Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổng quan về tài liệu nghiên cứu

Tổng quan về tài liệu nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

6các quyết định mua thường phục của giới trẻ Trung Quốc. Ngồi ra, nghiên

cứu còn tiến hành kiểm tra mối quan hệ giữa các phong cách ra quyết định

của người tiêu dùng và các yếu tố tiềm ẩn. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng

trong 8 phong cách ra quyết định do Sproles và Kendall đề xuất năm 1986 thì

chỉ có 7 phong cách gồm ý thức hồn hảo/chất lượng cao, ý thức thương

hiệu/giá bằng chất lượng, ý thức giải trí/chủ nghĩa khối lạc, ý thức giá/giá trị

tiền, bối rối bởi nhiều lựa chọn, thói quen/trung thành với thương hiệu, ý thức

mới lạ và thời trang là phù hợp với giới trẻ Trung Quốc khi ra quyết định mua

thường phục.

- Dr. IsitaLahiri, Humaira Siddika, (2009): Apparel Shopping

Behavior: Kết quả của nghiên cứu cho thấy các biến số nét văn hóa của xã

hội, giới hạn tín ngưỡng, yếu tố kinh tế, các thuộc tính cửa hàng, ảnh hưởng

của nhóm tham khảo, chất lượng sản phẩm và nguồn gốc xuất xứ giải thích

được 43,1% sự biến đổi của hành vi mua sắm quần áo.

- Apawan Lerkpollakarn, Dr. Ardiporn Khemarangsan, (2012): A

Study of Thai Consumers behavior towards fashion Clothing: Kết quả của

nghiên cứu này chỉ ra rằng nữ giới có tác động tích cực bởi yếu tố vật lý, yếu

tố cá tính, yếu tố lối sống và yếu tố môi trường cửa hàng trong hành vi mua

quần áo thời trang và dễ mua quần áo bốc đồng hơn so với nam giới. Cả nữ

giới và nam giới sẽ xem xét giá cả trước khi mua hàng may mặc với tỷ lệ

tương đương nhau.

- Rashid Saeed, et al., (2013): Factors Affecting Consumer Purchase

Decision in Clothing Industry of Sahiwal, Pakistan: Kết quả phân tích cho

thấy hình ảnh thương hiệu khơng có mối quan hệ tích cực với quyết định mua,

sự gắn kết thương hiệu có mối quan hệ tích cực trung bình với quyết định

mua và các tác động mơi trường khơng có mối quan hệ tích cực với quyết

đinh mua.7- Lawan A. Lawan, Ramat Zanna, (2013): Evaluation of SocioCultural Factors Influencing Consumer Buying Behaviour of Clothes in

Borno State, Nigeria: Kết quả cho thấy yếu tố văn hóa ảnh hưởng rất mạnh

mẽ đến hành vi mua quần áo của người tiêu dùng.

- Warittha Thamthada, Prattana Punnakitikashem, (2015): Exploring

Thai Men Shopping Behavior For Clothing And Fashion Products: Kết quả

cho thấy các yếu tố như hình ảnh thương hiệu, kiểu dáng, chất lượng sản

phẩm, giá cả, vị trí cửa hàng, khuyến mãi, nhân viên bán hàng ảnh hưởng đến

hành vi mua sắm các sản phẩm quần áo và thời trang của nam giới Thái Lan.

b. Một số nghiên cứu ở Việt Nam

- Một số yếu tố chính ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng quần áo thời

trang nữ - Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Ngọc Thanh (2008)

– Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh: Nghiên cứu kết luận rằng cả 3

nhóm yếu tố yếu tố môi trường, yếu tố cá nhân và yếu tố tâm lý đều tác động

đến hành vi tiêu dùng hay quyết định mua quần áo thời trang của phụ nữ.

- Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng quần áo

thời trang công sở khu vực Đà Nẵng, Phạm Vĩnh Thành (2011) – Đại học

Kinh tế Đà Nẵng: Nghiên cứu đưa ra kết quả rằng nhóm yếu tố văn hố, xã

hội, marketing hỗn hợp của doanh nghiệp và tình huống khi mua hàng đều có

tương quan với biến quyết định mua.

- Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm áo quần

thời trang thương hiệu Hachiba của nhân viên văn phòng trên địa bàn

Thành phố Đà Nẵng, Đinh Thị Hiền (2013) - Đại học Kinh tế Huế: Kết quả

nghiên cứu cho thấy rằng có 6 yếu tố có tác động đến ý định mua, bao gồm:

Thuộc tính sản phẩm, thái độ phục vụ của nhân viên, chính sách giá, khuyến

mãi và kỹ năng bán hàng, yếu tố cửa hàng và động cơ tiêu dùng.8- Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng với

sản phẩm may mặc của Công ty Cổ phẩn dệt may Huế ở thị trường Thành

phố Huế, Nguyễn Thị Thúy Vy (2015) - Đại học Kinh tế Huế: Đề tài nhằm

xác định, đo lường mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định

mua hàng của khách hàng đối với sản phẩm may mặc của Công ty Cổ phần

dệt may Huế ở thị trường Thành phố Huế. Từ đó đưa ra những biện pháp để

kích cầu người tiêu dùng.9CHƯƠNG 1CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NGHIÊN CỨU

QUYẾT ĐỊNH MUA QUẦN ÁO CỦA NAM GIỚI

1.1. HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG

1.1.1. Khái niệm

Hành vi người tiêu dùng luôn là mối quan tâm lớn của các nhà tiếp thị.

Việc phân tích hành vi người tiêu dùng được xem là nền tảng của một chiến

lược tiếp thị thành công. Một trong những yếu tố chính giúp một cơng ty xây

dựng được chiến lược tiếp thị hiệu quả là sự hiểu biết về khách hàng và thị

trường của họ thông qua việc chú trọng vào các khách hàng, nghiên cứu thêm

về thị trường và xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp giữa thương hiệu và khách

hàng (Chaipornmetta, 2010, Soloman, 1999). Theo Schiffman (2007), hành vi

người tiêu dùng là những hành vi mà người tiêu dùng biểu lộ ra trong việc

tìm kiếm, mua, sử dụng, đánh giá và từ bỏ các sản phẩm, dịch vụ mà họ mong

đợi sẽ đáp ứng những nhu cầu của họ.

Lĩnh vực hành vi người tiêu dùng rất rộng lớn, nó nhấn mạnh tầm quan

trọng của khách hàng tại trung tâm trong tổng thể các vấn đề cần được quan

tâm, xem xét của các nhà tiếp thị. Mỗi người tiêu dùng là duy nhất với những

nhu cầu, mong muốn, lựa chọn mua, những thói quen khác nhau bị ảnh hưởng

bởi thói quen và sự lựa chọn lần lượt bị hạn chế bởi những tác nhân tâm lý, xã

hội có ảnh hưởng đến quá trình quyết định mua hàng (Brassington and Pettit

2000). Những hiểu biết về hành vi người tiêu dùng giúp các nhà tiếp thị thấu

hiểu được cách người tiêu dùng suy nghĩ, cảm nhận, lựa chọn giữa các sản

phẩm, thương hiệu và người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như mơi

trường, nhóm tham khảo, gia đình, nhân viên bán hàng và cả những yếu tố

khác… như thế nào. Hành vi mua của người tiêu dùng chịu ảnh hưởng bởi các

yếu tố văn hóa, xã hội, cá nhân và tâm lý. Phần lớn các yếu tố này nằm ngồi10khả năng kiểm sốt của các nhà tiếp thị. Tuy nhiên chúng cần được xem xét

để các nhà tiếp thị có thể hiểu được hành vi phức tạp của người tiêu dùng.

1.1.2. Mơ hình hành vi người tiêu dùng

Mơ hình hành vi người tiêu dùng là những phản ứng đáp lại về mua sắm

hàng hoá và dịch vụ trước những kích thích Marketing của doanh nghiệp.

Nghiên cứu mơ hình hành vi người tiêu dùng giúp các nhà tiếp thị hiểu rõ

phản ứng của để đưa ra các kích thích Marketing phù hợp, tạo được lợi thế

cạnh tranh và nâng cao hiệu quả của các hoạt động Marketing. Có rất nhiều

mơ hình giải thích về hành vi người tiêu dùng. Các mơ hình thường giải thích

các tác nhân kích thích khác nhau, các yếu tố ảnh hưởng, tiến trình ra quyết

định và kết quả. Dưới đây là mơ hình về hành vi người tiêu dùng do Philip

Kotler đề xuất năm 2005 và được xem là mơ hình nền tảng trong việc nghiên

cứu hành vi người tiêu dùng .Hình 1.1: Mơ hình hành vi người tiêu dùng của Philip Kotler (2005)

Theo Philip Kotler, nghiên cứu về hành vi tiêu dùng của khách hàng là

một nhiệm vụ khá quan trọng có ảnh hưởng rất lớn trong việc ra các quyết

định về tiếp thị của doanh nghiệp. Ngồi ra, theo Kotler, mơ hình cơ bản của

quá trình ra quyết định của người tiêu dùng bao gồm ba thành phần chính là

tiếp thị và những tác nhân kích thích khác, “hộp đen” của người mua, các

phản ứng của người mua. Mơ hình trên cho thấy các yếu tố marketing (sảnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng quan về tài liệu nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×