Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.3 Bảng thống kê mô tả các điều tra về hiệu quả đầu tư công

Bảng 2.3 Bảng thống kê mô tả các điều tra về hiệu quả đầu tư công

Tải bản đầy đủ - 0trang

43HUYỆN SA THẦY, TỈNH KON TUM

2.2.1. Thực trạng công tác lập và phê duyệt chủ trương, kế hoạch

đầu tư công.

Công tác lập và phê duyệt chủ trương, kế hoạch đầu tư công trung hạn,

hàng năm được UBND huyện thực hiện theo đúng với các qui định trong Luật

Đầu tư công, cụ thể như sau:

a. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch ĐTC trung hạn vốn

ngân sách cấp huyện

- Đầu tiên, căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân

sách nhà nước trung hạn của tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về

giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh Kon Tum, HĐND huyện

tiến hành họp thông qua và ban hành Nghị quyết của HĐND về việc phê

duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn của huyện Sa Thầy. Nội dung chủ yếu

của Nghị quyết bao gồm:

+ Mục tiêu, phương hướng đầu tư công trung hạn.

+Tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách huyện.

+ Nguyên tắc phân bổ kế hoạc vốn NSNN.

+ Thứ tự ưu tiên trong công tác phân bổ vốn NSNN.

+ Các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn.

(Chi tiết xem Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của

HĐND huyện Sa Thầy).

- Sau đó, trên cơ sở Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công

trung hạn của huyện Sa Thầy, UBND huyện giao phòng Tài chính- Kế hoạch

huyện tham mưu Quyết định về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung

hạn huyện Sa Thầy. Nội dung Quyết định cũng như các phụ biểu xem tại

Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND huyện Sa Thầy.44- Sau khi có Quyết định giao kế hoạch đầu tư cơng trung hạn, phòng Tài

chính- Kế hoạch tham mưu UBND huyện tiến hành họp và giao kế hoạch

ĐTC trung hạn cho các đơn vị thực hiện.

b. Trình tự lập, thẩm định kế hoạch đầu tư cơng hằng năm vốn ngân

sách cấp huyện

- Hàng năm trước ngày 15/6, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum ban

hành hướng dẫn xây dựng kế hoạch hàng năm trong đó có Khung hướng dẫn

xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch đầu tư

công hàng năm. Nội dung Kế hoạch đầu tư cơng hàng năm bao gồm:

+ Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển năm trước.

+ Lập kế hoạch đầu tư phát triển năm tiếp theo. Trong đó nêu rõ nguyên

tắc lập kế hoạch, Dự kiến nhu cầu và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư

phát triển dự kiến, lập kế hoạch đầu tư năm tiếp theo kèm theo các biểu mẫu.

Trên cơ sở hướng dẫn của Sở UBND huyện chỉ đạo phòng Tài chính- Kế

hoạch tham mưu kế hoạch ĐTC năm sau gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư

công hàng năm, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao chi tiết Kế

hoạch đầu tư công năm. UBND tiến hành lập Tờ trình về việc phê duyệt kế

hoạch đầu tư cơng hàng năm trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết về việc

phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hàng năm của huyện Sa Thầy. Nội

dung Nghị quyết cũng tương tự như Nghị Quyết đầu tư công trung hạn. Xem

Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện Sa

Thầy ở phần phụ lục.

- Sau khi phê duyệt Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư hàng năm, UBND

huyện giao Phòng Tài chính- Kế hoạch tham mưu và ban hành Quyết định về

việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công hàng năm. (Xem thêm tại Quyết định

3561/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND huyện Sa Thầy ở phần phụ lục)45- Sau khi có quyết định giao kế hoạch ĐTC UBND huyện tiến hành họp

và giao kế hoạch ĐTC hàng năm cho các đơn vị thực hiện trước ngày 31/12.

c. Kết quả công tác lập và phê duyệt chủ trương, kế hoạch đầu tư công

Trong những năm qua, huyện Sa Thầy đã lập và giao kế hoạch đầu tư

công những chương trình mục tiêu như sau:

- Chương trình 135 giai đoạn II:

+ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

+ Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng.

+ Dự án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã, thơn và cộng

đồng.

- Chính sách hỗ trợ theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg.

- Chính sách vay vốn theo Quyết định 32/2007/QĐ-TTg.

- Chính sách hỗ trợ theo Quyết định 112/QĐ-TTg.

+ Hỗ trợ học sinh con hộ nghèo đi học.

+ Hỗ trợ hộ nghèo cải thiện vệ sinh môi trường.

+ Hỗ trợ hoạt động văn hố – thơng tin.

+ Trợ giúp pháp lý, nâng cao nhận thức pháp luật cho người nghèo.

- Chính sách hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg.

