Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

[12]. Phạm Thị Thu Hiền (2014), "Quản lý vốn lưu động tại Cơng ty

CP Khống sản Đắk Lắk", Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế Đà

Nẵng

[13]. ThS. Từ Thị Kim Thoa và TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên, Mối

quan hệ giữa quản trị vốn lưu động và khả năng sinh lợi, Tạp chí Phát triển

& Hội nhập – Số 14(24) - Tháng 01-02/2014, tr.62-70.

[14]. ThS. Vũ Quang Kết (chủ biên), TS.Nguyễn Văn Tấn (2007),

Quản trị tài chính doanh nghiệp

[15]. Thư viện học liệu mở Việt Nam. Dự toán tổng thể doanh

nghiệp (Master Budget) . [Ngày truy cập: 31 tháng 10 năm 2016]

[16]. Thư viện học liệu mở Việt Nam. Những vấn đề lý luận cơ bản

về vốn kinh doanh của doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

của doanh nghiệp thương mại. < https://voer.edu.vn/c/b378b4ba >. [Ngày

truy cập: 01 tháng 12 năm 2016]

[17]. Thư viện học liệu mở Việt Nam. Vốn lưu động của doanh

nghiệp. < https://voer.edu.vn/m/von-luu-dong-cua-doanh-nghiep/fd83cb7a >

[Ngày truy cập 01 tháng 11 năm 2016]

[18]. Thư viện học liệu mở Việt Nam. Vốn lưu động và vai trò của

vốn lưu động [Ngày truy cập 01 tháng 11 năm 2016]

[19]. Trần Văn Nhã (2012), Quản trị vốn lưu động tại Công ty CP

lương thực Đà Nẵng,Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

[20]. Trường doanh nhân PACE. Quản trị vốn lưu động trong doanh

nghiệpvừanhỏ


tri/ChiTiet/505/quan-tri-von-luu-dong-trong-doanh-nghiep-vua-va-nho?

term_taxonomy_id=31/> [Ngày truy cập: 01 tháng 12 năm 2016].

[21]. TS. Nguyễn Minh Kiều (2003). Bài giảng 11 – Phân tích tài

chính – Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright, Niên khóa 2003 – 2004[22]. TS. Nguyễn Minh Kiều (2003). Bài giảng 12 – Phân tích tài

chính – Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright, Niên khóa 2003 – 2004

[23]. ThS. Trần Thị Quỳnh Giang (2014), Kế toán quản trị hàng tồn

kho: Công cụ giúp doanh nghiệp hội nhập hiệu quả, Tạp chí Tài chính số 5 –

2014.

[24]. Trần Ngọc Hòa (2016), Quản trị vốn luân chuyển tại

Petrolimex Kom Tum, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

[25]. Trương Thị Thu Loan (2015), Hồn thiện cơng tác lập dự tốn

vốn lưu động tại Cơng ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình,Luận văn thạc

sĩ, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

[26]. TS Thanh Bình (2009), Giáo trình Tài Chính doanh nghiệp,

Hà Nội

[27]. PGS.TS Trương Bá Thanh (2008), Giáo trình Kế tốn quản trị,

NXB Giáo dụcPHỤ LỤC

Phụ lục 01: Bảng cân đối kế toán Ngày 31 tháng 12 năm 2014

TÀI SẢNMã Thuyết

số minhA. TÀI SẢN NGẮN HẠN

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1. Tiền

2. Các khoản tương đương tiền

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1. Phải thu khách hàng

2. Trả trước cho người bán

3. Các khoản phải thu khác

4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Hàng tồn kho

1. Hàng tồn kho

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế GTGT được khấu trừ

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà

nước

4. Tài sản ngắn hạn khác100

110

111

112

120

130

131

132

136

137

140

141

149

150

151

152B. TÀI SẢN DÀI HẠN

I. Các khoản phải thu dài hạn

II. Tài sản cố định

1. TSCĐ hữu hình

- Ngun giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

2. TSCĐ vơ hình

- Ngun giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

IV. Đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào cơng ty con

2. Đầu tư dài hạn khác

3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn

V. Tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản dài hạn khác200

210

220

221

222

223

227

228

229

230

250

251TỔNG CỘNG TÀI SẢN27056

7

8

9

1011a154

158254

260

261

2621012131411b31/12/2014

VND31/12/2013

VND93,566,340,376

1,648,432,010

1,648,432,010

19,748,322,848

16,638,047,392

2,501,876,260

1,622,877,388

(1,014,478,192)

