Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Yêu cầu phương sai trích (Eigenvalues cumulative) phải đạt 50% trở lên, trong bảng tổng phương sai trích lần 2 ta thấy phương sai trích đạt 66,438%, như vậy 66,438% biến thiên của dữ liệu được giải thích bởi 5 nhân tố. Vậy mô hình 5 nhân tố tác động đến q

Yêu cầu phương sai trích (Eigenvalues cumulative) phải đạt 50% trở lên, trong bảng tổng phương sai trích lần 2 ta thấy phương sai trích đạt 66,438%, như vậy 66,438% biến thiên của dữ liệu được giải thích bởi 5 nhân tố. Vậy mô hình 5 nhân tố tác động đến q

Tải bản đầy đủ - 0trang

63Hệ số KMO = 0,650 > 0,5 và Sig = 0,00 < 0,05 đáp ứng được điều

kiện phân tích nhân tố.Bảng 3.17: Bảng phân tích nhân tố biến quyết định mua

BiếnNhân tố

1QĐ2

QĐ1

QĐ3.893

.804

.800Total Variance Explained

Extraction Sums of Squared

LoadingsInitial Eigenvalues

Comp

onent Total

1

2

3% of

Variance2.085

.588

.32769.504

19.589

10.906Cumulativ

e%

69.504

89.094

100.000Total

2.085% of

Variance

69.504Cumulative

%

69.504Từ kết quả ta có một nhân tố được rút trích ra với tổng phương sai

trích là 69,504%. Như vậy thang đo nhân tố quyết định lựa chọn là phù hợp

và có ý nghĩa thống kê.

3.3.3. Mơ hình nghiên cứu sau khi phân tích EFA

Kết quả phân tích nhân tố EFA cho thấy các biến độc lập và biến phụ

thuộc trong mơ hình nghiên cứu đều đạt giá trị hội tụ chấp nhân được. Phân

tích EFA thích hợp với dữ liệu nghiên cứu. Có 6 nhân tố được trích ra từ kết

quả phân tích gồm 22 biến quan sát. Những biến quan sát trong từng nhân tố64không đạt yêu cầu đã bị loại bỏ, những biến quan sát đạt yêu cầu được sử

dụng trong các biến phân tích tiếp theo.

Sau khi tiến hành phân tích nhân tố EFA, số lượng nhân tố được rút

ra tương ứng với số lượng khái niệm trong mơ hình đề xuất ban đầu. Do đó

mơ hình nghiên cứu khơng có sự thay đổi so với mơ hình đề xuất ban đầu.

Mơ hình nghiên cứu sau khi phân tích nhân tố EFA:Sự tiện lợi

Thương hiệu

Giá cả

Chất lượng sản phẩmQuyết định lựa

chọn nhà hàngThái độ và phong cách

phục vụHình 3.1. Mơ hình nghiên cứu sau khi phân tích nhân tố

Giả thuyết nghiên cứu:

Giả thuyết H1: Nhân tố sự tiện lợi có quan hệ thuận chiều với quyết định

lựa chọn nhà hàng thức ăn nhanh của người tiêu dùng tại Đà Nẵng.

Giả thuyết H2: Nhân tố thương hiệu có quan hệ thuận chiều với quyết

định lựa chọn nhà hàng thức ăn nhanh của người tiêu dùng tại Đà Nẵng.

Giả thuyết H3: Nhân tố giá cả có quan hệ ngược chiều với quyết định lựa

chọn nhà hàng thức ăn nhanh của người tiêu dùng tại Đà Nẵng.65Giả thuyết H4: Nhân tố chất lượng sản phẩm có quan hệ thuận chiều với

quyết định lựa chọn nhà hàng thức ăn nhanh của người tiêu dùng tại Đà Nẵng.

Giả thuyết H5: Nhân tố thái độ và phong cách phục vụ có quan hệ thuận

chiều với quyết định lựa chọn nhà hàng thức ăn nhanh của người tiêu dùng tại

Đà Nẵng.

3.4. KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH VÀ CÁC GIẢ THUYẾT

3.4.1. Phân tích tương quan giữa các biến

Bảng 3.18: Bảng phân tích tương quan giữa các biến

Correlations

QD

TL

GC

QDPearson

Correlation

Sig. (2-tailed)

N1.478200.000

200-.145TD

.477TH

.383CL

.219.041

.000

.000

.002

200

200

200

200

(Nguồn: Kết quả xử lý SPSS)Qua bảng kết quả phân tích cho thấy với mức ý nghĩa 1%, ta có các

giá trị Sig giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc đều nhỏ hơn 0,05 nên các

biến độc lập có quan hệ tương quan với biến phụ thuộc. Mức độ tương quan

giữa biến độc lập và biến phụ thuộc quyết định lựa chọn thể hiện qua hệ số

tương quan Pearson. Kết quả phân tích tương quan giữa các biến độc lập và

biến quyết định lựa chọn như sau:

