Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Tải bản đầy đủ - 0trang

94KẾT LUẬN

Văn hố doanh nghiệp chính là tài sản của doanh nghiệp, nó có ý nghĩa

rất quan trọng trong việc hình thành năng lực chính của doanh nghiệp, để mọi

thành viên của doanh nghiệp cùng chia sẻ, quan tâm để cùng nhau tăng sự

phát triển vì mục tiêu chung của doanh nghiệp. Vì vậy việc xây dựng và phát

triển nền văn hoá doanh nghiệp là một việc làm vừa cho hiện tại vừa cho

tương lai rất có ý nghĩa rất quan trọng. Muốn vậy các doanh nghiệp phải xây

dựng nên chiến lược, triết lý hoạt động của doanh nghiệp, xây dựng được

thiết chế văn hoá doanh nghiệp, tập trung vào việc xây dựng uy tín logo,

thương hiệu, đồng thời phải xây dựng chương trình kế hoạch đào tạo, bồi

dưỡng rèn luyện các phẩm chất văn hoá lành mạnh cho mọi thành viên trong

doanh nghiệp.

Luận văn đã hệ thống hóa và làm rõ các khái niệm, nội dung có liên quan

đến văn hóa doanh nghiệp. Hiện nay, để đứng vững trong môi trường cạnh

tranh khốc liệt mỗi doanh nghiệp cần phải vận dụng các nguồn lực sẵn có của

mình để có thể tồn tại và phát triển và tạo ra một sức mạnh tổng thể riêng cho

chính doanh nghiệp mình. Một doanh nghiệp thành cơng trong việc xây dựng

văn hóa đặc thù cho riêng mình là đã sở hữu một tài sản quý báu. Điều này

làm nên sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh và giúp cho doanh nghiệp tồn

tại và phát triển.

Là một doanh nghiệp mới hình thành và phát triển, công ty CP Vật tư và

Thiết bị y tế Memco luôn định hướng trở thành một công ty hoạt đồng trong

ngành sản xuất vật tư và thiết bị y tế xuất sắc, dẫn đầu các đối thủ trong nước

và quốc tế. Đây vừa được xem là cơ hội, vừa là một thách thức to lớn. Trong

quá trình thực hiện luận văn, cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của cơ giáo

TS. Nguyễn Thị Bích Thu, luận văn đã trình bày những tiền đề lý luận về văn

hóa và văn hóa doanh nghiệp, tiến hành đánh giá thực trạng văn hóa doanh95nghiệp tại cơng ty CP Vật tư và Thiết bị y tế Memco và đưa ra một số ý kiến

đề xuất về xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại cơng ty.

Do thời gian và kiến thức có hạn, nên đề tài này khơng tránh khỏi những

thiếu sót, bất cập. Vì vậy luận văn rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp

chân thành của các thầy, cơ giáo, bạn bè và đồng nghiệp để đề tài được hoàn

thiện hơn.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1] Phạm Thị Thu Phương và Phạm Thị Trâm Anh (2009), Văn hóa tổ chức

trong doanh nghiệp nhà nước – Thực trạng và giải pháp, NXB Khoa

học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

[2] Đỗ Minh Cương (2002), Văn hố kinh doanh và triết lý kinh doanh, NXB

Chính trị Quốc gia Hà Nội.

[3] Ken Blanchard - Michael O' Connor, (Vũ Minh Tú dịch) (2006), Quản lý

bằng giá trị, NXB trẻ TP Hồ Chí Minh.

[4] Nguyễn Văn Dung (2010), Văn hóa doanh nghiệp và lãnh đạo, NXB Giao

thông vận tải

[5] Dương Thị Liễu (2012), Giáo trình Văn hóa kinh doanh, NXB Đại học

Kinh tế quốc dân

[6] Hồ Chí Minh, Tồn tập (2000), tập 3, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội.

[7] Trần Nhỗn (2009), Văn hóa doanh nghiệp, NXB Đại học Quốc gia Hà

Nội.

[8] Nguyễn Mạnh Quân (2007), Đạo đức kinh doanh và văn hoá kinh doanh,

NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.

[9] Nguyễn Mạnh Quân (2012), Chuyên đề Văn hóa doanh nghiệp.

[10] Trần Diễm Thúy (2005), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Văn hóa &

Thơng tin

[11] Trần Ngọc Thêm (2000), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục, thành

phố Hồ Chí Minh

[12] E.B.Tylor (1871), Primitive Culture. London, Dẫn theo C.P.Kottak:

Cultural Anthropology. New York 1979, Nguyễn Tấn Đắc dịch và giới

thiệu.[13] Trần Ngọc Thêm (2004), Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, NXB Tổng

hợp thành phố Hồ Chí Minh.

[14] Võ Thị Thạch (2011), Luận văn thạc sĩ “Xây dựng văn hóa doanh

nghiệp cho Cơng ty cổ phần dược y tế Quảng Nam”, Đại học Kinh tế

Đà Nẵng.

[15] Website:

- http://Memco.vn

- http://www.vi.wikipedia.org/wiki/van-hoa

[16] Một số tài liệu ở Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Y tế Memco

Tiếng Anh

[17] Schein, Edgar H (1989), Organizational Culture and Leadership, San

Francisco: Jossey-Bass.

[18] Schein, Edgar H (1980), Organizational Psychology, New Jersey:

Prentice Hall.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×