71,112,031,415

73,360,615,813

(2,248,584,398)

1,057,554,103

194,000,000

417,176,55989,714,355,909

1,478,349,007

1,478,349,00720,229,035,779

15,448,821,419

4,282,086,800

1,487,720,749

(989,593,189)

66,298,341,298

67,430,771,685

(1,132,430,387)

1,708,629,825

112,910,294

1,151,202,462-4,341,235446,377,544440,175,83411,753,893,394

8,209,435,754

6,814,333,634

12,272,874,581

(5,458,540,947)

1,395,102,120

1,435,102,120

(40,000,000)

2,012,921,044

2,743,300,000

(730,378,956)

1,531,536,596

1,481,536,596

50,000,00010,375,852,264

9,229,871,264

7,827,269,142

12,272,874,581

(4,445,605,439)

1,402,602,122

1,435,102,120

(32,499,998)105,320,233,770100,090,208,173268,781,000

315,000,000

(46,219,000)

877,200,000

817,200,000

60,000,000Bảng cân đối kế toán Ngày 31 tháng 12 năm 2014 (tiếp theo)

NGUỒN VỐNC. NỢ PHẢI TRẢ

I. Nợ ngắn hạn

1. Vay và nợ ngắn hạn

2. Phải trả người bán

3. Người mua trả tiền trước

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

5. Phải trả người lao động

6. Chi phí phải trả

7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn

khác

8. Quỹ khen thưởng phúc lợi

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạnD. VỐN CHỦ SỞ HỮU

I. Vốn chủ sở hữu

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2. Cổ phiếu quỹ

3. Quỹ đầu tư phát triểnM

Thuyế

ã

t minh

số

30

0

31

0

32

0

31

1

31

2

31

3

31

4

31

5

31

9

32

2

33

0

33

1

33

831/12/2014

VND31/12/2013

VND94,366,343,919 91,294,234,471

92,986,343,919 89,454,234,471

20a43,305,444,301 36,250,581,8261542,043,389,103 43,874,832,85316459,167,91480,491,69217424,070,296305,553,9035,090,089,8026,325,658,3871861,437,96996,016,64219371,456,2821,234,536,1691,231,288,2521,286,562,9981,380,000,0001,840,000,000--1,380,000,0001,840,000,00010,953,889,8518,795,973,7022110,953,889,8518,795,973,702213,876,410,0003,876,410,00021(1,703,600,000)217,220,397,6447,261,264,91542

21

11,560,682,2071,111,898,78740

0

41

0

41

1

41

5

41

820b4. Quỹ dự phòng tài chính

5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phốiII. Nguồn kinh phí và quỹ khác43

0TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN44

0--105,320,233,77 100,090,208,17

0

2Phụ lục 02: Bảng cân đối kế toán Ngày 31 tháng 12 năm 2015

TÀI SẢNMã Thuyết

số minh31/12/2015

VND01/01/2015

VNDA. TÀI SẢN NGẮN HẠN

I. Tiền và các khoản tương đương

tiền

1. Tiền

2. Các khoản tương đương tiền

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn

3. Phải thu ngắn hạn khác

4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Hàng tồn kho

1. Hàng tồn kho

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế GTGT được khấu trừ100110,609,635,09393,566,340,3761101,965,391,4491,648,432,0101,965,391,449

20,695,463,974

18,700,347,050

935,833,571

2,002,853,545

(943,570,192)

87,494,715,733

89,743,300,131

(2,248,584,398)

454,063,937

100,948,285

353,115,6521,648,432,010

20,194,700,392

16,638,047,392

2,501,876,260

2,069,254,932

(1,014,478,192)

71,112,031,415

73,360,615,813

(2,248,584,398)

