Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Công ty cổ phần Xi Măng Và Khoáng Sản Yên Bái

Công ty cổ phần Xi Măng Và Khoáng Sản Yên Bái

Tải bản đầy đủ - 0trang

33Hạn chế của mẫu nghiên cứu:

Số lượng các doanh nghiệp được lựa chọn nghiên cứu chỉ có 16 trên tổng

số 30 doanh nghiệp niêm yết làm ảnh hưởng đến phạm vi thực tiễn của đề tài,

từ đó kết quả phân tích có thể chưa thể hiện được tồn cảnh của ngành khoáng

sản.

Nguồn số liệu về tốc độ tăng trưởng, chỉ số lạm phát, lãi suất được lấy ở

trang thông tin của Tổng cục thống kê Việt Nam và Ngân hàng nhà nước Việt

Nam.

2.2.2. Mã hóa biến quan sát

2.2.3. Xây dựng ma trận hệ số tương quan

Kiểm tra tương quan giữa biến độc lập và biến phụ thuộc, biến độc lập

và biến độc lập, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến biến phụ

thuộc, và chọn các biến theo nguyên tắc mỗi nhân tố chỉ chọn một biến đại

diện có quan hệ chặt chẽ nhất với biến phụ thuộc, nếu hai biến trong cùng một

nhân tố có tương quan chặt chẽ với biến phụ thuộc thì sẽ chọn biến có quan

hệ chặt chẽ hơn.

2.2.4. Lựa chọn biến đưa vào mơ hình

Dựa vào kết quả của ma trận hệ số tương quan xác định các biến được

lựa chọn để đưa vào mơ hình hồi quy.

2.2.5. Ước lượng mơ hình ban đầu

Ước lượng lần lượt các mơ hình:

- Mơ hình ảnh hưởng cố định

- Mơ hình ảnh hưởng ngẫu nhiên

2.2.6. Kiểm định mơ hìnhKiểm định Hausman

Kiểm định để lựa chọn giữa mơ hình ảnh hưởng cố định và mơ hình ảnh

hưởng ngẫu nhiên, dựa trên giả định H 0 không có sự tương quan giữa biến

giải thích và yếu tố ngẫu nhiên εi.34Giả thiết:

H0 : Mơ hình FEM và REM khơng khác biệt đáng kể

H1 : Mơ hình FEM và REM khác biệt đáng kể

Nếu (Prob>λ2) < α = 0.05 thì giả thiết H0 bị bác bỏ, tức là mơ hình FEM

phù hợp hơn. Ngược lại, giả thiết H 0 được chấp nhận thì mơ hình REM phù

hợp hơn.Tính hệ số xác định và hệ số xác định hiệu chỉnh

Để đo lường mức độ phù hợp của mơ hình. Kiểm tra mức ý nghĩa của

các hệ số hồi quy trong mơ hình.35KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Trong chương 2, tác giả đã thiết kế mơ hình nghiên cứu, phương pháp

nghiên cứu, thống kê một số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của

các cơng ty ngành khống sản niêm yết trên thị trường chứng khốn Việt Nam

như: Quy mơ doanh nghiệp, cấu trúc tài sản, tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp,

cấu trúc vốn, tỷ suất chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, khả năng

thanh toán ảnh hưởng như thế nào, chiều hướng tác động ra sao đến hiệu quả

hoạt động.

Giới thiệu về mặt lý thuyết mơ hình ảnh hưởng cố định (FEM) và mơ

hình ảnh hưởng ngẫu nhiên để xác định sự ảnh hưởng của các nhân tố ảnh

hưởng đến hiệu quả hoạt động. Đồng thời đề cập tới quy trình nghiên cứu mơ

hình các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động trong doanh nghiệp.36CHƯƠNG 3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CÁC NHÂN TỐ

ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC

CƠNG TY NGÀNH KHỐNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ

TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

3.1. NGÀNH KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

3.1.1. Khái niệm ngành khoáng sản

Ngành khoáng sản Việt Nam thuộc nhóm phân ngành B theo hệ thống

phân ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2007). Công nghiệp khai khống bắt đầu

hình thành từ cuối thế kỷ 19 do Pháp khởi xướng, từ năm 1955, Việt Nam đã

tiếp quản, duy trì và phát triển các cơ sở khai thác, chế biến kháng sản. Tuy

nhiên, sự phát triển của ngành Khoáng Sản chưa thực sự tương xứng với tiềm

năng và lịch sử lâu đời của ngành này. Chiến lược phát triển ngành đến 2020

tầm nhìn 2030 theo quyết định số 2427/QĐ-TT đã được thủ tướng phê duyệt

đó là: Ưu tiên đầu tư cho điều tra cơ bản về địa chất về khoáng sản cả phần

đất liền và biển, hải đảo để làm rõ tiềm năng tài nguyên khoáng sản. Thăm dò,

khai khác khống sản gắn với chế biến và sử dụng hiệu quả. Cân đối giữa

khai thác với dự trữ khống sản; phát triển bền vững cơng nghiệp khai khống

gắn với bảo vệ mơi trường và đảm bảo quốc phòng - an ninh.

3.1.2. Đặc điểm ngành khoáng sản Việt Nam

Khai khoáng là một lĩnh vực hấp dẫn với biên lợi nhuận cực cao, khoảng

trống phát triển còn lớn (đặc biệt là định hướng phát triển chú trọng hơn về

công nghệ tinh chế). Khai khống nhằm mục đích thăm dò, khai thác các loại

khống sản có từ lòng đất, dưới biển… các khoáng sản kim loại là những

nguồn nguyên liệu cơ bản, là cơ sở cho việc phát triển công nghiệp nặng của

một quốc gia. Vì thế, quốc gia có ngành khai khống càng phát triển thì việc37phát triển nền kinh tế đặc biệt là phát triển ngành công nghiệp nặng càng có

nhiều ưu thế để phát triển.

Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tiềm năng về khống sản với hơn

5000 điểm mỏ thuộc 60 loại khoáng sản được phát hiện và khai thác, tiềm

năng khoáng sản Việt Nam được đánh giá là tương đối đa dạng. Nếu tách

riêng than và dầu khí, các doanh nghiệp khống sản đang niêm yết hiện nay

chủ yếu khai thác các loại quặng kim loại (sắt, titan, mangan, vàng, kẽm,

đồng, antimony) và các khoáng sản phi kim - vật liệu xây dựng (VLXD) (đá,

cát, sỏi, cao lanh, thạch anh).

Đầu ra của ngành khoáng sản chính là những nguyên vật liệu đầu vào

thiết yếu cho các ngành công nghiệp sản xuất, chế tạo và xây dựng. Do vậy,

chu kì phát triển của ngành gắn liền với chu kì phát triển chung của nền kinh

tế. Điều này lý giải phần nào về sự ảnh hưởng của tốc độ tăng trưởng kinh tế

đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngành khoáng sản sẽ được nghiên cứu

tiếp theo ở phần sau.

Nhu cầu và giá bán nhiều loại khoáng sản được quyết định bởi thị trường

thế giới. Các sản phẩm chủ yếu của ngành khoáng sản Việt Nam là dầu thơ,

kẽm, chì, titan, antimony, mangan… Các sản phẩm này được bán và xuất

khẩu dưới dạng thô. Khâu tinh chế hầu như bị bỏ ngỏ do năng lực và thiết bị

của các doanh nghiệp trong nước còn nhiều hạn chế. Trong khi đó, Việt Nam

lại nhập khẩu rất mạnh quặng sau tinh chế.

Ngành khai khống đòi hỏi dây chuyền thiết bị có khoa học cơng nghệ

cao từ khâu khai thác cho tới khâu chế biến mới đảm bảo được yêu cầu khai

thác cũng như chất lượng của sản phẩm trong ngành. Như vậy việc đầu tư

mua sắm thiết bị (TSCĐ) là khâu quan trọng có vai trò quyết định đến hiệu

quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành này. Tuy nhiên, với đặc điểm vốn

ít và ngành cơng nghiệp nặng của quốc gia chưa phát triển mà hầu hết các

thiết bị này đều phải nhập khẩu từ bên ngoài với giá cả rất cao. Tiềm năng đểTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công ty cổ phần Xi Măng Và Khoáng Sản Yên Bái

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×