Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM GIẢM THIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU TỚI CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY NIÊM YÊT TRÊN THỊ TRƯỞNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

KẾT LUẬN TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM GIẢM THIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU TỚI CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY NIÊM YÊT TRÊN THỊ TRƯỞNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

72

rủi ro mà khủng hoảng tài chính tồn cầu mang lại hay biện pháp mà họ lựa

chọn là không phù hợp. Vì thế chính sự khác biệt trong cách thức ứng xử với

rủi ro từ khủng hoảng tài chính mang lại giữa kiểm tốn viên, cơng ty kiểm

tốn hai nước dẫn đến sự khác biệt trong biến đổi chất lượng kiểm toán tại hai

nước trong bối cảnh khủng hoảng tài chính tồn cầu. Khác biệt trong kết quả

nghiên cứu này so với kết luận của Sotheara Riel và Carl Tano còn do sự khác

biệt trong mẫu nghiên cứu của hai nghiên cứu. Sotheara Riel và Carl Tano thực

hiện nghiên cứu đối với các công ty niêm yết tại Thụy Điển là nền kinh tế thuộc

Châu Âu với thị trường chứng khốn lâu đời, các quy định và khn khổ pháp

lý liên quan đến chứng khốn, kế tốn, kiểm tốn, cơng bố thơng tin đã được

xây dựng gần như hồn thiện. Bên cạnh đó, chất lượng kiểm tốn khi hoạt động

kiểm tốn được thực hiện bởi các cơng ty kiểm tốn tại Thụy Điển theo tác giả

cho rằng có sự khác biệt so với chất lượng kiểm toán khi hoạt động kiểm tốn

thực hiện bởi các cơng ty kiểm tốn tại Việt Nam bởi yếu tố kinh nghiệm hoạt

động lâu đời và chất lượng kiểm tốn, tính độc lập, chun nghiệp của kiểm

tốn viên, cơng ty kiểm tốn tại Thụy Điển là khác biệt so với Việt Nam. Việt

Nam là nền kinh tế non trẻ, thị trường chứng khoán vừa mới hoạt động từ năm

2000. Sau 8 năm hoạt động đã phải đón nhận ảnh hưởng của khủng hoảng tài

chính tồn cầu. Các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kế tốn, kiểm

tốn, cơng bố thơng tin còn hết sức mới mẻ, chưa hoàn thiện và phù hợp với

thực tế trong nước khi chủ yếu là vay mượn các quy định trên thế giới. Mặt

khác hoạt động kế toán, kiểm tốn liên quan đến thị trường chứng khốn cũng

còn hết sức mới. Tính chuyên nghiệp, kinh nghiệm, độc lập của kiểm tốn viên,

cơng ty kiểm tốn tại Việt Nam cũng là một dấu hỏi trong bối cảnh non trẻ

chung của nền kinh tế vừa mới hội nhập với thế giới như Việt Nam. Vì vậy,

theo tác giả những khác biệt nêu trên góp phần tạo ra những khác biệt trong sự73

thay đổi chất lượng kiểm toán trong bối cảnh ảnh hưởng của khủng hoảng tài

chính tồn cầu tại hai quốc gia, khác biệt trong kết quả của hai nghiên cứu.

Biến DA được sử dụng trong nghiên cứu của tác giả vì nó thỏa mãn quan

điểm của tác giả về đo lường chất lượng kiểm toán như một sự biến đổi liên tục

từ thấp đến cao chứ không phải là một biến nhị phân đơn thuần và DA cũng

biểu diễn được sự thay đổi nhỏ trong chất lượng kiểm toán. Và vì một sự điều

chỉnh lợi nhuận theo hướng khai khống hay điều chỉnh giảm lợi nhuận đều là

biểu hiện của chất lượng kiểm toán thấp nên giá trị tuyệt đối của DA là ABSDA

được sử dụng để đo lường cho chất lượng kiểm toán trong nghiên cứu này.

Mẫu nghiên cứu của tác giả gồm 77 công ty thuộc hai sàn chứng khoán HNX

và HOSE của Việt Nam sau khi đã loại trừ các cơng ty thuộc khối tài chính,

ngân hàng do cấu trúc tài sản, vốn khác biệt. Với 77 cơng ty thì có tổng cộng

318 quan sát trong nghiên cứu.

