Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đối với chỉ tiêu sở hữu nước ngoài

Đối với chỉ tiêu sở hữu nước ngoài

Tải bản đầy đủ - 0trang

61r= 0.334109, còn Tobin Q có mối quan hệ ở mức trung bình (r = 0.353548)

đối với sở hữu nước ngồi. Biến tuổi cơng ty, hệ số nợ và lợi nhuận gộp biên

có tác động thuận với sở hữu nước ngồi. Bên cạnh đó, biến tốc độ tăng

trưởng của cơng ty và biến tính thanh khoản tác động nghịch đến sở hữu nước

ngồi.

3.2. KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT CỦA MƠ HÌNH

3.2.1.Tác động tuyến tính của sở hữu Nhà nước, sở hữu nước ngồitới hiệu quả hoạt động cơng ty

a. Tác động của sở hữu nhà nước tới hiệu quả hoạt động (Q, ROE,

ROA)

Do dữ liệu thu thập ở dạng bảng không cân bằng (Unbalanced Panel)

nên cần nghiên cứu các giả thiết từ 1 đến 4 bằng cả hai mơ hình tác động cố

định FEM (Fixed Effect Model) và tác động ngẫu nhiên REM (Random

Effect Model) sau đó thực hiện kiểm định Hausman (Hausman Test) nhằm

xác định mơ hình nào là phù hợp.

Tác động tuyến tính của sở hữu Nhà nước tới Q-Tobin:

Mơ hình nghiên cứu: Q = F (so, growth, age, size, pro, liq, lev).62Bảng 3.4 – Tác động của SO tới QCorrelated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Chi-Sq.

Test Summary

Cross-section randomStatisticChi-Sq. d.f.Prob.9.04406760.1711RandomVar(Diff.)Prob.-0.001816

0.000342

0.003884

0.062574

0.003141

0.1241840.003519

0.000000

0.000038

0.001251

0.000005

0.0523810.0103

0.1810

0.2998

0.3485

0.2328

0.1502Cross-section random effects test comparisons:

Variable

AGE

GROWTH

LEV

LID

LNGB

SIZEFixed

0.150363

0.000074

0.010291

0.095726

0.000542

-0.205101(Nguồn: tính toán tác giả)

Kết quả của kiểm định Hausman cho thấy Prob > 0.05 nên mơ hình

REM là mơ hình phù hợp hơn nhằm đánh giá tác động của sở hữu nhà nước

tới hệ số Q- Tobin.

Từ mơ hình các ước lượng của mơ hình REM cho hệ số Q- Tobin và

thơng qua các bảng có thể thấy một số kết luận quan trọng sau:

Một là, từ mơ hình REM có thể nhận thấy Q có tương quan thuận với sở

hữu nhà nước. Như vậy, chúng ta có thể kết luận sở hữu Nhà nước tác động

tích cực tới chỉ sổ Tobin Q, có nghĩa là giả thiết nghiên cứu H1 chưa được xác

nhận trong tình huống hiệu quả hoạt động là chỉ số Q. Điều này ngụ ý rằng

khi sở hữu nhà nước tăng lên thì phản ứng của các nhà đầu tư (thông qua hệ

số Q-Tobin) cũng tăng lên.

Hai là, Q tương quan nghịch với tuổi của công ty (age).63Ba là, Q tương quan thuận với đòn bẩy của các cơng ty. Điều đó cho

thấy cơng ty khi sử dụng nợ ở mức phù hợp thì hiệu quả hoạt động của các

công ty sẽ tốt trong giai đoạn nghiên cứu.

Bốn là, hiệu quả hoạt động của công ty tương quan thuận với quy mô

của các công ty. Điều này phản ảnh chiều hướng tích cực của các cơng ty

niêm yết trong thời gian nghiên cứu được quan sát, cụ thể các cơng ty có quy

mơ lớn gặp nhiều thuận lợi trong thời gian nghiên cứu.

Năm là, tốc độ tăng truởng và khả năng thanh tốn của các cơng ty niêm

yết tương quan thuận với hiệu quả hoạt động (thông qua chỉ số Q-Tobin) của

cơng ty. Kết quả này có ý nghĩa thống kê. Điều này phản ánh, các công ty

đảm bảo khả năng thanh tốn của mình (đối với các khoản nợ ngắn hạn) và

tổng tài sản gia tăng qua các năm thì các cơng ty đó ln có hiệu quả hoạt

động (theo Q-Tobin) tốt. Theo kết quả mô hình, lợi nhuận gộp biên cũng

tương quan thuận với hiệu quả hoạt động, điều này hoàn toàn hợp với thực tế.

Tác động tuyến tính của sở hữu Nhà nước tới ROE:

Mơ hình nghiên cứu: ROE = F (so, growth, age, size, pro, liq, lev).64Bảng 3.5 – Tác động của SO tới ROE

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Chi-Sq.

