Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Yếu tố “Báo chí phát hành (triệu tờ)”

Yếu tố “Báo chí phát hành (triệu tờ)”

Tải bản đầy đủ - 0trang

Correlation Coefficient = 0.964244

R-squared = 92.9766 percent

R-squared (adjusted for d.f.) = 92.5084 percent

Standard Error of Est. = 7310.01

Mean absolute error = 5100.44

Durbin-Watson statistic = 1.23012 (P=0.0238)

Lag 1 residual autocorrelation = 0.37773320Đánh giá yếu tố “Báo chí phát hành” với biến phụ thuộc là “Doanh thu” để

xem số lượng Báo chí phát hành ảnh hưởng thế nào đến doanh thu:

 Nhìn vào kết quả phân tích ở trên ta thấy hệ số tương quan của nó là

R=0.964244 điều đó cho thấy “Báo chí phát hành” tương quan với “Doanh thu”.

21 Tiếp theo đến hệ số xác định R2 = 92,9766% điều đó khẳng định được

rằng yếu tố “Báo chí phát hành” có khả năng giải thích khoảng 92,9766% sự

thay đổi của biến phụ thuộc chính là “Doanh thu”

 Ta so sánh đến giá trị P-value của biến độc lập này.

Với yếu tố này Pvalue = 0.0000 điều này có nghĩa là yếu tố mà ta đang xét

gần như bác bỏ giả thuyết đảo của nó, và cũng gần như chấp nhận giả thuyết

đang tin tưởng đó là yếu tố “Báo chí phát hành” có ảnh hưởng nhiều đến Doanh

thu

- Giả định độ tin cậy P = 95%

Ta cóttính= 14,0915

So sánhtbảng =

Ta nhậnthấyttính>tbảng

Ta chấp nhận Ha và bác bỏ Ho. Điều này cho thấy mơ hình mà ta đang xét

với một biến độc lập (Báo chí phát hành) là khá phù hợp và biến nàycó khả năng

giải thích cho biến phụ thuộc là Doanh thu.

5. Điện báo có cước (triệutiếng)

CoefficientsLeast SquaresStandardTParameterEstimateErrorStatisticP-ValueIntercept39873.66465.786.166870.0000Slope-794.566291.723-2.72370.0157Analysis of VarianceSourceSum of Squares DfMean Square F-Ratio P-ValueModel3.7765E913.7765E9Residual7.63594E9155.09062E8Total (Corr.) 1.14124E107.420.015716Correlation Coefficient = -0.575249

R-squared = 33.0911 percent

R-squared (adjusted for d.f.) = 28.6305 percent

Standard Error of Est. = 22562.4

22Mean absolute error = 16018.1

Durbin-Watson statistic = 0.170905 (P=0.0000)

Lag 1 residual autocorrelation = 0.791327Đánh giá yếu tố “Điện báo có cước” với biến phụ thuộc là “Doanh thu” để

xem số lượng Điện báo có cước ảnh hưởng thế nào đến doanh thu:

23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Yếu tố “Báo chí phát hành (triệu tờ)”

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×