Kết quả nghiên cứu cũng đồng thời cho thấy ảnh hưởng của hiệu quả và

kết quả hoạt động kinh doanh của công ty niêm yết đến chất lượng kiểm tốn

báo cáo tài chính các cơng ty này thơng qua hai biến quan sát là LOSS và

ROA. Mối quan hệ thuận giữa hiệu quả hoạt động ROA và chất lượng kiểm

tốn được đo lường thơng qua biến ABSDA được tìm thấy trong nghiên cứu

này khác biệt với kết quả nghiên cứu của Sotheara Riel và Carl Tano (2014) khi

Sotheara Riel và Carl Tano khơng tìm thấy mối quan hệ giữa biến ROA và DA

tuy nhiên kết quả về mối quan hệ giữa DA và ROA trong nghiên cứu này lại

phù hợp với kết luận của Camera (2005) và Choi (2011) khi cho rằng các công

ty hoạt động kém hiệu quả hơn sẽ tăng cường điều chỉnh lợi nhuận; tương ứng

với chất lượng kiểm toán suy giảm [11], [15], [32]. Mối quan hệ giữa biến

LOSS và biến ABSDA trong nghiên cứu này cho thấy các cơng ty niêm yết nếu

có kết quả kinh doanh lỗ thường có mức độ điều chỉnh lợi nhuận trên báo cáo

tài chính tăng lên tương ứng với chất lượng kiểm toán suy giảm, kết quả này74

đồng nhất với kết quả nghiên cứu của Sotheara Riel và Carl Tano (2014) và

Ashbaugh (2003, trích dẫn bởi Sotheara Riel và Carl Tano, 2014) [32]. Các

phân tích, đánh giá về mối qua hệ giữa biến ROA, LOSS và biến ABSDA đã

dẫn tác giả đến kết luận rằng: Hiệu quả hoạt động và kết quả kinh doanh yếu

kém của các công ty niêm yết trong khủng hoảng tài chính tồn cầu là một

trong những nguyên nhân khiến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính các

cơng ty niêm yết trên thị trường chứng khoán tại Việt Nam suy giảm trong

khủng hoảng tài chính tồn cầu.

Kết quả nghiên cứu cũng dẫn đến kết luận rằng các cơng ty kiểm tốn và

kiểm tốn viên tại Việt Nam đã thất bại trong việc đối phó với rủi ro của khủng

hoảng tài chính tồn cầu, dẫn đến chất lượng kiểm tốn báo cáo tài chính các

cơng ty niêm yết trên thị trường chứng khốn Việt Nam suy giảm trong khủng

hoảng. Mối quan hệ nghịch giữa hiệu quả hoạt động và mức độ điều chỉnh lợi

nhuận trên báo cáo tài chính được đo lường thơng qua biến ABSDA được

chứng minh trong nghiên cứu cho thấy rằng khủng hoảng đi cùng với việc gia

tăng điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết tuy nhiên kiểm tốn viên và

cơng ty kiểm tốn đã thất bại trong việc phát hiện các hành vi này do đó khiến

chất lượng kiểm toán suy giảm. Kết quả này là phù hợp với những chỉ trích của

Sikka (2009) nhằm vào chất lượng kiểm tốn trong bối cảnh khủng hoảng tài

chính tồn cầu [30]. Thất bại của các kiểm toán viên và cơng ty kiểm tốn khi

đối phó với khủng hoảng tài chính tồn cầu dẫn đến sự suy giảm chất lượng

kiểm tốn tại Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng có thể do các kiểm tốn

viên, cơng ty kiểm tốn khơng có biện pháp đối phó với khủng hoảng tài chính

tồn cầu hoặc những biện pháp đối phó mà họ đưa ra là không phù hợp.

Biến BIG 4 được kiểm nghiệm trong nghiên cứu nhưng cho thấy kết quả

khơng có ý nghĩa về mặt thống kê, điều này chỉ ra rằng không tồn tại hay tồn

tại khoảng cách không quá lớn về chất lượng lượng kiểm tốn giữa nhóm BIG75

4 và Non BIG 4. Điều này cũng là cơ sở để kết luận rằng chất lượng kiểm toán

suy giảm trong khủng hoảng tài chính tồn cầu trong bối cảnh tồn Việt Nam

mà khơng phân biệt giữa các cơng ty nhóm BIG 4 và Non BIG 4. Các biến

khác cũng được kiểm tra trong nghiên cứu bao gồm biến LNASSET và

GROWTHASSET cho thấy không tồn tại ảnh hưởng của hai yếu tố độ lớn của

doanh nghiệp được đo lường bằng tổng tài sản và tốc độ tăng trưởng tài sản

đến chất lượng kiểm tốn báo cáo tài chính các cơng ty niêm yết. Tuy nhiên với

biến LNASSET như đã đề cập với mức ý nghĩa 10% thì mối quan hệ giữa biến

LNASSET và ABSDA là có ý nghĩa thống kê nên để ngỏ khả năng mà các

nghiên cứu sau này cần làm rõ rằng liệu các cơng ty niêm yết có quy mơ lớn

hơn có ảnh hưởng đến chất lượng kiểm tốn báo cáo tài chính hay khơng.

