Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SA THẦY, TỈNH KON TUM

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SA THẦY, TỈNH KON TUM

Tải bản đầy đủ - 0trang

72đó vùng Tây Ngun sẽ có đường liên thơn xun suốt tồn bộ khu vực góp

phần đẩy mạnh giao thương buôn bán, tạo thuận lợi để phát triển kinh tế.

3.1.2. Các văn bản pháp lý liên quan đến quản lý đầu tư công

a. Luật Đầu tư công năm 2014

Nhằm tạo lập hệ thống cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ, nâng cao hiệu

quả đầu tư công, tại kỳ họp thứ 7, ngày 18 tháng 6 năm 2014 Quốc hội khóa

XIII đã thơng qua Luật Đầu tư cơng số 49/2014/QH13. Luật Đầu tư công quy

định nhiều nội dung đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn đầu

tư công và phù hợp với các thông lệ quốc tế. Phạm vi điều chỉnh Luật bao

quát được việc quản lý sử dụng các nguồn vốn đầu tư công. Đã thể chế hóa

quy trình quyết định chủ trương đầu tư. Tăng cường công tác theo dõi, đánh

giá, kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư cơng. Đổi mới

hoàn thiện quy chế phân cấp quản lý đầu tư công phân định quyền hạn đi đôi

với trách nhiệm của từng cấp

Với việc quy định rõ ràng, cụ thể các quy định pháp lý trong toàn bộ

hoạt động đầu tư trong Luật Đầu tư công, là một bước tiến lớn trong quản lý,

bảo đảm tính cơng khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng nguồn lực của Nhà

nước, góp phần và tạo điều kiện pháp lý để đẩy mạnh công cuộc phòng chống

tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm trong đầu tư XDCB.

b. Luật Xây dựng năm 2014

Ngày 18/6/2014, Quốc Hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam đã thông qua Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (gọi tắt là Luật Xây

dựng 2014. Đây là Bộ Luật quan trọng về lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng

với những đổi mới căn bản, có tính đột phá nhằm phân định quản lý các dự án

đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác nhau thì có phương thức, nội

dung và phạm vi quản lý khác nhau. Phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng

năm 2014 đã điều chỉnh toàn diện các hoạt động đầu tư xây dựng từ khâu quy73hoạch xây dựng, lập báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi, lập, thẩm định, phê

duyệt dự án đầu tư xây dựng cho đến khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng,

nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo trì cơng trình xây dựng, áp dụng đối với

các dự án đầu tư xây dựng thuộc mọi nguồn vốn.

Luật Xây dựng 2014 đã phân định rõ các dự án đầu tư xây dựng sử dụng

các nguồn vốn khác nhau phải có phương thức và phạm vi quản lý khác nhau.

Trong đó, đối với các dự án có sử dụng vốn nhà nước thì các cơ quan quản lý

nhà nước chuyên ngành phải quản lý chặt chẽ theo ngun tắc “tiền kiểm”

nhằm nâng cao chất lượng cơng trình, chống thất thốt, lãng phí và nâng cao

hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Luật cũng đã đổi mới mô hình quản lý dự án

đầu tư xây dựng theo hướng chun nghiệp hóa, áp dụng các mơ hình ban

quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên nghiệp theo chuyên ngành hoặc theo

khu vực để quản lý các dự án có sử dụng vốn nhà nước.

c. Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63 /2014/NĐ-CP

Ngày 26/11/2013, Quốc hội Khóa XIII đã thơng qua Luật đấu thầu số

43/2013/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014, đồng thời, ngày

26/6/2014, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 63 /2014/NĐ-CP quy

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thấu về lựa chọn nhà thầu có

hiệu lực ngày 15/08/2014 thay thế nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày

15/10/2009. Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 gồm 13 chương với 96 điều

và Nghị định 63/2013/NĐ-CP bao gồm 15 chương với 130 điều được xây

dựng trên cơ sở yêu cầu khách quan trong q trình xây dựng và hồn thiện

hệ thống pháp luật về mua sắm sử dụng vốn nhà nước, góp phần tăng cường

hiệu quả sử dụng vốn của Nhà nước. Đã quy định cụ thể quản lý nhà nước

trong công tác đấu thầu, trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt

động đấu thầu, khắc phục những mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản quy74phạm pháp luật trong cùng một lĩnh vực và bảo đảm tính thống nhất, minh

bạch của hệ thống pháp luật.

d. Nghị quyết của HĐND tỉnh Kon Tum.

Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND, ngày 09/12/2016 về Kế hoạch đầu tư

công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của HĐND tỉnh Kon Tum làm cơ sở để

huyện xây dựng kế hoạch, phân bổ nguồn vốn đầu tư công. Tại khoản 5 điều

1 quy định như sau:

Các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai

đoạn 2016 - 2020

Đẩy nhanh việc thực hiện tái cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo

hướng sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, giảm các khoản chi thường xuyên để tăng

tỷ trọng chi đầu tư phát triển.

Hạn chế việc ứng trước kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn.

Quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn dự phòng trong kế hoạch đầu

tư cơng trung hạn.

Bố trí phần vốn ngân sách nhà nước và tăng cường huy động các nguồn

vốn đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức đối tác cơng tư.

Tập trung bố trí vốn để xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản trong

giai đoạn 2016-2020.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành kỷ

luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công

Thực hiện tốt công tác dân vận ở cơ sở.

Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đoàn thể các cấp tại cơ

sở và nhân dân tăng cường công tác giám sát cộng đồng, thực hiện tốt Quy

chế thực hiện dân chủ ở cơ sở.753.1.3. Kế hoạch đầu tư công huyện Sa Thầy giai đoạn 2016-2020

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 huyện

Sa Thầy là 133.941 triệu đồng, trong đó: phân bổ chi tiết để thực hiện các dự

án là 127.789 triệu đồng và dự phòng để xử lý những vấn đề phát sinh trong

quá trình triển khai kế hoạch đầu tư trung hạn theo quy định của Luật Đầu tư

công là 6.152 triệu đồng (xem bảng 3.1).

Bảng 3.1. Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

huyện Sa Thầy

ĐVT: Triệu đồngKH trung hạn giai đoạnTổng số

I. Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP2016-2020 huyện giao

Phân bổ

Dự

Tổng số

thực hiện phòng

133.941 127.789 6.152

114.960 108.808 6.1521 Vốn đầu tư cân đối NSĐP theo tiêu chí81.810 77.6584.152Phân cấp cân đối NSĐP theo tiêu chí quy 41.520 37.3684.152TT+Nguồn vốnđịnh tại Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND

Phân cấp đầu tư các xã biên giới (lồng 10.000 10.000+ ghép thực hiện Chương trình MTQG xây+dựng nông thôn mới)

Phân cấp thực hiện Quyết định 755/QĐ- 950950TTg

Phân cấp đầu tư các xã trọng điểm đặc biệt 1.7001.700+ khó khăn (lồng ghép thực hiện Chương

trình MTQG xây dựng NTM)

Phân cấp đầu tư các cơng trình giáo dục 7.640

+ (lồng ghép thực hiện Chương trình MTQG

xây dựng NTM)7.64076KH trung hạn giai đoạn+ Phân cấp hỗ trợ, bổ sung khác2016-2020 huyện giao

Phân bổ

Dự

Tổng số

thực hiện phòng

20.000 20.0002 Nguồn thu tiền sử dụng đất20.000 18.0003 Nguồn thu xổ số kiến thiết13.150 13.150TTNguồn vốnPhân cấp đầu tư các cơng trình giáo dục 6.4102.0006.410+ (lồng ghép thực hiện Chương trình MTQG+xây dựng NTM)

Phân cấp đầu tư cơng trình nhà văn hóa, 6.7406.740thể thao huyện

Bố trí trả nợ, chuyển tiếp, khởi cơng mới 18.981 18.981II. các từ nguồn kết dư, dự phòng, khác, vượt

thu...

(Nguồn Phòng Tài chính- Kế Hoạch huyện Sa Thầy)

Về danh mục dự án đầu tư công trung hạn 2016-2020 xem tại biểu số 02

Quyết định số 3560/QĐ-UBND, ngày 21/12/2016 của UBND huyện Sa Thầy

về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tại

phần phụ lục.3.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ

ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SA THẦY

3.2.1. Các giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác lập và phê duyệt chủ

trương, kế hoạch đầu tư công77Công tác lập kế hoạch phải dựa trên quy hoạch phát triển của ngành,

vùng và kế hoạch phát triển trung và dài hạn. Xây dựng kế hoạch ưu tiên cho

các mục tiêu, công trình trọng điểm cấp bách. Cụ thể là:

- Kế hoạch đầu tư công hàng năm và trung hạn phải lấy quy hoạch làm cơ

sở, chỉ đưa vào kế hoạch đầu tư công hàng năm các dự án đã được duyệt ở kế

hoạch trung hạn. Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công cần phải khách quan,

công khai, minh bạch, khảo sát kỹ tình hình thực tế của các địa phương tránh

tình trạng đầu tư khơng hợp lý giữa các vùng hoặc đầu tư không hiệu quả dẫn

đến không phát triển hết được tiềm năng của địa phương.

