Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giảm khối lượng ký duyệt chứng từ cho khách hàng khi thanh toán lương cho nhân viên.

Giảm khối lượng ký duyệt chứng từ cho khách hàng khi thanh toán lương cho nhân viên.

Tải bản đầy đủ - 0trang

282

kh

ác

h

hà

ng

kh

i

tha

nh

toá

nơn

g

ch

o

nh

ân

viê

n.

-3.1.4

.

Khnăn

g

phá

t

triể

n283

dịc

h

vụ

ngâ

n

hàn

g

điệ

n

tử

của

Exi

mb

ank

Qu

ảng

Na

m

V

ới

quyvà

tớc

đợ

tăng

trưở

ng

nguồ284

n

vớn

khá

ổn

định,

Exi

mba

nk

Quả

ng

Nam

hoàn

toànkhả

năng

cung

cấp

các

dịch

vụ

tài

chín

h đa

dạng

, tạo

điều

kiện

tḥ285

n lợi

cho

việc

phát

triển

các

sản

phẩ

m

dịch

vụ

NH

ĐT.

C

ơ sở

hạ

tầng

CNT

T tại

chi

nhán

h

hiện

nay

được

đầutrang

bị286

đầy

đủ

và

hiện

đạikhả

năng

đáp

ứng

được

nhu

cầu

phát

triển

ngày

càng

cao

của

dịch

vụ

NH

ĐT

trong

tươn

g lai.

N

goài

ra,287

trình

đợ

chuy

ên

mơn

nghi

ệp

vụ

của

cán

bợ

nhân

viên

tại

Exi

mba

nk

Quả

ng

Nam

khơn

g

ngừn

g

được

nâng

cao

trong

nhữn288

g

năm

gần

đây.

Đó

là

nhữn

g

tiền

đề

cho

việc

phát

triển

dịch

vụ

NH

ĐT

tại

Exi

mba

nk

Quả

ng

Nam

trong

thời

gian

đến.289

3

.1.5.

Mục

tiêu

định

hướ

ng

phát

triển

dịch

vụ

NH

ĐT

tại

Exi

mba

nk

Quả

ng

Nam

tron

g

thời

gian

tới

E

ximb

ank

phấn290

đấu

trở

thàn

h

ngân

hàng

hàng

đầu

Việt

Nam

trong

lĩnh

vực

ngân

hàng

bán

lẻ,

đáp

ứng

đầy

đủ

các

thơn

g lệ

và

chuẩ

n

mực

q́c291

tế về

hoạt

đợng

ngân

hàng

bán

lẻ,

ngan

g

tầm

với

các

nước

trong

khu

vực

về

chủn

g

loại,

chất

lượn

g và

năng

lực

cạnh

tranh

,

từng292

bước

nâng

cao

uy

tín

và

thươ

ng

hiệu

của

Exi

mba

nk

trên

thị

trườ

ng

q́c

tế.

Vì

vậy,

chi

nhán

h

ngân

hàng

Exi

mba

nkTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giảm khối lượng ký duyệt chứng từ cho khách hàng khi thanh toán lương cho nhân viên.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×