Nghiên cứu này cũng nhằm tìm hiểu vấn đề đại diện trong điều kiện

khủng hoảng tài chính tồn cầu. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc tăng mức độ

điều chỉnh lợi nhuận trên báo cáo tài chính của các cơng ty niêm yết trong bối

cảnh khủng hoảng tài chính tồn cầu và chỉ rõ hiệu quả hoạt động và kết quả

kinh doanh ảnh hưởng đến mức độ điều chỉnh lợi nhuận của doanh nghiệp. Do

đó cho thấy khả năng rằng ban quản lý sẽ theo đuổi lợi ích của bản thân mình

và đi ngược lại lợi ích của chủ sở hữu khi tiến hành điều chỉnh lợi nhuận nhằm

phù hợp với mục đích của mình. Chất lượng kiểm tốn báo cáo tài chính suy

giảm cũng cho thấy khả năng kiểm toán viên đã đứng về phía lợi ích của nhà

quản lý và khơng duy trì được vai trò độc lập của mình. Vì vậy vai trò quan

trọng của kiểm tốn trong việc giải quyết vấn đề bất đối xứng thơng tin, mâu

thuẫn lợi ích giữa nhà quản lý và chủ sở hữu doanh nghiệp đặc biệt trong điều

kiện khủng hoảng tài chính bị suy yếu hay thậm chí khơng phát huy được vai

trò của mình. Chất lượng thơng tin trên thị trường chứng khốn vì thế cũng có

thể bị suy giảm trong điều kiện khủng hoảng tài chính tồn cầu. Tác giả cũng

khơng phủ định khả năng rằng có sự thơng đồng của cả ban quản lý và bên chủ76

sở hữu nhằm điều chỉnh lợi nhuận để nhằm vào các mục tiêu khác nhau bao

gồm giá trị cổ phiếu công ty... Tuy nhiên khả năng này bị hạn chế bởi sự thơng

đồng này có thể chỉ được tiến hành bởi hội đồng quản trị tức bên đại diện

thường trực của cổ đông và ban quản lý và vì vậy tức khơng phải đại diện cho

tồn bộ các cổ đông công ty.

4.2. CÁC KIẾN NGHỊ

Kết quả của nghiên cứu đã chứng minh cuộc khủng hoảng tài chính tồn

cầu khơng chỉ tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam qua sự lao dốc

của các chỉ số chứng khốn mà còn tác động làm suy giảm chất lượng thơng tin

trên thị trường chứng khốn. Khủng hoảng tài chính tồn cầu vừa tác động đến

hoạt động kinh doanh của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khốn

Việt Nam vừa thúc đẩy các cơng ty này tăng cường mức điều chỉnh lợi nhuận.

Và các kiểm toán viên, các cơng ty kiểm tốn phải chịu trách nhiệm chính cho

việc suy giảm chất lượng kiểm tốn cáo tài chính trong điều kiện khủng hoảng

tài chính tồn cầu khi thất bại trong việc đối phó với những rủi ro mà khủng

hoảng mang đến. Những chỉ trích rộng rãi mà các cơng ty kiểm tốn phải nhận

liên quan đến chất lượng kiểm tốn trong khủng hoảng tài chính tồn cầu

(Sikka, 2009) là cơ sở để các bên liên quan cần có những biện pháp, chính sách

thích hợp để nâng cao chất lượng kiểm tốn báo cáo tài chính trong điều kiện

khủng hoảng tài chính tồn cầu vì theo nhiều nghiên cứu kinh tế thì khủng

hoảng có tính chu kỳ vì vậy việc xây dựng các chính sách, biện pháp này là cần

thiết nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính nhằm hạn chế ảnh

hưởng của khủng hoảng là cần thiết [30].

