Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV- Hồi quy đa biến

IV- Hồi quy đa biến

Tải bản đầy đủ - 0trang

x3 (thuvadienchuyentien)

x4 (Báo chí phát hành)

x5 (dienbao co cuoc)

x6 (dienthoaiduongdai)StandardTParameterEstimateErrorStatisticP-ValueCONSTANT-30039.99112.93-3.29640.0081x12.914975.81310.03844850.9701x27.82667.855960.9962630.3426x37.267572.67462.717250.0217x475.615440.19811.881070.0894x5244.327132.181.848440.0943x6-7.885023.34897-2.354460.0403Analysis of VarianceSourceSum of Squares DfMean Square F-Ratio P-ValueModel1.12103E1061.86838E9Residual2.02128E8102.02128E7Total (Corr.) 1.14124E1092.440.000016R-squared = 98.2289 percent

R-squared (adjusted for d.f.) = 97.1662 percent

Standard Error of Est. = 4495.87

Mean absolute error = 2514.35

27Durbin-Watson statistic = 2.63941 (P=0.7280)

Lag 1 residual autocorrelation = -0.368815

y=-30039.9+2.9149*x1+7.8266*x2+7.26757*x3+75.6154*x4+244.327*x57.88502*x6- Theo bảng kết quả trên ta có R2= 98,2289% với giá trị này ta có thể đánh

mơ hình rất thích hợp để lựa chọn.

- So sánh Ftínhvà Fbảng để kiểm định mơ hình chấp nhận Ha hay Ho.

- Nhìn vào giá trị P-value ở cột bên trên thì ta nhận thấy hầu như khơng yếu

tố nào có giá trị thống kê. Ta nhận thấy trong phân tích hồi quy đơn (riênglẻ) thì

hầu hết các yếu tố có ý nghĩa thống kê.28V- Kết luận về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tới doanh thu

STTCácyếutốΒαR1Bưuphẩmđicócước0,973042Bưukiệnđicócước0.9654083Thưvàđiệnchuyểntiền0,8444574Báo chí phát hành0,9642445Điện báo có cước-0,5752496Điện thoại đường dài0.348768R2PTrongđó:

Β:Hệsốhồi quiα: điểmcắttrêntrụctungR: hệsốtươngquanP: ý nghĩathốngkêTa cóthểviếtcácphươngtrìnhtuyếntínhđơnsau:

1. Doanhthu= -31864 + 307,918 *(Bưuphẩmđicócước)

2. Doanhthu = -9231,65 + 32,4815*(Bưukiệnđicócước)

3.

4.

5.

6.Doanhthu = -18892,3 + 8,29571 *(Thưvàđiệnchuyểntiền)

Doanhthu = -41489,8 + 199,431 *(Báo chí phát hành)

Doanhthu = 39873,6–794,566 *(Điện báo có cước)

Doanhthu = 8351,48 + 7,56734 *(Điện thoại đường dài)Nhìn vào bảng phân tích đơn biến ta thấy hệ số tương quan R của Bưu phẩm

đi có cước cao nhất (0,97304) > Bưu kiện đi có cước (0.965408) > Báo chí phát

hành (0,964244) > Thư và điện chuyển tiền (0,844457) > Điện thoại đường dài

(0.348768) > Điện báo có cước (-0,575249). Như vậy chỉ có Điện báo có cước

là yếu tố hầu như khơng có ảnh hưởng đến doanh thu.

Nếu nhìn trị số p ( P-value) ta thấy hầu hết các yếu tố đều có ý nghĩa thống

kê (trừ Điện thoại đường dài và Điện báo có cước).29CHƯƠNG IV- PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN

I- Khái niệm

1. Định nghĩa

Chuỗi thời gian là tập hợp các giá trị của một biến ngẫu nhiên được xắp

xếp theo thứ tự thời gian.

Chuỗi thời gian còn được gọi là dãy số thời gian. Đơn vị thời gian có thể

là ngày, tháng, q, năm.

Phân tích chuỗi thời gian có mục đích là làm rõ cấu trúc của chuỗi thời

gian (tức là các thành phần của nó) trong sự biến động của bản thân nó. Trên cơ

sở đó có thể thấy rõ hơn bản chất cũng như quy luật của hiện tượng thông qua

một chỉ tiêu cụ thể, từ đó có thể dự báo ngắn hạn giá trị của chuỗi đó.

Phương pháp phân tích chuỗi thời gian có:

+

Phương pháp phân rã

+

Phương pháp Box-Renkins

2. Phương pháp phân rã.Chuỗi số liệu được nghiên cứa tách biệt theo 2 yếu tố:

Xu thế số liệu

Biến đổi mùa

a. Phân tích xu thế

Đây là một phân tích liên quan đến chuỗi nhiều năm, do đó ta sẽ sử dụng số

liệu hàng năm để phân tích. Một cách tổng quát ta cần phải có một chuỗi dài.30Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV- Hồi quy đa biến

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×