Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

9phai lúc nào cũng sẵn có, khiến cho xu hướng bao quan thực phẩm bằng đóng

hộp, đặc biệt đối với các thực phẩm thu hoạch theo mùa đang dần được người

dân, đặc biệt là những bà nội trợ hướng đến sử dụng. Bên cạnh đó, thực phẩm

đóng hộp còn nhắm đến mục tiêu là những người tiêu dùng khơng có nhiều

thời gian để chuẩn bị bữa ăn hoặc khơng có thời gian để mua thực phẩm tươi

sống và một số người tiêu dùng sẽ quyết định mua thực phẩm đóng hộp dựa

vào các giá trị dinh dưỡng ghi trên bao bì. Vì vậy, người tiêu dùng khác nhau

sẽ có những sự khác biệt về nhận thức đối với các san phẩm đóng hộp, điều

đó anh hưởng đến quyết định mua thực phẩm đóng hộp của người tiêu dùng.

1.1.2 Bối cảnh nghiên cứu

Ở Việt Nam những năm gần đây, nền kinh tế đang ngày càng hội nhập và

mở cửa cho những hàng hóa trên khắp thế giới tham gia vào. Thực phẩm ngày

nay ngồi mục đích cung cấp năng lượng còn phai đáp ứng yêu cầu ngon

miệng, an toàn và tốt cho sức khỏe, chuyện ăn uống không chỉ đơn thuần là

đam bao sự sống mà đã được nâng lên tầm phong cách ẩm thực và thưởng

thức.

Theo đánh giá của Công ty nghiên cứu thị trường Euromonitor, Việt

Nam là nước đông dân và có dân số trẻ, sức tiêu dùng do bộ phận giới trẻ ở

Việt Nam quyết định; có tốc độ tăng trưởng của ngành thực phẩm đóng hộp

của VN sẽ đạt khoang 4,3% về san lượng và 10% về doanh số trong giai đoạn

từ năm 2011-2016. Xét về doanh số, năm 2014 doanh số thị trường ngành đồ

hộp có thể đạt 1.300 tỉ đồng và tăng lên 1.500 tỉ đồng vào năm 2016. Nguyên

nhân chủ yếu là do cuộc sống bận rộn cùng với lối sống hiện đại ở các thành

phố lớn dẫn đến nhu cầu về các loại thực phẩm chế biến sẵn ngày càng gia

tăng. So với thực phẩm tươi sống hay đơng lạnh thì thực phẩm đóng hộp, với

giá ca hợp lý, rút ngắn thời gian chế biến và thuận tiện cho người tiêu dùng.10Ngày nay, người tiêu dùng thường quyết định mua thực phẩm đóng hộp

dựa trên sự nhận thức về các thương hiệu thực phẩm đóng hộp riêng. Đa số

người tiêu dùng cho rằng thực phẩm đóng hộp thì có ít dinh dưỡng, có chứa

chất bao quan … Tuy nhiên, đôi khi người tiêu dùng cũng sử dụng các thực

phẩm được bao quan như đơng lạnh, khơ hoặc đóng hộp, do một số thực

phẩm tươi khơng có sẵn trên thị trường hoặc các loại trái cây theo mùa.

Từ thực tế trên, tác gia chọn đề tài :“ Nghiên cứu các nhân tố ảnh

hưởng đến quyết định mua mặt hàng thực phẩm đóng hộp” ( Khao sát

thực tế tại thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quang Nam ) làm đề tài cho luận văn tốt

nghiệp của mình.

1.2. CÂU HỎI, MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

1.2.1 Mục tiêu nghiên cứuLuận văn nghiên cứu về các nhân tố anh hưởng tới quyết định mua mặt hàng

thực phẩm đóng hộp (khao sát tại Tam Kỳ-Quang Nam) có các mục tiêu sau:

- Xây dựng mơ hình nghiên cứu một số nhân tố anh hưởng đến quyết

định mua mặt hàng thực phẩm đóng hộp tại thành phố Tam Kỳ.

- Sử dụng mơ hình này xác định tính chất tác động và đo lường mức độ

tác động của các nhân tố tới quyết định mua mặt hàng thực phẩm đóng hộp.

