Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tăng cường đầu tư, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật một cách đồng bộ và hiện đại làm nền tảng cho việc triển khai các nghiệp vụ ngân hàng hiện đại; làm cơ sở cho việc phát triển sản phẩm, dịch vụ, đa dạng hoá các kênh phối, hỗ trợ hoạt động kinh doanh,

Tăng cường đầu tư, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật một cách đồng bộ và hiện đại làm nền tảng cho việc triển khai các nghiệp vụ ngân hàng hiện đại; làm cơ sở cho việc phát triển sản phẩm, dịch vụ, đa dạng hoá các kênh phối, hỗ trợ hoạt động kinh doanh,

Tải bản đầy đủ - 0trang

526

khai các

nghiệp

vụ ngân

hàng

hiện đại;

làmsởchoviệc

phát

triển sản

phẩm,

dịch vụ,

đa dạng

hoá các

kênh

phới, hỗ

trợ hoạt

đợng

kinh

doanh,

góp

phần

nâng cao

chất

lượng

sản

phẩm

dịch vụ

NHĐT527

vàsứcmạnh

cạnh

tranh

trên thị

trường;

tăng

cường

khả

năng

quản trị

điều

hành và

hoạt

đợng

của

hàng

chú

trọng

quản lý

rủiro,tăng

cường

an ninh,

bảo mật

Đ

ể các

chi528nhán

h

chủ

đợng

về

khoả

n chi

phí

và

thu

nhập

trong

việc

mua

sắm

tài

sản

và

chi

tiêu

đới

với

các

hoạt

đợng

tu

n

truyề

n,529quản

g bá

hình

ảnh

tại

địa

phươ

ng.

T

iếp

tục

củng

cớ

và

xây

dựng

mợt

ngân

hàng

Exi

mba

nk

với

hình

ảnh

“l

n

đồng530hành

, sát

cánh

cùng

khác

h

hàng

, hết

mình

vì lợi

íchhợi”

tạo

nên

mợt

Exi

mba

nk

tin

cậy

và

tớt

đẹp

trong

lòng

khác

h

hàng531.

K

H

iện

nay,

nước

ta

đang

trong

giai

đoạn

hợi

nhập

và

phát

triển,

hầu

hết

các

lĩnh

vực

đều

được

đẩy

mạn

h532cơng

nghệ

hóa,

hiện

đại

hóa

và

ngân

hàng

cũng

khơn

g

phải

ngoạ

i lệ.

Do

đó,

việc

phát

triển

dịch

vụ

NH

ĐT

là

mợtkhí

giúpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tăng cường đầu tư, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật một cách đồng bộ và hiện đại làm nền tảng cho việc triển khai các nghiệp vụ ngân hàng hiện đại; làm cơ sở cho việc phát triển sản phẩm, dịch vụ, đa dạng hoá các kênh phối, hỗ trợ hoạt động kinh doanh,

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×