611,176,559

194,000,000

417,176,559B. TÀI SẢN DÀI HẠN

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Phải thu dài hạn khác

II. Tài sản cố định

1. TSCĐ hữu hình

- Ngun giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

2. TSCĐ vơ hình

- Ngun giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

IV. Tài sản dở dang dài hạn

V. Đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào cơng ty con

2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn

VI. Tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại200

210

211

212

220

221

222

223

227

228

229

230

240

250

251

254

260

261

26210,520,136,338

130,000,000

130,000,000

7,280,697,948

5,885,595,828

12,305,420,036

(6,419,824,208)

1,395,102,120

1,435,102,120

(40,000,000)

1,771,559,044

2,743,300,000

(971,740,956)

1,337,879,346

1,337,879,346

-11,753,893,394

50,000,000

50,000,000

8,209,435,754

6,814,333,634

12,272,874,581

(5,458,540,947)

1,395,102,120

1,435,102,120

(40,000,000)

2,012,921,044

2,743,300,000

(730,378,956)

1,481,536,596

1,481,536,596

-TỔNG CỘNG TÀI SẢN270121,129,771,431105,320,233,77

0111

112

120

130

131

132

136

137

140

141

149

150

151

15256

7

8

9

10

11a12

131411bBảng cân đối kế toán Ngày 31 tháng 12 năm 2015 (tiếp theo)

NGUỒN VỐN

sốThuyết

minhC. NỢ PHẢI TRẢ300I. Nợ ngắn hạn3101. Phải trả người bán ngắn hạn

2. Người mua trả tiền trước ngắn

hạn

3. Thuế và các khoản phải nộp

Nhà nước

4. Phải trả người lao động

5. Chi phí phải trả ngắn hạn

6. Phải trả ngắn hạn khác

7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn

hạn

8. Quỹ khen thưởng phúc lợi31115108,170,805,06

9

55,510,246,59231216175,155,698459,167,91431317414,776,313424,070,296314

315

31918

193,620,011,120

487,431,589

333,766,4485,090,089,802

61,437,969

371,456,28232020a46,233,720,81543,305,444,301

1,231,288,252II. Nợ dài hạn3301,395,696,494

-1,380,000,0001. Phải trả người bán dài hạn331---1,380,000,00012,958,966,36210,953,889,85112,958,966,362

3,876,410,00010,953,889,851

3,876,410,0003222. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 33831/12/2015

VND01/01/2015

VND108,170,805,06994,366,343,91920b92,986,343,919

42,043,389,103D. VỐN CHỦ SỞ HỮU

I. Vốn chủ sở hữu

1. Vốn góp chủ sở hữu

- Cổ phiếu phổ thơng có quyền

biểu quyết400

410

411

411a3,876,410,0003,876,410,000- Cổ phiếu ưu đãi411b--2. Cổ phiếu quỹ41521-(1,703,600,000)3. Quỹ đầu tư phát triển

4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân

phối

- LNST chưa phân phối lũy kế đến

cuối kỳ trước

- LNST chưa phân phối kỳ này418217,420,397,6447,220,397,644421211,662,158,7181,560,682,207421A5,004,9001,560,682,207421B,657,153,818II. Nguồn kinh phí và quỹ khác430--TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN440121,129,771,431105,320,233,77021

21Phụ lục 03: Báo cáo kế quả Kinh doanh năm 2014

Chỉ tiêu

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp

dịch vụ

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

3. Doanh thu thuần về bán hàng và

cung cấp dịch vụ

4. Giá vốn hàng bán

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và

cc dịch vụ

6. Doanh thu hoạt động tài chính

7. Chi phí tài chính

- Trong đó: Chi phí lãi vay

8. Chi phí bán hàng

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động

kinh doanh

11. Thu nhập khác

12. Chi phí khác

13. Lợi nhuận khác

14. Tổng lợi nhuận kế tốn trước

thuế

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành

16. Chi phí thuế TNDN hỗn lại

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập

doanh nghiệp

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)

sốThuyế

t minhNăm 2014Năm 20130122364,952,518,828285,983,081,32502223,432,406,8421,052,129,8191022361,520,111,986284,930,951,5061123336,306,279,254259,283,583,00025,213,832,73225,647,368,5068,798,986