- Phân tích, đánh giá mức độ anh hưởng của từng nhân tố đối với quyết

mua mặt hàng thực phẩm đóng hộp của người tiêu dùng.

- Đề xuất một số giai pháp cai thiện san phẩm nhằm gia tăng quyết định

mua mặt hàng thực phẩm đóng hộp của người tiêu dùng.

1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu

Từ những nghiên cứu đã có trước tại Việt Nam và trên thế giới về quyết

định mua mặt hàng thực phẩm và từ mục tiêu đề ra của luận văn, luận văn sẽ

tra lời những câu hỏi nghiên cứu sau :111/ Những nhân tố nào anh hưởng đến quyết định mua mặt hàng thực

phẩm đóng hộp tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quang Nam ?

2/ Chiều hướng tác động của những nhân tố anh hưởng đến quyết định

mua mặt hàng thực phẩm đóng hộp như thế nào ?

3/ Mức độ tác động của những nhân tố anh hưởng đến quyết định mua

mặt hàng thực phẩm đóng hộp như thế nào ?

4/ Những giai pháp nào có thể đưa ra để gia tăng quyết định mua mặt

hàng thực phẩm đóng hộp tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quang Nam ?

1.2.3 Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu và tra lời được các câu hỏi nghiên cứu

đề ra ở trên, luận văn phai giai quyết được các nhiệm vụ cơ ban sau:

1/ Tổng quan tình hình nghiên cứu về nhân tố anh hưởng đến quyết định

mua mặt hàng thực phẩm (hoặc thực phẩm đóng hộp )trong nước và trên thế giới.

2/ Điều tra, thu thập, phân tích những nhận định và đánh giá của người

tiêu dùng Tam Kỳ về những nhân tố anh hưởng đến quyết định mua mặt hàng

thực phẩm đóng hộp.

3/ Kiểm định mơ hình nghiên cứu về những nhân tố anh hưởng đến

quyết định mua mặt hàng thực phẩm đóng hộp tại thành phố Tam Kỳ.

1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

-Đối tượng nghiên cứu: đề tài tập trung vào việc xác định các nhân tố anh

hưởng đến quyết định mua mặt hàng thực phẩm đóng hộp.-Đối tượng khao sát: người dân thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quang Nam đã từng

sử dụng các mặt hàng thực phẩm đóng hộp.-Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu được thực hiện tại thành phố Tam Kỳ - tỉnh

Quang Nam trong thời gian từ tháng 2/2016 đến tháng 4/2016.121.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Phương pháp nghiên cứu đề tài được thực hiện thông qua 2 giai đoạn là

nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức, cụ thể như sau:

Nghiên cứu sơ bộ: được thực hiện bằng phương pháp định tính nhằm xác

định các nhân tố chính anh hưởng đến quyết định chọn mua san phẩm mặt

hàng thực phẩm đóng hộp cũng như phát hiện thêm hay loại bỏ các biến quan

sát và các nhân tố trong mơ hình đề xuất ban đầu. Nghiên cứu sơ bộ được

thực hiện thông qua kỹ thuật thao luận, khao sát ý kiến của một số chủ doanh

nghiệp phân phối mặt hàng thực phẩm đóng hộp, các doanh nghiệp san xuất

tại phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu chính thức: được thực hiện bằng phương pháp định lượng

thông qua số liệu thu thập từ phỏng vấn trực tiếp hoặc gián tiếp người tiêu

dùng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quang Nam dựa trên bang câu hỏi

đã xây dựng và hoàn chỉnh từ giai đoạn nghiên cứu sơ bộ. Nghiên cứu định

lượng được thực hiện nhằm đánh giá các thang đo, kiểm định mơ hình lý

thuyết, mối quan hệ giữa các thang đo và quyết định mua, được phân tích với

sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 16.0 với các phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s

Alpha ,nhân tố khám phá EFA, phân tích tương quan và hồi quy tuyến tính Từ

đó đưa ra kết qua nghiên cứu về các nhân tố anh hưởng đến quyết định mua

mặt hàng thực phẩm đóng hộp của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố

Tam Kỳ, tỉnh Quang Nam .

