Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.1 Thang đo Mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp dạy học

Bảng 2.1 Thang đo Mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp dạy học

Tải bản đầy đủ - 0trang

34The structure of the

textbooks is designed

Sách đảm bảo đạt mục in a consistent way

MT1tiêu của chương trình (number

đào tạo.ofunits, Hồngnumber of lessons in a Vân

unit,numberVăn

(2015),of Janne Hietalacontents in a lesson).(2015)Phương thức trình bày

nội dung của sách giúp

MT2có thể lựa chọn phương

phápdạyhọcphương tiện hỡ trợ dạy

học phù hợp.

Sách thể hiện tính nhất

quán giữa mục tiêu,

MT3phương pháp và hình

thức tổ chức dạy học,

kiểm tra đánh giá.

Sách đảm bảo phát triển Projects help the pupil

cân đối bốn kĩ năng to develop pupils’ skills

Nghe, Nói, Đọc và Viết. in listening, speaking,

reading and writing in

authenticMT4communication

environment,andenhance their ability to

cooperatewhileperforming the tasks

MT5HồngVănPhương pháp dạy họcVân(2015),có thể áp dụng dễ dàngJanne Hietalađối với giáo viên.(2015)35Sách đảm bảo yêu cầu

MT6về tính thống nhất, liền

mạch về nội dung và kĩ

năng ngôn ngữ* Nội dung kiến thức: Đây là nhân tố chính, nhằm xác định được chất

lượng nội dung của sách giáo khoa có phù hợp với trình độ giảng dạy, khối

lượng kiến thức cần truyền đạt của giáo viên đến học sinh có quả tải hoặc q

ít hay khơng. Có khuyến khích khả năng tự nghiên cứu của giáo viên và thúc

đẩy khả năng dạy học sáng tạo của giáo viên hay kìm hãm khả năng sáng tạo.

Nhân tố này được tác giả xây dựng dựa trên nhân tố cùng tên- “Nội dung kiến

thức” được nêu lên trong nghiên cứu của Hoàng Văn Vân (2015).36Bảng 2.2 Thang đo Nội dung kiến thức

Biến quan sát

( Items)

KT1KT2KT3KT4KT5KT6

* KỹChỉ báoChỉ báo gốcCác tác

giảNội dung kiến thức

Sách có nhiều chủ đề The stories in the

phong phú, đa dạng, có Reviews contribute to

tính giáo dục về hành the development of the

vi và kĩ năng sống của pupil’s comprehension

học sinh.

skills.

Sách có nội dung cập Projects promote the

nhật, hấp dẫn, khuyến teacher’ s creativities.

khích tư duy sáng tạo

của giáo viên.

Nội dung kiến thức

được phân bổ hợp lí

trong từng đơn vị bài

học.

Hồng

Ngơn ngữ sử dụng The languages in the

Văn

trong sách phù hợp với textbooks

are

ngôn ngữ trong đời diversified, close to Vân(2015)

sống thực tế và lứa tuổi real life, and are

của học sinh.

suitable to the age of

the

Vietnamese

primary pupil

Sách có các hoạt động The stories in the

dạy học được thiết kế Reviews contribute to

khoa học, từ dễ đến the development of the

khó, từ đơn giản đến pupil’s comprehension

phức tạp.

skills.

Sách có lượng từ vựng New

words

are

được phân bổ hợp lí và introduced in rich and

được gắn liền với ngữ diversified

contexts

cảnh.

(supported by images,

explanations, ...).

năng ngôn ngữ: Đây là nhân tố quan trọng nhất trong mơ hìnhnghiên cứu của tác giả. Bằng việc xây dựng thang đo này, tác giả muốn xác

định các biến quan sát mang tính cốt lõi nhất của chất lượng sách giáo khoa

tiếng Anh, bao gồm 4 kỹ năng Đọc, Viết, Nghe và Nói, ảnh hưởng như thế37nào đế sự hài lòng của giáo viên. Nhân tố này được tác giả xây dựng dựa trên

sự tham khảo, đối chiếu từ 4 nghiên cứu của tác giả Hoàng Văn Vân (2015)

với nhân tố “Nội dung kiến thức”; tác giả Janne Hietala (2015) với nhân tố

“Ngôn ngữ và cấu trúc”; tác giả Ali Yildirim (2006) với hai nhân tố “Ngôn

ngữ giảng dạy” và “Nội dung”; tác giả Virginie Askildson (2008) với nhân tố

“Ngữ pháp”.

Bảng 2.3. Thang đo Kỹ năng ngôn ngữ

Biến

quan sát

( Items)Chỉ báoChỉ báo gốcCác tác giảKỹ năng ngôn ngữNN1NN2NN3Nội dung các bài The reading contents are

Đọc đa dạng, suitable tothe topic of the

phong phú.

unit, close to thereal life

and suitable to the age

ofthe Vietnamese pupil.

Bài Đọc có độ The length, difficulty,

dài và độ khó complexity of the reading

phù hợp với texts are appropriate

Hồng Văn

trình độ của

Vân( 2015) ),

người học.

Janne

Hệ thống các bài The reading text types

Hietala(2015),Ali

Đọc đa dạng, (monologue,dialogue,

Yildirim (2006)

hấp dẫn về thể letter, email, ...) and

loại.

readingcomprehension

activities (read andgap-fill,

read and answer, read and

select an appropriate

picture...) of thetextbooks

are rich and diversified.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.1 Thang đo Mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp dạy học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×