Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI EXIMBANK CHI NHÁNH QUẢNG NAM

3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI EXIMBANK CHI NHÁNH QUẢNG NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

83

H

VỤ

NG

ÂN



NG

ĐIỆ

N

TỬ

TẠI

EXI

MB

AN

K

CHI

NH

ÁN

H

QU

ẢN

G

NA

M

2.3.1

. Kết

quả

đạt

đượ

c

Các



84

sản

phẩ

m

dịch

vụ

NH

ĐT

ngày

càng

phát

triển

và

được

cải

tiến

hơn,

chất

lượn

g

cũng

được

hoàn

thiện

hơn.

Với

nhữn

g

tiện

ích

của



85

dịch

vụ

NH

ĐT

còn

làm

tăng

khả

năng

thỏa

măn

nhu

cầu

của

khác

h

hàng

, do

đó

giúp

ngân

hàng

lưu

giữ

được

các

khác

h

hàng

hiện



86

tại

và

thu

hút

thêm

nhiề

u

khác

h

hàng

mới.

K

hả

năng

cung

cấp

dịch

vụ

ngày

càng

tăng,

mạn

g

lưới

kênh

phân

phới

được

mở



87

rợng.

Đặc

biệt

là

khi

ngân

hàng

đã



hệ

thớn

g

bảo

mật

đủ

mạn

h

cho

phép

khác

h

hàng

than

h

toán

qua

mạn

g

Inter



88

net

thì

ngân

hàng



thể

mở

rợng

dịch

vụ

của

mình

trên

phạ

m vi

toàn

cầu.

G

iảm

được

mợt

sớ

các

chi

phí

liên

quan

, sử

dụng



89

nhân

sự

hiệu

quả

hơn.

Với

dịch

vụ

Ngâ

n

hàng

điện

tử,

khác

h

hàng



thể

giao

dịch

mọi

lúc

mọi

nơi

mà

khơn

g

phải

trực



90

tiếp

đến

giao

dịch

tại

các

chi

nhán

h

của

ngân

hàng

. Vì

vậy,

Ngâ

n

hàng



thể

giảm

bớt

nhân

lực ở

các

quầy

giao

dịch,

giảm

bớt



91

sai

sót

thao

tác

và

sử

dụng

nhân

sự

hữu

hiệu

hơn.

Điều

này

cũng

góp

phần

giảm

đi

nhiề

u chi

phí

khác



liên

quan

.

Dịch

vụ



92

Ngâ

n

hàng

điện

tử

man

g lại

cho

ngân

hàng

năng

śt

cao,

ngân

hàng



thể

cắt

giảm

cơng

việc

giấy

tờ

nhờ

tự

đợng

hóa,

tăng

tớc



93

đợ

giao

dịch.

Với

tớc

đợ

truy

cập

nhan

h,

dịch

vụ

Inter

netbank

ing

của

EIB



thể

đáp

ứng

được

khoả

ng

100,

000

ngườ

i



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI EXIMBANK CHI NHÁNH QUẢNG NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×