Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổng quan tài liệu

Tổng quan tài liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

4

tại Việt Nam của PGS.TS Trần Hoàng Ngân – Ngô Minh Hải (2004). Tạp chí đưa ra

mợt cái nhìn tổng quan về dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam cũng như giới

thiệu về những dịch vụ ngân hàng điện tử đã, đang và sẽ được cung cấp cho khách

hàng có tài khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.

- “Bàn về việc ứng dụng dịch vụ ngân hàng điện tử ở Ngân hàng thương

mại”, năm 2008 của ThS. Kim Đức Thịnh. Trong bài viết này, tác giả đã giải thích

rõ hơn về dịch vụ ngân hàng điện tử là gì, các loại hình của dịch vụ này, nêu ra

những ưu điểm, bất cập của dịch vụ NHĐT và giải pháp tiếp cận ứng dụng nó ra

sao.

- Luận văn “Hoạch định chiến lược kinh doanh của ngân hàng TMCP Xuất

Nhập Khẩu Việt Nam đến năm 2015”, Trần Quốc Thái. Trong đó, tác giả đã đánh

giá hoạt đợng kinh doanh của ngân hàng EximBank trong thời gian qua, phân tích

những ảnh hưởng mơi trường đến hoạt đợng kinh doanh của ngân hàng và đưa ra

các chiến lược kinh doanh cho ngân hàng đến năm 2015.

- Luận văn “Phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại ở Việt Nam”, Nguyễn Thị

Xuân Hoa. Trong luận văn, tác giả đã tổng quan về dịch vụ ngân hàng, dịch vụ ngân

hàng hiện đại, xu hướng phát triển và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch

vụ ngân hàng hiện đại. Trình bày thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại ở

Việt Nam qua tìm hiểu về các nhân tố tác động đến sự phát triển dịch vụ ngân hàng

hiện đại (như nhu cầu thực tế của nền kinh tế, của chính hoạt hoạt đợng NHTMVN,

hệ thớng pháp lý, sự phát triển của công nghệ thông tin viễn thông), tình hình phát

triển mạng lưới cung ứng dịch vụ ngân hàng hiện đại và tình hình phát triển các

dịch vụ ngân hàng hiện đại. Tác giả cũng nêu ra định hướng và giải pháp phát triển

dịch vụ ngân hàng hiện đại ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và

khu vực. Tuy nhiên, luận văn chỉ nghiên cứu một cách tổng thể hoạt động dich vụ

ngân hàng hiện đại của các NHTM ở Việt Nam chứ không đi vào cụ thể hoạt động

dịch vụ ngân hàng hiện đại ở một NHTM duy nhất nào.

- “Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong dân cư” của ThS. Trịnh

Thanh Huyền. Trong bài viết này tác giả nêu ra những bước phát triển đáng kể của5

hoạt động thanh toán khơng dùng tiền mặt và thể hiện vai trò và lợi thế vượt trội so

với các PTTT truyền thống trước đây. Cụ thể, dịch vụ tài khoản cá nhân của hệ

thống Ngân hàng thương mại (NHTM) phát triển khá nhanh, số lượng tài khoản cá

nhân tăng trung bình mỗi năm từ 130%-150% về số tài khoản và 120% về số dư.

Thẻ ngân hàng đã và đang trở thành PTTT phổ biến tại VN, được các NHTM chú

trọng phát triển, có tớc đợ phát triển nhanh chóng. Đến ći tháng 6/2012, lượng thẻ

phát hành đạt khoảng 36 triệu thẻ với khoảng 234 thương hiệu thẻ, trong đó thẻ ghi

nợ chiếm tới 95%. Internet banking: năm 2004, mới chỉ có sự tham gia của 3

NHTM thì đến năm 2008, con số này đã lên tới 25 và đến nay thì hầu hết các

NHTM đều tham gia cung cấp dịch vụ Internet banking cho khách hàng. Mobile

banking: xuất hiện ở VN năm 2003 nhưng cho đến nay các NHTM hầu hết chỉ sử

dụng kênh SMS để truy vấn thông tin chung của ngân hàng và thông tin tài khoản.

Mặc dù chức năng thanh toán/chuyển khoản trên kênh Mobile banking được phát

triển từ năm 2006 nhưng đến nay chỉ có mợt vài ngân hàng cung cấp. Kênh thanh

toán qua ví điện tử: xuất hiện và sử dụng tại VN từ ći năm 2008, ví điện tử cho

phép người dùng có thể giao dịch, thanh toán trực tuyến các hàng hóa, dịch vụ tại

các wesite thương mại điện tử và thực hiện nhiều dịch vụ tiện ích khác. Kênh thanh

toán qua www.paypal.com: hiện đã có một số ngân hàng liên kết với Paypal để cung

cấp dịch vụ xác nhận, rút tiền. Hiện tại, số lượng và giá trị giao dịch qua kênh này

chưa lớn.