Với sự cấp thiết đó thì tác giả xin đưa một số kiến nghị cho các bên liên

quan nhằm mục đích nâng cao chất lượng kiểm tốn báo cáo tài chính các cơng

ty niêm yết trong khủng hoảng. Cải thiện chất lượng hoạt động kiểm tốn đòi

hỏi cả sự gia tăng kiểm soát, quản lý đối với chất lượng kiểm tốn từ cả bên77

trong và bên ngồi. Do đó các kiến nghị được đưa ra đối với cả nhóm đối tượng

bên trong tức đối với các kiểm tốn viên, cơng ty kiểm tốn và nhóm đối tượng

bên ngồi bao gồm: Bộ Tài chính, Hiệp hội nghề nghiệp kế tốn – kiểm tốn và

các cơ quan ban hành chính sách, kiểm soát liên quan khác.

- Đối với các kiểm tốn viên và cơng ty kiểm tốn:

+ Các cơng ty kiểm toán và kiểm toán viên cần xây dựng một chương

trình kiểm tốn riêng biệt, phù hợp nhằm đối phó với những rủi ro đặc thù

trong điều kiện khủng hoảng kinh tế mà các kiểm tốn viên và cơng ty kiểm

tốn có thể gặp phải như trong cuộc khủng hoảng tài chính tồn cầu giai đoạn

2008 – 2009; đặc biệt khi kết quả thực hiện chương trình kiểm tốn đã áp dụng

là sự suy giảm chất lượng kiểm toán trong khủng hoảng tài chính tồn cầu

tương ứng với thất bại của kiểm tốn viên và cơng ty kiểm tốn trong đối phó

với rủi ro từ cuộc khủng hoảng này.

+ Cơng ty kiểm tốn cần xây dựng chương trình kiểm tra chất lượng kiểm

toán trong nội bộ đơn vị theo định kỳ hoặc đột xuất trong và sau mùa kiểm toán

như một cách thức nhằm ngăn ngừa các trường hợp có thể tồn tại các cuộc

kiểm tốn khơng đúng quy định, các ý kiến kiểm tốn khơng chính xác được

đưa ra. Trong giai đoạn khủng hoảng, cần tiến hành các cuộc kiểm tra chuyên

đề, tập trung vào các rủi ro kiểm toán mà khủng hoảng mang lại như rủi ro hoạt

động liên tục, rủi ro về điều chỉnh lợi nhuận …

+ Nghi vấn về khả năng của kiểm toán viên khi họ tiến hành hoạt động

kiểm tốn chính xác và hiểu được các cơng cụ tài chính phức tạp, hiện đại

trong bối cảnh hiện nay (Sikka, 2009) là cơ sở để yêu cầu các kiểm toán viên

cần nâng cao kiến thức về chứng khốn, các cơng cụ tài chính hiện đại hiện nay

và các cơng ty kiểm tốn có trách nhiệm tài trợ hoặc xây dựng chương trình

cập nhật kiến thức này cho các kiểm toán viên [30].78

+ Nghi vấn về tính độc lập của kiểm tốn viên khi có khả năng các kiểm

tốn viên đứng về phía lợi ích của nhà quản lý trong bối cảnh khủng hoảng đặt

yêu cầu cho các cơng ty kiểm tốn cần nâng cao đạo đức nghề nghiệp của kiểm

tốn viên thơng qua các chương trình phù hợp.

- Đối với Hiệp hội nghề nghiệp kế tốn – kiểm tốn và Bộ Tài chính

cùng các bên liên quan khác:

+ Thất bại của kiểm toán viên và cơng ty kiểm tốn trong việc đối phó với

rủi ro từ cuộc khủng hoảng tài chính tồn cầu dẫn đến một sự suy giảm chất

lượng kiểm toán báo cáo tài chính các cơng ty niêm yết tại Việt Nam được

chứng minh trong nghiên cứu này là minh chứng cho những đòi hỏi rằng cần

có những cơ chế, quy định phải được ban hành nhằm nâng cao vai trò, trách

nhiệm của kiểm tốn viên, cơng ty kiểm tốn trong hoạt động kiểm toán cũng

như những quy định nhằm gia tăng hoạt động giám sát, kiểm soát chất lượng

kiểm toán từ bên ngồi nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các cơng ty kiểm tốn,

kiểm tốn viên khơng hồn thành đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình, như:

