Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÓM TẮT CHƯƠNG 4

TÓM TẮT CHƯƠNG 4

Tải bản đầy đủ - 0trang

84KẾT LUẬN

“Nguồn nhân lực – chìa khố của sự thành cơng”, điều đó thực sự đúng

trong giai đoạn hiện nay và trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trước cánh

cửa hội nhập kinh tế quốc tế. Nguồn nhân lực trở thành tài sản quý giá nhất,

là yếu tố quyết định sự thành cơng của các doanh nghiệp. Nó được coi là

nguồn “tài sản vơ hình” giữ vị trí đặc biệt trong cơ cấu tổ chức. Đó đã, đang

và sẽ trở thành vấn đề thu hút sự quan tâm của hầu hết các nhà quản trị nhân

lực trong doanh nghiệp mà đặc biệt là trong các Công ty hiện nay. Trước xu

thế hội nhập, mở cửa nền kinh tế, ngày càng có nhiều các Cơng ty nước ngồi

tràn ngập thị trường dệt may Việt Nam và các Công ty trong nước thì đua

nhau mở rộng quy mơ hoạt động với nhiều chi nhánh trên khắp các địa bàn.

Vấn đề nguồn nhân lực Cơng ty đã trở nên “nóng” hơn bao giờ hết.

Từ thực tế tình hình nhân sự trong ngành Dệt may có sự biến động cũng

như hiện thực hóa các chiến lược kinh doanh trong thời gian đến là hướng đến

điểm mạnh là yếu tố con người tại Dệt may 29/3, đề tài xác định vấn đề

nghiên cứu là: Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên tại Cơng ty Cổ phần

Dệt may 29/3

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đạt được mục tiêu khảo sát đánh giá

của nhân viên về các khía cạnh như tình hình đãi ngộ, mối quan hệ với lãnh

đạo và đồng nghiệp… tại Công ty Cơng ty CP Dệt may 29/3, đồng thời tìm

hiểu được sự ảnh hưởng khác nhau của đặc điểm cá nhân với sự hài lòng của

nhân viên từ đó có hướng giải quyết phù hợp. Để đạt được mục tiêu chung đó,

nghiên cứu đề ra những mục tiêu: Xác định các thành phần ảnh hưởng đến sự

hài lòng của nhân viên Công ty và khảo sát đánh giá về sự hài lòng của nhân

viên đối với cơng việc tại Cơng ty CP Dệt may 29/3. Tiếp đó xây dựng mơ

hình nghiên cứu mối quan hệ giữa sự hài lòng của nhân viên và các yếu tố của

công việc và kiểm định mối quan hệ giữa chúng để đưa ra những đề xuất cải85thiện sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại Công ty CP Dệt may

29/3. Với kết quả nghiên cứu cho thấy thì kết quả về sự hài lòng của nhân

viên đối với cơng việc còn ở mức thấp, do đó Cơng ty cần tập trung mạnh vào

những vấn đề như tiền lương, thưởng, phụ cấp, thăng tiến, đồng thời với việc

nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo. Bên cạnh đó là hồn thiện hơn nữa

cơng việc và môi trường làm việc tại Công ty để mang lại sự hài lòng cho

nhân viên, để duy trì đội ngũ và đóng góp vào sự phát triển chung của Công

ty CP Dệt may 29/3.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]Nguyễn Thị Kim Ánh (2010), Đo lường mức độ thỏa mãn trong công

việc của người lao động tại công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar,

Luận văn thạc sỹ.[2]Nguyễn Trần Thanh Bình (2009), Đo lường mức độ thỏa mãn của người

lao động tại cơng ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Long An, Luận văn thạc

sỹ.[3]Trần Kim Dung (2009), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất bản Thống kê[4]Vũ Khắc Đạt (2008), Các yếu tố tác động đến lòng trung thành của nhân

viên tại văn phòng khu vực miền Nam Vietnam Airline, Luận văn thạc sỹ.[5]Phan Thị Minh Lý (2011), “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài

lòng về công việc của nhân viên trong các ngân hàng thương mại trên địa

bàn Thừa Thiên – Huế”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà

Nẵng, số 3(44).[6]Hồng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên

cứu với SPSS, Nhà xuất bản Hồng Đức.[7]Nguyễn Văn Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2005),”Giáo trình quản trị

nguồn nhân lực”, NXB Lao động-Xã hội.[8]Business/ Edge (2005),“Tạo động làm việc phải chăng chỉ có thể bằng

tiền?” NXB Trẻ. Chịu trách nhiệm xuất bản: Quách Thu Nguyệt.[9]Hoàng Trọng Chu, Nguyễn Mộng Ngọc (2008),”Phân tích dữ liệu

nghiên cứu với SPSS tập 1 và 2”, NXB Thống kê.[10] A Lăng Tâm (2009),”Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên tại Cơng ty

TNHH Thương mại & Dịch vụ Ngọc An”, Luận văn tốt nghiệp đại học,

Đại học kinh tế Đà Nẵng

[11] Martin Hilb (2000), “Quản trị nhân sự theo quan điểm tổng thể mục

tiêu-chiến lược-biện pháp”, NXB Thống kê. Biên soạn: Đinh Toàn

Trung, Nguyễn Hữu Thân.[12] Luddy, Nezaam (2005), Job Satisfaction amongst Employees at a Public

Health Institution in the Western Cape, University of Western Cape,

South Africa.

[13]http://quantritructuyen.com/chi-tiet/chinh-sach-dai-ngo-doi-voi-nhan

vien/1906.html.[14]http://www.jobsinchicago.com/employer_articles/employees_want.cfm[15]http://hbr.org/2008/07/putting-the-service-profit-chain-to-work/ar/1[16]http://aspe.hhs.gov/daltcp/reports/dcwguideG.pdfTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÓM TẮT CHƯƠNG 4

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×