Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Mục tiêu chương trình

b. Mục tiêu chương trình

Tải bản đầy đủ - 0trang

312.2. TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU

Cơ sở lý thuyết và các

nghiên cứu trướcMơ hình nghiên cứu

và thang đo nhápNghiên cứu chính

thức: Nghiên cứu định

lượngThang đo và Mơ hìnhCronbach AlphaPhân tích nhân tố khám

phá EFANghiên cứu sơ bộ:

Phỏng vấn sâu

Điều chỉnh thang đo

Khảo sát tiền kiểm

địnhLoại các biến có hệ số tương quan biến tổng

thấp Kiểm tra hệ số Cronbach’s Alpha

Loại các biến có hệ số tương quan với nhân tố

thấp Kiểm tra nhân tố trích được.Điều chỉnh mơ hình

Phân tích tương

quan

tra mơ

hìnhnghiên cứu

đồ tiến

trình

Phân tích hồi quy Hình 2.1. SơKiểm

Kiểm tra các giả thuyết

đaDỰNG

biến

2.3. XÂY

MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU

2.3.1.Mơ hình nghiên cứu đề xuấtPhân tích và thảo

Trênluận

cơ sở tham khảo và áp dụng các mơ hình bao gồm: Mơ hình nghiêncứu sự hài lòng của giáo viên đối với sách giáo khoa tại Thổ Nhĩ Kỳ của Ali

Kết mơ

luận hình nghiên cứu của tác giả Virginnie Asskildson, mơ hình

Yildirim,nghiên cứu sự hài lòng của giáo viên tại Phần Lan của tác giả Janne Hietala

và đặc biệt là mơ hình nghiên cứu của tác giả Hồng Văn Vân.

Tác giả đề xuất mơ hình nghiên cứu sự hài lòng của giáo viên đối với

sách giáo khoa tiếng Anh bậc Trung học phổ thông của Nhà xuất bản giáo dục

Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:32Mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp

dạy học

Nội dung kiến thức

Kỹ năng ngơn ngữSự hài lòng của giáo

viênHình thức trình bày

Hình 2.2. Mơ hình nghiên cứu sơ bộ đề xuất

2.3.2. CácHọc

giảliệu

thuyết

nghiên cứu

đi kèm

Qua phần thiết kế mơ hình, tác giả xây dựng các giả thuyết sau:

Giả thuyết H1: Có mối quan hệ thuận chiều giữa Mục tiêu, nguyên tắc và

phương pháp dạy học của sách giáo khoa tiếng Anh bậc THPT đến sự hài lòng

của giáo viên.

Giả thuyết H2: Có mối quan hệ thuận chiều giữa Nội dung kiến thức của

sách giáo khoa tiếng Anh bậc THPT đến sự hài lòng của giáo viên.

Giả thuyết H3: Có mối quan hệ thuận chiều giữa Kỹ năng ngơn ngữ của

sách giáo khoa tiếng Anh bậc THPT đến sự hài lòng của giáo viên.

Giả thuyết H4: Có mối quan hệ thuận chiều giữa Hình thức trình bày của

sách giáo khoa tiếng Anh bậc THPT đến sự hài lòng của giáo viên.

Gỉa thuyết H5: Có mối quan hệ thuận chiều giữa Học liệu đi kèm của

sách giáo khoa tiếng Anh bậc THPT đến sự hài lòng của giáo viên.

2.4. NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH

2.4.1. Mục tiêu của nghiên cứu định tính

Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện bằng phương pháp định tính dùng để

khám phá, điều chỉnh và bổ sung mơ hình giả thiết cũng như các biến quan sát

dùng để đo lường các thành phần của nó. Bước này cũng giúp hoàn thiện các

nội dung trongbảng câu hỏi trước khi phỏng vấn chính thức.332.4.2. Phỏng vấn sâu

Phỏng vấn chuyên sâu lần lượt với 10 người, đối tượng nghiên cứu được tác

giả lựa chọn chủ quan, thuộc nhóm tuổi từ 26 tuổi trở lên, gồm cả nam lẫn nữ, là

các chuyên gia, nhà quản lý, người làm trong ngành giáo dục, các giáo viên dạy

tiếng Anh bậc trung học phổ thông, trên cơ sở đó điều chỉnh lại thang đo và bảng

câu hỏi cho phù hợp. [Bảng câu hỏi đính kèm tại Phụ lục số 1].

2.4.3. Xâydựng thang đoQua nghiên cứu các mơ hình của tác giả Hồng Văn Vân (2015), Janne

Hietala (2015) cũng như kết quả của các nghiên cứu của các tác giả có liên

quan, tác giả xây dựng bộ thang đo như sau.

Bộ thang đo được xây dựng lại gồm 31 câu hỏi tương ứng với 31 biến

quan sát, được biểu thị để tìm hiểu 5 nhân tố. Mỡi biến thể hiện dưới một câu

hỏi.

Tồn bộ các câu được đánh giá bằng thang đo Likert 5 mức độ (1 = Hồn

tồn khơng đồng ý; 2 =Khơng đồng ý; 3= Bình thường;4=Đồng ý; 5= Hồn

tồn đồng ý) để đo lường mức đánh giá của người trả lời trên mỗi biến.

* Mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp dạy học: Là một trong nhữngyếu tố quyết định đến sự hài lòng của giáo viên đối với sách giáo khoa tiếng

Anh. Nếu chất lượng sách giáo khoa bám sát theo mục tiêu và phương pháp

dạy học của giáo viên thì rõ ràng sẽ đạt được sự hài lòng. Nhân tố này được

xây dựng dựa trên nhân tố “Những vấn đề cơ bản” nghiên cứu của Hoàng Văn

Vân (2015) và “Phù hợp với chương trình đào tạo” của tác giả Janne Hietala

(2015).

Bảng 2.1 Thang đo Mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp dạy học

Biến

quan sátChỉ báoChỉ báo gốc(Items)

Mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp dạy họcCác tác giả34The structure of the

textbooks is designed

Sách đảm bảo đạt mục in a consistent way

MT1tiêu của chương trình (number

đào tạo.ofunits, Hồngnumber of lessons in a Vân

unit,numberVăn

(2015),of Janne Hietalacontents in a lesson).(2015)Phương thức trình bày

nội dung của sách giúp

MT2có thể lựa chọn phương

phápdạyhọcphương tiện hỡ trợ dạy

học phù hợp.

Sách thể hiện tính nhất

quán giữa mục tiêu,

MT3phương pháp và hình

thức tổ chức dạy học,

kiểm tra đánh giá.

Sách đảm bảo phát triển Projects help the pupil

cân đối bốn kĩ năng to develop pupils’ skills

Nghe, Nói, Đọc và Viết. in listening, speaking,

reading and writing in

authenticMT4communication

environment,andenhance their ability to

cooperatewhileperforming the tasks

MT5HoàngVănPhương pháp dạy họcVân(2015),có thể áp dụng dễ dàngJanne Hietalađối với giáo viên.(2015)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Mục tiêu chương trình

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×