Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 NHỮNG HẠN CHẾ ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

4 NHỮNG HẠN CHẾ ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

Tải bản đầy đủ - 0trang

93cũng như địa bàn nghiên cứu nhằm tăng tính đại diện cho mẫu điều tra từ đó

nâng cao tính chính xác, khách quan của đề tài nghiên cứu.

Bên cạnh đó, mơ hình và thang đo được tác giả đề xuất mặc dù được

tham vấn các nghiên cứu có từ trước của nhiều tác giả khác nhau, tuy nhiên

vẫn còn khá mới đối với một vài tiêu chí và mang tính chủ quan của người

nghiên cứu. Phương pháp phỏng vấn còn khá hạn chế về số lượng mẫu thu về,

thời gian điều tra gấp rút. Những điều này làm cho kết quả điều tra còn thiếu

chính xác và chưa phản ánh đúng quan điểm của người được khảo sát.

4.4.2. Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo

Qua phân tích những điểm còn hạn chế ở trên, tác giả xin đề xuất cho

các nghiên cứu tiếp theo như sau:

- Các nghiên cứu tiếp theo nên mở rộng mẫu điều tra, thay vì chỉ 139

mẫu như đã nghiên cứu, nhằm giúp cho dữ liệu thu được có độ chính xác cao

hơn, phản ánh được tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của giáo viên.

- Bên cạnh đó, để đánh giá một cách khách quan và tồn diện thì nghiên

cứu khơng chỉ ở các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Đà

Nẵng mà nên mở rộng ra các địa bàn lân cận hoặc nếu có điều kiện thì những

nghiên cứu sau nên mở rộng khơng gian nghiên cứu trên cả nước, đặc biệt là

những khu vực miền núi, vùng khó khăn về phương tiện giảng dạy và trình độ

giáo viên còn chênh lệch khá cao trong với mặt bằng chung của cả nước.

- Các nghiên cứu tiếp theo nên bổ sung các thang đo với nhiều biến quan

sát hơn để kết quả nghiên cứu phong phú và cụ thể hơn nữa. Ngoài ra, cần

khắc phục nhược điểm của các thang đo hiện tại, nên có sự biến đổi của thang

đo lường và các nhận định được đưa vào bảng câu hỏi, từ đó giúp người trả

lời hiểu rõ nội dung câu hỏi và cung cấp dữ liệu nghiên cứu có chất lượng tốt

hơn.94KẾT LUẬN

Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến sự

hài lòng của giáo viên đối với sản phẩm sách giáo khoa tiếng Anh bậc trung

học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhân tố nào tác động mạnh

mẽ nhất đến sự hài lòng của giáo viên và từ đó kiến nghị đối với cơ quan quản

lý và giáo viên.

Bài nghiên cứu dựa trên cở sở lý thuyết để xây dựng mơ hình nghiên cứu

và các giả thuyết được xây dựng dựa trên nền tảng những nghiên cứu trước

đây.

Trên cơ sở lý thuyết về sự hài lòng của người tiêu dùng và các nghiên

cứu có liên quan của các tác giả trên thế giới, phương pháp nghiên cứu được

tiến hành theo hai bước: nghiên cứu sơ bộ (phương pháp định tính), nghiên

cứu tiền kiểm định và nghiên cứu chính thức (phương pháp định lượng)

Kết quả sau khi phân tích nhân tố đã cho thấy rằng 6 nhân tố ảnh hưởng

mạnh mẽ đến sự hài lòng của giáo viên đối với sách giáo khoa tiếng Anh bậc

trung học phổ thông tại Đà Nẵng bao gồm các nhân tố Mục tiêu, nguyên tắc

và phương pháp dạy học; Nội dung kiến thức; Kỹ năng nghe – nói; Kỹ năng

đọc – viết; Hình thức trình bày và Học liệu đi kèm. Thực hiện phân tích hồi

quy thì kết quả cho thấy Kỹ năng đọc – viết là nhân tố ảnh hưởng nhất đến sự

hài lòng của giáo viên trong khi học liệu đi kèm là nhân tố có ít tác động nhất.TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu trong nước

[1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2001), Các văn bản pháp luật hiện hành về

Giáo dục - Đào tạo, Nxb Thống kê.

