Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3

Tải bản đầy đủ - 0trang

46Bảng thống kê cho thấy, hơn 60% nhân viên có thời gian cơng tác dưới

10 năm, cũng qua đó cho thấy rằng tuổi đời của cán bộ nhân viên Công ty là

khá trẻ. Đặc điểm này cho thấy, bên cạnh những nhân viên lâu năm giàu kinh

nghiệm là một lực lượng trẻ, với cơ cấu này sẽ giúp cho Công ty có được sự

linh hoạt, nhạy bén trong thực hiện và triển khai công việc. Tuy nhiên, bên

cạnh những thuận lợi thì Cơng ty cũng phải đối mặt với thách thức khơng nhỏ

đó là sự thiếu bản lĩnh của những người trẻ, dễ bị tác động và có xu hướng

chuyển đổi cơng việc cao, sẽ gây khó khăn cho Cơng ty về nguồn lực một khi

họ khơng hài lòng với cơng việc và vị trí hiện tại.

Bảng 3.3. Cơ cấu về trình độ

Số quan sát hợp lệTần suấtTrên đại học

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Tổng%% quan sát hợp lệ % tích lũy21.51.51.5106

9

18

13578.5

6.7

13.3

100.078.5

6.7

13.3

100.080.0

86.7

100.0Qua bảng thống kê cho thấy 80% cán bộ nhân viên tại Cơng ty có

trình độ từ đại học trở lên, tuy nhiên tỉ lệ trên đại học còn khá khiêm tốn. Để

nâng tầm về đội ngũ, Công ty cần gia tăng thêm số lượng nhân viên có trình

độ trên đại học. Và song song với chiến lược đó, Cơng ty phải chịu áp lực

mang lại sự hài lòng cao hơn đối với những cán bộ nhân viên có trình độ.

Hiện tại Cơng ty có nhiều vị trí khơng đòi hỏi nhân viên có trình độ cao,

tuy vậy khơng phải vì thế mà xem nhẹ sự hài lòng của họ đối với cơng việc.

Do đó các chính sách đãi ngộ phải có sự hài hòa và cân đối với mức độ

đóng góp của từng thành viên.47Bảng 3.4. Cơ cấu về vị trí

Số quan sát hợp lệ

Ban giám đốc

Trưởng phòng

Nhân viên

Khác

TổngTần suất

3

10

117

5

135%% quan sát hợp lệ % tích lũy2.2

7.4

86.7

3.7

100.02.2

7.4

86.7

3.7

100.02.2

9.6

96.3

100.0Đội ngũ cán bộ quản lý tại Công ty chiếm chưa đến 10% số lượng

toàn chi nhánh, như vậy số nhân viên là khá đơng. Điều này cho thấy sự đóng

góp của đội ngũ nhân viên đối với thành công của Công ty là rất lớn. Để

mang lại sự hài lòng cho nhân viên, Cơng ty cần có những chính sách phù

hợp để đáp ứng nhu cầu của họ, bên cạnh đó chính sách thăng tiến cũng cần

linh hoạt để tạo điều kiện cho việc phát triển của Công ty trong tương lai.

Bảng 3.5. Cơ cấu về bộ phận

Số quan sát hợp lệ

Kinh doanh

Kế tốn

Hành chính

Xuất nhập khẩu

Khác

TổngTần suất

28

44

45

10

8

135%

20.7

32.6

33.3

7.4

5.9

100.0% quan sát hợp lệ % tích lũy

20.7

32.6

33.3

7.4

5.9

100.020.7

53.3

86.6

94.1

100.0Mỗi bộ phận đóng góp vai trò khác nhau trong hoạt động của Cơng ty, có

những bộ phận kết quả làm việc thể hiện trực tiếp như BP kinh doanh, sản

xuất, nhưng bên cạnh đó cũng có những bộ phận hỗ trợ phía sau như hành

chính, phục vụ, đóng góp vào thành cơng chung của cả Cơng ty. Do đó, Cơng48ty phải có những chính sách về điều kiện làm việc một cách cơng bằng để hài

hòa lợi ích và nâng cao hiệu của công việc của các bộ phận.