- Hệ số Pearson (Sự tiện lợi và quyết định lựa chọn) = 0,478

- Hệ số Pearson (Giá cả và quyết định lựa chọn) = - 0,145

- Hệ số Pearson (Thái độ, phong cách phục vụ và quyết định lựa chọn) = 0,477

- Hệ số Pearson (Thương hiệu và quyết định lựa chọn) = 0,383

- Hệ số Pearson (Chất lượng và quyết định lựa chọn) = 0,219

Như vậy, nhân tố sự tiện lợi và nhân tố thái độ, phong cách phục vụ có

mối quan hệ tương quan mạnh với quyết định lựa chọn nhà hàng thức ăn nhanh.66Các nhân tố Thương hiệu và Chất lượng sản phẩm có mối quan hệ

tương quan trung bình.

Còn nhân tố Giá cả có mối quan hệ tương quan yếu.

Qua phân tích ở trên ta thấy các biến độc lập đều có quan hệ tương quan

với biến phụ thuộc và sẽ được đưa vào phân tích hồi quy.

3.4.2. Phân tích hồi quy tuyến tính bội

Phân tích hồi quy tuyến tính giữa biến phụ thuộc Quyết định lựa chọn và

5 biến độc lập bao gồm: Sự tiện lợi (TL); Thương hiệu (TH); Giá cả (GC);

Chất lượng sản phẩm (CL); Thái độ và phong cách phục vụ (TĐ) bằng

phương pháp Enter. Kết quả phân tích như sau:

Bảng 3.19: Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính bộiModel Summaryb

Mode

lR1.828aR Square

.686Adjusted R

SquareStd. Error of

the Estimate.678.258DurbinWatson

1.661a. Predictors: (Constant), CL, TD, TL, TH, GC

b. Dependent Variable: QD

(Nguồn: Kết quả xử lý SPSS)

Kết quả phân tích cho thấy, R2 điều chỉnh bằng 0,678; như vậy 67,8%

sự biến thiên của biến Quyết định lựa chọn nhà hàng được giải thích bởi các

biến độc lập.67Bảng 3.20: Bảng ANOVAANOVAa

Sum of

df

SquaresModel1Regression28.2415Residual12.913194Total41.153199Mean

SquareF5.648 84.859Sig.

.000b.067a. De

b. pendent Variable: QD

b. Predictors: (Constant), CL, TD, TL, TH, GC

(Nguồn: Kết quả xử lý SPSS)

Kiểm định F cho thấy Sig = 0,000 có nghĩa là mơ hình nghiên cứu phù hợp với tập dữ liệu

khảo sát.Coefficientsa

Model

Unstandardized Standardiz

T

Sig.

Collinearity

Coefficients

ed

Statistics

Coefficient

s

B

Std.

Beta

Toleran

VIF

Error

ce

(Constant) 1.026

.144

7.124 .000

TL

.264

.025

.427 10.534 .000

.983

1.017

GC

-.169

.023

-.325 -7.312 .000

.817

1.223

1

TD

.260

.022

.471 11.674 .000

.992

1.008

TH

.221

.021

.453 10.629 .000

.891

1.122

CL

.086

.023

.167 3.750 .000

.816

1.225

a. Dependent Variable: QD

(Nguồn: Kết quả xử lý SPSS)

Hệ số chặn của phương trình hồi quy có giá trị Sig = 0,00; và constant

trong phương trình hồi quy kinh tế xã hội sử dụng thang đo Likert khơng có

ý nghĩa, vậy nên Sig của Constant dù lớn hay nhỏ hơn 0,05 cũng khơng có ý

nghĩa về mặt thống kê, mặt khác vì mục tiêu xác định tầm quan trọng tương

đối giữa các biến số nên hệ số tự do bị loại ra khỏi mơ hình. Các biến TL,68TH, GC, CL, TĐ đều có Sig < 0,05 do đó các hệ số beta chuẩn hóa của các

biến độc lập có ý nghĩa về mặt thống kê. Hệ số Durbin Waston = 1.661 nằm

trong khoản từ 1 đến 3 do vậy mơ hình khơng có hiện tượng tự tương quan.

Ngoài ra, các hệ số chấp nhận Tolerance đều lớn hơn 0,1 và các hệ số phóng

đại phương sai VIF đều nhỏ hơn 10 nên mơ hình cũng khơng có hiện tượng

đa cộng tuyến.

Tóm lại, dựa trên kết quả phân tích hồi quy đa biến, tác giả đi đến kết

luận: có 5 nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn nhà hàng thức ăn nhanh

của người tiêu dùng đó là: sự tiện lợi, thương hiệu, giá cả, chất lượng sản

phẩm, thái độ và phong cách phục vụ.

