Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. Hiện tượng tự tương quan và đa cộng tuyến

c. Hiện tượng tự tương quan và đa cộng tuyến

Tải bản đầy đủ - 0trang

72c. Phương trình hồi quy

Bảng 3.18. Hệ số hồi quy

Coefficientsa

Hệ số hồi quy Hệ số hồi

không chuẩn quy chuẩn

Thống kê cộng tuyến

Mơ hình

t

Sig.

hố

hố

Độ lệch

B

Beta

Tolerance

VIF

chuẩn

(Constant) -.643

.201

-3.204 .002

X1

.173

.050

.176 3.451 .001

.685 1.461

X2

.204

.050

.219 4.119 .000

.628 1.592

1

X3

.264

.049

.292 5.435 .000

.616 1.624

X4

.228

.047

.241 4.886 .000

.731 1.368

X5

.158

.050

.168 3.178 .002

.639 1.566

X6

.167

.050

.162 3.366 .001

.767 1.304

a. Dependent Variable: Y

Qua bảng thống kê trên ta thấy X1, X2, X3, X4, X5, X6, đều có hệ số

beta dương, giá trị Sig.<0.05 có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 95%. Cả 6

nhân tố (1) Mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp dạy học; (2) Nội dung kiến

thức; (3) Kỹ năng Đọc – Viết;(4)Kỹ năng Nghe – Nói; (5)Hình thức trình bày;

(6) Học liệu đi kèm, đều ảnh hưởng đến sự hài lòng của giáo viên về sách giáo

khoa tiếng Anh bậc THPT.

Từ các hệ số hồi quy trên ta có mơ hình hồi quy chưa chuẩn hóa

y= - 0.643+ 0.173*X1 + 0.204*X2 + 0.264*X3+ 0.228*X4 + 0.158*X5

+ 0.167*X6.

Mơ hình hồi quy đã chuẩn hóa

Sự hài lòng= 0.176*Mục tiêu, ngun tắc và phương pháp dạy học+

0.219*Nội dung kiến thức + 0.292*Kỹ năng Đọc – Viết+ 0.241*Kỹ năng

Nghe – Nói+ 0.168*Hình thức trình bày + 0.162*Học liệu đi kèm.

Dựa vào hệ số mơ hình hồi quy đã chuẩn hóa có thể thấy “Kỹ năng Đọc

– Viết” ảnh hưởng nhiều nhất đến sự hài lòng của giáo viên với hệ số beta =730.292, thứ nhì là “Kỹ năng Nghe - Nói” với hệ số beta = 0.241, thứ 3 là “Nội

dung kiến thức” với hệ số beta = 0.219. Thứ tư là “Mục tiêu, nguyên tắc và

phương pháp dạy học” với hệ số beta = 0.176. Hai nhân tố “Hình thức trình

bày”, “Học liệu đi kèm” có mức ảnh hưởng gần bằng nhau với hệ số beta =

0.168, 0.162.

3.5.3 Kiểm định giả thiết

Dựa vào kết quả phân tích hồi quy ta thấy X1, X2, X3, X4, X5, X6 có hệ

số beta dương, giá trị Sig.<0.05 có ý nghĩa thống kê do vậy chấp nhận các giả

thuyết H1, H2, H3, H4, H5, H6, với độ tin cậy 95%.

Giả thuyết H1: Có mối quan hệ thuận chiều giữa Mục tiêu, nguyên tắc

và phương pháp dạy học của sách giáo khoa tiếng Anh bậc THPT đến sự hài

lòng của giáo viên.

Kết quả phân tích hồi quy cho thấy mối quan hệ giữa Mục tiêu, nguyên

tắc và phương pháp dạy học của sách giáo khoa tiếng Anh bậc THPT tương

quan cùng chiều với sự hài lòng của giáo viên là 0.176 nên giả thuyết H1 được

chấp nhận với mức ý nghĩa là 5% của mẫu dữ liệu khảo sát. Như vậy hệ số

này cho thấy tác động cùng chiều giữa Mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp

dạy học với sự hài lòng của giáo viên. Khi Mục tiêu, nguyên tắc và phương

pháp dạy học càng cao thì sự hài lòng của giáo viên đối với sách giáo khoa

tiếng Anh càng cao.