[2]. Bộ GD &ĐT (2013), Dự thảo Đề án Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

và đào tạo, đáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều

kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc

tế, Hà Nội.

[3]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2005), Luật giáo dục mục tiêu đổi mới cơ bản

và toàn diện giáo dục Việt Nam giai đoạn 2006-2020 chế độ chính

sách mới ngành Giáo dục và Đào tạo, Nxb Lao động – Xãhội.

[4]. Bộ giáo dục và đào tạo (2013), Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015

Phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ

thơng, Hà Nội.

[5]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2001), Tìm hiểu những quy định mới về giáo

dục, Nxb Lao động.

[6]. Lê Thế Giới (Chủ biên) – Nguyễn Xuân Lãn –Đặng Cơng Tuấn – Lê Văn

Huy – Nguyễn Thị Bích Thủy (2006) Nghiên cứu marketing lý thuyết

và ứng dụng, NXB Thống kê Thành phố Đà Nẵng.

[7]. Lê Văn Huy (2010) Giới thiệu sơ lược về phân tích dữ liệu với SPSS.

[8]. Hoàng Phê, Vũ Xuân Lương, Hoàng Thị Tuyền Linh, Phạm Thị Thủy, Đào

Thị Minh Thu, Đặng Thanh Hòa (2009), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà

Nẵng

[9]. Kỉ yếu hội thảo quốc tế Sách giáo khoa trong xã hội hiện đại, Trường

Đại học Sư phạm Hà Nội (2004), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam,

Viện Nghiên cứu sách giáo khoa quốc tế Georg Eckert (Đức), Hà Nội.

[10]. Nguyễn Ngọc Nhị (1994), Các chức năng của sách giáo khoa phổ thông,(tài liệu dịch của Francois Marie Gerard - Xavier Roegiers (Belgique),

Các vấn đề sách giáo khoa, tập IV, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

[11]. Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Giáo

dục, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[12]. Hồng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên

cứu với SPSS tập 1 và tập 2, Trường Đại học kinh tế Hồ Chí Minh.

[13]. Thái Duy Tuyên (1998), Những vấn đề cơ bản giáo dục học hiện đại, Nxb

Giáo dục, Hà Nội.

[14]. Thái Duy Tuyên(2001), Giáo dục học hiện đại, Nxb Đại học Quốc gia

Hà Nội.

[15]. Hoàng Văn Vân (2015), Teachers’ Evaluation of Primary English

Textbooks for Vietnamese Schools Developed under the National

Foreign Language 2020 Project: A Preliminary Internal Survey, Đại

học Quốc gia Hà Nội.

Tài liệu nước ngoài

[16]. Ali Yildirim (2006), High School Textbooks in Turkey from Teachers'

and Students' Perspectives: The Case of History Textbooks.

[17]. Heyneman, S.P., D. Jamison and X. Montenegro (1983), Textbooks in the

Philippines: Evaluation of the Pedagogical Impact of a Nationwide

Investment, Educational Evaluation and Policy Analysis, 6 (2).

[18]. Lockheed, M.E., Fuller, B. and S.C. Bail (1986), How Textbooks Affect

Achievement in Developing Countries: Evidence from Thailand,

Educational Evaluation and Policy Analysis, 8 (4).

[19]. Janne Hietala (2015), Finnish upper secondary school EFL teachers’

satisfaction with current textbooks.

[20]. J.P. Farrell, and M. Sepulveda-Stuardo (1981), The Influence of School

Resources in Chile: Their Effect on Educational Achievement andOccupational Attainment, (Staff Working Paper No 530) Washington,

D.C: The World Bank.

[21]. Virginie Askildson (2016), What do Teachers and Students Want from a

Foreign Language Textbook?

Website

1. https://hocthenao.vn/

2. http://www.vanderbilt.edu/

3. http://www.nxbgd.vn/PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 01: BẢN CÂU HỎI PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN GIA VÀ

PHỎNG VẤN SÂU

Xin chào Thầy/Cô, quý Anh/Chị,

Tôi tên là Trần Trọng Hiếu, đang học khoá MBA- trường đại họckinh tế

Đà Nẵng. Hiện tôi đang nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh

hưởng đến sự hài lòng của giáo viên đối với sản phẩm sách giáo khoa

tiếng Anh bậc trung học phổ thông của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

Tôi rất mong sự hỗ trợ của Thầy/Cô, quý Anh/Chị bằng việc đánh giá

các tiêu chí sau đây. Nội dung đánh giá của quý Thầy/Cô, quý Anh/Chị chỉ

sử dụng cho mục đích nghiên cứu và được trình bày ở dạng thống kê. Các

thông tin các nhân của người trả lời sẽ được giữ bí mật và khơng tiết lộ ra

ngồi.

