Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN CHƯƠNG 5

Tải bản đầy đủ - 0trang

92KẾT LUẬN

Trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm nói chung và thực phẩm đóng hộp

nói riêng thì việc tìm hiểu xu hướng tiêu dùng, khám phá ra những vấn đề mà

người tiêu dùng quan tâm và anh hưởng đến quyết định chọn mua san phẩm

của họ trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh gay gắt và khốc liệt

hơn như hiện nay là một yêu cầu bức thiết. Việc tìm ra những nhân tố anh

hưởng đến quyết định chọn mua mặt hàng thực phẩm đóng hộp có ý nghĩa

quan trọng đối với các doanh nghiệp, giúp họ tìm ra hướng đi mới, tạo ra sự

khác biệt trong hoạt động san xuất và kinh doanh nhằm đáp ứng tốt hơn nhu

cầu tiêu dùng cũng như nâng cao kha năng cạnh tranh của chính doanh

nghiệp.

Nội dung của đề tài đã hệ thống hóa lại các vấn đề lý luận liên quan đến

quyết định mua của người tiêu dùng. Qua các lý thuyết về hành vi mua, tiến

trình ra quyết định mua và các yếu tố anh hưởng đến quyết định mua, tác gia

đã đề xuất ra mơ hình nghiên cứu các nhân tố anh hưởng đến quyết định mua

mặt hàng thực phẩm đóng hộp. Thơng qua việc đánh giá thang đo lường các

nhân tố anh hưởng đến quyết định mua mặt hàng thực phẩm đóng hộp bằng

hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), …. cho thấy các

yếu tố có anh hưởng và mức độ tác động của nó đến quyết định mua mặt hàng

thực phẩm đóng hộp của ngượi tiêu dùng tại thành phố Tam Kỳ là: Niềm tin

vào thương hiệu, nhóm tham khao, nhận thức về chất lượng, mối quan tâm vệ

sinh an toàn thực phẩm, truyền thông đại chúng.

Kết qua nghiên cứu chỉ ra rằng, quyết định mua mặt hàng thực phẩm

đóng hộp của người tiêu dùng bị anh hưởng mạnh bởi các nhân tố Niềm tin

vào thương hiệu .Trong khi đó, nhân tố nhóm tham khao có ít anh hưởng nhất93đến quyết định mua mặt hàng thực phẩm đóng hộp của người tiêu dùng cho

san phẩm này.

Kết qua nghiên cứu phù hợp với kết qua khao sát người tiêu dùng trước

khi phân tích dữ liệu. Các mục tiêu nghiên cứu đặt ra cho đề tài đã đạt được

một mức độ nhất định, Tuy nhiên, quá trình thực hiện nghiên cứu vẫn bộc lộ

nhiều hạn chế dẫn đến những kiến nghị và đề xuẩt chưa đầy đủ. Tác gia rất

mong nhận được sự đóng góp của những ai quan tâm đến vấn đề này để tiếp

tục nâng cao tính thực tiễn của đề tài.94DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu Tiếng Việt

[1] Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích dữ liệu nghiên

cứu với SPSS, NXB Hồng Đức, KT Tuấn Minh

[2] Lê Thế Giới và cộng sự (2006), Nghiên cứu Marketing: Lý thuyết và ứng

dụng, NXB Thống Kê, Tuần Báo Văn Nghệ.

[3] Lê Thế Giới và cộng sự (2010), Quản trị Marketing – Định hướng giá trị,

NXB Tài Chính, Cơng ty Cổ phần Sách và TBTH Đà Nẵng.

[4] Lê Văn Huy (2009), Bài giang: Hướng dẫn sử dụng SPSS ứng dụng trong

nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Đà Nẵng.

[5] Lê Thuỳ Hương (2014), Luận án Tiến sĩ : “ Nghiên cứu các nhân tố ảnh

hưởng đến ý định mua thực phẩm an toàn của cư dân đơ thị - Lấy ví

dụ tại thành phố Hà Nội”

[6] Nguyễn Xuân Lãn, Phạm Thị Lan Hương, Đường Thị Liên Hà (2013),

Hành vi người tiêu dùng, NXB Tài Chính, Cơng ty Cổ phần in

Thương mại Đơng Dương.

[7] Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang (2006), Nghiên cứu thị

trường , Nhà xuất ban Lao Động.

[8] Nguyễn Thị Thanh Huyền (2013) Luận án Tiến sĩ “Ảnh hưởng của các

nhân tố cá nhân, tâm lý và marketing mix đến hành vi mua các sản

phẩm fast-food thương hiệu nước ngoài của người tiêu dùng Hà Nội,

Việt Nam”

[9] Pháp lệnh Bao vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 27/04/1999, Ủy ban

thường vụ Quốc hội.

[10] Philip Kotler (2007), Marketing Căn bản, NXB Lao Động, Hà Nội.95[11] Philip Kotler & Gary Amrstrong (2004), Những nguyên lý tiếp thị, NXB

Thống Kê.

[12] Philip Kotler & Kevin Lane Keller (2012), Quản trị tiếp thị, Nhà xuất

ban Lao Động –Xã Hội.

Tài liệu Tiếng Anh

[13] Ajzen, I. (1991), “The Theory of planned behavior”, Organizational

Behaviour and Human Decision Process (50): 179-211.

[14] Ajzen, I & Fishbein, M. (1975), “Belief , Attitude, Intention and

Behavior: An Introduction to Theory and research”. Reading, Mass:

Addison-Wesley.

[15] Anssi .T and Sanna, S. ( 2005), “ Subjective norm, attitudes and

intentions of Finish consumers in buying organic food” , Bristish

Food Journal , 107 (11) , pp 808-822

[16] J. Paul Peter và Jerry C.Olson (1996), Consumer Behavior and

Marketing Strategy, Times Mirror Higher Education Group, United

States of America.

[17] Mohammad Reza Lotfiand MortezaKouchakAmoli ( 2015), “Theanalysis of factors affecting customer’s purchasing decision; Case

study : Fast Food customers of Amolcounty, Iran” , SCRO Research

Annual Report,Vol. 3,pp. 1-7.

[18] Musfirah Mohamad (2015), “A Study on Consumer Decision Making of

Canned Foods Purchases in Seri Iskandar Influenced by Packaging”

Research Paper, 19 Pages.

[19] Jay Dickieson and Victoria Arkus (2009) , “Factors that influence the

purchase of organic food: A study of consumer behaviour in the

UK” , This project is submitted as part of the requirements for the

award of the MSc in ManagementTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN CHƯƠNG 5

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×