Phương trình hồi quy thể hiện mối quan hệ giữa quyết định lựa chọn nhà

hàng thức ăn nhanh với các yếu tố sự tiện lợi, thương hiệu, giá cả, chất lượng

sản phẩm, thái độ và phong cách phục vụ được thể hiện như sau:

QĐ = 0,427 TL – 0,325 GC + 0,471 TD + 0,453 TH + 0,167 CL

3.4.3. Phân tích ảnh hưởng của từng nhân tố đến quyết định lựa

chọn nhà hàng thức ăn nhanh

Từ kết quả hồi quy giữa biến phụ thuộc là Quyết định lựa chọn nhà hàng

thức ăn nhanh và các biến độc lập, ta thấy:

- Nhân tố Thái độ và phong cách phục vụ có ảnh hưởng tích cực và

mạnh nhất đến quyết định lựa chọn nhà hàng thức ăn nhanh, thể hiện qua hệ

số beta bằng 0,471 > 0.

- Tiếp đến là nhân tố Thương hiệu có ảnh hưởng tích cực lên quyết định

lựa chọn nhà hàng thức ăn nhanh với hệ số beta bằng 0,453 > 0

- Nhân tố có ảnh hưởng tích cực thứ ba là Sự tiện lợi với hệ số beta

bằng 0,427 > 0.

- Và nhân tố Chất lượng sản phẩm có ảnh hưởng tích cực yếu nhất lên

quyết định lựa chọn nhà hàng thức ăn nhanh với hệ số beta bằng 0,167 > 0.69- Nhân tố Giá cả có ảnh hưởng ngược chiều lên quyết định lựa chọn nhà

hàng thức ăn nhan với hệ số beta bằng -0,325 < 0.

Như vây, thơng qua phương trình hồi quy ta thấy có 4 nhân tố: Sự tiện lợi,

Thương hiệu, Chất lượng sản phẩm, Thái độ và phong cách phục vụ có ảnh

hưởng thuận chiều đến quyết định lựa chọn nhà hàng thức ăn nhanh. Còn

nhân tố Giá cả có ảnh hưởng ngược chiều với quyết định lựa chọn nhà hàng

thức ăn nhanh.

3.4.4. Kiểm định các giả thuyết của mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh

Giả thuyết H1: Nhân tố sự tiện lợi có quan hệ thuận chiều với quyết định

lựa chọn nhà hàng thức ăn nhanh của người tiêu dùng tại Đà Nẵng.

Qua kết quả phân tích ở trên, ta có yếu tố Sự tiện lợi với hệ số beta =

0,427 > 0 và Sig < 0,05. Vì vậy, giả thuyết H1 được chấp nhận.

Giả thuyết H2: Nhân tố thương hiệu có quan hệ thuận chiều với quyết

định lựa chọn nhà hàng thức ăn nhanh của người tiêu dùng tại Đà Nẵng.

Kết quả phân tích ta có nhân tố Thương hiệu có hệ số beta = 0,453 > 0

và Sig < 0,05. Vì vậy, giả thuyết H2 được chấp nhận.

Giả thuyết H3: Nhân tố giá cả có quan hệ ngược chiều với quyết định lựa

chọn nhà hàng thức ăn nhanh của người tiêu dùng tại Đà Nẵng.

Nhân tố Giá cả có hệ số beta = (-) 0,325 < 0 và Sig < 0,05. Vì vậy, giả

thuyết H3 được chấp nhận.

Giả thuyết H4: Nhân tố chất lượng sản phẩm có quan hệ thuận chiều với

quyết định lựa chọn nhà hàng thức ăn nhanh của người tiêu dùng tại Đà Nẵng.

Kết quả phân tích ta có nhân tố Chất lượng sản phẩm có hệ số beta =

0,167 > 0 và Sig < 0,05. Vì vậy giả thuyết H4 được chấp nhận.

Giả thuyết H5: Nhân tố thái độ và phong cách phục vụ có quan hệ thuận

chiều với quyết định lựa chọn nhà hàng thức ăn nhanh của người tiêu dùng tại

Đà Nẵng.70Ta có nhân tố Thái độ và phong cách phục vụ có hệ số beta = 0,471 > 0 và

Sig < 0,05. Vì vậy, giả thuyết H5 được chấp nhận.

3.4.5. Kết quả kiểm định mơ hình nghiên cứu

Qua kết quả kiểm định giả thuyết ở trên ta thấy cả 5 giả thuyết H1, H2, H3,

H4 và H5 đều được chấp nhận. Như vậy Quyết định lựa chọn nhà hàng thức ăn

nhanh tại thành phố Đà Nẵng chịu ảnh hưởng của 5 nhân tố là: Sự tiện lợi, Giá cả,

Thái độ và phong cách phục vụ, Thương hiệu, Chất lượng sản phẩm.