4,550,844,740

3,866,576,930

13,921,106,819

10,678,323,90427,853,837

3,924,854,180

3,924,695,607

12,898,418,448

9,822,254,135(3,927,643,745)(970,304,420)20

21

22

23

24

2524

2530

31

32

4026

276,151,228,775

173,690,389

5,977,538,3862,948,681,237

384,480,682

2,564,200,55550282,049,894,6411,593,896,13551

5228489,212,434494,633,848

-60281,560,682,2071,099,262,28770295,1803,715Phụ lục 04: Báo cáo kế quả Kinh doanh năm 2015

Chỉ tiêu

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

4. Giá vốn hàng bán

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dịch vụ

6. Doanh thu hoạt động tài chính

7. Chi phí tài chính

- Trong đó: Chi phí lãi vay

8. Chi phí bán hàng

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

11. Thu nhập khác

12. Chi phí khác

13. Lợi nhuận khác

14. Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành

16. Chi phí thuế TNDN hỗn lại

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)

19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)Thuyế

t minh

23

24Năm 2015Năm 2014379,015,506,809

1,352,512,655

377,662,994,154

350,570,575,890

27,092,418,264364,952,518,828

3,432,406,842

361,520,111,986

336,306,279,254

25,213,832,73231349,468,837

3,527,083,991

3,071,721,991

14,029,405,116

10,828,283,749

(942,885,755)

3,695,005,477

532,347,272

3,162,658,205

2,219,772,450

562,618,6328,798,986

4,550,844,740

3,866,576,930

13,921,106,819

10,678,323,904

(3,927,643,745)

6,151,228,775

173,690,389

5,977,538,386

2,049,894,641

489,212,43432

321,657,153,818

4,415

4,4151,560,682,207

3,715

3,7152526

27

28

28

29

30Phụ lục 05: Bảng phân tích biến động nợ phải thu khách hàng theo tỉnh/

thành phố theo quý giai đoạn 2014 - 2015

Tỉnh/TPThời gianHà NộiQuý 1/2014

Quý 2/2014

Quý 3/2014

Quý 4/2014

Quý 1/2015

Quý 2/2015

Quý 3/2015

Quý 4/2015

Quý 1/2014

Quý 2/2014

Quý 3/2014

Quý 4/2014

Quý 1/2015

Quý 2/2015

Quý 3/2015

Quý 4/2015

Quý 1/2014

Quý 2/2014

Quý 3/2014

Quý 4/2014

Quý 1/2015

Quý 2/2015

Quý 3/2015

Quý 4/2015

Quý 1/2014

Quý 2/2014

Quý 3/2014

Quý 4/2014

Quý 1/2015

Quý 2/2015

Quý 3/2015

Quý 4/2015

Quý 1/2014

Quý 2/2014

Quý 3/2014

Quý 4/2014

Quý 1/2015

Quý 2/2015

Quý 3/2015

Quý 4/2015Nghệ AnHà TĩnhQuảng BìnhQuảng TrịSố nợ phải

thu bq

135,768

264,605

264,605

782,920

748,995

528,355

623,830

326,155

217,270

320,600

89,520

56,165

308,495

533,125

572,838

319,420

37,425

112,185

40,825

3,775

500

63,136

83,819

28,832

3,590,528

3,190,148

4,089,886

3,975,962

2,706,972

3,352,694

3,346,216

2,926,738

297,302

353,717

409,345

385,715

588,501

808,601

630,016

629,081Doanh thu

trong kỳ

1,216,364

1,860,000

1,122,091

2,408,873

1,645,455

1,903,136

721,000

0

2,929,773

7,614,300

1,559,900

603,364

1,514,320

2,653,457

1,861,377

223,736

876,136

4,106,127

978,264

394,529

129,973

1,999,795

422,191

225,365

2,956,536

5,713,609

3,456,182

2,869,479

9,684,522

5,209,148

3,371,661

2,731,809

1,470,191

1,291,245

1,154,477

979,091

2,902,400

2,276,382

752,127

1,800,705Số vòng quay

8.96

7.03

4.24

3.08

2.20

3.60

1.16

0.00

13.48

23.75

17.43

10.74

4.91

4.98

3.25

0.70

23.41

36.60

23.96

104.51

259.95

31.67

5.04

7.82

0.82

1.79

0.85

0.72

3.58

1.55

1.01

0.93

4.95

3.65

2.82

2.54

4.93

2.82

1.19

2.86Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×