Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đối với các công cụ KTQT đã được khảo sát, có thể thấy các DNVVN khu vực Tây Nguyên đã sử dụng các công cụ này, nhưng tỉ lệ áp dụng là thấp hơn nhiều so với các DNVVN đã được khảo sát trong các nghiên cứu trước đây. Chỉ có những công cụ KTQT như dự to

Đối với các công cụ KTQT đã được khảo sát, có thể thấy các DNVVN khu vực Tây Nguyên đã sử dụng các công cụ này, nhưng tỉ lệ áp dụng là thấp hơn nhiều so với các DNVVN đã được khảo sát trong các nghiên cứu trước đây. Chỉ có những công cụ KTQT như dự to

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đối với các công cụ KTQT đã được khảo sát, có thể thấy các DNVVN khu vực Tây Nguyên đã sử dụng các công cụ này, nhưng tỉ lệ áp dụng là thấp hơn nhiều so với các DNVVN đã được khảo sát trong các nghiên cứu trước đây. Chỉ có những công cụ KTQT như dự to

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x