Bảng 3.6. Cơ cấu về thu nhập

Tần suất

Dưới 5 triệu

Từ 5 – 10 triệu

Từ 10 – 15 triệu

Trên 15 triệu

Tổng%% quan sát hợp lệ % tích lũy47 34.8

56 41.5

19 14.1

13

9.6

135 100.034.8

41.5

14.1

9.6

100.034.8

76.3

90.4

100.0Nhìn chung mức thu nhập tại Cơng ty còn ở mức trung bình khá, vì đây

là yếu tố có khả năng ảnh hưởng rất lớn đến sự hài lòng của nhân viên nên

Cơng ty cần có sự cải thiện về thu nhập là một yêu cầu tất yếu.

3.2. PHÂN TÍCH CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ THANG ĐO

3.2.1. Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha

Thang đo được đánh giá độ tin cậy thông qua công cụ cụ thể là hệ số

Cronbach Alpha. Hệ số Cronbach Alpha được sử dụng để loại bỏ các biến

“rác”, các biến này có hệ số tương quan tổng biến (Corrected item total

correlation) nhỏ hơn 0.3 sẽ bị loại và thang đo sẽ được chọn khi hệ số

Cronbach Alpha từ 0.6 trở lên.

Bảng 3.7. Hệ số tin cậy Cronbach Alpha của các yếu tố trong mơ hình

Trung bình

Biến Quan sátPhương saithang đo nếu thang đo nếu

loại biếnTiền lương – Alpha = 0.907

Tien luong 1

Tien luong 29.66

9.09loại biến

6.062

7.664Tương quan

Biến – tổng0.915

0.312Cronbach

Alpha nếu

loại biến

0.856

0.98249Tien luong 3

9.65

Tien luong 4

9.64

Tien luong 5

9.66

Công việc – Alpha = 0.876

Cong viec 1

12.06

Cong viec 2

12.07

Cong viec 3

12.30

Cong viec 4

12.21

Cong viec 5

11.98

Lãnh đạo – Alpha = 0.981

Lanh dao 1

8.24

Lanh dao 2

8.24

Lanh dao 3

8.22

Lanh dao 4

8.25

Đồng nghiệp – Alpha = 0.984

Dong nghiep 1

5.99

Dong nghiep 2

6.01

Dong nghiep 3

6.00

Phúc lợi – Alpha = 0.976

Phuc loi 1

4.79

Phuc loi 2

4.78

Phuc loi 3

4.79

Đào tạo thăng tiến - Alpha = 0.989

Dao tao thang tien 1

7.37

Dao tao thang tien 2

7.39

Dao tao thang tien 3

7.41

Dao tao thang tien 4

7.39

Điều kiện làm việc - Alpha = 0.904

Dieu kien lam viec 1

6.35

Dieu kien lam viec 1

6.27

Dieu kien lam viec 1

6.305.975

6.082

5.8680.924

0.882

0.9150.853

0.862

0.8548.250

8.189

8.852

11.065

8.5000.774

0.842

0.726

0.394

0.8000.832

0.814

0.844

0.911

0.8268.048

7.888

7.876

7.8170.939

0.955

0.945

0.9700.979

0.975

0.977

0.9704.089

4.149

4.1190.972

0.961

0.9610.971

0.978

0.9782.573

2.592

2.5240.965

0.936

0.9460.954

0.974

0.9676.623

6.567

6.497

6.5840.961

0.966

0.988

0.9740.989

0.988

0.982

0.9853.453

3.033

3.1230.766

0.832

0.8330.899

0.843

0.842Các thang đo đều có hệ số Cronbach Alpha khá lớn (> 0.8) và hệ số

tương quan biến tổng đều lớn hơn 0.3 nên đều đạt yêu cầu và đưa vào phân

tích nhân tố.50Bảng 3.8. Hệ số tin cậy Cronbach Alpha của nhân tố hài lòng

Hài lòng - Alpha = 0.865

Hai long 1

5.37

Hai long 2

5.27

Hai long 3

5.172.041

1.854

1.9040.734

0.795

0.7030.818

0.760

0.849Thang đo “sự hài lòng” có hệ số Cronbach`s Alpha = 0.865 và hệ số

tương quan biến tổng của tất cả các biến đều lớn hơn 0.3 nên đạt yêu cầu.

