Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI EXIMBANK CHI NHÁNH QUẢNG NAM

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI EXIMBANK CHI NHÁNH QUẢNG NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

248

AN

K

CHI

NH

ÁN

H

QU

ẢN

G

NA

M

3.

1.

C

Ơ

SC

H

O

V

IC

X

Á

Y

D

249

N

G

G

II

P

H

Á

P

3

.

1

.

1

X

u

h

ưn

g

p

ht

t

r

i250n

dc

h

vn

g

â

n

h

à

n

g

đ

in

t-D

ịch

vụ

NH

ĐT

là

dịc

h

vụ251

mà

các

ngâ

n

hàn

g

phả

i

thíc

h

ngh

i để

-duy

trìng

lự

c

cạ

nh

tra

nh

trê

n

thị

trư

ờn

g.

-C

ác

ng

ân

hà

ng

ph

ải

252

nh

iềun

m

ọi

th

ứ

đểthể

cạ

nh

tra

nh

trê

n

thị

trư

ờn

g,

ph

ảinh

iều

th

ơn

g

tinn,

tiế253

p

cậ

n

nh

an

hn,

cá

ch

giả

i

qu

́t

vấ

n

đề

kị

p

th

ời

và

kh

ng

cu

ng

cấ

p

m

ọi

dịc254

h

vụ

24

h

m

ỗi

ng

ày

–7

ng

ày

tro

ng

tuầ

n

-P

hi

k

hc

b

i

ệ

t

h

ó

a

dc255

h

v.

3

.

1

.

2

C

h

i

ế

n

l

ưc

p

ht

t

r

in

dc256

h

vn

g

â

n

h

à

n

g

đ

in

tca

N

g

â

n

h

à

n

g257

E

x

i

m

b

a

n

k

-E

x

i

m

b

a

n

k

đy

mn

h

p

ht

t258

r

in

dc

h

vN

H

Đ

T

c

h

i

ế

m

l

ĩ

n

h

t

h

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI EXIMBANK CHI NHÁNH QUẢNG NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×