1.5. Ý NGHĨA VÀ ĐÓNG GĨP CỦA NGHIÊN CỨU

-Về mặt lý thuyết: Hệ thống hóa lý thuyết về thị trường người tiêu dùng, hành

vi mua sắm và quyết định mua sắm của khách hàng. Phát triển hệ thống thang

đo các yếu tố anh hưởng đến quyết định mua sắm của khách hàng, bổ sung

vào hệ thống thang đo cơ sở tại thị trường Việt Nam.13-Về mặt thực tiễn : Theo Aviele (2012) cho rằng: “ Ban chất của thực phẩm

được xem như là một phần tất yếu trong cuộc sống, nó được tiêu thụ theo thói

quen, khơng phan xạ; vì vậy, lãnh vực ẩm thực chỉ là điều bình thường, khơng

đáng kể để thu hút sự chú ý của các học gia. Đó là lý do tại sao đề tài về thực

phẩm/ẩm thực trong nhiều thập kỷ qua không được các ngành khoa học xã hội

quan tâm.” Các nghiên cứu thực phẩm chủ yếu là của các chuyên gia dinh

dưỡng các bác sĩ chuyên ngành y, nhưng họ chỉ khai thác ở góc độ sinh học,

sinh lý học, sức khỏe, chứ khơng phai từ góc độ kinh tế - xã hội. Hay khi bàn

về thực phẩm thì chúng ta thấy rằng nó chủ yếu được thao luận theo chủ đề

nóng về “an ninh lương thực”. Đề tài nghiên cứu này đề cập đến các nhân tố

anh hưởng đến quyết định mua mặt hàng thực phẩm đóng hộp, nghiên cứu

hành vi mua của người tiêu dùng đối với mặt hàng này, giai thích thêm sự anh

hưởng của các nhân tố đến quyết định mua hàng dưới góc độ kinh tế thị

trường.

Bên cạnh đó, đề tài nghiên cứu này đem lại một số ý nghĩa về thực tiễn

cho các doanh nghiệp thuộc lãnh vực san xuất và tiêu thụ mặt hàng thực phẩm

đóng hộp tại Việt Nam, cụ thể như sau:

- Kết qua nghiên cứu này giúp cho các doanh nghiệp kinh doanh mặt

hàng thực phẩm đóng hộp hiểu rõ hơn về nhân tố anh hưởng đến quyết định

mua mặt hàng thực phẩm đóng hộp.

1.6. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN

Ngoài các phần như : Mở đầu, kết luận, tài liệu tham khao, phụ lục,...

Luận văn được kết cấu thành 4 chương như sau:

Chương 1 : Giới thiệu vấn đề nghiên cứu của luận văn

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và các mơ hình nghiên cứu: trình bày cơ sở lý

thuyết, các mơ hình lý thuyết và thực nghiệm đã được nghiên cứu.14Chương 3: Phương pháp nghiên cứu, trình bày mơ hình đề xuất qui trình

nghiên cứu, xây dựng thang đo và đánh giá sơ bộ, chọn mẫu và thiết kế bang

câu hỏi phỏng vấn người tiêu dùng.

Chương 3: Phân tích dữ liệu và đánh giá kết qua: trình bày kết qua

nghiên cứu chính thức, đánh giá các thang đo, kiểm định sự phù hợp của mơ

hình lý thuyết và kiểm định các gia thuyết đã đưa ra. Phân tích mức độ anh

hưởng của các nhân tố.

