Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Tải bản đầy đủ - 0trang

243

giới

thiệu

khái

quát

tình

hìnhbản

tại

Exi

mba

nk

chi

nhán

h

Quả

ng

Nam

, tình

hình

phát

triển

dịch

vụ

NH

ĐT

tại

ngân

hàng244

trong

nhữn

g

năm

gần

đây.

Bên

cạnh

nhữn

g

thàn

h

cơng

đã

đạt

được

,

Exi

mba

nk

Quả

ng

Nam

vẫn

đang

gặp

khó

khăn

trong245

việc

phát

triển

dịch

vụ

này.

Việc

phân

tích

nhữn

g

khó

khăn

trong

chươ

ng 2

sẽ là

tiền

đề

để

xây

dựng

nhữn

g

giải

pháp

cụ

thể

để246

phát

triển

dịch

vụ

NH

ĐT

được

trình

bày

trong

chươ

ng 3.247CH

ƯƠ

NG

3

GI

ẢI

PHÁ

P

PHÁ

T

TRI

ỂN

DỊC

H

VỤ

NG

ÂNNG

ĐIỆ

N

TỬ

TẠI

EXI

MB248

AN

K

CHI

NH

ÁN

H

QU

ẢN

G

NA

M

3.

1.

C

Ơ

SC

H

O

V

IC

X

Á

Y

D

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×