Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.23: Kiểm định sự khác biệt về mức độ đánh giá theo độ tuổi

Bảng 3.23: Kiểm định sự khác biệt về mức độ đánh giá theo độ tuổi

Tải bản đầy đủ - 0trang

56

Nănglực Trong nhóm 98,650

Tổng

99,244phục vụ

Sự

đồng Giữa nhóm

Trong nhóm

cảm

Tổng

Giá cả

Giữa nhóm

Trong nhóm

Tổng

Sự hài lòng Giữa nhóm

Trong nhóm

Tổng1,390

120,042

121,432

1,975

100,358

102,333

0,993

111,844

112,836216

2190,4573

216

219

3

216

219

3

216

2190,463

0,5560,833 0,4770,658

0,4651,417 0,2390,331

0,5180,639 0,591Các thành phần phương tiện hữu hình, khả năng đáp ứng và độ tin cậy,

năng lực phục vụ, sự đồng cảm và giá cả có giá trị Sig trong kiểm định

Leneve lần lượt là 0.265, 0.62, 1, 0.973, 0.682, 0.156 Đều lớn hơn 0,05, nên

khơng có sự khác biệt về phương sai giữa các nhóm độ tuổi, do vậy thõa điều

kiện để chạy ANOVA.

Căn cứ vào bảng 3.23, ta có thể kết luận như sau:

- Khơng có sự khác biệt trong đánh giá về yếu tố phương tiện hữu hình

giữa các nhóm tuổi do giá trị Sig ở kiểm định t là 0,111 >0,05

- Khơng có sự khác biệt trong đánh giá về yếu tố Khả năng đáp ứng và

sự tin cậy giữa các nhóm tuổi do giá trị Sig ở kiểm định t là 0,84 >0,05

- Khơng có sự khác biệt trong đánh giá về yếu tố năng lực phục vụ giữa

các nhóm tuổi do giá trị Sig ở kiểm định t là 0,729 >0,05

- Khơng có sự khác biệt trong đánh giá về yếu tố sự đồng cảm giữa các

nhóm tuổi do giá trị Sig ở kiểm định t là 0,477 >0,05

- Khơng có sự khác biệt trong đánh giá về yếu tố giá cả giữa các nhóm

tuổi do giá trị Sig ở kiểm định t là 0,239 >0,05

- Không có sự khác biệt trong đánh giá về yếu tố Sự hài lòng khách

hàng giữa các nhóm tuổi do giá trị Sig ở kiểm định t là 0,591 >0,0557

Tóm lại, ta thấy khơng có sự khác biệt giữa các nhóm tuổi trong việc

đánh giá các yếu tố cấu thành sự hài lòng khách hàng và mức độ hài lòng

khách hàng. Điều này có ý nghĩa rằng hãng hàng khơng Vietjet Air không

phải xây dựng những chiến lược riêng cho từng nhóm tuổi.58

3.5.3. Phân tích sự khác biệt theo thu nhập

Bảng 3.24: Kiểm định sự khác biệt về mức độ đánh giá theo thu nhập

Kiểm định sự đồng nhất của phương sai

Kiểm định LeveneDf1Df2Sig.0,77032160,512Khả năng đáp ứng và sự 2,24132160,084Phương tiện hữu hìnhtin cậy

Năng lực phục vụ0,24132160,868Sự đồng cảm0,06232160,98Giá cả2,02512160,111Sự hài lòng0,24612160,864ANOVA

Tổng bìnhdfphươngTrung bình

bình phươngPhương tiện Giữa nhóm1,01630,339hữu hìnhTrong nhóm99,9462160,463Tổng100,9622190,30130,1đáp ứng và Trong nhóm

sự tin cậy

Tổng91,4412160,42391,742219Năng0,14930,05Trong nhóm99,0962160,459Tổng99,244219đồng Giữa nhóm1,47330,491119,9592160,555Khảnăng Giữa nhómlực Giữa nhómphục vụSự

cảmTrong nhómFSig.0,732 0,5340,279 0,870,108 0,9550,884 0,4559Giá cảSự hài lòngTổng121,432219Giữa nhóm2,00930,67Trong nhóm100,3242160,464Tổng102,333219Giữa nhóm0,48230,161Trong nhóm112,3552160,520Tổng112,8362191,442 0,2320,309 0,819Các thành phần Phương tiện hữu hình, Khả năng đáp ứng và độ tin cậy,

Năng lực phục vụ, Sự đồng cảm và giá cả có giá trị Sig trong kiểm định

Leneve lần lượt là 0.512, 0.084, 0.868, 0.98, 0.111, 0.864 đều lớn hơn 0,05,

nên khơng có sự khác biệt về phương sai giữa các nhóm thu nhập, do vậy thõa

điều kiện để chạy ANOVA.

Căn cứ vào bảng 3.22 ta có thể kết luận như sau:

- Khơng có sự khác biệt trong đánh giá về yếu tố phương tiện hữu hình

giữa các nhóm thu nhập do giá trị Sig ở kiểm định t là 0,534 >0,05

- Khơng có sự khác biệt trong đánh giá về yếu tố Khả năng đáp ứng và

sự tin cậy giữa các nhóm thu nhập do giá trị Sig ở kiểm định t là 0,87 >0,05

- Khơng có sự khác biệt trong đánh giá về yếu tố năng lực phục vụ giữa

các nhóm thu nhập do giá trị Sig ở kiểm định t là 0,955 >0,05

- Khơng có sự khác biệt trong đánh giá về yếu tố sự đồng cảm giữa các

nhóm thu nhập do giá trị Sig ở kiểm định t là 0,45 >0,05

- Khơng có sự khác biệt trong đánh giá về yếu tố giá cả giữa các nhóm

thu nhập do giá trị Sig ở kiểm định t là 0,232 >0,05

- Khơng có sự khác biệt trong đánh giá về yếu tố Sự hài lòng khách hàng

giữa các nhóm thu nhập do giá trị Sig ở kiểm định t là 0,819 >0,05

Tóm lại, ta thấy khơng có sự khác biệt giữa các nhóm thu nhập trong

việc đánh giá các yếu tố cấu thành sự hài lòng khách hàng và mức độ hài lòngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.23: Kiểm định sự khác biệt về mức độ đánh giá theo độ tuổi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×