Như vậy sau khi phân tích hệ số Cronbach Alpha cho thấy:

- Thang đo sự hài lòng theo mơ hình đề xuất vẫn được đo bằng 27 biến

quan sát cho 7 nhân tố chính.

- Thang đo sự hài lòng vẫn được đo bằng 3 biến quan sát cho 1 nhân tố.

3.2.2. Phân tích nhân tố khám phá - EFA

Phân tích nhân tố chỉ được sử dụng khi hệ số KMO (Kaiser-MeyerOlkin) có giá trị từ 0.5 trở lên (Othman & Owen, 2000), các biến có hệ số

truyền tải (factor loading) nhỏ hơn 0.6 sẽ bị loại. Điểm dừng Eigenvalue (đại

diện cho phần biến thiên được giải thích bởi mỗi nhân tố) lớn hơn 1 và tổng

phương sai trích lớn hơn 50% (Gerbing & Anderson, 1988). Phương pháp

trích “Principal Axis Factoring” với phép quay “Varimax” được sử dụng

trong phân tích nhân tố thang đo các thành phần độc lập.

a. Thang đo các thành phần ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân

viên

* Phân tích nhân tố khám phá EFA lần 1

Bảng 3.9. Kết quả kiểm định KMO và Bartlett`s lần 1 KMO and

Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

Df.875

5814.551

35151Sig..000

Bảng 3.10. Kết quả phân tích nhân tố khám phá lần 1 Rotated

Component Matrix(a)Component

1

2

3

4

5

6

phuc loi 1

.917

.127

.120

.127

.031

.053

phuc loi 2

.915

.096

.069

.126

-.021

.032

phuc loi 3

.913

.105

.111

.101

.076

.090

tien luong 3

.841

.167

.302

.216

.112

.147

tien luong 4

.837

.125

.242

.237

.053

.153

tien luong 5

.834

.138

.282

.205

.158

.185

tien luong 1

.814

.157

.341

.215

.106

.150

lanh dao 1

.220

.860

.221

.167

.120

.135

lanh dao 4

.206

.853

.217

.204

.190

.214

lanh dao 3

.182

.849

.222

.157

.195

.201

lanh dao 2

.205

.841

.210

.214

.201

.213

dao tao thang tien 1

.269

.212

.865

.174

.181

.110

dao tao thang tien 3

.300

.238

.855

.187

.193

.136

dao tao thang tien 4

.328

.201

.847

.177

.187

.142

dao tao thang tien 2

.362

.245

.809

.227

.182

.136

cong viec 2

.151

.196

.235

.860

-.010

.037

cong viec 1

.125

.101

.160

.835

.116

.077

cong viec 5

.150

.171

.251

.832

-.018

.020

cong viec 3

.254

.126

.199

.735

.146

.191

cong viec 4

.262

.034

-.242

.549

.128

-.067

dong nghiep 2

.092

.131

.144

.081

.954

.024

dong nghiep 1

.074

.174

.159

.091

.949

.018

dong nghiep 3

.088

.178

.183

.095

.938

.031

dieu kien lam viec 2

.134

.312

.124

.115

-.024

.847

dieu kien lam viec 3

.213

.383

.119

.096

.042

.784

dieu kien lam viec 1

.060

.594

.110

.010

.070

.649

tien luong 2

.287

-.381

.182

-.009

.049

.465

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method:

Varimax with Kaiser Normalization. a Rotation converged in 7 iterations.52Kết quả phân tích EFA lần 1 cho thấy các biến quan sát trong tổng thể

khơng có mối tương quan với nhau (sig=0.000). Hệ số KMO = 0.875 (>0.5),

chứng tỏ phân tích nhân tố là thích hợp để sử dụng.

