Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ CRONBACH’S ALPHA

2 ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ CRONBACH’S ALPHA

Tải bản đầy đủ - 0trang

58hệ số Cronbach’s Alpha > 0,6 (Nunally & Burnstein 1994; dẫn theo Nguyễn

Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang, 2009).

3.2.1 Thang đo Mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp dạy học

Thang đo mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp dạy học được đo lường

bởi 5 biến số từ MT1 đến MT5. Hệ số Cronbach’s Alpha = 0.892. Các biến

quan sát đều có hệ số tương quan biến – tổng >0.3. Thang đo đủ tin cậy cho

các phân tích tiếp theo.

Bảng 3.4. Đánh giá hệ số tin cậy thang đo Mục tiêu, nguyên tắc và phương

pháp dạy học

Trung bìnhPhương saithang đo nếuthang đo nếuloại biếnloại biếnMT112.957.034.732.871MT212.877.172.662.885MT312.936.285.759.864MT413.226.392.715.875MT513.066.235.832.846Biến quan

sátTương quan

biến- tổngCronbach

Alpha nếu loại

biến3.2.2 Thang đo Nội dung kiến thức

Thang đo nội dung kiến được đo lường bởi 5 biến số từ KT1 đến KT5.

Hệ số Cronbach’s Alpha = 0.874. Các biến quan sát đều có hệ số tương quan

biến – tổng >0.3. Thang đo đủ tin cậy cho các phân tích tiếp theo.

Bảng 3.5. Đánh giá hệ số tin cậy thang đo Nội dung kiến thức

Biến quan

sát

KT1

KT2Trung bìnhPhương saithang đo nếuthang đo nếuloại biến

13.68

13.74loại biến

6.336

6.266Tương quan

biến- tổng

.846

.729Cronbach

Alpha nếu loại

biến

.817

.84059KT3

13.72

6.682

KT4

13.85

5.984

KT5

13.59

6.620

3.2.3 Thang đo Kỹ năng Đọc – Viết.548

.737

.689.886

.839

.850Thang đo Kỹ năng Đọc – Viết của sách giáo khoa tiếng Anh được đo

lường bởi 6 biến số từ DV1 và DV6. Hệ số Cronbach’s Alpha = 0.899. Các

biến quan sát đều có hệ số tương quan biến – tổng >0.3. Thang đo đủ tin cậy

cho các phân tích tiếp theo.

Bảng 3.6. Đánh giá hệ số tin cậy thang đo Kỹ năng Đọc –Viết

Biến quan

sátTrung bìnhPhương saithang đo nếuthang đo nếuTương quan Cronbach Alphaloại biến

loại biến

DV1

17.98

9.992

DV2

17.95

9.106

DV3

18.06

9.533

DV4

18.06

9.837

DV5

18.12

9.804

DV6

18.14

9.298

3.2.4.Thang đo Kỹ năng Nghe - Nóibiến- tổngnếu loại biến.717

.810

.699

.721

.683

.737.884

.868

.886

.883

.888

.880Thang đo Kỹ năng Nghe – Nói của sách giáo khoa tiếng Anh được đo

lường bởi 4 biến số từ NN1 đến NN4. Hệ số Cronbach’s Alpha = 0.888 Các

biến quan sát đều có hệ số tương quan biến – tổng >0.3. Thang đo đủ tin cậy

cho các phân tích tiếp theo.

Bảng 3.7. Đánh giá hệ số tin cậy thang đo Kỹ năng Nghe - Nói

Biến quan Trung bình thang

sátđo nếu loại biếnPhương sai

thang đo nếuloại biến

NN1

9.73

4.432

NN2

10.07

4.024

NN3

10.05

4.686

NN4

9.76

4.693

3.2.5. Thang đo về Hình thức trình bàyTương quan

biến- tổng

.845

.789

.683

.715Cronbach

Alpha nếu loại

biến

.823

.844

.881

.87060Thang đo về Hình thức trình bày được đo lường bởi 4 biến số từ HT1

đến HT4. Hệ số Cronbach’s Alpha = 0.883. Các biến quan sát đều có hệ số

tương quan biến – tổng >0.3. Thang đo đủ tin cậy cho các phân tích tiếp theo.

