Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Phong cách phục vụ chưa làm hài lòng khách hàng, thủ tục hành chính còn rườm rà.

- Phong cách phục vụ chưa làm hài lòng khách hàng, thủ tục hành chính còn rườm rà.

Tải bản đầy đủ - 0trang

82

vụ

chưa

làm

hài

lòng

khác

h

hàng

, thủ

tục

hành

chín

h

còn

rườ

m rà.

2.3

ĐÁ

NH

GIÁ

TH

ỰC

TRẠ

NG

PHÁ

T

TRI

ỂN

DỊC83

H

VỤ

NG

ÂNNG

ĐIỆ

N

TỬ

TẠI

EXI

MB

AN

K

CHI

NH

ÁN

H

QU

ẢN

G

NA

M

2.3.1

. Kết

quả

đạt

đượ

c

Các84

sản

phẩ

m

dịch

vụ

NH

ĐT

ngày

càng

phát

triển

và

được

cải

tiến

hơn,

chất

lượn

g

cũng

được

hoàn

thiện

hơn.

Với

nhữn

g

tiện

ích

của85

dịch

vụ

NH

ĐT

còn

làm

tăng

khả

năng

thỏa

măn

nhu

cầu

của

khác

h

hàng

, do

đó

giúp

ngân

hàng

lưu

giữ

được

các

khác

h

hàng

hiện86

tại

và

thu

hút

thêm

nhiề

u

khác

h

hàng

mới.

K

hả

năng

cung

cấp

dịch

vụ

ngày

càng

tăng,

mạn

g

lưới

kênh

phân

phới

được

mở87

rợng.

Đặc

biệt

là

khi

ngân

hàng

đãhệ

thớn

g

bảo

mật

đủ

mạn

h

cho

phép

khác

h

hàng

than

h

toán

qua

mạn

g

Inter88

net

thì

ngân

hàngthể

mở

rợng

dịch

vụ

của

mình

trên

phạ

m vi

toàn

cầu.

G

iảm

được

mợt

sớ

các

chi

phí

liên

quan

, sử

dụng89

nhân

sự

hiệu

quả

hơn.

Với

dịch

vụ

Ngâ

n

hàng

điện

tử,

khác

h

hàngthể

giao

dịch

mọi

lúc

mọi

nơi

mà

khơn

g

phải

trực90

tiếp

đến

giao

dịch

tại

các

chi

nhán

h

của

ngân

hàng

. Vì

vậy,

Ngâ

n

hàngthể

giảm

bớt

nhân

lực ở

các

quầy

giao

dịch,

giảm

bớt91

sai

sót

thao

tác

và

sử

dụng

nhân

sự

hữu

hiệu

hơn.

Điều

này

cũng

góp

phần

giảm

đi

nhiề

u chi

phí

khácliên

quan

.

Dịch

vụ92

Ngâ

n

hàng

điện

tử

man

g lại

cho

ngân

hàng

năng

śt

cao,

ngân

hàngthể

cắt

giảm

cơng

việc

giấy

tờ

nhờ

tự

đợng

hóa,

tăng

tớcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Phong cách phục vụ chưa làm hài lòng khách hàng, thủ tục hành chính còn rườm rà.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×