Cần thành lập một ủy ban giám sát hoạt động kiểm toán đối với các công ty đại

chúng tương tự như ủy ban PCAOB (Ủy ban giám sát hoạt động kiểm tốn cho

các cơng ty đại chúng tại Hoa Kỳ). Ủy ban PCABOB được thành lập theo đạo

luật Sarbanes – Oxley như một nổ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm nâng cao

chất lượng kiểm toán sau thất bại kiểm toán nghiêm trọng tại Enron. Sự thành

lập và mô thức hoạt động của ủy ban PCAOB có thể là mơ hình cho một ủy

ban tương tự tại Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng kiểm tốn đối với các

cơng ty niêm yết. Bên cạnh đó, Hiệp hội nghề nghiệp kiểm tốn và Bộ tài chính

cần tăng cường mức độ các hoạt động kiểm tra chất lượng hoạt động kiểm

toán, đặc biệt đối với các cơng ty kiểm tốn cho các cơng ty niêm yết. Trong

khủng hoảng, các cuộc kiểm tra này có thể tập trung vào những rủi ro mà

khủng hoảng mang lại, như về chuyên đề hoạt động liên tục hay điều chỉnh lợi79

nhuận… Bộ Tài chính cần cơng bố rõ ràng cũng như gia tăng trách nhiệm của

kiểm tốn viên và cơng ty kiểm toán nếu kết quả kiểm toán mà họ tiến hành là

một thất bại kiểm toán hay một sự suy giảm nghiêm trọng chất lượng kiểm

toán, đặc biệt khi thất bại này liên quan đến các công ty niêm yết khi mà thơng

tin trên báo cáo tài chính của công ty niêm yết ảnh hưởng quan trọng đến nhiều

đối tượng khác nhau, như là một sự răng đe đối với các kiểm tốn viên và cơng

ty kiểm tốn phải thực hiện đầy đủ vai trò và phận sự của mình nhằm đưa ra

một ý kiến kiểm tốn chính xác.

+ Hiệp hội nghề nghiệp kế toán – kiểm toán và Bộ Tài chính cần tổ chức

thường xun các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chun mơn kế tốn –

kiểm tốn, tài chính – chứng khốn, nhằm nâng cao năng lực của kiểm toán

viên khi kiểm toán trong bối cảnh mơi trường tài chính, chứng khốn ngày

càng phức tạp, đa dạng hóa như hiện nay. Đặc biệt, Hiệp hội nghề nghiệp cần

hướng dẫn kiểm toán viên về các rủi ro mà kiểm tốn viên có thể gặp phải khi

kiểm tốn trong điều kiện khủng hoảng hay tổ chức các hội thảo trao đổi kinh

nghiệm giữa các kiểm tốn viên, cơng ty kiểm toán nhằm chia sẽ những kinh

nghiệm trong đối phó với rủi ro kiểm tốn trong điều kiện khủng hoảng.

+ Các khn khổ mà các hoạt động kiểm tốn tuân thủ, ảnh hưởng đến

chất lượng kiểm toán (Francis, 2011) nên việc Hiệp hội nghề nghiệp và các cơ

quan chính phủ cần hoàn thiện hơn nữa hệ thống các quy định, văn bản, các cơ

chế nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kế tốn, kiểm tốn, tính minh bạch

hay chất lượng thông tin công bố là yếu cần thiết để cải thiện chất lượng hoạt

động kiểm tốn [19]. Ví dụ như ban hành một “Khn khổ chất lượng kiểm

tốn” như cách mà Hội đồng báo cáo tài chính Anh (FRC) đã ban hành nhằm

khơi phục lòng tin đối với nghề nghiệp kiểm tốn sau khủng hoảng.

Các cổ đơng, ngân hàng, nhà đầu tư là các đối tượng chính sử dụng báo

cáo tài chính như một trong những kênh để quyết định việc đầu tư, cho vay hay

đánh giá việc doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn của mình đầu tư như thế nào80

