ra các giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi cơng hợp lý và có

giá dự thầu thấp nhất qua đó tiết kiệm nguồn vốn đầu tư dự án. Ngược lại thì

có thế đấu thầu khơng đủ năng lực thực hiện hoặc khơng lựa chọn được nhà

thầu có giá dự thầu thấp nhất do đó khơng đạt được hiệu quả trong đấu thầu.

Theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP, chủ đầu tư

được phép chỉ định thầu đối với các trường hợp có giá gói thầu:1. Khơng quá

500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn,

dịch vụ công; khơng q 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây

lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công; 2. Không quá 100 triệu

đồng đối với gói thầu thuộc dự tốn mua sắm thường xuyên.Chủ đầu tư được

phép áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu có giá gói thầu

khơng quá 05 tỷ đồng.

Tuy nhiên trong những năm gần đây UBND huyện chủ yếu lựa chọn

hình thức chào hàng cạnh tranh đối với các gói thầu mua sắm thiết bị và chỉ

định thầu đối với các gói thầu còn lại.57Bảng 2.8 Bảng thống kê mô tả các điều tra về cơng tác lựa chọn nhà thầu.

CBCC cóhiệuNhà thầu

Biến quan sátDTH1 Thủ tục chọn nhà thầu minh bạch

Năng lực chuyên môn của cán bộ, công

DTH2

chức làm công tác đấu thầu đảm bảo

Khơng có hiện tượng thơng thầu giữa

DTH3

các nhà thầu với nhau

Khơng có hiện tượng "bắt tay" giữa nhà

DTH4

thầu và chủ đầu tưliên quanđến ĐTC

Trung

Trung

Mode

Mode

bình

bình

3,77

4

3,9

4

3,4733,933,443,333,9

3 3,87

3

Nguồn: Tính tốn của tác giảNhìn vào bảng 2.8 ta thấy hầu hết các đối tượng khảo sát đánh giá rất

cao về các biến được khảo sát. Ở đây khơng có hiện tượng tiêu cực trong đấu

thầu. Theo quy định của Luật Xây dựng năm 2013 và Nghị định 59/2015/NĐCP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng

trình, cơng tác quản lý dự án các cơng trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện

đều do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện và đồng thời thực

hiện luôn công tác tổ chức đấu thầu do đó việc đánh giá cao về năng lực

chun mơn của tổ chức và cá nhân tư vấn đấu thầu là hồn tồn hợp lý.

2.2.3. Thực trạng cơng tác thanh, quyết tốn vốn đầu tư cơng.

a. Cơng tác thanh tốn vốn đầu tư.

UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch chịu trách nhiệm

hướng dẫn chủ đầu tư tiến hành thanh tốn vốn đầu tư đảm bảo thực hiện

đúng quy trình và quy định của Nhà nước.

b. Về công tác quyết tốn dự án hồn thành58Cơng tác thẩm tra, phê duyệt quyết tốn cơng trình đang từng bước nâng

cao và đi vào nề nếp. Tất cả các dự án vốn đầu tư cơng, sau khi hồn thành

đều phải được nghiệm thu, quyết tốn vốn đầu tư hồn thành theo quy định về

chế độ quản lý ĐTXD hiện hành của Nhà nước; để giao cho đơn vị quản lý,

sử dụng nhằm bảo toàn vốn và phát huy tác dụng của vốn đầu tư. Đây là một

trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý vốn đầu

tư công.

Sau khi các dự án hoàn thành, chủ đầu tư phải tiến hành lập báo cáo

quyết toán theo mẫu kèm theo tất cả các chứng từ gửi về Phòng Tài chính- Kế

hoạch huyện để tiến hành quyết toán vốn theo đúng qui định.

Sau khi Phòng Tài chính- Kế hoạch quyết tốn xong sẽ lập báo cáo thẩm

tra quyết toán dự án hoàn thành gửi về UBND huyện ra quyết định quyết tốn

dự án hồn thành. Sau khi có quyết định quyết tốn phòng Tài chính- Kế

hoạch sẽ tiến hành quyết tốn trên hệ thống tabmis và trả hồ sơ lại cho chủ

đầu tư. Trường hợp dự án sau khi quyết toán vẫn còn cơng nợ thì sau khi trả

hết nợ chủ đầu tư phải gửi chứng từ về cho phòng Tài chính- Kế hoạch.

Bảng 2.9 Số dự án đã quyết tốn từ năm 2013-2016

Năm

Tổng

2013

2014

2015

2016Số dự án đãGiá trị quyết toán đượcSố dự án chưaquyết toán

255

43

76

97

39chấp nhận (triệu đồng)

314.980

19.580

140.000

148.300

7.100quyết toán

47

4

13

24

6Tất cả các dự án đầu tư cơng, sau khi hồn thành đều được nghiệm thu và

có biên bản nghiệm thu có cữ ký của các bên liên quan. Sau khi có đầy đủ hồ

sơ, chứng từ, chủ đầu tư lập báo cáo quyết tốn gửi về phòng Tài chính- Kế

hoạch huyện để phòng tiến hành thẩm tra quyết tốn để trình UBND huyện raTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.7 Bảng thống kê mô tả các điều tra về công tác lập và quản lý dự toán công trình

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×