Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. Nội dung bảng câu hỏi

c. Nội dung bảng câu hỏi

Tải bản đầy đủ - 0trang

38

•Cán bộ tài chính kề tốn khơng gặp khó khăn trong việc đáp ứng các

chuẩn mực VAS

•Các chuẩn mực kế toán được truyền đạt hiệu quả đến từng cán bộ tài

chính

Tính độc lập về nghề nghiệp: có 2 biến bao gồm

•Cán bộ tài chính tn thủ đúng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế

tốn, kiểm tốn

•Cán bộ tài chính đáp ứng việc độc lập về tài chính với các bộ phận sử

dụng chi phí của doanh nghiệp

Trình độ của kế tốn viên: có 3 biến bao gồm

•Cán bộ tài chính được đào tạo đảm bạo thực hiện các nguyên tắc chính

sách kế tốn theo VAS

•Cán bộ tài chính phải có các chứng chỉ kế tốn của Bộ Tài Chính

•Mức độ tham gia của cán bộ tài chính vào việc tham gia vào các quyết

định liên quan đến áp dụng lựa chọn chính sách kế tốn của doanh nghiệp

•Hiệu quả của kế tốn viên trong việc áp dụng các chính sách kế toán là

tốt

Ảnh hưởng của tổ chức kiểm toán: có 3 biến bao gồm

•Tổ chức kiểm tốn Nhà Nước có vai trò quan trọng trong việc tn thủ

thực hiện việc áp dụng các chính sách kế tốn của doanh nghiệp

•Tổ chức kiểm tốn Nhà Nước giúp doanh nghiệp tìm ra những điểm yếu

trong hệ thống kế toán tài chinh của doanh nghiệp

•Tổ chức kiểm tốn Nhà Nước giúp giảm thiểu các gian lận về mặt tài

chính tại các doanh nghiệp39

Ảnh hưởng của thuế đối với cơng tác kế tốn: có 3 biến bao gồm

•Doanh nghiệp ln ln nộp thuế doanh nghiệp đầy đủ định kỳ

•Sự thay đổi của mức thuế thu nhập doanh nghiệp có ảnh hưởng nhỏ đến

việc áp dụng các chính sách kế tốn

•Cơng tác kế tốn giúp việc nộp thuế của doanh nghiệp đúng thời gian và

đầy đủ

Nhận thức của chủ doanh nghiệp: có 3 biến bao gồm

•Cấp độ Ban lãnh đạo cơng ty có trách nhiệm trong việc đảm bảo chất

lượng hệ thống kế toán của doanh nghiệp

•Mức độ tham gia của ban lãnh đạp cấp cao đến quá trình cải tiến chất

lượng hệ thống kế tốn tài chình của doanh nghiệp là cao

•Cấp độ của những mục tiêu áp dụng các chính sách kế tốn được cụ thể

hóa trong cơng ty

Quy mơ của doanh nghiệp: có 2 biến bao gồm

•Quy mơ hiện tại của doanh nghiệp là phù hợp với việc lựa chọn các

chính sách kế tốn

•Quy mơ của doanh nghiệp trong tương lai yêu cầu việc tuân thủ thực

hiện các chính sách kế tốn theo VAS

Khả năng sinh lời: có 2 biến bao gồm

•Việc áp dụng đầy đủ các chính sách kế tốn đảm bảo khả năng sinh lời

của doanh nghiệp

•Khả năng sinh lời của doanh nghiệp không ảnh hưởng đến việc áp dụng

các chính sách kế tốn VAS40

Lợi ích của vận dụng VAS: có 4 biến bao gồm

•Mức độ giảm thiểu chi phí thơng qua vận dụng VAS

•Mức độ giảm thiêu những khiếu nại từ kiểm tốn Nhà Nước

•Mức độ cạnh tranh của cơng ty sau khi vận dụng VAS

•Mức độ hay khả năng tăng lợi nhuận khi vận dụng VAS

d. Thu thập thông tin

Việc khảo sát được tiến hành bằng phương pháp phỏng vấn các doanh

nghiệp bằng bản câu hỏi chi tiết. Bản câu hỏi được gửi đến người được khảo

