Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 2. 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của Chi nhánh

Sơ đồ 2. 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của Chi nhánh

Tải bản đầy đủ - 0trang

33

•Phòng Kế tốn - Ngân quỹ: Thực hiện cơng tác hạch toán, ghi chép

phản ánh đầy đủ mọi hoạt động và nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ sách kế

toán, thực hiện báo cáo thống kê kịp thời đầy đủ. Quản lý & sử dụng các quỹ

chuyên môn theo quy định của NHNN, NHNo & PTNT Việt Nam; Thực hiện

các khoản nộp ngân sách nhà nước theo luật định. Chấp hành quy định về an

toàn kho quỹ, định mức tồn quỹ theo luật định, chấp hành các dự trữ bắt buộc

theo quy định của Nhà nước; Phối hợp với phòng hành chính đề xuất các biện

pháp quản lý tài sản, chỉ tiêu tài chính, chế độ của cán bộ viên chức về

BHXH, thai sản, ốm đau & các chế độ khác theo quy định của ngành.

•Phòng Kế hoạch – Kinh doanh: Thực hiện công tác quản lý vốn theo

quy chế của NHNo & PTNN Việt Nam; Kinh doanh tín dụng: sử dụng nguồn

vốn an toàn, hiệu quả, cho vay đối với mọi thành phần kinh tế theo đúng pháp

luật, đúng nguyên tắc của ngành quy địn, thực hiện công tác tín dụng & thơng

tin tín dụng; Lập các báo cáo về cơng tác tín dụng, báo cáo sơ kết, tổng kết

tình hình hoạt động kinh doanh; Ngồi ra, phòng tín dụng còn thực hiện một

số cơng việc do ban giám đốc giao.

•Hai Phòng giao dịch: Có chức năng đầy đủ như một chi nhánh, nó

cũng có thể cung cấp các dịch vụ tín dụng trong quyền hạn, huy động vốn

nhàn rỗi của dân cư trên địa bàn, nó như là mơ hình thu nhỏ của một chi

nhánh.

2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của NHNo & PTNT Chi nhánh

Krông Năng – Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk

a) Chức năng của ngân hàng:

- Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế, dân cư, tổ chức tài chính, tín dụng

khác.

- Cho vay vốn ngắn hạn, trung hạn & dài hạn.

- Kinh doanh ngoại hối.34

- Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu & các loại giấy tờ có giá khác.

- Cung cấp các dịch vụ giao dịch giữa các dịch vụ ngân hàng khác theo

quy định của NHNN Việt Nam.

b) Nhiệm vụ của ngân hàng:

Cũng như mọi NHNo & PTNT huyện trên toàn quốc, NHNo & PTNT –

Chi nhánh Krông Năng – Buôn Hồ thực hiện nhiệm vụ huy động vốn để cho

vay, nhận tiếp vốn, nhận vốn ủy thác đầu tư & các dịch vụ ngân hàng khác.

Cụ thể:

- Nhiệm vụ huy động vốn

Tập trung mọi nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư và các tổ chức, tổ chức

kinh tế thông qua các thể thức tiết kiệm, huy động kỳ phiếu, mở tài khoản tiền

gửi tư nhân, tiền gửi các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức kinh tế, nhằm

tập trung nguồn vốn nhàn rỗi để tăng nguồn vốn của ngân hàng, đáp ứng kịp

thời nhu cầu vốn cho nền kinh tế.

- Nhiệm vụ cung cấp vốn

Thực hiện nhiệm vụ kinh tế chính trị của địa phương với nhiệm vụ đi

vay để cho vay. NHNo & PTNT – Chi nhánh Krông Năng đã đáp ứng kịp thời

nhu cầu vốn cho phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện theo

định hướng phát triển của tính nói riêng và của cả nước nói chung đề ra. Đa

dạng hóa đối tượng đầu tư, tìm kiếm những dự án, phương án khả thi để đầu

tư – tìm kiếm thị trường đầu tư, củng cố thị phần trên địa bàn huyện nói riêng

và trên địa bàn tỉnh nói chung. Bên cạnh đó, NHNo & PTNT – Chi nhánh

Krơng Năng còn đáp ứng cho nhu cầu vay để phục vụ đời sống cho nhân dân

trên địa bàn huyện như cho vay xây dựng – sửa chữa nhà ở - cho vay mua

sắm tiêu dùng, phương tiện đi lại. Ngồi ra, ngân hàng còn đáp ứng vốn cho

kiên cố hóa kênh mương – điện dân sinh – chương trình nước sạch.

- Nhiệm vụ thanh tốn – chuyển tiền và các dịch vụ ngân hàng khác35

Ngoài nhiệm vụ huy động vốn và sử dụng vốn, NHNo & PTNT – Chi

nhánh Krơng Năng còn có nhiệm vụ là thanh tốn khơng dùng tiền mặt trên

địa bàn cùng hệ thống và các địa bàn khác hệ thống như: Thanh toán ủy

nhiệm thu, ủy nhiệm chi, séc chuyển tiền, thanh toán chuyển tiền điện tử &

các dịch vụ ngân hàng khác.

2.1.4. Đánh giá kết quả hoạt động của NHNo & PTNT – Chi nhánh

Krông Năng – Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk.