nên đây cũng là những đối tượng chính chịu ảnh hưởng nếu có sự suy giảm

chất lượng báo cáo tài chính, chất lượng kiểm tốn. Như kết quả nghiên cứu

cho thấy thì trong khủng hoảng thì các doanh nghiệp có một động lực lớn hơn

để điều chỉnh lợi nhuận và báo cáo kiểm toán chứa đựng rủi ro lớn về khả năng

chứa đựng các sai phạm trọng yếu. Chất lượng kiểm toán cũng được xác định

rằng đã suy giảm trong khủng hoảng do đó vai trò của kiểm tốn như công cụ

giải quyết vấn đề đại diện đã suy giảm trong khủng hoảng. Các cổ đông, ngân

hàng, nhà đầu tư và các đối tượng khác cần có các biện pháp nhằm hạn chế ảnh

hưởng của việc suy giảm hiệu quả của kiểm toán đến hoạt động đầu tư, cho vay

của mình. Tác giả đưa ra một số ý kiến nhằm giúp các đối tượng trên như là

một công cụ bổ trợ cho kiểm toán trong việc giải quyết vấn đề đại diện trong

doanh nghiệp dưới ảnh hưởng suy giảm hiệu quả của kiểm toán trong khủng

hoảng:

- Hội đồng cổ đông phải yêu cầu ban quản lý doanh nghiệp cung cấp

thêm các báo cáo nội bộ với những khoản thời gian ngắn hơn trong điều kiện

khủng hoảng. Các báo cáo có thể bao gồm: Báo cáo khả năng thanh tốn, báo

cáo chi phí đầu vào, báo cáo doanh thu, báo cáo hiệu quả sản xuất, báo cáo thay

đổi thị phần, báo cáo tác động của khủng hoảng … Các báo cáo này được yêu

cầu cung cấp cho các thành viên hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị theo các

khoản thời gian cố định mà các cổ đông thấy là phù hợp.

- Các ngân hàng, nhà đầu tư cần sử dụng báo cáo tài chính trong giai đoạn

khủng hoảng một cách cẩn trọng hơn khi quyết định các hoạt động cho vay hay

đầu tư. Ngân hàng cần nâng cao chuẩn cho vay và yêu cầu doanh nghiệp cung

cấp một bảng cáo bạch thông tin rõ ràng để quyết định hoạt động cho vay. Nhà

đầu tư cần quyết định sáng suốt hơn và dựa vào nhiều kênh thông tin khác hơn

là chỉ sử dụng các số liệu trên báo cáo tài chính khi đầu tư.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 481

Kết luận mà nghiên cứu này đạt được đó là: Khủng hoảng tài chính

tồn cầu có tác động làm suy giảm chất lượng kiểm tốn báo cáo tài chính các

cơng ty niêm yết tại Việt Nam. Khủng hoảng tài chính tồn cầu mang đến

những rủi ro kiểm tốn cho kiểm tốn viên và cơng ty kiểm toán và cách thức

mà các kiểm toán viên và cơng ty kiểm tốn ứng xử với rủi ro kiểm toán trong

bối cảnh khủng hoảng ảnh hưởng đến sự biến đổi của chất lượng kiểm toán

trong khủng hoảng. Kết quả suy giảm chất lượng kiểm toán trong bối cảnh

khủng hoảng tài chính tồn cầu là minh chứng cho sự thất bại của các kiểm

tốn viên, cơng ty kiểm tốn trong đối phó với rủi ro mà khủng hoảng mang

đến. Sự suy giảm chất lượng kiểm toán cũng chịu tác động bởi xu hướng tăng

cường điều chỉnh lợi nhuận của các cơng ty niêm yết bởi điều kiện khó khăn

trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà các công ty này gặp phải trong khủng

hoảng tài chính tồn cầu. Sự thất bại của kiểm tốn viên, cơng ty kiểm tốn

khi đối phó với những rủi ro kiểm tốn trong khủng hoảng tài chính tồn cầu

đặt ra các u cầu cấp thiết rằng cần có những biện pháp nhằm tăng cường

chất lượng kiểm tốn ngay cả bên trong và bên ngồi doanh nghiệp, tổ chức

thực hiện kiểm toán.

Kiểm toán vốn là công cụ hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề đại diện

tuy nhiên sự suy giảm chất lượng kiểm toán đối với các công ty niêm yết

trong bối cảnh khủng hoảng tài chính tồn cầu được phát hiện trong nghiên

cứu này là cảnh báo cho các nhà đầu tư, cổ đông, các bên liên quan khi sử

dụng báo cáo tài chính của doanh nghiệp, cơng ty niêm yết cần sử dụng các

thơng tin trên báo cáo tài chính một cách không ngoan hơn và sử dụng bổ trợ

các kênh thông tin khác như là một sự bổ sung khi ra các quyết định trong bối

cảnh khủng hoảng.KẾT LUẬNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM GIẢM THIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU TỚI CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY NIÊM YÊT TRÊN THỊ TRƯỞNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x