- Việc xác định danh mục dự án để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung

hạn cần bám sát nhu cầu thực tế, cần phân công hợp lý các đơn vị đầu mối để

đề xuất danh mục dự án tránh tình trạng một dự án nhưng có nhiều đơn vị

cùng đề xuất gây trùng lặp.

- Chỉ phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đã có trong kế hoạch trung

hạn nhằm đảm bảo nguồn vốn để thực hiện và tránh tìn trạng phê duyệt chủ

trương các dự án khơng có trong kế hoạch trung hạn.

- Đổi mới mạnh mẽ công tác lập kế hoạch đầu tư; chuyển từ việc lập kế

hoạch ngắn hạn, hàng năm sang kế hoạch trung hạn 5 năm, phù hợp với kế

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của huyện. Bởi vì việc lập kế hoạch

đầu tư trung hạn sẽ bảo đảm các chương trình, dự án khi được phê duyệt sẽ

được bố trí đủ vốn để hoàn thành theo đúng quyết định phê duyệt, khắc phục

tình trạng khơng cân đối được nguồn vốn, bị động, đầu tư cắt khúc ra từng

năm hiện nay.

- UBND huyện nên tìm hiểu, liên hệ với các chuyên gia ở các trường đại

học, sở xây dựng, sở đầu tư để mời họ cùng thẩm định kế hoạch đầu tư cơng

để tránh tình trạng chỉ có một cán bộ lập kế hoạch mà khơng có ai thẩm định

lại kế hoạch để tránh sai sót và xây dựng kế hoạch tốt hơn.78- Nên đưa tài liệu trước kỳ họp HĐND để các đại biểu nghiên cứu trước

và có những góp ý phù hợp hơn vào kế hoạch thay vì đến giờ họp mới phát tài

liệu như hiện nay. Cần có những ghi nhận đóng góp của các đại biểu HĐND

để chỉnh sửa kế hoạch cho phù hợp thay vì chỉ đưa ra họp cho có, soạn sẵn

nghị quyết, quyết định như trước đây.

3.2.2. Các giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác lập, thẩm định, phê

duyệt và giao nhiệm vụ đầu tư công

Để nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt và giao

nhiệm vụ đầu tư cơng thì tất cả các bước của công tác này phải tuân thủ đầy

đủ các quy định của pháp luật, ngoài ra cần tập trung vào các nội dung sau:

- Về báo cáo nghiên cứu khả thi:

UBND huyện yêu cầu tất cả các chủ đầu tư đền phải lập báo cáo nghiên

cứu khả thi và gửi về hội đồng thẩm định của huyện để thẩm định báo cáo này.

- Về lập dự toán cơng trình.

+ Cần nâng cao năng lực của tổ chức và cá nhân tư vấn lập dự toán:

UBND huyện cần quán triệt các đơn vị chủ đầu tư chỉ hợp đồng với các đơn

vị tư vấn có đủ năng lực theo thông báo của Sở Xây dựng, trước khi ký kết

hợp đồng phải kiểm tra kỹ hồ sơ năng lực cũng như kiểm tra kỹ các cá nhân

tham gia lập thiết kế, dự toán.

+ Việc ký kết hợp đồng với tư vấn thiết kế phải quy định rõ tránh nhiệm

bồi thường thiệt hại khi để xẩy ra sai sót. Đồng thời xử lý nghiêm các đơn vị

tư vấn khi phát hiện ra sai sót dẫn đến thiệ hại về kinh tế. Thông báo công

khai tên của các đơn vị tư vấn có sai phạm bị phát hiện. Kiên quyết khơng

hợp đồng với các đơn vị tư vấn để xẩy ra sai sót nhiều lần.