Tại mức Eigenvalue = 1.186 cho phép trích được 6 nhân tố từ 27 biến

quan sát và tổng phương sai trích được là 85.658% (>50%). Như vậy phương

sai trích đạt yêu cầu.

Dựa vào bảng Rotated Component Matrix, có hai biến có hệ số tải nhân

tố nhỏ hơn 0.6 là “Tien luong 2” và “Cong viec 4”, do đó hai biến này sẽ bị

loại ra khỏi thang đo. Tiếp tục phân tích nhân tố khám phá lần hai với 25 biến

còn lại

* Phân tích nhân tố khám phá EFA lần 2

Bảng 3.11. Kết quả kiểm định KMO và Bartlett`s lần 2 KMO and

Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

Df

Sig..877

5766.389

300

.000Bảng 3.12. Kết quả phân tích nhân tố khám phá lần 2 Rotated

Component Matrix(a)phuc loi 1

phuc loi 2

phuc loi 3

tien luong 3

tien luong 4

tien luong 5

tien luong 11

.918

.916

.915

.847

.843

.841

.8202

.120

.088

.099

.183

.139

.154

.180Component

3

4

.125

.108

.077

.102

.118

.081

.293

.212

.237

.226

.275

.199

.327

.2165

.034

-.018

.078

.111

.051

.157

.1046

.066

.046

.095

.125

.128

.155

.11853lanh dao 1

lanh dao 3

lanh dao 4

lanh dao 2

dao tao thang tien 1

dao tao thang tien 3

dao tao thang tien 4

dao tao thang tien 2

cong viec 2

cong viec 5

cong viec 1

cong viec 3

dong nghiep 2

dong nghiep 1

dong nghiep 3

dieu kien lam viec 2

dieu kien lam viec 3

dieu kien lam viec 1.207

.171

.196

.195

.261

.296

.323

.359

.176

.173

.150

.280

.095

.077

.091

.150

.228

.068.885

.862

.857

.845

.214

.224

.191

.227

.208

.183

.100

.107

.132

.173

.179

.199

.264

.476.198

.202

.202

.199

.876

.863

.859

.818

.172

.193

.117

.162

.147

.159

.180

.150

.144

.122.172

.163

.204

.210

.191

.207

.194

.242

.884

.854

.843

.744

.071

.084

.091

.118

.099

.024.113

.189

.185

.195

.172

.189

.181

.179

.007

-.002

.131

.162

.954

.950

.940

-.017

.051

.082.182

.251

.273

.271

.110

.151

.149

.155

.029

.013

.069

.190

.029

.030

.039

.890

.848

.750Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method:

Varimax with Kaiser Normalization. a Rotation converged in 6 iterations.

Kết quả phân tích EFA lần 2 cho thấy các biến quan sát trong tổng thể

khơng có mối tương quan với nhau (sig=0.000). Hệ số KMO = 0.877 (>0.5),

chứng tỏ phân tích nhân tố là thích hợp để sử dụng.

Tại mức Eigenvalue = 1.078 cho phép trích được 6 nhân tố từ 25 biến

quan sát và tổng phương sai trích được là 90.253% (>50%). Như vậy phương

sai trích đạt yêu cầu.

Dựa vào bảng Rotated Component Matrix, khơng có biến nào có hệ số

tải nhân tố nhỏ hơn 0.6, do đó cả 25 biến quan sát được sử dụng làm thang đo.

Và các biến quan sát của 6 nhân tố tác động đến sự hài lòng, đó là:

Nhân tố 1 bao gồm “phuc loi 1”, “phuc loi 2”, “phuc loi 3”, “tien luong

3”, “tien luong 4”, “tien luong 5”, “tien luong 1”; đặt tên nhân tố này là THUTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×