Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
[17] Nguyễn Thị Minh Trang (2010), Lựa chọn chính sách kế toán trong bối cảnh thay đổi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng.

[17] Nguyễn Thị Minh Trang (2010), Lựa chọn chính sách kế toán trong bối cảnh thay đổi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ LỤC

Bảng hỏi khảo sát

1. Thông tin cơ bản về doanh nghiệp

Số năm hoạt động:

Nhỏ hơn 1 năm

1-3 năm

3-5 năm

Trên 5 năm

Quy mô của doanh nghiệp:

Nhỏ hơn 10 tỷ đồng

10-20 tỷ đồng

20-30 tỷ đồng

30-50 tỷ đồng

Trên 50 tỷ đồng

Loại hình công ty:

Doanh nghiệp nhà nước

Công ty liên doanh

Công ty cổ phần

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Khác

Lợi nhuận trên tổng doanh thu bán hàng năm 2011:

Nhỏ hơn 5%

5-10%

10-15%

15-20%

Trên 20%

2. Bảng hỏi khảo sátHướng dẫn: Xin lựa chọn các câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn các

con số từ 1 đến 5. Sauk hi hoàn thành, rất mong nhận được hồi âm của

q cơng ty về địa chỉ mail:Rất thấpThấpTrung BìnhCaoRát CaoThang đo: [1] Rất thấp [2] Thấp [3] Trung bình [4] Cao [5] Rất cao12345123451234512345các chuẩn mực đạo đức nghề12345nghiệp kế tốn, kiểm tốn

Cán bộ tài chính đáp ứng việc12345Chỉ tiêuMức độ phức tạp của các

PHTA1chuẩn mực

Các chuẩn mực kế toán VAS

đang được áp dụng tồn diệnPHTA2tại doanh nghiệp

Mức độ có sẵn của các thông

tin nội bộ đáp ứng yêu cầu củaPHTA3các chuẩn mực

Cán bộ tài chính kề tốn khơng

gặp khó khăn trong việc đápPHTA4ứng các chuẩn mực VAS

Các chuẩn mực kế toán được

truyền đạt hiệu quả đến từngDOLA1DOLA2cán bộ tài chính

Tính độc lập về nghề nghiệp

Cán bộ tài chính tuân thủ đúngđộc lập về tài chính với các bộ

phận sử dụng chi phí củaTRDO1doanh nghiệp

Trình độ của kế tốn viên

Cán bộ tài chính được đào tạo

đảm bạo thực hiện các ngun

tắc chính sách kế tốn theoTRDO22345123451234512345123451234512345VAS

Cán bộ tài chính phải có các

chứng chỉ kế tốn của Bộ TàiTRDO31Chính

Mức độ tham gia của cán bộ

tài chính vào việc tham gia vào

các quyết định lien quan đến

áp dụng lựa chọn chính sách kếTRDO4toán của doanh nghiệp

Hiệu quả của kế toán viên

trong việc áp dụng các chính

sách kế tốn là tốt

Ảnh hưởng của tổ chức kiểmTCKT1tốn

Tổ chức kiểm tốn Nhà Nước

có vai trò quan trọng trong

việc tuân thủ thực hiện việc áp

dụng các chính sách kế tốnTCKT2của doanh nghiệp

Tổ chức kiểm tốn Nhà Nước

giúp doanh nghiệp tìm ra

những điểm yếu trong hệ thống

kế toán tài chinh của doanhTCKT3nghiệp

Tổ chức kiểm toán Nhà Nướcgiúp giảm thiểu các gian lận về

mặt tài chính tại các doanh

nghiệp

Ảnh hưởng của thuế đối với

THUE1cơng tác kế tốn

Doanh nghiệp luôn luôn nộp

thuế doanh nghiệp đầy đủ địnhTHUE223451234512345123451234512345kỳ

Sự thay đổi của mức thuế thu

nhập doanh nghiệp có ảnh

hưởng nhỏ đến việc áp dụngTHUE31các chính sách kế tốn

Cơng tác kế tốn giúp việc nộp

thuế của doanh nghiệp đúng

thời gian và đầy đủ

Nhận thức của chủ doanhNHTH1nghiệp

Cấp độ Ban lãnh đạo công ty

có trách nhiệm trong việc đảm

bảo chất lượng hệ thống kếNHTH2toán của doanh nghiệp

Mức độ tham gia của ban lãnh

đạp cấp cao đến quá trình cải

tiến chất lượng hệ thống kế

tốn tài chình của doanhNHTN3nghiệp là cao

Cấp độ của những mục tiêu áp

dụng các chính sách kế tốn

được cụ thể hóa trong cơng ty

Quy mơ của doanh nghiệpQUMO1 Quy mơ hiện tại của doanh

nghiệp là phù hợp với việc lựa1234512345123451234512345123451234512345chọn các chính sách kế tốn

QUMO2 Quy mơ của doanh nghiệp

trong tương lai yêu cầu việc

tuân thủ thực hiện các chínhSLOI1sách kế toán theo VAS

Khả năng sinh lời

Việc áp dụng đầy đủ các chính

sách kế tốn đảm bảo khả năngSLOI2sinh lời của doanh nghiệp

Khả năng sinh lời của doanh

nghiệp không ảnh hưởng đến

việc áp dụng các chính sách kếLOIC1tốn VAS

Lợi ích của vận dụng VAS

Mức độ giảm thiểu chi phíLOIC2thơng qua vận dụng VAS

Mức độ giảm thiêu những

khiếu nại từ kiểm tốn NhàLOIC3Nước

Mức độ cạnh tranh của cơng tyLOIC4sau khi vận dụng VAS

Mức độ hay khả năng tăng lợi

nhuận khi vận dụng VASTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

[17] Nguyễn Thị Minh Trang (2010), Lựa chọn chính sách kế toán trong bối cảnh thay đổi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x