- Bên cạnh đó, đề tài cũng sử dụng thơng tin, sớ liệu báo cáo của EIB –

Quảng Nam để làm cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân

hàng điện tử tại chi nhánh giai đoạn 2012-2014. Từ các nguồn thông tin và dữ liệu

này, tác giả chọn lọc, tổng hợp, phân tích các thơng tin phù hợp để phục vụ cho quá

trình nghiên cứu thực trạng, từ đó đưa ra cơ sở hợp lý để đề xuất các giải pháp phát

triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại EIB – Quảng Nam.6

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ

 KHÁI QUÁT VỀ DỊCH VỤ VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ

1.1.1. Khái niệm về dịch vụ và dịch vụ ngân hàng

1.1.1.1 Khái niệm về dịch vụ

Theo Zeithaml & Britner (2000), dịch vụ là những hành vi, quá trình, cách

thức thực hiện mợt cơng việc nào đó nhằm tạo ra giá trị sử dụng cho khách hàng

làm thỏa măn nhu cầu và mong đợi của khách hàng.[5; tr 5]

Theo Kotler & Armstrong (2004), dịch vụ là những hoạt động hay lợi ích mà

doanh nghiệp có thể cớng hiến cho khách hàng nhằm thiết lập, củng cố và mở rộng

những quan hệ và hợp tác lâu dài với khách hàng.[5; tr 5]

1.1.1.2 Khái niệm về dịch vụ ngân hàng

Hiện nay chưa có định nghĩa nào thống nhất về dịch vụ ngân hàng. Tính đa

dạng, phức tạp, vơ hình của các loại hình dịch vụ làm cho việc thống nhất khái niệm

dịch vụ ngân hàng trở nên khó khăn. Trên thế giới, vấn đề dịch vụ ngân hàng được

hiểu theo nghĩa rộng, tức là toàn bợ hệ thớng tiền tệ, tín dụng, thanh toán, ngoại

hối… của ngân hàng đối với doanh nghiệp và công chúng.

Theo định nghĩa của Tổ chức thương mại thế giới WTO: Dịch vụ tài chính là

bất cứ dịch vụ nào có tính chất tài chính do mợt nhà cung cấp dịch vụ tài chính của

mợt thành viên thực hiện. Dịch vụ tài chính bao gồm dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ liên

quan đến bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng và dịch vụ tài chính khác. Như vậy, dịch vụ

ngân hàng là một bộ phận cấu thành của dịch vụ tài chính.

Theo tác giả Trịnh Bá Tửu, DVNH được hiểu theo hai quan điểm khác nhau:

“Theo nghĩa hẹp, DVNH chỉ bao gồm những hoạt động ngoài chức năng truyền

thống của định chế tài chính trung gian (huy đợng vớn và cho vay). Theo nghĩa

rộng, lĩnh vực DVNH là toàn bộ hoạt đợng tiền tệ, tín dụng, thanh toán, ngoại hới,...

của hệ thống ngân hàng đối với doanh nghiệp và công chúng. Trong này, không bao

gồm các hoạt động tự làm cho mình của các tổ chức tín dụng.”7

1.1.2. Dịch vụ ngân hàng điện tử

1.1.2.1 Khái niệm về dịch vụ NHĐT

“Ngân hàng điện tử” tiếng Anh là Electronic Banking, viết tắt là e-banking.

Có rất nhiều cách diễn đạt khác nhau về “Ngân hàng điện tử”, song nhìn chung

“Ngân hàng điện tử” được hiểu là một loại hình thương mại về tài chính ngân hàng

có sự trợ giúp của cơng nghệ thơng tin, đặc biệt là máy tính và cơng nghệ mạng.

Nói ngắn gọn, “Ngân hàng điện tử là hình thức thực hiện các giao dịch tài chính

ngân hàng thơng qua các phương tiện điện tử.”

Tác giả Nguyễn Minh Hiền, Giáo trình Marketing ngân hàng: “Ngân hàng

điện tử được hiểu là một mô hình ngân hàng cho phép khách hàng truy cập từ xa

đến ngân hàng nhằm: thu thập thông tin; thực hiện các giao dịch thanh toán tài

chính dựa trên các khoản lưu ký tại ngân hàng; sử dụng các sản phẩm dịch vụ mới.

Ngân hàng điện tử là hệ thống kênh phân phối phát triển dựa trên cơ sở sử dụng

công nghệ thông tin hiện đại vào việc tổ chức cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân

hàng. Các giao dịch được thực hiện thông qua các phương tiện giao dịch điện tử:

Máy thanh toán tại điểm bán hàng (EFTPOS), máy rút tiền tự động (ATM), ngân

hàng qua điện thoại, ngân hàng qua mạng Internet, ngân hàng qua mạng nội bộ.”

Hay có mợt khái niệm khác: “Dịch vụ ngân hàng điện tử là những dịch vụ

được ngân hàng cung cấp cho khách hàng dựa trên nền tảng công nghệ thông tin

hiện đại, cho phép khách hàng có thể truy cập từ xa vào một ngân hàng nhằm thực

hiện một số giao dịch với ngân hàng hoặc với các khách hàng khác thông qua các

phương tiện thông tin hiện đại mà không cần phải đến quầy giao dịch.”

Một tác giả của Diễn đàn thương mại điện tử Việt Nam cho rằng: “Ngân

hàng điện tử (e – banking) bao gồm các sản phẩm điện tử hoàn hảo và quen thuộc

với thị trường phát triển, như là ngân hàng qua điện thoại, thẻ tín dụng, ATM và đặt

cọc trực tiếp. Nó cũng bao gồm thanh toán hóa đơn điện tử và các sản phẩm chiếm

phần lớn trong giai đoạn phát triển, bao gồm thẻ lưu giữ giá trị (thẻ thông minh, tiền

thông minh) và các sản phẩm lưu giữ giá trị trên Internet”.1

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng quan tài liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×