Bảng 3.8. Đánh giá hệ số tin cậy thang đo Hình thức trình bày

Biến quan Trung bình thang

sátđo nếu loại biếnPhương sai

thang đo nếuloại biến

HT1

9.37

3.555

HT2

8.99

3.884

HT3

9.69

2.867

HT4

9.44

3.494

3.2.6. Thang đo về Học liệu đi kèmTương quan

biến- tổng

.761

.672

.859

.718Cronbach

Alpha nếu loại

biến

.846

.878

.806

.861Thang đo về Học liệu đi kèm được đo lường bởi 2 biến số từ HL1 và

HL2. Hệ số Cronbach’s Alpha = 0.843. Các biến quan sát đều có hệ số tương

quan biến – tổng >0.3. Thang đo đủ tin cậy cho các phân tích tiếp theo.61Bảng 3.9. Đánh giá hệ số tin cậy thang đo Học liệu đi kèm

Biến quan

sátTrung bìnhPhương saithang đo nếuthang đo nếuTương quan

biến- tổngloại biến

loại biến

HL1

2.49

.600

.732

HL2

2.43

.725

.732

3.2.7. Thang đo về Sự hài lòng của giáo viênCronbach

Alpha nếu

loại biến

.

.Thang đo về học liệu đi kèm được đo lường bởi 4 biến số từ SA1 và

SA4. Hệ số Cronbach’s Alpha = 0.862. Các biến quan sát đều có hệ số tương

quan biến – tổng >0.3. Thang đo đủ tin cậy cho các phân tích tiếp theo.

Bảng 3.10. Đánh giá hệ số tin cậy thang đo Sự hài lòng

Biến quan

sát

SA1

SA2

SA3

SA4

TómTrung bìnhPhương saithang đo nếuthang đo nếuTương quan

biến- tổngCronbach

Alpha nếuloại biến

loại biến

loại biến

9.88

3.798

.659

.846

9.78

4.228

.630

.865

9.93

2.835

.780

.799

10.03

2.695

.862

.756

tắt kết quả phân tích đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ sốCronbach’s Alpha.

- Các thang đo đều có hệ số Cronbach’s Alpha đều lớn hơn 0.6

- Các hệ số tương quan biến - tổng đều lớn hơn 0.3.

- Không có biến nào bị loại khỏi mơ hình.

- Các thang đo đều đạt độ tin cậy cho những nghiên cứu tiếp theo.

3.3 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA

Kiểm định sự thích hợp của phân tích nhân tố với dữ liệu của mẫu thông

qua giá trị thống kê Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Theo đó, trị số của KMO

lớn hơn 0,5 thì phân tích nhân tố là thích hợp, Factor loading là chỉ tiêu đảm

bảo mức ý nghĩa thiết thực của EFA (ensuring practical significance). Factor

loading > 0.30 được xem là đạt mức tối thiểu, Factor loading > 0.40 được62xem là quan trọng, > 0.50 được xem là có ý nghĩa thực tiễn. Hair và cộng sự

(1998, 111) cũng cho rằng: nếu chọn tiêu chuẩn Factor loading > 0.30 thì cỡ

mẫu ≥ 350, nếu cỡ mẫu khoảng 100 thì nên chọn Factor loading > 0.50, nếu

cỡ mẫu khoảng 50 thì Factor loading phải > 0.75. Điểm dừng Eigenvalue (đại

diện cho phần biến thiên được giải thích bởi mỡi nhân tố) lớn hơn 1 và tổng

phương sai trích (Cumulative % Extraction Sums of Squared Loadings) lớn

hơn 0.5.

KMO là một chỉ tiêu dùng để xem xét sự thích hợp của phân tích nhân

tố, 0,5<=KMO<=1 thì phân tích nhân tố là thích hợp. Kiểm định Barlett xem

xét giả thiết H0: Độ tương quan giữa các biến quan sát bằng không trong tổng

thể. Nếu kiểm định này có ý nghĩa thống kê (Sig<=0.05) thì các biến quan sát

có tương quan với nhau trong tổng thể.

Việc phân tích nhân tố khám phá EFA sẽ tách thành 2 nhóm.

3.3.1 Nhóm các nhân tố độc lập

Với giả thuyết đặt ra trong phân tích này là giữa 26 biến quan sát trong

tổng thể khơng có mối tương quan với nhau. Kiểm định KMO và Barlett’s

trong phân tích nhân tố cho thấy giả thuyết này bị bác bỏ (sig = 0.000), hệ số

KMO là 0.741 (>0.5). Kết quả này chỉ ra rằng các biến quan sát trong tổng thể

có mối tương quan với nhau và phân tích nhân tố (EFA) là thích hợp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ CRONBACH’S ALPHA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×