Vì vậy, tơi rất mong q Thầy/Cơ, q Anh/Chị vui lòng trả lời một

cách trung thực, khách quan các câu hỏi nhằm giúp kết quả nghiên cứu phản

ánh đúng thực tế.

Chân thành cảm ơn Thầy/Cô, quý Anh/Chị.

Thành

phần

Mục

tiêu,

nguyên

tắc và

phương

pháp

dạy họcTên biến quan sát

Sách đảm bảo đạt mục tiêu của chương trình

đào tạo.

Phương thức trình bày nội dung của sách giúp

có thể lựa chọn phương pháp dạy học và

phương tiện hỗ trợ dạy học phù hợp.

Sách thể hiện tính nhất quán giữa mục tiêu,

phương pháp và hình thức tổ chức dạy học,

kiểm tra đánh giá.Đồng

ýKhông

đồng ýNội

dung

kiến

thứcSách đảm bảo phát triển cân đối bốn kĩ năng

Nghe, Nói, Đọc và Viết.

Phương pháp dạy học được gợi ý sử dụng

trong sách có thể áp dụng dễ dàng đối với

giáo viên.

Sách đảm bảo yêu cầu về tính thống nhất, liền

mạch về nội dung và kĩ năng ngôn ngữ

Sách có nhiều chủ đề phong phú, đa dạng,

phù hợp với năng lực, có tính giáo dục về

hành vi và kĩ năng sống của học sinh.

Sách có nội dung cập nhật, hấp dẫn, khuyến

khích tư duy sáng tạo của giáo viên.

Nội dung kiến thức được phân bổ hợp lí trong

từng đơn vị bài học.

Ngôn ngữ sử dụng trong sách phù hợp với

ngôn ngữ trong đời sống thực tế và lứa tuổi

của học sinh.

Sách có các hoạt động dạy học được thiết kế

khoa học, đa dạng, từ dễ đến khó, từ đơn giản

đến phức tạp.

Sách có phương pháp dạy học từ vựng thích

hợp, lượng từ vựng được phân bổ hợp lí và

được gắn liền với ngữ cảnh.

Nội dung các bài Đọc đa dạng, phong phú.

Bài Đọc có độ dài và độ khó phù hợp với

trình độ của người học.

Hệ thống các bài Đọc đa dạng, hấp dẫn về thể loại.

Nội dung các bài tập Viết đa dạng, phong

phú, gần gũi với đời sống.

Hệ thống các bài Viết đa dạng, hấp dẫn về thể

loại.

Thơng qua hoạt động Viết, giáo viên có thể

giúp học sinh luyện tập các kỹ năng viết khác

nhau.Kỹ năng Các bài Nghe được ghi âm với giọng nói tự

ngơn

nhiên và có chất lượng ghi âm đạt chuẩn

Hoạt động Nói được sắp xếp theo trình tự từ

ngữ

dễ đến khó.

Nội dung Nghe được thiết kế đa dạng, giúp

phát triển được các kĩ năng nghe hiểu khác

nhau.

Bài Nghe có độ dài và độ khó phù hợp với

trình độ của người học.

Nội dung Nói phù hợp với chủ đề của từng

bài học, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Các hoạt động Nói đảm bảo sự tương tác giữa

giáo viên và học sinh.

Sách được thiết kế đẹp, khơng có lỡi in ấn.

Khổ sách, trọng lượng sách, kích cỡ chữ và

màu sắc tranh ảnh phù hợp với lứa tuổi người

Hình

học.

thức

Sách có tranh, ảnh minh hoạ sinh động, tương

và trình

thích với nội dung bài học.

bày sách

Sách có cấu trúc khoa học, hệ thống và hợp lí

với đầy đủ các phần cơ bản .