Test Summary

Cross-section randomStatisticChi-Sq. d.f.Prob.4.12098460.6603RandomVar(Diff.)Prob.1.065261

0.102103

0.753124

0.085820

0.011768

-0.1621936.325200

0.000869

0.170840

0.005720

0.000007

0.4700270.9213

0.1518

0.4286

0.4532

0.2987

0.7853Cross-section random effects test comparisons:

Variable

SIZE

LNGB

LID

LEV

GROWTH

AGEFixed

0.816650

0.059848

1.080284

0.142554

0.014471

-0.348924(Nguồn: tính tốn tác giả)

Kết quả của kiểm định Hausman cho thấy Prob = 0.6603 > 0.05 nên mơ

hình REM là mơ hình phù hợp hơn để đánh giá tác động của sở hữu nhà nước

tới ROE. Từ kết quả thu được từ mơ hình REM chúng ta thấy rằng sở hữu nhà

nước và ROE có mối tương quan thuận với nhau.65Bảng 3.6 – Mối quan hệ SO và ROE

Dependent Variable: ROE

Method: Panel Least Squares

Date: 06/21/17 Time: 21:34

Sample: 2013 2015

Periods included: 3

Cross-sections included: 50

Total panel (balanced) observations: 150

VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.SO

SIZE

LNGB

LID

LEV

GROWTH

AGE

C0.019651

1.003629

0.161882

0.362133

0.055899

0.007465

-0.156195

-7.6323970.033130

0.478869

0.053600

0.542419

0.056437

0.007765

0.285004

7.6435900.593143

2.095833

3.020184

0.667627

0.990463

0.961447

-0.548046

-0.9985360.5540

0.0379

0.0030

0.5055

0.3236

0.3380

0.5845

0.3197R-squared

Adjusted R-squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

F-statistic

Prob(F-statistic)0.110833

0.067001

9.995318

14186.71

-554.0477

2.528571

0.017591Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

Hannan-Quinn criter.

Durbin-Watson stat14.29200

10.34799

7.493969

7.654536

7.559203

0.844810(Nguồn: tính tốn tác giả)

Tác động tuyến tính của sở hữu Nhà nước tới ROA:

Mơ hình nghiên cứu: ROA = F (so, growth, age, size, pro, liq, lev).

Bảng 3.7 – Tác động của SO đến ROA

Dependent Variable: ROA

Method: Panel Least Squares

Date: 06/21/17 Time: 21:38

Sample: 2013 2015

Periods included: 3

Cross-sections included: 50

Total panel (balanced) observations: 15066VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.SO

SIZE

LNGB

LEV

LID

GROWTH

AGE

C0.031041

0.552713

0.106847

-0.088840

0.110824

0.002435

0.033168

-0.4063680.019222

0.277842

0.031099

0.032745

0.314714

0.004505

0.165361

4.4348501.614865

1.989307

3.435707

-2.713095

0.352142

0.540405

0.200577

-0.0916310.1086

0.0486

0.0008

0.0075

0.7253

0.5898

0.8413

0.9271R-squared

Adjusted R-squared

S.E. of regression

Sum squared resid

Log likelihood

F-statistic

Prob(F-statistic)0.227952

0.189894

5.799335

4775.784

-472.3916

5.989494

0.000004Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion

Schwarz criterion

Hannan-Quinn criter.

Durbin-Watson stat8.042667

6.443282

6.405222

6.565789

6.470455

0.779814(Nguồn: tính tốn tác giả)

Bảng 3.8 – Mối quan hệ SO và ROA

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Chi-Sq.

Test Summary

Cross-section randomStatisticChi-Sq. d.f.Prob.7.18060360.3045RandomVar(Diff.)Prob.0.565270

0.058591

-0.069995

0.376657

0.0061561.829750

0.000224

0.001564

0.047612

0.0000020.7021

0.0669

0.3684

0.2544

0.2204Cross-section random effects test comparisons:

Variable

SIZE

LNGB

LEV

LID

GROWTHFixed

0.047973

0.031155

-0.034426

0.625361

0.00779067AGE-0.217403-0.0155490.1325220.5792(Nguồn: tính tốn tác giả)

Kết quả của kiểm định Hausman cho thấy Prob = 0.3045 > 0.05 nên mơ

hình REM là mơ hình phù hợp hơn nhằm đánh giá tác động của sở hữu Nhà

nước tới ROA. Từ kết quả thu được, chúng ta thấy rằng sở hữu Nhà nước có

tác động tích cực lên ROA .b.Tác động của sở hữu nước ngoài tới hiệu quả hoạt động (Q, ROE,ROA)

Tác động tuyến tính của sở hữu nước ngồi tới Q-Tobin:

Mơ hình nghiên cứu: Q = F (fo, growth, age, size, pro, liq, lev).