Chương 4: Thao luận và đề xuất một số giai pháp: tóm tắt kết qua chính

cũng như các hạn chế của đề tài nghiên cứu để định hướng cho các nghiên

cứu tiếp theo. Đề xuất một số giai pháp nhằm gia tăng quyết định mua mặt

hàng thực phẩm đóng hộp của người tiêu dùng.15CHƯƠNG 2CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUYẾT ĐỊNH MUA

VÀ CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐI TRƯỚC

2.1. LÝ THÚT HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

2.1.1. Khái niệm người tiêu dùng

Người tiêu dùng hay khách hàng là một khái niệm tương đối quen thuộc,

tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có một quan điểm thống nhất về định nghĩa

cũng như nội hàm của khái niệm này. Tùy theo lĩnh vực nghiên cứu mà các

nhà nghiên cứu, nhà kinh tế hay nhà hoạch định chính sách đưa ra các quan

điểm khác nhau, về ban chất cũng như chức năng tiêu dùng. Do đặc điểm đối

tượng và mục đích nghiên cứu, trong bài nghiên cứu này, tác gia sẽ sử dụng

định nghĩa trong Pháp lệnh bao vệ quyền lợi người tiêu dùng của Ủy ban

thường vụ Quốc hội:

“Người tiêu dùng là người mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục

đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình và tổ chức”(Điều 1,

chương I, Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 27/04/1999)

2.1.2 Khái niệm hành vi người tiêu dùngTheo Philip Kotler, hành vi người tiêu dùng được định nghĩa: “Một tổng

thể những hành động diễn biến trong suốt quá trình kể từ khi nhận biết

nhu cầu cho tới khi mua và sau khi mua sản phẩm". Nói cách khác,hành vi

của người tiêu dùng là cách thức các cá nhân ra quyết định sẽ sử dụng các

nguồn lực sẵn có của họ (thời gian, tiền bạc, nỗ lực) như thế nào cho các san

phẩm tiêu dùng.

Theo Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ, hành vi người tiêu dùng chính là sự tác

động qua lại giữa các yếu tố kích thích của mơi trường với nhận thức và hành vi của

con người mà qua sự tương tác đó, con người thay đổi cuộc sống của họ. Theo cách16định nghĩa này, khái niệm hành vi người tiêu dùng được nhìn dưới góc độ tính

tương tác, tác động qua lại lẫn nhau giữa con người và mơi trường bên ngồi.

Theo sách Hành vi người tiêu dùng – Nhà xuất ban Tài chính xuất ban

năm 2013 thì “Hành vi người tiêu dùng phản ánh tổng thể các quyết định

của người tiêu dùng đối với việc thu nhận, tiêu dùng, loại bỏ hàng hóa,

bao gồm sản phẩm, dịch vụ, hoạt động và ý tưởng, bởi các đơn vị ra

quyết định (con người) theo thời gian”

Theo đó hành vi người tiêu dùng là một tiến trình gồm một chuỗi hành

động từ việc lựa chọn, mua hàng, lưu trữ, sử dụng và loại bỏ san phẩm hoặc

dịch vụ của khách hàng nói chung. Để thực hiện mỗi hành vi này, người ta

cho rằng khách hàng phai trai qua một quá trình ra quyết định tương ứng. Các

bước trong quá trình quyết định đó có thể là nhận diện nhu cầu, tìm kiếm

thơng tin....cho đến khi đưa quyết định cuối cùng. Vì đó là một tiến trình rất

năng động nên khi phân tích các bước này bao giờ chúng ta cũng đặt các

quyết định đó trong bối canh khơng gian và thời gian cụ thể. Thông tin từ mỗi

bước này đều có ý nghĩa với người làm Marketing.

Tóm lại, tất ca các định nghĩ về Hành vi người tiêu dùng đều tập trung

vào các khía cạnh của quá trình nhận biết, tìm kiếm thơng tin, đánh giá mua

hàng, phan ứng sau mua của người tiêu dùng và mối quan hệ biện chứng giữa

quá trình đó với các yếu tố bên ngồi tác động trực tiếp, gián tiếp vào nó.

2.1.3. Mơ hình hành vi người tiêu dùng

Mỗi ngày, người tiêu dùng thực hiện khá nhiều các quyết định mua. Hầu

hết những người làm Marketing đều quan tâm nghiên cứu về các quyết định

mua của người tiêu dùng, nhằm để tra lời những câu hỏi như: người tiêu dùng

mua gì, họ mua ở đâu, mua như thế nào, số lượng bao nhiêu, giá ca thế nào,

họ mua khi nào và tại sao mua. Theo Phillip Kotler thì hành vi mua sắm của

người tiêu dùng được mô ta như sau:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×