Giá cả của sách là phù hợp

Chất lượng âm thanh của CD bài nghe tốt.

Học liệu

Chất lượng của các học liệu( Flashcard, tranh

đi kèm

ảnh...) đi kèm tốt.PHỤ LỤC 02: PHIẾU KHẢO SÁT TIỀN KIỂM ĐỊNH

THƯ NGỎXin chào Thầy/Cô,

Tôi tên là Trần Trọng Hiếu, đang học khoá MBA- trường đại học

kinh tế Đà Nẵng. Hiện tôi đang nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu các nhântố ảnh hưởng đến sự hài lòng của giáo viên đối với sản phẩm sách

giáo khoa tiếng Anh bậc trung học phổ thông của Nhà xuất bản giáo

dục Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

Tôi rất mong sự hỗ trợ của Thầy/Cô bằng việc trả lời các câu hỏi

sau đây. Nội dung trả lời của quý Thầy/Cô chỉ sử dụng cho mục đích

nghiên cứu và được trình bày ở dạng thống kê. Các thông tin các nhân của

người trả lời sẽ được giữ bí mật và khơng tiết lộ ra ngồi.

Vì vậy, tơi rất mong q Thầy/Cơ vui lòng trả lời một cách trung

thực, khách quan các câu hỏi nhằm giúp kết quả nghiên cứu phản ánh

đúng thực tế.

Chân thành cảm ơn Thầy/Cô.

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA GIÁO VIÊN

ĐỐI VỚI SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH BẬC THPT

A. PHẦN CÂU HỎI SÀNG LỌC

1. Thầy/Cô đã hoặc đang là giáo viên dạy tiếng Anh ?□Đúng→ Tiếp tục trả lời□ Sai→ Dừng trả lờiB. PHẦN CÂU HỎI CHÍNH

Thầy/cơ vui lòng đánh dấu khoanh tròn vào một trong các số từ 1 đến 5

để biểu thị mức độ đồng ý của thầy/cơ về các nhận định sau:Hồn tồn

khơng đồngKhơng đồng ýBình thườngĐồng ý34ý

12Hồn tồn đồng

ý

5TT

12Mục tiêu, ngun tắc và phương

pháp dạy học

Sách đảm bảo đạt mục tiêu của

chương trình đào tạo.

Phương thức trình bày nội dung

của sách giúp có thể lựa chọn

phương pháp dạy học và phươngMức độ đánh giá

123451234512345123451234512345tiện hỗ trợ dạy học phù hợp.

Sách thể hiện tính nhất qn

3giữa mục tiêu, phương pháp và

hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra

đánh giá.

Sách đảm bảo phát triển cân đối4bốn kĩ năng Nghe, Nói, Đọc và

Viết.

Phương pháp dạy học được gợi5ý sử dụng trong sách có thể áp

dụng dễ dàng đối với giáo viên.

Sách đảm bảo yêu cầu về tính6thống nhất, liền mạch về nội dung

và kĩ năng ngơn ngữTTNội dung kiến thức

Sách có nhiều chủ đề phongMức độ đánh giáphú, đa dạng, phù hợp với năng

1lực, có tính giáo dục về hành vi và

kĩ năng sống của học sinh.12345Sách có nội dung cập nhật, hấp

2dẫn, khuyến khích tư duy sáng tạo1234512345123451234512345của giáo viên.

Nội dung kiến thức được phân

3bổ hợp lí trong từng đơn vị bài

học.

Ngơn ngữ sử dụng trong sách

phù hợp với ngôn ngữ trong đời4sống thực tế và lứa tuổi của học

sinh.

Sách có các hoạt động dạy học

được thiết kế khoa học, đa dạng, từ5dễ đến khó, từ đơn giản đến phức

tạp.

Sách có phương pháp dạy học

từ vựng thích hợp, lượng từ vựng6được phân bổ hợp lí và được gắn

liền với ngữ cảnh.TT

1Kỹ năng ngơn ngữ

Nội dung các bài Đọc đa dạng,

phong phú.Mức độ đánh giá

123451234512345Bài Đọc có độ dài và độ khó phù

2hợp với trình độ của người học.

Hệ thống các bài Đọc đa dạng,3hấp dẫn về thể loại.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 NHỮNG HẠN CHẾ ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×