Trong đó, có 4 yếu tố ảnh hưởng thuận chiều đến quyết định lựa chọn

nhà hàng thức ăn nhanh là sự tiện lợi, thái độ và phong cách phục vụ, thương

hiệu, chất lượng sản phẩm. Và yếu tố giá cả có ảnh hưởng ngược chiều lên

quyết định lựa chọn nhà hàng.

3.5. KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN

NHÀ HÀNG THEO CÁC ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN

3.5.1. Kiểm định sự khác biệt về giới tính đến quyết định lựa chọn

nhà hàng thức ăn nhanh của người tiêu dùng thành phố Đà Nẵng71Bảng 3.21: Bảng kiểm định sự khác biệt về giới tính đến quyết định lựa chọn nhà hàngIndependent Samples Test

Levene's Test

for Equality

of Variances

FEqual

variances

assumed

QD Equal

variances

not

assumed.076Sig..783t-test for Equality of MeansT1.592dfSig.

Mean

Std.

95%

(2-tailed) Differenc Error

Confidence

e

Differen Interval of the

ce

Difference

Lower Upper198.113-.103.065-.230 .025- 176.

1.574 358.117-.103.065-.232 .026(Nguồn: Kết quả xử lý SPSS)

Kết quả kiểm định cho thấy giá trị Sig trong kiểm định Levene’s = 0,783

> 0,05 chứng tỏ khơng có sự khác biệt về phương sai đối với quyết định lựa

chọn nhà hàng thức ăn nhanh giữa nam và nữ.

Như vậy tiếp tục sử dụng kết quả kiểm định t ở phần giả định phương

sai bằng nhau. Giá trị Sig trong kiểm định t = 0,113 > 0,05; do vậy có thể kết

luận khơng có sự khác biệt về quyết định lựa chọn nhà hàng thức ăn nhanh

giữa nam và nữ. Dựa vào bảng kết quả giá trị trung bình có thể kết luận quyết

định lựa chọn nhà hàng thức ăn nhanh giữa nam và nữ là như nhau.723.5.2. Kiểm định sự khác biệt về độ tuổi đến quyết định lựa chọn

nhà hàng thức ăn nhanh của người tiêu dùng tại thành phố Đà Nẵng

Bảng 3.22: Bảng kiểm định sự khác biệt về độ tuổi đến quyết định

lựa chọn nhà hàng

Test of Homogeneity of VariancesQD

Levene Statisticdf1df2Sig.4.7522197.010(Nguồn: Kết quả xử lý SPSS)

Ta có: Sig (Levene) = 0,01 < 0,05 nên sẽ dùng kết quả Multiple

Comparrisions trong kiểm định Posts Hoc.

Bảng 3.23: Kết quả kiểm định Posts Hoc về sự khác biệt độ tuổi

đến quyết định lựa chọn nhà hàng

Multiple Comparisons

Dependent Variable: QD

Tamhane

(I) Độ tuổi

(J) Độ tuổiMean Std. Sig. 95% Confidence

Differe Error

Interval

nce (ILower

Upper

J)

Bound

Bound

.159 .078 .123

-.03

.35

Từ 18 đến 25 Từ 26 đến 35 tuổi

*

tuổi

Trên 35 tuổi

.243 .077 .006

.06

.43

-.159 .078 .123

-.35

.03

Từ 26 đến 35 Từ 18 đến 25 tuổi

tuổi

Trên 35 tuổi

.083 .072 .579

-.09

.26

*

Từ 18 đến 25 tuổi

-.243 .077 .006

-.43

-.06

Trên 35 tuổi

Từ 26 đến 35 tuổi

-.083 .072 .579

-.26

.09

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

(Nguồn: Kết quả xử lý SPSS)

Trong bảng Multiple Comparrisons ta thấy có một cặp quan hệ có sig

nhỏ hơn 0.05, điều này có thể khẳng định có sự khác biệt về quyết định lựa73chọn nhà hàng giữa những người có độ tuổi khác nhau. Qua biểu đồ cho thấy

tuổi càng thấp thì quyết định lựa chọn của họ càng cao.Hình 3.2. Đồ thị kiểm định sự khác biệt về độ tuổi đến quyết định

lựa chọn nhà hàng

3.5.3. Kiểm định sự khác biệt về nghề nghiệp ảnh hưởng đến quyết định

lựa chọn nhà hàng thức ăn nhanh của người tiêu dùng Đà NẵngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Yêu cầu phương sai trích (Eigenvalues cumulative) phải đạt 50% trở lên, trong bảng tổng phương sai trích lần 2 ta thấy phương sai trích đạt 66,438%, như vậy 66,438% biến thiên của dữ liệu được giải thích bởi 5 nhân tố. Vậy mô hình 5 nhân tố tác động đến q

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×