Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 4.17 Kiểm định Wald và hệ số hồi quy

Bảng 4.17 Kiểm định Wald và hệ số hồi quy

Tải bản đầy đủ - 0trang

79thức về giát=0, H0 = βHình thức bao bì san phẩm =0. Vì vậy có thể kết luận hai biến nàykhơng có ý nghĩa trong mơ hình hồi quy.

Các biến còn lại X1, X4, X5, X6, X7 đều có giá trị Sig.<0.05 nên ta an

toàn bác bỏ gia thuyết H0 = βNiềm tin vào thương hiệu =0, H0 = βNhóm tham khao =0, H0 =

βNhận thức về chất lượng =0, H0 = βMối quan tâm vệ sinh an toàn thực phẩm =0, H0 = βTruyền thông đại chúng =0.

Như vậy các hệ số hồi quy của các biến này có ý nghĩa và được sử dụng tốt

trong mơ hình.

Từ các hệ số hồi quy này ta viết được phương trình:

 P (Y = 1) 

loge =  P (Y = 0) = -34.976 +3.402*Niềm tin vào thương hiệu +1.325*Nhóm tham khao+ 2.219*Nhận thức về chất lượng + 3.062*Mối quan

tâm vệ sinh an tồn thực phẩm + 2.425*Tuyền thơng đại chúng.

Như vậy 5 yếu tố Niềm tim vào thương hiệu, nhóm tham khảo, nhận

thức về chất lượng, mối quan tâm vệ sinh an tồn thực phẩm, truyền thơng

đại chúng đều có anh hưởng tới quyết định san phẩm đồ hộp. Cụ thể: Niềm

tin vào thương hiệu và Mối quan tâm vệ sinh an toàn thực phẩm là hai nhân tố

tác động mạnh nhất. Truyền thông đại chúng và nhận thức về chất lượng có

mức độ tác động cao thứ nhìn đến quyết định sử dụng các san phẩm đồ hộp

của khách hàng. Nhóm tham khao là nhân tố có mức tác động kém hơn ca.

Các giá trị thống kê cho thấy mơ hình hồi quy có độ phù hợp khá tốt.

4.4.5. Kiểm định giả thuyết

Có 7 nhân tố đưa vào phân tích hồi quy Binary logistic, có 5 nhân tố

Niềm tim vào thương hiệu, nhóm tham khao, nhận thức về chất lượng, mối

quan tâm vệ sinh an toàn thực phẩm, truyền thơng đại chúng có giá trị

Sig.<0.05 thỏa mãn về mặt thống kê nên có ý nghĩa giai thích trong mơ hình.80Hai nhân tố Nhận thức về giá, hình thức bao bì san phẩm có giá trị Sig.>0.05

khơng có ý nghĩa giai thích nên bị loại ra khỏi mơ hình.

Vậy chấp nhận các giả thuyết sau:

Giả thuyết H1: Nhân tố “Niềm tin vào thương hiệu” có mối quan hệ

cùng chiều (+) với quyết định mua. Nghĩa là khách hàng có mức đồng ý cao

với các tiêu chí thuộc thang đo này thì sẽ quyết định sử dụng san phẩm đóng

hộp.

Giả thuyết H4: Nhân tố “Nhóm tham khao” có tác động cùng chiều đến

quyết định mua. Nghĩa là khách hàng có mức đồng ý cao với các tiêu chí

thuộc thang đo này thì sẽ quyết định sử dụng san phẩm đóng hộp.

Giả thuyết H5: Nhân tố “Nhận thức về chất lượng” có anh hưởng cùng

chiều đến quyết định mua. Nghĩa là khách hàng có mức đồng ý cao với các

tiêu chí thuộc thang đo này thì sẽ quyết định sử dụng san phẩm đóng hộp.

Giả thuyết H6: Nhân tố “Mối quan tâm về an tồn vệ sinh thực phẩm” có

anh hưởng đến quyết định mua. Nghĩa là khách hàng có mức đồng ý cao với

các tiêu chí thuộc thang đo này thì sẽ quyết định sử dụng san phẩm đóng hộp.

Giả thuyết H7: Nhân tố “Truyền thơng đại chúng” có tác động cùng

chiều đến quyết định mua. Nghĩa là khách hàng có mức đồng ý cao với các

tiêu chí thuộc thang đo này thì sẽ quyết định sử dụng san phẩm đóng hộp.

Bác bỏ hai giả thuyết

Giả thuyết H2: Nhận thức về giá có tác động cùng chiều tới quyết định

mua các san phẩm đồ hộp của khách hàng.