Giả thuyết H2: Có mối quan hệ thuận chiều giữa Nội dung kiến thức

của sách giáo khoa tiếng Anh bậc THPT đến sự hài lòng của giáo viên.

Kết quả phân tích hồi quy cho thấy mối quan hệ giữa Nội dung kiến thức

tương quan cùng chiều với sự hài lòng của giáo viên là 0.219 nên giả thuyết

H2 được chấp nhận với mức ý nghĩa là 5% của mẫu dữ liệu khảo sát. Như vậy

hệ số này cho thấy tác động cùng chiều giữa Nội dung kiến thức với sự hài

lòng của giáo viên. Khi Nội dung kiến thức càng cao thì sự hài lòng của giáo74viên đối với sách giáo khoa tiếng Anh càng cao.

Giả thuyết H3: Có mối quan hệ thuận chiều giữa Kỹ năng Đọc - Viết

của sách giáo khoa tiếng Anh bậc THPT đến sự hài lòng của giáo viên.

Kết quả phân tích hồi quy cho thấy mối quan hệ giữa Kỹ năng Đọc Viết tương quan cùng chiều với sự hài lòng của giáo viên là 0.292 nên giả

thuyết H3 được chấp nhận với mức ý nghĩa là 5% của mẫu dữ liệu khảo sát.

Như vậy, hệ số này cho thấy tác động cùng chiều giữa Kỹ năng Đọc - Viết với

sự hài lòng của giáo viên. Khi Kỹ năng Đọc - Viết càng cao thì sự hài lòng của

giáo viên đối với sách giáo khoa tiếng Anh càng cao.

Giả thuyết H4: Có mối quan hệ thuận chiều giữa Kỹ năng Nghe - Nói

của sách giáo khoa tiếng Anh bậc THPT đến sự hài lòng của giáo viên.

Kết quả phân tích hồi quy cho thấy mối quan hệ giữa Kỹ năng Nghe –

Nói tương quan cùng chiều với sự hài lòng của giáo viên là 0.241 nên giả

thuyết H4 được chấp nhận với mức ý nghĩa là 5% của mẫu dữ liệu khảo sát.

Như vậy hệ số này cho thấy tác động cùng chiều giữa Kỹ năng Nghe – Nói

với sự hài lòng của giáo viên. Khi Kỹ năng Nghe – Nói càng cao thì sự hài

lòng của giáo viên đối với sách giáo khoa tiếng Anh càng cao.

Giả thuyết H5: Có mối quan hệ thuận chiều giữa Hình thức trình bày

của sách giáo khoa tiếng Anh bậc THPT đến sự hài lòng của giáo viên.

Kết quả phân tích hồi quy cho thấy mối quan hệ giữa Hình thức trình

bày tương quan cùng chiều với sự hài lòng của giáo viên là 0.168 nên giả

thuyết H5 được chấp nhận với mức ý nghĩa là 5% của mẫu dữ liệu khảo sát.

Như vậy hệ số này cho thấy tác động cùng chiều giữa Hình thức trình bày với

sự hài lòng của giáo viên. Khi Hình thức trình bày càng cao thì sự hài lòng

của giáo viên đối với sách giáo khoa tiếng Anh càng cao.

Giả thuyết H6: Có mối quan hệ thuận chiều giữa Học liệu đi kèm của

sách giáo khoa tiếng Anh bậc THPT đến sự hài lòng của giáo viên.75Kết quả phân tích hồi quy cho thấy mối quan hệ giữa Học liệu đi kèm

tương quan cùng chiều với sự hài lòng của giáo viên là 0.162 nên giả thuyết

H6 được chấp nhận với mức ý nghĩa là 5% của mẫu dữ liệu khảo sát. Như vậy,

hệ số này cho thấy tác động cùng chiều giữa Học liệu đi kèm với sự hài lòng

của giáo viên. Khi Học liệu đi kèm càng cao thì sự hài lòng của giáo viên đối

với sách giáo khoa tiếng Anh càng cao.

