Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Doanh số thanh toán qua EIB – iBanking tăng trưởng đột biến trong năm 2014, tuy nhiên lĩnh vực có tần suất và doanh số giao dịch cao là chuyển khoản cùng hệ thống, các giao dịch khác chưa nhiều. Bên cạnh những mặt tích cực vẫn còn những vấn đề làm cho quá

Doanh số thanh toán qua EIB – iBanking tăng trưởng đột biến trong năm 2014, tuy nhiên lĩnh vực có tần suất và doanh số giao dịch cao là chuyển khoản cùng hệ thống, các giao dịch khác chưa nhiều. Bên cạnh những mặt tích cực vẫn còn những vấn đề làm cho quá

Tải bản đầy đủ - 0trang

77

doan

h sớ

giao

dịch

cao

là

chuy

ển

khoả

n

cùng

hệ

thớn

g,

các

giao

dịch

khác

chưa

nhiề

u.

Bên

cạnh

nhữn

g

mặt

tích

cực

vẫn78

còn

nhữn

g

vấn

đề

làm

cho

quá

trình

mở

rợng

quydịch

vụ

NH

ĐT

của

Exi

mba

nk

chậ

m

hơn

so

với

các

NHT

M79

khác

,

chưa

khai

thác

hết

tiềm

lực

của

ngân

hàng

:

Việc

quản

g

cáo

các

sản

phẩ

m

điện

tử

của

Exi

mba

nk

khơn

g80

được

tổ

chức

hay

tổ

chức

mợt

cách

đơn

giản

chưa

tạo

được

sự

chú

ý nơi

khác

h

hàng

.

- Sự

hiểu

biết

của

cán

bợ

ngân

hàng

về81

các

dịch

vụ

NH

ĐT

chưa

cao

ảnh

hưởn

g

đến

khả

năngvấn,

quản

g bá

dịch

vụ

với

khác

h

hàng

.

Phon

g

cách

phục82

vụ

chưa

làm

hài

lòng

khác

h

hàng

, thủ

tục

hành

chín

h

còn

rườ

m rà.

2.3

ĐÁ

NH

GIÁ

TH

ỰC

TRẠ

NG

PHÁ

T

TRI

ỂN

DỊC83

H

VỤ

NG

ÂNNG

ĐIỆ

N

TỬ

TẠI

EXI

MB

AN

K

CHI

NH

ÁN

H

QU

ẢN

G

NA

M

2.3.1

. Kết

quả

đạt

đượ

c

CácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Doanh số thanh toán qua EIB – iBanking tăng trưởng đột biến trong năm 2014, tuy nhiên lĩnh vực có tần suất và doanh số giao dịch cao là chuyển khoản cùng hệ thống, các giao dịch khác chưa nhiều. Bên cạnh những mặt tích cực vẫn còn những vấn đề làm cho quá

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×