Giả thuyết H3: Hình thức bao bì có tác động cùng chiều tới quyết định

mua các san phẩm đồ hộp của khách hàng.814.5. THỐNG KÊ MƠ TẢ CÁC THANG ĐO THUỘC MƠ HÌNH HỒI

QUY

Với thang đo Liker 5 điểm, các tiêu chí được tính điểm từ 1- 5 với (1)

Hồn tồn khơng đồng ý , (2) Không đồng ý, (3) Phân vân, không ý kiến (4)

Đồng ý, (5) Hồn tồn đồng ý. Khi đó:

Giá trị khoang cách = (Maximum – Minimum) / n = (5-1)/5 = 0.8

Như vậy ta có các giá trị trung bình ứng với mức ý nghĩa sau:

Giá trị trung bình

Ý nghĩa

1,00 - 1,80

Hồn tồn khơng đồng ý

1,81 - 2,60

Khơng đồng ý

2,61 - 3,40

Phân vân, không ý kiến

3,41 - 4,20

Đồng ý

4,21 - 5,00

Hoàn toàn đồng ý

4.5.1. Thang đo niềm tin thương hiệu

Bảng 4.18 Thống kê mô tả thang đo niềm tin thương hiệuhiệuChỉ báoGiá

trị TBÝ

nghĩaTôi cam thấy tin tưởng vào các thương hiệu thực

3.68 Đồng ý

phẩm đóng hộp uy tín

Tơi tin vào siêu thị hay cửa hàng bán thực phẩm

Bình

NT2

3.26

khi họ quang cáo loại thực phẩm đóng hộp.

thường

Tơi tin vào các tun bố của nhà san xuất thực

Bình

NT3

3.38

phẩm đóng hộp.

thường

Kết qua khao sát cho thấy hiện nay khách hàng có niềm tin vào các

NT1thương hiệu thực phẩm đóng hộp uy tín vơi mức trung bình 3.68 thuộc mức

độ đồng ý. Tuy nhiên niềm tin của khách hàng vào quang cáo của siêu thị, của

hàng và tuyên số của nhà san xuất thực phẩm đóng hộp lại khơng cao. Đây là

điểm mà các nhàn san xuất cũng như kinh doanh thực phẩm đóng hộp cần lưu

ý vì niềm tin thương hiệu là yếu tố tác động mạnh nhất đến quyết định mua

san phẩm đóng hộp của khách hàng.824.5.2. Thang đo Nhóm tham khảo

Bảng 4.19 Thống kê mơ tả thang đo Nhóm tham khảohiệuChỉ báoGiá

trị TBÝ

nghĩaQuyết định mua thực phẩm đóng hộp của tôi bị

3.59 Đồng ý

anh hưởng bởi những thành viên trong gia đình.

TK2 Những người xung quanh có anh hưởng đến

3.72 Đồng ý

quyết định mua thực phẩm đóng hộp của tơi.

TK3 Tơi thường lựa chọn các loại thực phẩm đóng

3.88 Đồng ý

hộp được nhiều người tiêu dùng đánh giá tốt.

Hầu hết khách hàng được hỏi đều đồng ý rằng các nhóm tham khao như

TK1gia đình, người xung quanh, những người tiêu dùng khác đều anh hưởng đến

quyết định mua hàng của họ. Đây là một gợi ý tốt cho các chương trình truyền

thơng của các đơn vị san xuất, kinh doanh san phẩm đóng hộp nhằm tác động

đến các nhóm tham khao để gia tăng quyết định mua, sử dụng các san phẩm

của mình.

4.5.3. Thang đo Nhận thức về chất lượng

Bảng 4.20 Thống kê mô tả thang đo Nhận thức về chất lượnghiệuChỉ báoGiá

trị

TBÝ nghĩaTôi tin tưởng vào chất lượng của thực phẩm đóng

Bình

2.79

hộp.

thường

CL2 Các loại thực phẩm đóng hộp có khẩu vị ngon

Bình

3.01

và tiện dụng.

thường

CL3 Giá trị kinh tế của thực phẩm đóng hộp tương

Bình

3.07

xứng với chất lượng san phẩm

thường

Các tiêu chí thuộc thang đo Nhận thức về chất lượng có mức đánh giá

CL1bình thường (sắp sĩ 3). Có thể thấy hiện tại khách hàng chưa đánh giá cao chất

lượng các san phẩm đóng hộp. Đây là một nhân tố anh hưởng khá lớn đến

quyết định mua của khách hàng. Việc gia tăng yếu tố nhận thức về chất lượng

sẽ giúp khách hàng lựa chọn tiêu dùng san phẩm đóng hộpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 4.17 Kiểm định Wald và hệ số hồi quy

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×