+ Ngồi việc phải lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực chun mơn để

lập dự tốn cho cơng trình thì chủ đầu tư phải có trình độ, chun mơn và

kinh nghiệm phù hợp với quy mô, nội dung dự án để kiểm tra, rà soát lại đơn79vị tư vấn để hạn chế tối đa những sai sót có thể xẩy ra trong q trình lập dự

tốn. Do đó phải nâng cáo năng lực của các đơn vị chủ đầu tư để đap ứng yêu

cầu của từng dự án; đối với các dự án có quy mơ lớn, phức tạp thì phải giao

cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện làm chủ đầu tư, chỉ giao

cho các xã, thị trấn làm chủ đầu tư các dự án có quy mơ nhỏ, các dự án có

phần vốn góp của dân. Khơng giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho các đơn vị chủ

đầu tư thường xuyên để xẩy ra sai sót.

+ Nâng cao năng lực của cán bộ thẩm định dự toán, nên lập ra một ban

thẩm định và quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên gắn với

việc phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu như để xảy ra sai sót trong

việc thẩm định dự tốn gây thất thốt, lãng phí ngân sách. Hàng năm nên cử

các cán bộ này đi học tập các kinh nghiệm, các quy định mới của pháp luật.

- Về công tác lựa chọn nhà thầu:

+ Thực hiện việc đấu thầu rộng rãi đối với tất cả các gói thầu, hạn chế tối

đa hình thức chỉ định thầu hoặc đấu thầu hạn chế. Hình thức đấu thầu rộng rãi

sẽ hạn chế rất nhiều vấn đề thơng thầu vì trường hợp một nhà thầu đã biết

được thông tin của dự án cũng không thể có sức để thương thuyết với tất cả

các nhà thầu muốn tham dự và mặt khác nếu sử dụng kinh phí để thương

thuyết thì hiệu quả kinh doanh cũng khơng đáp ứng được chi phí tiêu cực phải

bỏ ra.

+ Cần lập danh sách tất cả các nhà thầu đã tham gia các cơng trình trên

huyện từ trước đến nay. Tiến hành rà soát việc chấp hành các quy định, việc

thực hiện cơng trình của các nhà thầu để lọc ra nhà thầu nào làm việc sai quy

định, thi công chậm trễ, chất lượng khơng đảm bảo để có thể loại trừ hoặc cân

nhắc về sau khi các nhà thầu tham gia đấu thầu.

+ Nâng cao hơn nữa năng lực của đơn vị tổ chức đấu thầu, UBND huyện

cần kiểm soát chặt chẽ công tác này để tránh trường hợp lợi dụng quen biết80hoặc bắt tay giữa chủ đầu tư hoặc đươn vị tổ chức đấu thầu với nhà thầu nhằm

đạt được các gói thầu.

3.2.3. Các giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt thanh

quyết tốn vốn đầu tư cơng

Kiểm soát thanh quyết toán là nhân tố quan trọng trong việc giảm thất

thốt, tiêu cực trong đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng cơng trình xây

dựng. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác này, cần áp dụng một số

nội dung sau:

- Cơng tác kiểm sốt thanh tốn:

+ Niêm yết cơng khai Quy trình kiểm sốt thanh tốn vốn đầu tư theo

hướng dẫn của Bộ Tài chính và của UBND tỉnh.

+ Căn cứ quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch vốn hàng năm của UBND

huyện theo danh mục dự án và từng loại nguồn vốn đầu tư, Kho bạc nhà

nước, Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện chủ động hướng dẫn các chủ đầu tư

khẩn trương hoàn tất các hồ sơ pháp lý để thanh toán cho các dự án kịp thời

đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định.

+ Tổ chức vận hành và khai thác tốt chương trình Hệ thống Thơng tin

Quản lý Ngân sách và Kho bạc (gọi tắt là TABMIS), áp dụng chương trình

thanh toán điện tử nhằm rút ngắn thời gian kiểm soát và thanh tốn vốn cho

các cơng trình, góp phần thực hiện cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho

các đơn vị thi công.

+ Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nâng cao chất

lượng đội ngũ cán bộ cơng chức và bộ máy kiểm sốt thanh toán vốn nhằm đáp

ứng yêu cầu quản lý thanh tốn vốn đầu tư với quy mơ ngày càng tăng.