sát dưới hai hình thức là phỏng vấn trực tiếp bằng phiếu khảo sát giấy hay

thông qua được dẫn trên mạng internet. Đối với cách thức thứ nhất, tác giả

trược tiếp phỏng vấn và giải thích thắc mắc cho người được khảo sát, người

được khảo sát điền vào phiếu, sau 30 phút tác giả thu lại. Tuy nhiên, cách này

mang tính ràng buộc khơng cao vì nếu người được khảo sát khơng trả lời một

câu hỏi nào đó thì phiếu đo coi như không hợp lệ. Đối với cách thức thứ hai,

mang tính thuận tiện cao hơn vì người được khảo sát không bị giới hạn về thời

gian khảo sát và thiết kế và công cụ trên internet ràng buộc là tất cả các câu hỏi

đều phải được trả lời thì kết quả khảo sát mới được chấp nhận. Trong nghiên

cứu này, công cụ internet được tác giả sử dụng là Google Docs.

Phương pháp phân tích dữ liệu bao gồm:

- Phân tích thống kê mơ tả

- Phân tích độ tin cậy (cronbach’s alpha): Cơng cụ phân tích đầu tiên mà

tác giả muốn sử dụng là hệ số Cronbach’s Alpha để loại bỏ các biến có độ tin

cậy của thang đo thấp vì những biến này có thể tạo ra các yếu tố giả (Thọ &41

Trang, 2009). Các tiêu chí thống kê được sử dụng trong phân tích này bao

gồm:Loại các biến quan sát có hệ số tương quan biến – tổng nhỏ hơn 0.3 và giá

trị Cronbach’s Alpha lớn hơn 0.6 (Nunally & Burnstein, 1994). Cụ thể:

Cronbach’s Alpha > 0.8 thì độ tin cậy của thang đo là tốt, từ 0.7 đến 0.8 thì độ

tin cậy của thang đo sử dụng được, từ 0.6 đến 0.7 là có thể sử dụng được trong

các nghiên cứu mới. Trong nghiên cứu này, tác giả quyết định sử dụng tiêu

chuẩn Cronbach alpha bằng hoặc cao hơn 0.7 và các biến quan sát có hệ số

tương quan biến tổng nhỏ hơn 0.3 sẽ bị loại bỏ.

- Phân tích nhân tố khám phá (exploratory factor analysis): Phân tích

nhân tố khám phá sẽ trả lời câu hỏi liệu các biến quan sát dùng để xem xét sự

tác động của các yếu tố thành phần đến ý định sử dụng smartphone có độ kết

dính cao khơng và chúng có thể rút gọn lại thành một số nhân tố ít hơn để xem

xét hay không. Các tham số thống kê trong phân tích EFA như sau: (1) Đánh

giá chỉ số Kaiser-Mayer-Olkim (KMO) để xem xét sự thích hợp của phân tích

nhân tố khám phá. Nếu KMO nằm trong khoảng từ 0.5 đến 1 thi phân tích nhân

tố khám phá sẽ phù hợp (Nam, 2009); (2) Kiểm định Bartlett xem xét giả

thuyết H0: Độ tương quan giữa các biến số quan sát bằng 0. Nếu kiểm định này

có ý nghĩa thống kê (sig <0.05) thì các biến có tương quan với nhau trong tổng

thể (Ngoc, 2008); và (3) Các hệ số tải nhân tố (factor loading) nhỏ hơn 0.4

trong EFA sẽ tiếp tục bị loại để đảm bảo sự hội tụ giữa các biến (Geibing &

Anderson, 1988). Phương pháp trích hệ số sử dụng là Principal Components và

điểm dừng khi trích các nhân tố có eigenvalue lớn hơn 1, tổng phương sai trích

bằng hoặc lớn hơn 50%Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. Nội dung bảng câu hỏi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×