Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 TÓM TẮT MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHÍNH

1 TÓM TẮT MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHÍNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

53

hoạt xuất nhập khẩu ở Đà Nẵng vẫn chưa đánh giá cao tính thuận tiện khi sử

dụng hệ thống thơng quan điện tử VNACCS/VCIS.

+ Thang đo “Khơng an tồn”: Thang đo này đều có mức đánh giá khá

cao, giá trị trung bình đều ở mức đồng ý. Duy nhất có tiêu chí “Khơng cảm

thấy tự tin vì giao dịch chủ yếu là trực tuyến khi thuê dịch vụ khai báo bên

ngồi” có mức đánh giá bình thường.TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. “TÌM KIẾM VÀ GỢI Ý VÀI CƠNG CỤ ĐÁNH GIÁ SỰ SẴN

SÀNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM”

Nguyễn Thanh Hùng Trường Đại học Bách khoa, ĐHQGHCM trên tạp chí: Science & Technology Development, Vol 10,

No.08 – 2007

[2]. Luật Chuyển giao công nghệ

[3].http://www.customs.gov.vn/ChuyenMuc/VNACCS_VCIS/Default.aspx

[4]. A.Parasuraman and Charles L.Colby “ An updated and Streamlined

technology readiness Index: TRI 2.0, Journal of Service Research.

[5]. A Parasuraman “Technology Readiness Index (TRI): A multipleItem Scale to Measure Readiness to Embrace New Technologies, Journal of

Service Research.

[6]. Richard Shambare, Tshwane University of Technology, South

Africa, “Technology Readiness and EFTPoS usage in Zimbabwe”,

International Journal of Business and Economic Development.

[7]. Parasuraman, A., Valarie A. Zeithaml, and Arvind Malhoira (2005), "E-SQUAL: A Multiple-item Scale for Assessing Electronic Service

Quality," Journal of Service Research, 7 (3), 213-233.

[8].Parasuraman, A. (2000), "Technology Readiness Index (TRI): A Multiple

item Scale to Measure Readiness to Embrace New Technologies,"

Journal of Service Research, 2 (May), 307-320.

[9]. Peter, J. Paul (1981), "Construct Validity: A Review of Basic Issues and

Marketing Practices," Journal of Marketing Research, 18 (May),

133-145.

[10].Williams, Larry J., Nathan Harlman, and Flavia Cavazotte (2010),

"Method Variance and Marker Variables: A Review and Compre-hensive CFA Marker Technique," Organizational Research Methods,

13 (3), 477-514.

[11].Zeithaml, Valarie A., A, Parasuraman, and Arvind Malhotra

(2002),"Service Quality Delivery Through Web Sites: A Critical

Review of Extant Knowledge," Journal of the Academy of Marketing

Science, 30 (4), 362-375.PHỤ LỤC 1

NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH – PHỎNG VẤN CHUYÊN SÂU

Việc phỏng vấn chuyên gia được thực hiện từ ngày 14/1/2016 đến

18/1/2016, sau khi thực hiện phỏng vấn các chuyên gia đã thu được kết quả:

Tóm tắt kết quả phỏng vấn chun giaChun giaNgơ Thế ANguyễn BChức vụCác nhân tố ảnh hưởng và điều chỉnh

thang đo

*Sự lạc quan vào hệ thống

+Sử dụng hệ thống thông quan điện tử giúp

chất lượng hoạt động xuất nhập khẩu tại

công ty bạn tốt hơn

+ Sử dụng phần mềm đăng ký mới giúp bạn

Công ty Daiwa cảm thấy thoải mái hơn

Việt Nam

* Đổi mới:

+Một doanh nghiệp mới muốn bạn cho lời

khuyên về sử dụng hệ thống thông quan

điện tử mới

+ Bạn là người sử dụng hệ thống

VNACCS/VCIS đầu tiện khi nó ra đời

Cơng ty TNHH *Đổi mới:

Mabuchi Việt + Bạn là người có thể sử dụng được phần

Nam

mềm khai báo mới nhất mà không cần sự

giúp đỡ từ người khác

+ Bạn theo kịp sự phát triển của việc ứng

dụng công nghệ mới khi sử dụng hệ thống

VNACCS/VCIS

Không thuận tiện:

+ Khi bạn nhận được hỗ trợ kỹ thuật từ một

nhà cung cấp phần mềm, đơi khi bạn cảm

thấy như mình đang bị lợi dụng bởi họ biết

nhiều hơn bạn+ Hỗ trợ kỹ thuật khơng phải là hữu ích bởi

vì họ khơng giải thích mọi thứ

*Lạc quan :

+ Cơng nghệ giúp bạn kiểm sốt cơng việc

tốt hơn

+ Việc sử dụng hệ thống thơng quan điện tử

VNACCS/VCIS giúp bạn chủ động hơn vì

Cơng ty TNHH

Huỳnh C

thời gian đăng ký 24/7

Oishi Việt Nam

*Không an tồn:

+Mọi người đang q phụ thuộc vào cơng

nghệ để làm việc cho họ

+ Quá nhiều công nghệ sao lãng mọi người

đến một điểm đó là có hại

*Khơng thuận tiện:

+Thỉnh thoảng, tôi nghĩ hệ thống

VNACCS/VCIS không được thiết kế để sử

dụng cho người bình thưởng bởi các tiêu chí

khai báo

+ Hướng dẫn cho việc sử dụng phần mềm

khai báo VNACCS không phải lúc nào cũng

Công ty TNHH

được viết bằng ngôn ngữ đơn giản

Nguyễn D

TCIE

Việt

*Khơng an tồn:

Nam

+ Cơng nghệ làm giảm chất lượng của mối

quan hệ bằng cách giảm sự tương tác cá

nhân vì mọi việc giao dịch đều được thực

hiện qua cổng điện tử

+ Khơng cảm thấy tự tin vì giao dịch chủ

yếu là trực tuyến khi thuê dịch vụ khai báo

bên ngoài

Ngoài ra cũng theo đánh giá của các chuyên gia, mức độ sẵn sàng công

nghệ ở mỗi doanh nghiệp khác nhau, tùy thuộc vào các đặc điểm của doanhnghiệp như thời gian tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, loại hình doanh

nghiệp, cách thức và phương thức tham gia hệ thống thông quan điện tử......Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 TÓM TẮT MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHÍNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×