Bảng 3.9 – Tác động của Fo đến QDependent Variable: Q

Method: Panel Least Squares

Date: 06/21/17 Time: 22:16

Sample: 2013 2015

Periods included: 3

Cross-sections included: 50

Total panel (balanced) observations: 150

VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.FO

SIZE

LNGB

LID

LEV

GROWTH

AGE

C0.031930

0.008978

0.010888

0.103184

0.003385

0.000703

-0.131761

0.6875280.006199

0.057431

0.005625

0.058764

0.005994

0.000835

0.031471

0.8600825.151026

0.156335

1.935675

1.755907

0.564754

0.840930

-4.186787

0.7993740.0000

0.8760

0.0549

0.0813

0.5731

0.4018

0.0000

0.4254R-squared

Adjusted R-squared

S.E. of regression0.239136

0.201628

1.076483Mean dependent var

S.D. dependent var

Akaike info criterion1.198464

1.204772

3.03713568Sum squared resid

Log likelihood

F-statistic

Prob(F-statistic)164.5520

-219.7851

6.375694

0.000002Schwarz criterion

Hannan-Quinn criter.

Durbin-Watson stat3.197702

3.102368

0.520612(Nguồn: tính tốn tác giả)69Bảng 3.10 – Mối quan hệ FO và QCorrelated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Chi-Sq.

Test Summary

Cross-section randomStatisticChi-Sq. d.f.Prob.13.41516360.0369RandomVar(Diff.)Prob.0.036339

0.003887

0.081795

0.003958

0.000335

-0.0482740.052542

0.000006

0.001298

0.000044

0.000000

0.0037310.2922

0.1787

0.6990

0.3378

0.2291

0.0011Cross-section random effects test comparisons:

Variable

SIZE

LNGB

LID

LEV

GROWTH

AGEFixed

-0.205101

0.000542

0.095726

0.010291

0.000074

0.150363(Nguồn: tính tốn tác giả)

Kiểm định Hausman cho thấy Prob < 0,05 nên khơng có tương quan giữa

các biến giải thích, mơ hình FEM nên được lựa chọn để đánh giá tác động của

sở hữu nước ngoài tới Q. Kết quả thu được từ mơ hình FEM cho thấy rằng sở

hữu nước ngồi có tác động tích cực tới tỷ số Q. Điều này phù hợp giả thiết

nghiên cứu H2: Sở hữu nước ngồi tác động tích cực tới hiệu quả hoạt động

của doanh nghiệp

Kiểm tra từng tác động của nước ngồi tới hiệu quả hoạt động của các

cơng ty niêm yết, có thể kết luận như sau:

Một là, qua bảng có thể nhận thấy thấy hệ số Q tương quan dương với sở

hữu nước ngoài, tức là khi sở hữu nước ngồi tăng lên thì hiệu quả hoạt động

của cơng ty được đánh giá trên thị trường (hệ số Q- Tobin) tăng lên.70Hai là, hệ số Q-Tobin tương quan thuận với lợi nhuận gộp biên, hệ số

nợ, tăng trưởng, tính thanh khoản và tuổi của công ty. Điều này giải thích

rằng, khi các yếu tố trên tăng lên thì nó tác động tích cực đến hiệu quả hoạt

động của cơng ty.

Ba là, hệ số Q-Tobin tương quan nghịch với quy mơ của cơng ty (size).

Tác động tuyến tính của sở hữu nước ngồi tới ROE:

Mơ hình nghiên cứu: ROE = F (fo, growth, age, size, pro, liq, lev).

Kết quả của kiểm định Hausman cho thấy Prob > 0,05. Kết quả này chỉ

ra rằng mơ hình REM nên được sử dụng để đánh giá tác động của sở hữu

nước ngoài tới ROE. Sở hữu nước ngồi tác động tích cực đến hiệu quả hoạt

động của công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.71Bảng 3.11 – Tác động của FO đến ROE

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Chi-Sq.

Test Summary

Cross-section randomStatisticChi-Sq. d.f.Prob.4.44646460.6165RandomVar(Diff.)Prob.-0.534547

0.011093

0.082476

0.889381

0.109752

0.2682770.480602

0.000008

0.006152

0.174796

0.001035

6.2978090.7889

0.2176

0.4437

0.6480

0.1208

0.8270Cross-section random effects test comparisons:

Variable

AGE

GROWTH

LEV

LID

LNGB

SIZEFixed

-0.348924

0.014471

0.142554

1.080284

0.059848

0.816650(Nguồn: tính tốn tác giả)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đối với chỉ tiêu sở hữu nước ngoài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×