- Cơng tác quyết tốn:

+ Tiếp tục thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn về cơng tác quyết tốn

vốn đầu tư XDCB hiện hành ( theo TT 09/2016/TT-BTC).81+ UBND huyện cần chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban quản lý đầu tư xây dựng

cơ bản và phòng Tài chính- Kế hoạch nắm chính xác số lượng dự án đầu tư

hồn thành bằng nhưng đến nay chưa quyết tốn, để có giải pháp xử lý cụ thể.

+ Trong thẩm tra quyết toán phải chú ý đến đơn giá, khối lượng, chất

lượng, chủng loại vật liệu, đối chiếu với dự toán được duyệt và các điều kiện

nêu trong hợp đồng, biên bản nghiệm thu, hồ sơ hồn cơng, khối lượng phát

sinh và các tài liệu liên quan khác. Không thẩm định quyết toán khi chưa đủ

thủ tục theo quy định.

+ Áp dụng nghiêm các hình thức xử phạt chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng,

nhà thầu tư vấn có hành vi vi phạm các quy định về thời gian quyết toán

chậm, nghiệm thu, thanh toán sai khối lượng và làm sai lệch giá trị quyết toán

vốn đầu tư được quy định tại Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013

của Chính phủ.

+ Bố trí cán bộ làm cơng tác thẩm tra quyết tốn phải có đủ năng lực để

phát hiện ra những sai phạm, như khối lượng khai khống, áp dụng định mức,

đơn giá cao hơn quy định, phải đảm bảo thời gian thẩm tra đúng quy định.

Kiến quyết chống mọi biểu hiện tiêu cực, vụ lợi các nhân, thơng qua việc hợp

thức hố cho nhà thầu.

3.2.4. Các giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác thanh tra, kiểm tra

quá trình sử dụng vốn đầu tư công

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành kỷ

luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư cơng; kiểm sốt chặt chẽ mục tiêu, hiệu

quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư; bảo đảm công khai, minh bạch trong việc

huy động, quản lý, sử dụng vốn vay. Kiên quyết khơng nghiệm thu cơng trình,

các hạng mục cơng trình khơng đảm bảo chất lượng, khơng đảm bảo yêu cầu

kỹ thuật. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật về đầu tư và các

quy định khác về quản lý đầu tư xây dựng.82- UBND huyện cần có kế hoạch cụ thể về thanh tra, kiểm tra cơng trình

đầu tư cơng, hạn chế tối đã sự trùng lặp, chồng chéo trong thanh tra gây khó

khăn, mất thời gian cho các đối tượng thanh tra. Thường xun có những giải

pháp nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm thanh tra, đặc biệt là chấn

chỉnh thái độ, đạo đức của cán bộ thanh tra, khi phát hiện ra hiện tượng có

thỏa thuận giữa cán bộ thanh tra và chủ đầu tư, nhà thầu thì phải xử lý

nghiêm.

- Cần yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc kết luận của thanh tra,

kiểm toán Nhà nước và các cơ quan khác, công khai kết quả giải quyết, xử lý

những vi phạm đã được phát hiện.

- Khi thanh tra nếu phát hiện cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết tốn dự

án hồn thành sai quy định gây lãng phí vốn đầu tư, phải xử lý nghiêm theo

quy định tại Điều 29, Nghị định số 84/2006/NĐ-CP về mức xử phạt "Hành vi

vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong

đầu tư xây dựng các dự án sử dụng NSNN, tiền, tài sản nhà nước gây lãng

phí" .

3.2.5 Hồn thiện cơng tác giám sát, đánh giá đầu tư công

Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư đi vào

thực chất tránh hình thức, đối phó. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân thực

hiện quyền kiểm tra giám sát đầu tư cộng đồng và công khai tài chính trong

việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản Nhà nước và các khoản đóng góp của dân

theo quy định của pháp luật. Khuyến khích dân cư sinh sống trên địa bàn tự

nguyện tham gia hoạt động giám sát cộng đồng trong lĩnh vực đầu tư; nhằm

phát hiện, kiến nghị với cơ quan Nhà nước kịp thời ngăn chặn và xử lý các

hành vi vi phạm về quản lý đầu tư, hạn chế lãng phí, thất thốt vốn và tài sản

nhà nước, xâm hại lợi ích của cộng đồng.

3.3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SA THẦY, TỈNH KON TUM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×