Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết quả hồi quy mô hình theo phương pháp binary logistic với 5 biến độc lập (ROS, SALEGR, CCC, AGE, GENDER).

Kết quả hồi quy mô hình theo phương pháp binary logistic với 5 biến độc lập (ROS, SALEGR, CCC, AGE, GENDER).

Tải bản đầy đủ - 0trang

Classification Tablea

ObservedPredicted

NWC

.000000.000000

Step 1

1.000000

Overall Percentage

a. The cut value is ,500

NWCPercentage

Correct1.000000

53

1211

5082.8

80.6

81.7Variables in the Equation

B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

ROS

29.885

7.984 14.009

1

.000 9.523E+12

SALEGR

-2.205

1.073

4.219

1

.040

.110

CCC

-.013

.005

6.914

1

.009

.987

Step 1a

AGE

3.558

1.054 11.400

1

.001

35.095

GENDER

1.597

.769

4.315

1

.038

4.936

Constant

-5.112

1.608 10.109

1

.001

.006

a. Variable(s) entered on step 1: ROS, SALEGR, CCC, AGE, GENDER.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1] Trịnh Minh Giang (2004), “Vốn lưu động và cân bằng tài chính”,

vietmanagement.com.

[2] Nguyễn Thị Thuý Hằng (2013), Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới

cấu trúc tài chính của các cơng ty may tại thành phố Đà Nẵng,Luận

văn thạc sĩ, Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng

[3] Phan Thanh Hiệp (2016), “Nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của

doanh nghiệp cơng nghiệp nhìn từ mơ hình GMM”,

tapchitaichinh.vn.

[4] Quan Minh Nhựt và Lý Thị Phương Thảo (2014), “ Phân tích các nhân

tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp bất

động sản đang niêm yết trên thị trường chứng khốn Việt Nam”,

Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ, số 33, tr. 65-71.

[5] Đinh Thị Thu Thủy (2015), Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cân

bằng tài chính dài hạn của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu

dùng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Đại

học kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

Tiếng Anh

[6] Abor,J. (2008), “Determinants of the capital structure of Ghanaian

firms”, African Economic Research Consortium, 176.

[7] Afrifa, Godfred Adjapong (2016), “Net working capital, cash flow and

performance of UK SMEs”, Review of Accounting & Finance,

Patrington, 15 (1), 2-44.

[8] Appuhami, B. A. R. (2008), “The Impact of Firms’ Capital Expenditure

on Working Capital Management: An Empirical Study across

Industries in Thailand”, International Management Review, 4(1),

45-49.

[9] Banos-Caballero, S, Garci´a-Teruel, PJ & Marti´nez-Solano (2010),

“How do market imperfections affect working capital

management”, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas,

S.A, 24-26.[10] Diamond, D. W., &Verrecchia, R. E. (1991), “ Disclosure, liquidity,

and the cost of capital”, The journal of Finance, 46(4), 1325-1359.

[11] Haron, Razali, Nomran, Naji Mansour (2016), “Determinants of

working capital management before, during, and after the global

financial crisis of 2008: evidence from Malaysia”, Special Issue on

Kuala Lumpur Conference Held in N; Nashville 50.5, 461-468.

[12] Kabeer.A.M et al (2012), “Social Demographic Factors That

Influence Transformational leadership Styles among Top

Management in Selected Organizations in Malaysia Asian”, Social

Science; Vol. 8, 13.

[13] Myers, S. C. (1984), “The capital structure puzzle”, The journal of

finance, 39(3), 574-592.

[14] Suleiman, M. Abbadi1 & Rasha, T. Abbadi, (2006), “The Determinants

of Working Capital Requirements in Palestinian Industrial

Corporations”, International Journal of Economics and Finance,

5(1), 67-68.

[15] Wasiuzzaman, Shaista (2015), “Working capital and firm value in an

emerging market”, International Journal of Managerial Finance,

Bradford 11.1, 60-79.

[16]

Wasiuzzaman, Shaista and Arumugam, Veeri Chettiar (2012),

“Analyzing the Validity of Working Capital Determinant Factors of

Enterprise 50 (E50) Firms in Malaysia using Partial Least SquareStructural Equation Modeling”, Prosiding Perkem Vii, Jilid 1, 466–

472.

Một số website chứng khoán và thơng tin tài chính như sau:www.cophieu68.vn

www.tapchitaichinh.vn

www.hsx.vn

http://vlstock.com

www.vndirect.com.vnwww.cafef.vn

www.vietstock.

vnwww.sbv.gov.vn

www.gso.gov.vn

www.stockbiz.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết quả hồi quy mô hình theo phương pháp binary logistic với 5 biến độc lập (ROS, SALEGR, CCC, AGE, GENDER).

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×