Theo dõi bảng số liệu 2.1 dưới đây, có thể thấy:

Tổng doanh thu của ngân hàng năm 2011 là 36.334 triệu đồng, con số

này tăng nhẹ trong năm 2012 với tỷ lệ 8,99% (tương ứng 3.267 triệu đồng)

lên mức 39.601 triệu đồng, đến năm 2013, tốc độ tăng lớn hơn hẳn với

14,29% (tương ứng 5.501 triệu đồng), đẩy tổng doanh thu của ngân hàng lên

con số 49.408 triệu đồng. Trong đó:

Thu từ hoạt động tín dụng năm 2011 là 35.323 triệu đồng, con số này

tăng 8,96% (tương ứng 3.166 triệu đồng) trong năm 2012 lên mức 38.489

triệu đồng và tiếp tục tăng lên vào năm 2013 với tỷ lệ tăng cao hơn là 14,29%

(tương ứng 5.501 triệu đồng) kéo thu từ hoạt động tín dụng chạm mức 43.990

triệu đồng).

Thu từ hoạt động tín dụng năm 2011 là 111 triệu đồng, con số này tăng

lên gấp đôi (tương ứng 111 triệu đồng) trong năm 2012 lên 222 triệu đồng,

sau đó có sự giảm nhẹ vào năm 2013 với tỷ lệ 4,5% (tương ứng 10 triệu đồng)

xuống con số 212 triệu đồng.

Thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 24 triệu đồng vào năm 2011

và giảm 45,83% (tương ứng 11 triệu đồng) trong năm tiếp theo xuống mức 13

triệu đồng, sau đó tăng ngược trở lại với tỷ lệ 69,23% (tương ứng 9 triệu

đồng) lên con số 22 triệu đồng vào cuối năm 2013.36

Bảng 2. 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT – Chi nhánh Krông Năng – Buôn HồChỉ tiêu

I. Tổng Doanh thu

1. Thu từ hoạt động tín dụng

2. Thu phí từ hoạt động dịch vụ

3. Thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối

4. Thu nhập khác

II. Tổng chi phí

1. Chi phí hoạt động tín dụng

2. Chi phí hoạt động dịch vụ

3. Chi phí hoạt động kinh doanh ngoại hối

4. Chi nộp thuế & các khoản lệ phí

5. Chi phí cho nhân viên

6. Chi quản lý & công cụ dụng cụ

7. Chi về tài sản

8. Chi phí khác

III. Lợi nhuận(Đơn vị: triệu đồng)

Chênh lệch

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013

2012/2011

2013/2012

+/%

+/%

36.334

39.601

49.408

3.267 8,99 9.807 24,76

35.323

38.489

43.990

3.166 8,96 5.501 14,29

111

222

212

111

100

-10

-4,5

24

13

22

-11 -45,83

9

69,23

876

877

5184

1

0,11 4.307 491,11

25.011

30.696

36.206

5.685 22,73 5.510 17,95

19.182

23.284

27.620

4.102 21,38 4.336 18,62

130

196

404

66

50,77 208 106,12

27

2

1

-25 -92,59

-1

-50,00

21

13

15

-8

-38,1

2

15,38

2.115

3.030

3.667

915

43,26 637

21,02

1.086

1.497

1.443

411

37,85 -54

-3,61

1.306

957

1216

-349

-26,72 259

27,06

1.144

1717

1840

573

50,09 123

7,16

11.323

8.905

13.202

-2.418 -21,35 4.297 48,25

(Nguồn: Phòng Kế toán – Ngân quỹ)37

Thu nhập khác đạt 876 triệu đồng vào năm 2011 và khơng có sự thay đổi

nhiều trong năm 2012 khi chỉ tăng lên 0,11% (tương ứng 1 triệu đồng) lên

877 triệu đồng nhưng đến năm 2013 con số này đột ngột tăng tới 491,11%

(tương ứng 4.307 triệu đồng) đạt 5.184 triệu đồng.

Biểu đồ 2. 1: Cơ cấu doanh thu của ngân hàngBiểu đồ trên cho thấy, doanh thu của ngân hàng chủ yếu là từ hoạt động

tín dụng, tuy có giảm nhẹ qua các năm từ 97,22% (năm 2011) xuống 97,19%

(năm 2012) và còn 89,03% (năm 2013) nhưng đây vẫn là những con số rất

lớn, bỏ xa tỷ trọng doanh thu từ các hoạt động kinh doanh dịch vụ (3 năm

2011 – 2013 lần lượt là 0,31%, 0,56%, 0,43%), từ hoạt động kinh doanh ngoại

tệ (3 năm 2011 – 2013 lần lượt là 0,07%, 0,03%, 0,04%, thu nhập khác có sự

khởi sắc hơn khi dần xuất hiện nổi bật trên biểu đồ với mức tỷ trọng năm

2013 đạt 10,49% tăng so với con số 2,41% (năm 2011) và 2,21% (năm

2012).

Về chi phí, tổng chi phí năm 2011 là 25.011 triệu đồng, con số này tăng

22,73% (tương ứng 5.685 triệu đồng) trong năm 2012 lên mức 30.696 triệu

đồng và tiếp tục tăng trong năm 2013 với tỷ lệ thấp hơn 17,95% (tương ứng

5.510 triệu đồng) đạt 36.206 triệu đồng. Trong đó:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 2. 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành của Chi nhánh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×