Các chương trình mục tiêu và kế hoạch đầu tư cơng hàng năm được

hoạch định của huyện đã hoàn thành rất tốt các mục tiêu đã hoạch định.46Bảng 2.4 Bảng thống kê mô tả các điều tra về công tác lập và phê duyệt chủ

trương, kế hoạch đầu tư cơng

CBCC có liênhiệuNhà thầu

Biến quan sátCT1 Chất lượng công tác lập kế hoạch ĐTC tốt

Đạt được những mục tiêu trong các kế

CT2

hoạch ĐTC

Năng lực chun mơn của cán bộ, cơngquan đếnĐTC

Trung

Trung

Mode

Mode

bình

bình

3,03

4

3,7

4

3,143,742,4323,633CT3 chức lập và phê duyệt chủ trương, kế hoạchCT4ĐTC đảm bảo

Đạo đức, thái độ của cán bộ, công chức lập

và phê duyệt chủ trương, kế hoạch ĐTC tốt3,87

4

3,87

4

Nguồn: Tính tốn của tác giảNhìn vào bảng 2.4 ta thấy các biến quan sát có sự khác nhau giữa đánh

giá của nhà thầu và CBCC có liên quan đến đầu tư cơng cụ thể như sau:

Biến CT1 (Chất lượng công tác lập kế hoạch ĐTC tốt) được nhà thầu

đánh giá trung bình 3,03 điểm ở mức trung lập nhưng CBCC có liên quan đến

đầu tư công lại đánh giá cao điểm hơn với 3.7 điểm ở mức khá. Kết quả khảo

sát này cũng hoàn tồn phù hợp với thực tế. Cơng tác lập kế hoạch đầu tư

công trên địa bàn huyện trong những năm qua đã được quan tâm và được thực

hiện tương đối tốt. Tuy nhiên ta cũng thấy có sự chênh lệch giữa đánh giá của

2 đối tượng khảo sát là vì chất lượng công tác quy hoạch đầu tư chưa được

chú ý đúng mức, chưa có những quy hoạch chi tiết về đầu tư công để phát huy

lợi thế của từng khu vực. Vấn đề lựa chọn địa điểm để đầu tư, lựa chọn dự án

ưu tiên trong đầu tư công cũng chưa được chú trọng trong quá trình lập kế

hoạch đầu tư cơng. Kế hoạch vốn còn đầu tư phân tán, chưa chú ý trọng tâm47theo hướng tập trung cho các cơng trình quan trọng, cấp bách. Còn tình trạng

chủ trương đầu tư không phù hợp với quy hoạch, chủ trương đưa ra nhưng

không thực hiện được, không được phân bổ nguồn vốn để thực hiện, nhiều dự

án cần thiết lại không được cho chủ trương dẫn đến gây lãng phí thời gian,

nguồn vốn và khơng góp phần thúc đẩy nền kinh tế của huyện phát triển.

Tiếp theo là biến CT2 (Đạt được những mục tiêu trong các kế hoạch

quản lý đầu tư công) cũng được cả 2 đối tượng khảo sát đánh giá ở mức khá.

Thực tế cho thấy trong những năm vừa qua, huyện Sa Thầy đã đạt được các

mục tiêu đề ra trong các kế hoạch đầu tư công, tạo điều kiện thuận lợi để phát

triển nền kinh tế của huyện. Tuy nhiên chỉ đạt được một số chỉ tiêu cơ bản mà

chưa đạt được toàn bộ các chỉ tiêu bởi vì chưa xác định được những biện pháp

cụ thể để đạt được những mục tiêu trong các kế hoạch quản lý đầu tư công.

Về năng lực chuyên môn chuyên môn của cán bộ, công chức lập và phê

duyệt chủ trương, kế hoạch ĐTC (biến CT3) được đánh giá bởi 2 đối tượng

khảo sát hoàn toàn khác nhau. Trong khi CBCC có liên quan đến đầu tư cơng

đánh giá 3,63 điểm ở mức khá cao thì nhà thầu chỉ đánh giá ở mức trung bình

với 2,43 điểm. Thực tế cho thấy phía nhà thầu đánh giá đúng hơn về biến này.

Mặc dù UBND huyện bố trí cán bộ theo đúng chuyên ngành, hàng năm cán

bộ, công chức đều được cho đi đào tạo, bồi dưỡng thêm về chuyên môn,

nghiệp vụ. Nhưng công tác tham mưu Quyết định cũng như Nghị quyết chỉ do

một cán bộ phụ trách mảng kế hoạch của phòng Tài chính- Kế hoạch xây

dựng dựa trên sự chỉ đạo của UBND huyện cũng như tổng hợp dựa trên báo

cáo của Ban quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của huyện để lập danh mục cơng

trình quyết định đầu tư đính kèm. Phòng Tài chính- Kế hoạch rất nhiều việc

nên hầu như mỗi cán bộ phải kiêm nhiệm rất nhiều mảng và UBND huyện

cũng khơng có cơ quan nào để thẩm định lại báo cáo của phòng Tài chính- Kế

hoạch cho nên việc xây dựng kế hoạch hồn tồn dựa vào tính chủ quan củaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.3 Bảng thống kê mô tả các điều tra về hiệu quả đầu tư công

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×