3.6 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG SÁCH GIÁO KHOA

TIẾNG ANH BẬC THPT VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA GIÁO VIÊN

Để có căn cứ đưa ra các hàm ý nâng cao sự hài lòng của giáo viên tác giả

đi phân tích thực trạng mức đánh giá của giáo viên đối với từng biến số thuộc

các nhóm tiêu chí trích ra từ mơ hình hồi quy bội.

Với thang đo Liker 5 điểm, các tiêu chí được tính điểm từ 1- 5 với (1)

Hồn tồn khơng đồng ý , (2) Khơng đồng ý, (3) Bình thường, (4) Đồng ý,

(5) Hồn tồn đồng ý. Khi đó:

Giá trị khoảng cách = (Maximum – Minimum) / n = (5-1)/5 = 0.8

Như vậy ta có các giá trị trung bình ứng với mức ý nghĩa sau:

Bảng 3.19. Giá trị trung bình ứng với mức ý nghĩa

Giá trị trung bình

Ý nghĩa

1,00 - 1,80

Hồn tồn khơng đồng ý

1,81 - 2,60

Khơng đồng ý

2,61 - 3,40

Bình thường, khơng ý kiến

3,41 - 4,20

Đồng ý

4,21 - 5,00

Hoàn toàn đồng ý

3.6.1 Mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp dạy học

Là một trong những yếu tố quyết định đến sự hài lòng của giáo viên đối

với sách giáo khoa tiếng Anh. Nếu chất lượng sách giáo khoa bám sát theo

Mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp dạy học của giáo viên thì rõ ràng sẽ đạt

được sự hài lòng. Qua phân tích hồi quy, tác giả cũng nhận thấy yếu tố này

ảnh hưởng khá lớn đến sự hài lòng của giáo viên.76Bảng 3.20. Giá trị trung bình từng biến quan sát của nhân tố Mục tiêu,

nguyên tắc và phương pháp dạy học

Biến

quan sát

(Items)

MT1MT2

MT3

MT4MT5

KếtChỉ báoGiá trị

trung

bìnhÝ nghĩaPhương thức trình bày nội dung của sách

Trung

giúp có thể lựa chọn phương pháp dạy học

3.31

bình

và phương tiện hỡ trợ dạy học phù hợp.

Sách thể hiện tính nhất quán giữa mục tiêu,

Trung

phương pháp và hình thức tổ chức dạy học,

3.39

bình

kiểm tra đánh giá.

Sách đảm bảo phát triển cân đối bốn kĩ

Trung

3.33

năng Nghe, Nói, Đọc và Viết.

bình

Phương pháp dạy học được gợi ý sử dụng

Trung

trong sách có thể áp dụng dễ dàng đối với

3.04

bình

giáo viên.

Sách đảm bảo yêu cầu về tính thống nhất,

Trung

liền mạch về nội dung và kĩ năng ngơn

3.19

bình

ngữ.

quả khảo sát cho thấy các tiêu chí thuộc thang đo Mục tiêu,nguyêntắc và phương pháp dạy học có mức đánh giá nằm trong khoảng 3.04 – 3.39 là

thuộc mức trung bình. Trong đó tiêu chí MT4- “Phương pháp dạy học được

gợi ý sử dụng trong sách có thể áp dụng dễ dàng đối với giáo viên” có mức

đánh giá thấp nhất, tiêu chí MT2- “Sách thể hiện tính nhất qn giữa mục

tiêu, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá” có mức

đánh giá cao nhất. Tuy nhiên giá trị trung bình vẫn rất thấp. Qua kết quả này,

Bộ giáo dục và đào tạo và Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cần quan tâm cải

thiện tiêu chí này hơn nhằm nâng cao chất lượng của sách giáo khoa tiếng

Anh mới sau năm 2018.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. Hiện tượng tự tương quan và đa cộng tuyến

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×