Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dựa trên cơ sở lý thuyết về hành vi tiêu dùng và các nghiên cứu đi trước về quyết định lựa chọn nhà hàng thức ăn nhanh. Chương 2 tác giả đưa ra mô hình nghiên cứu đề xuất và xây dựng thang đo sơ bộ. Thông qua nghiên cứu định tính bằng phương pháp thảo luậ

Dựa trên cơ sở lý thuyết về hành vi tiêu dùng và các nghiên cứu đi trước về quyết định lựa chọn nhà hàng thức ăn nhanh. Chương 2 tác giả đưa ra mô hình nghiên cứu đề xuất và xây dựng thang đo sơ bộ. Thông qua nghiên cứu định tính bằng phương pháp thảo luậ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dựa trên cơ sở lý thuyết về hành vi tiêu dùng và các nghiên cứu đi trước về quyết định lựa chọn nhà hàng thức ăn nhanh. Chương 2 tác giả đưa ra mô hình nghiên cứu đề xuất và xây dựng thang đo sơ bộ. Thông qua nghiên cứu định tính bằng phương pháp thảo luậ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×